Teksti suurus:

Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni A lisa 2013. aasta muudatus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.10.2016
Avaldamismärge:RT II, 30.06.2021, 1

Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni A lisa 2013. aasta muudatus

Vastu võetud 10.05.2013

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu muudatuste jõustumise kohta

Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsioon (ELT L 209, 31.07.2006, lk 3–29)

Vabariigi Valitsuse 31.07.2008 korraldus nr 346 konventsiooniga ühinemise kohta

[Muudatused on võetud üle Euroopa Liidu õigusesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/1021, 20. juunist 2019, püsivate orgaaniliste saasteainete kohta (ELT L 169, 25.6.2019, lk 45-77).]


SC-6/13: Heksabromotsüklododekaani lisamine

Konventsiooniosaliste konverents,

olles kaalunud püsivate orgaaniliste saasteainete hindamise komitee edastatud riskiprofiili ja riskijuhtimise hinnangut ning selle lisa heksabromotsüklododekaani kohta,1

võttes arvesse püsivate orgaaniliste saasteainete hindamise komitee soovitust kanda heksabromotsüklododekaan konventsiooni A lisasse konkreetsete eranditega vahtpolüstüreeni ja ekstrudeeritud polüstüreeni tootmiseks ja kasutamiseks hoonetes,2

     1. otsustab muuta püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni A lisa I osa, et lisada heksabromotsüklododekaan konkreetsete eranditega tootmisele, nagu on lubatud konkreetsete erandite registris loetletud konventsiooniosalistele, ja kasutamisele vahtpolüstüreenis ja ekstrudeeritud polüstüreenis hoonetes, lisades järgmise rea:

Kemikaal

Tegevus

Konkreetne erand

Heksabromotsüklododekaan

Tootmine

Nagu on lubatud registris loetletud konventsiooniosalistele selle lisa VII osa sätete kohaselt

Kasutamine

Vahtpolüstüreen ja ekstrudeeritud polüstüreen hoonetes selle lisa VII osa sätete kohaselt

     2. samuti otsustab lisada A lisa III osasse heksabromotsüklododekaani mõiste järgmiselt:
       „(c) „Heksabromotsüklododekaan“ tähendab heksabromotsüklododekaani (CASi nr: 25637‑99-4), 1,2,5,6,9,10-heksabromotsüklododekaani (CASi nr: 3194-55-6) ja selle peamisi diastereoisomeere: alfa-heksabromotsüklododekaani (CASi nr: 134237‑50‑6); beeta-heksabromotsüklododekaani (CASi nr: 134237-51-7); ja gamma‑heksabromotsüklododekaani (CASi nr: 134237-52-8).”

     3. Samuti otsustab lisada uue VII osa A lisasse järgmiselt:

VII osa
Heksabromotsüklododekaan

Iga konventsiooniosaline, kes on registreerinud artikli 4 kohase erandi heksabromotsüklododekaani tootmiseks ja kasutamiseks hoonetes vahtpolüstüreeni ja pressitud polüstüreeni jaoks, võtab vajalikud meetmed tagamaks, et heksabromotsüklododekaani sisaldavat vahtpolüstüreeni ja ekstrudeeritud polüstüreeni saab märgistamise või muude vahendite abil hõlpsasti tuvastada kogu selle olelusringi vältel.

1 UNEP/POPS/POPRC.6/13/Add.2, UNEP/POPS/POPRC.7/19/Add.1 ja UNEP/POPS/POPRC.8/16/Add.3.
2 Otsus POPRC-8/3.


Listing of hexabromocyclododecane [Decision SC-6/13]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json