Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse, Nigeri Vabariigi valitsuse ja Prantsuse Vabariigi valitsuse Eesti väeüksuse staatuse kindlaksmääramist selle siirmise ajal Nigeri Vabariigi territooriumile käsitlev kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.04.2022
Avaldamismärge:RT II, 30.06.2022, 1

Eesti Vabariigi valitsuse, Nigeri Vabariigi valitsuse ja Prantsuse Vabariigi valitsuse Eesti väeüksuse staatuse kindlaksmääramist selle siirmise ajal Nigeri Vabariigi territooriumile käsitlev kokkulepe

Vastu võetud 08.04.2022

Vabariigi Valitsuse 09.12.2021 korraldus nr 423 kokkuleppe eelnõu heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta


Nr 15.2-2/7165-3

VERBAALNOOT

Eesti Vabariigi välisministeerium avaldab Prantsuse Vabariigi suursaatkonnale lugupidamist ning tal on au edastada käesolev verbaalnoot vastusena Nigeri Vabariigi presidendi 16. märtsi 2020. aasta kirjale, mis käsitleb Eesti väeüksuse isikkooseisu, varustuse ja materjalide transiiti Nigeri Vabariigi territooriumil Prantsusmaa üksuse Barkhane sõjalise juhtimise all Takuba sihtüksuse koosseisus, eesmärgiga toetada Nigeri relvajõude nende võitluses relvastatud ja organiseeritud terroristlike rühmitustega ning juhib teie tähelepanu järgmisele:

Härra president!

Vastuseks kirjale, mille 16. märtsil 2020 saatis Nigeri Vabariigi president, nõustub Eesti Vabariigi valitsus paigutama osa meie relvaüksustest Takuba sihtüksuse koosseisus Nigeri territooriumile Prantsusmaa üksuse Barkhane sõjalise juhtimise alla, eesmärgiga toetada Nigeri relvajõude nende võitluses relvastatud ja organiseeritud terroristlike rühmitustega.

Järgneb allpool esitatud selgesõnalise nõusoleku tekst.

«Kohaldades 28. aprillil 2020 Prantsuse Vabariigi valitsuse ja Nigeri Vabariigi valitsuse vahel allkirjastatud lisaprotokolli artiklit 2, Prantsuse Vabariigi valitsuse ja Nigeri Vabariigi valitsuse vahelist 25. märtsil 2013 Niamey’s allakirjutatud Saheli piirkonna julgeoleku tagamiseks toimuva Prantsusmaa sõjalise sekkumise õigusliku režiimi kokkulepet (edaspidi 25. märtsi 2013. aasta kokkulepe) ning Prantsuse Vabariigi valitsuse ja Nigeri Vabariigi valitsuse vahelist 19. juulil 2013 Niamey’s allakirjutatud Saheli piirkonna julgeoleku tagamiseks toimuva Prantsusmaa sõjalise sekkumise õigusliku režiimi kokkulepet (edaspidi 19. juuli 2013. aasta kokkulepe), millega määratakse kindlaks Takuba sihtüksusse lähetatud muude kui Prantsuse väeüksuste staatus (edaspidi lisaprotokoll), nõustub minu valitsus selgesõnaliselt olema seotud õiguste ja kohustustega, mis tulenevad 25. märtsi 2013. aasta kokkuleppe punktidest 2 kuni 5 ja 19. juuli 2013. aasta kokkuleppe artiklitest 1 kuni 11, mis on järgmised.

Artikkel 1

Käesolev kokkulepe reguleerib Takuba sihtüksusse lähetatud Eesti väeüksuse (edaspidi lähetatud Eesti väeüksus) staatust Nigeri Vabariigi territooriumil paiknemise ajal Saheli julgeoleku tagamiseks läbiviidava Prantsusmaa sekkumise raames.

