Teksti suurus:

Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni A ja C lisa 2017. aasta muudatused

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.12.2018
Avaldamismärge:RT II, 30.06.2021, 3

Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni A ja C lisa 2017. aasta muudatused

Vastu võetud 05.05.2017

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu muudatuste jõustumise kohta

Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsioon (ELT L 209, 31.07.2006, lk 3–29)

Vabariigi Valitsuse 31.07.2008 korraldus nr 346 konventsiooniga ühinemise kohta

[Muudatused on võetud üle Euroopa Liidu õigusesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/1021, 20. juunist 2019, püsivate orgaaniliste saasteainete kohta (ELT L 169, 25.6.2019, lk 45-77).]


SC-8/10: Dekabromodifenüüleetri lisamine

Konventsiooniosaliste konverents,

olles kaalunud dekabromodifenüüleetri (kaubanduslik segu, c‑dekaBDE) riskiprofiili, riskijuhtimise hinnangut ja riskijuhtimise hinnangu lisa, mille on edastanud püsivate orgaaniliste saasteainete hindamise komitee,1

võttes arvesse püsivate orgaaniliste saasteainete hindamise komitee soovitust lisada c-dekaBDE dekabromodifenüüleeter (BDE-209) konventsiooni A lisasse konkreetsete eranditega,2

     1. otsustab muuta püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni A lisa I osa, et lisada sinna dekabromodifenüüleetri kaubanduslikus vormis sisalduv dekabromodifenüüleeter (BDE-209) konkreetsete eranditega kaubandusliku dekabromodifenüüleetri tootmiseks ja kasutamiseks, lisades järgmise rea:

Kemikaal

Tegevus

Konkreetne erand

Dekabromodifenüüleeter (BDE-209),
mis sisaldub dekabromodifenüüleetri (CASi nr 1163–19–5) kaubanduslikus vormis

Tootmine

Nagu on lubatud registris loetletud konventsiooniosalistele

Kasutamine

Selle lisa IX osa sätete kohaselt:

• selle lisa IX osa punktis 2 nimetatud sõidukites kasutatavad osad

• õhusõidukid, mille tüübikinnitust on taotletud enne 2018. aasta detsembrit ja mis on saadud enne 2022. aasta detsembrit, ning nende õhusõidukite varuosad

• tekstiilitooted, mis peavad olema tulekindlad, välja arvatud rõivad ja mänguasjad

• lisaained plastkorpustes ja kodumasinate, triikraudade, ventilaatorite, sukelduskuumutite kütteseadmete soojendamiseks kasutatavates osades, mis sisaldavad elektrilisi osi või on nendega otseses kokkupuutes või peavad vastama tuleaeglusti standarditele, kontsentratsioonis alla 10% selle osa massist

• polüuretaanvaht hoone soojustamiseks

     2. Samuti otsustab lisada uue IX osa A lisasse järgmiselt:

IX osa
Dekabromodifenüüleeter

1. Dekabromodifenüüleetri tootmine ja kasutamine lõpetatakse, välja arvatud konventsiooniosaliste puhul, kes on teatanud sekretariaadile oma kavatsusest neid valmistada ja/või kasutada konventsiooni artikli 4 kohaselt.

2. Kaubandusliku dekabromodifenüüleetri tootmiseks ja kasutamiseks võivad sõidukites kasutatavate osade jaoks olla konkreetsed erandid:

   (a) vanasõidukites, mille masstootmine on lõpetatud, kasutatavad osad, mille osad kuuluvad ühte või mitmesse järgmistest kategooriatest:
     i) jõuülekande ja kapoti all olevad seadised, nagu aku massijuhtmed, aku ühendusjuhtmed, liikuvad kliimaseadmetorud, jõuülekanded, väljalaskekollektori puksid, kapoti all olev isolatsioon, juhtmestik ja juhtmed kapoti all (mootorijuhtmestik jne), kiiruseandurid, voolikud, ventilaatorimoodulid ja detonatsiooniandurid;
     ii) kütusesüsteemi seadised, nagu kütusevoolikud, kütusepaagid ja kere all olevad kütusepaagid;
     iii) pürotehnilised seadmed ja seadised, mida pürotehnilised seadmed mõjutavad, nagu turvapadja süütekaablid, istmekatted/kangad (ainult juhul, kui need on seotud turvapatjadega) ja turvapadjad (ees ja küljel);
     iv) vedrustuse ja salongi seadised, näiteks trimmikomponendid, akustilised materjalid ja turvavööd.

   (b) Lõike 2 punkti a alapunktides i)–iv) nimetatud sõidukite osad ja osad, mis kuuluvad ühte või mitmesse järgmistest kategooriatest:
     i) tugevdatud plastid (armatuurlauad ja siseviimistlus);
     ii) kapoti või armatuurlaua all (klemmi-/kaitsmeplokid, suurema voolutugevusega juhtmed ja kaabli ümbrised (süüteküünla juhtmed));
     iii) elektri- ja elektroonikaseadmed (akude kestad ja akusahtlid, mootori juhtimise elektrilised pistikud, raadioplaatide komponendid, satelliitnavigatsioonisüsteemid, globaalsed positsioneerimissüsteemid ja arvutisüsteemid);
     iv) kangas: pagasikate, polster, katusepolster, autoistmed, peatoed, päikesesirmid, viimistluspaneelid, vaibad.

