Teksti suurus:

Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni A ja C lisa 2015. aasta muudatused

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.12.2016
Avaldamismärge:RT II, 30.06.2021, 2

Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni A ja C lisa 2015. aasta muudatused

Vastu võetud 10.05.2015

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu muudatuste jõustumise kohta

Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsioon (ELT L 209, 31.07.2006, lk 3–29)

Vabariigi Valitsuse 31.07.2008 korraldus nr 346 konventsiooniga ühinemise kohta

[Muudatused on võetud üle Euroopa Liidu õigusesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/1021, 20. juunist 2019, püsivate orgaaniliste saasteainete kohta (ELT L 169, 25.6.2019, lk 45-77).]


SC-7/12: Heksaklorobutadieeni lisamine

Konventsiooniosaliste konverents,

olles kaalunud heksaklorobutadieeni riskiprofiili ja riskijuhtimise hinnangut, mille edastas püsivate orgaaniliste saasteainete hindamise komitee,1

võttes arvesse püsivate orgaaniliste saasteainete hindamise komitee soovitust kanda heksaklorobutadieen konventsiooni A ja C lisasse,2

     otsustab muuta püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni A lisa I osa, et lisada heksaklorobutadieen konkreetsete eranditeta, lisades järgmise rea:

Kemikaal

Tegevus

Konkreetne erand

Heksaklorobutadieen
(CASi nr: 87–68–3)

Tootmine

Puuduvad

Kasutamine

Puuduvad

1 UNEP/POPS/POPRC.8/16/Add.2 and UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.2.
2 UNEP/POPS/COP.7/19


SC-7/13: Pentaklorofenooli ning selle soolade ja estrite lisamine

Konventsiooniosaliste konverents,

olles kaalunud pentaklorofenooli ning selle soolade ja estrite riskiprofiili ja riskijuhtimise hinnangut, mille edastas püsivate orgaaniliste saasteainete hindamise komitee1,

võttes arvesse püsivate orgaaniliste saasteainete hindamise komitee soovitust lisada pentaklorofenool ning selle soolad ja estrid konventsiooni A lisasse, konkreetsete eranditega pentaklorofenooli tootmiseks ja kasutamiseks elektripostidel ja risttugedel,2

     1. otsustab muuta püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni A lisa I osa, et lisada pentaklorofenool ning selle soolad ja estrid konkreetsete eranditega tootmisele, nagu on lubatud konkreetsete erandite registris loetletud konventsiooniosalistele, ja pentaklorofenooli kasutamisele elektripostidel ja risttugedel, lisades järgmise rea:

Kemikaal

Tegevus

Konkreetne erand

Pentaklorofenool ning selle soolad ja estrid

Tootmine

Nagu on lubatud registris loetletud konventsiooniosalistele selle lisa VIII osa sätete koha

Kasutamine

Pentaklorofenool elektripostide ja risttugede jaoks selle lisa VIII osa sätete kohaselt

     2. samuti otsustab lisada A lisa I osasse uue märkuse vi) järgmiselt:

       vi) Pentaklorofenool (CASi nr: 87-86-5), naatriumpentaklorofenaat (CASi nr: 131-52-2 ja 27735-64-4 (monohüdraadina)) ja pentaklorofenüüllauraat (CASi nr 3772-94-9), kui vaadelda koos nende transformatsioonisaadusega pentakloroanisool (CASi nr: 1825-21-4), kui on tuvastatud püsivate orgaaniliste saasteainetena;

     3. samuti otsustab lisada uue VIII osa A lisasse järgmiselt:

VIII osa
Pentaklorofenool ning selle soolad ja estrid

Iga konventsiooniosaline, kes on registreerinud artikli 4 kohase erandi pentaklorofenooli tootmiseks ja kasutamiseks elektripostide ja risttugede jaoks, võtab vajalikud meetmed tagamaks, et pentaklorofenooli sisaldavaid elektriposte ja risttugesid saab märgistamise või muude vahendite abil hõlpsasti tuvastada kogu nende olelusringi vältel. Pentaklorofenooliga töödeldud tooteid ei tohiks korduskasutada muul otstarbel kui need, mis on erandiga hõlmatud.

1 UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.3 and UNEP/POPS/POPRC.10/10/Add.1.
2 UNEP/POPS/COP.7/20.


SC-7/14: Polüklooritud naftaleenide lisamine

Konventsiooniosaliste konverents,

olles kaalunud klooritud naftaleenide riskiprofiili ja riskijuhtimise hinnangut, mille edastas püsivate orgaaniliste saasteainete hindamise komitee,1

võttes arvesse püsivate orgaaniliste saasteainete hindamise komitee soovitust lisada diklooritud naftaleenid, triklooritud naftaleenid, tetraklooritud naftaleenid, pentaklooritud naftaleenid, heksaklooritud naftaleenid, heptaklooritud naftaleenid ja oktaklooritud naftaleenid konventsiooni A ja C lisadesse,2

     1. otsustab muuta püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni A lisa I osa, et lisada sinna polüklooritud naftaleenid, sealhulgas diklooritud naftaleenid, triklooritud naftaleenid, tetraklooritud naftaleenid, pentaklooritud naftaleenid, heksaklooritud naftaleenid, heptaklooritud naftaleenid, oktaklooritud naftaleenid, konkreetsete eranditega nende kemikaalide vaheainena tootmisele polüfluoritud naftaleenide, sealhulgas oktafluoronaftaleeni tootmisel, ja nende kemikaalide kasutamisele polüfluoritud naftaleenide, sealhulgas oktafluoronaftaleeni tootmiseks, lisades järgmise rea:

Kemikaal

Tegevus

Konkreetne erand

Polüklooritud naftaleenid,
sealhulgas diklooritud naftaleenid, triklooritud naftaleenid, tetraklooritud naftaleenid, pentaklooritud naftaleenid, heksaklooritud naftaleenid, heptaklooritud naftaleenid, oktaklooritud naftaleen

Tootmine

Vaheained polüfluoritud naftaleenide, sealhulgas oktafluoronaftaleeni tootmisel

Kasutamine

Polüfluoritud naftaleenide, sealhulgas oktafluoronaftaleeni tootmine

     2. samuti otsustab muuta konventsiooni C lisa I osa, et loetleda selles polüklooritud naftaleenid, sealhulgas diklooritud naftaleenid, triklooritud naftaleenid, tetraklooritud naftaleenid, pentaklooritud naftaleenid, heksaklooritud naftaleenid, heptaklooritud naftaleenid, oktaklooritud naftaleenid, lisades tabelis „Kemikaal“ rea „polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid (PCDD/PCDF)“ alla uuele reale „Polüklooritud naftaleenid, sealhulgas diklooritud naftaleenid, triklooritud naftaleenid, tetraklooritud naftaleenid, pentaklooritud naftaleenid, heksaklooritud naftaleenid, heptaklooritud naftaleenid, oktaklooritud naftaleen“ ning lisades C lisa II ja III osa esimesse lõiku pärast sõnu „polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid“ uued sõnad „Polüklooritud naftaleenid, sealhulgas diklooritud naftaleenid, triklooritud naftaleenid, tetraklooritud naftaleenid, pentaklooritud naftaleenid, heksaklooritud naftaleenid, heptaklooritud naftaleenid, oktaklooritud naftaleenid“.

1 UNEP/POPS/POPRC.8/16/Add.1 and UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.1.
2 UNEP/POPS/COP.7/18.


Listing of hexachlorobutadiene [Decision SC-7/12]

Listing of pentachlorophenol and its salts and esters [Decision SC-7/13]

Listing of polychlorinated naphthalenes [Decision SC-7/14]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json