3. Eespool lõike 2 punktis a nimetatud osade konkreetsed erandid kaotavad kehtivuse sõidukite kasutusea lõpus või 2036. aastal, olenevalt sellest, kumb juhtub varem.

4. Eespool lõike 2 punktis b nimetatud osade konkreetsed erandid kaotavad kehtivuse sõidukite kasutusea lõpus või aastal 2036, olenevalt sellest, kumb juhtub varem.

5. Konkreetsed erandid õhusõidukite varuosadele, mille tüübikinnitust on taotletud enne 2018. aasta detsembrit ja mis on saadud enne 2022. aasta detsembrit, kaotavad kehtivuse nende õhusõidukite kasutusea lõpus.

1 UNEP/POPS/POPRC.10/10/Add.2; UNEP/POPS/POPRC.11/10/Add.1; UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.4.
2 UNEP/POPS/COP.8/13.


SC-8/11: Lühikese ahelaga klooritud parafiinide lisamine

Konventsiooniosaliste konverents,

olles kaalunud lühikese ahelaga klooritud parafiinide riskiprofiili ja riskijuhtimise hinnangut, mille edastas püsivate orgaaniliste saasteainete hindamise komitee,1

võttes arvesse püsivate orgaaniliste saasteainete hindamise komitee soovitust lisada lühikese ahelaga klooritud parafiinid konventsiooni A lisasse kontrollidega, et piirata lühikese ahelaga klooritud parafiinide esinemist muudes klooritud parafiinide segudes, konkreetsete eranditega või nendeta,2

     1. otsustab muuta püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni A lisa I osa, et lisada sinna lühikese ahelaga klooritud parafiinid konkreetsete eranditega, lisades järgmise rea:

Kemikaal

Tegevus

Konkreetne erand

Lühikese ahelaga klooritud parafiinid (alkaanid, C10–13, kloro)+: hargnemata ahelaga klooritud süsivesinikud ahelapikkusega vahemikus C10 kuni C13 ja kloorisisaldusega üle 48 massiprotsendi

Näiteks võivad järgmiste CASi numbritega ained sisaldada lühikese ahelaga klooritud parafiine:
CASi nr 85535-84-8;
CASi nr 68920-70-7;
CASi nr 71011-12-6;
CASi nr 85536-22-7;
CASi nr 85681-73-8;
CASi nr 108171-26-2.

Tootmine

Nagu on lubatud registris loetletud konventsiooniosalistele

Kasutamine

• Lisaained looduslike ja sünteetiliste kummitööstuste ülekandevööde tootmisel

• Kummist konveierilintide varuosad kaevandus- ja metsatööstuses

• Nahatööstus, eelkõige naha rasvatamises

• Määrdeained, eriti autode, elektrigeneraatorite ja tuuleenergiaseadmete mootorite jaoks ning puurimisel nafta ja gaasi uuringuteks ning nafta rafineerimisel diisliõli tootmiseks

• Torud väliste lambipirnide jaoks

• Veekindlad ja tulekindlad värvid

• Liimid

• Metalli töötlemine

• Sekundaarsed plastifikaatorid elastses polüvinüülkloriidis, välja arvatud mänguasjades ja lastetoodetes

     2. Samuti otsustablisada A lisa I osasse uue märkuse vii järgmiselt:

     (vii) märkus i) ei kehti kemikaalide koguste kohta, millel on selle lisa I osa veerus „Kemikaal” selle nime järel plussmärk („+”) ja mis esineb segudes kontsentratsioonis 1 või rohkem massiprotsenti.

1UNEP/POPS/POPRC.11/10/Add.2 ja UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.3.
2 UNEP/POPS/COP.8/14.


SC-8/11: Heksaklorobutadieeni lisamine

Konventsiooniosaliste konverents,

olles kaalunud heksaklorobutadieeni riskiprofiili ja riskijuhtimise hinnangut, samuti uue teabe hinnangut seoses heksaklorobutadieeni kandmisega konventsiooni C lisasse, mille on edastanud püsivate orgaaniliste saasteainete hindamise komitee,1

võttes arvesse püsivate orgaaniliste saasteainete hindamise komitee soovitust lisada heksaklorobutadieen konventsiooni C lisasse ja heksaklorobutadieeni tahtmatut tootmist käsitleva uue teabe hinnangu järeldust,2

otsustab muuta konventsiooni C lisa I osa, lisades rea „Heksaklorobutadieen (CASi nr: 87-68-3)” tabelisse „Kemikaal“ ning lisades sõna „heksaklorobutadieen“ C lisa II ja III osa esimesse lõiku.

1 UNEP/POPS/POPRC.11/10/Add.2; UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.2; UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.5.
2 UNEP/POPS/COP.8/15.

Listing of decabromodiphenyl ether [Decision SC-8/10]

Listing of short-chain chlorinated paraffins [Decision SC-8/11]

Listing of hexachlorobutadiene [Decision SC-8/12]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json