Artikkel 2

Nigeri Vabariigi territooriumil viibimise ajal peab lähetatud Eesti väeüksuse isikkoosseis kinni kehtivatest õigusaktidest ning hoidub mistahes tegevusest või sammudest, mis ei sobi kokku Saheli julgeoleku tagamiseks läbiviidava Prantsusmaa sekkumise eesmärkidega.

Nigeri Vabariigi territooriumil viibimise ajal on lähetatud Eesti väeüksuse isikkoosseisul Nigeri poole suhtes samasugused immuniteedid ja privileegid, nagu antakse missioonil olevatele ekspertidele Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 13. veebruari 1946. aasta privileegide ja immuniteetide konventsiooniga. Ennekõike ei tohi neid isikuid arreteerida või kinni pidada. Samuti on neil immuniteet Nigeri poole kriminaalkohtutes, välja arvatud juhul, kui Eesti sellest selgesõnaliselt loobub.

Kuriteo või tõsise õigusrikkumise korral tõendab lähetatud Eesti väeüksuse isikkoosseisu liige Nigeri võimude nõudmisel oma isikut. Juhtunust teavitatakse viivitamatult Eesti võimuorganeid, mis võtavad võimalikult kiiresti vajalikud meetmed lähetatud Eesti väeüksuse isikkoosseisu asjaomase liikme suhtes.

Nigeri poole karistusõiguse rikkumise korral koguvad Nigeri pädevad asutused tõendeid, mille annavad Eesti käsutusse, et Eesti Vabariigi justiitsasutustel oleks võimalik vajadusel esitada süüdistus. Eesti hoiab Nigeri poolt kohtumenetluse käiguga kursis.

Artikkel 3

   1. Abi võidakse anda maa- ja õhuvägede kasutamisega, sealhulgas vajaduse korral sõjaliste missioonide läbiviimisega, mida juhib lähetatud Eesti väeüksus ja koordineerib sõjaliste vahenditega Nigeri Vabariik.

   2. Kiireloomulisel juhul võib lähetatud Eesti väeüksus need tegevused läbi viia iseseisvalt, tingimusel et informeerib neist esimesel võimalusel Nigeri Vabariigi pädevaid asutusi.

   3. Kui lähetatud Eesti väeüksuse tegevus võib viia selleni, et isikud tuleb üle anda Nigeri poolele, siis kohaldavad Eesti pool ja Nigeri pool järgmisi reegleid:

a) Nigeri pool, tagades Prantsusmaa poole või Eesti poole üle antud isikute valve ja julgeoleku, järgib rahvusvahelises õiguses sätestatud inimõigusi, eriti 10. detsembril 1984 vastu võetud piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastast konventsiooni.

b) Selleks, et täita Prantsusmaa poole ja Eesti poole põhiseadusest ja lepingutest tulenevaid kohustusi, kohustub Nigeri pool tagama, et juhul, kui süüteo eest nähakse ette surmanuhtlus või karistus, mis kätkeb julma, ebainimlikku või inimväärikust alandavat kohtlemist, siis ei nõuta või ei mõisteta üle antud isikule sellist karistust; kui selline karistus talle aga siiski mõistetakse, siis ei viida seda täide.

c) Ühtegi isikut, kes käesoleva artikli alusel antakse üle Nigeri võimudele, ei või üle anda kolmandatele isikutele ilma Prantsusmaa võimude ja Eesti võimude eelneva nõusolekuta.

   4. Prantsusmaa pool, Nigeri pool ja Eesti pool teevad koostööd, vahetades omavahel teavet, mis on vajalik poolte, Prantsuse Vabariigi, Nigeri Vabariigi või Eesti Vabariigi huvide ohustamise hindamiseks.

Artikkel 4

Nigeri pool lubab lähetatud Eesti väeüksuse isikkoosseisu liikmetel oma territooriumile siseneda ja sealt lahkuda lihtsustatud korras, eeldusel et neil isikutel on kehtiv sõjaväeline või ametialane isikutunnistus või pass.
Prantsusmaa pool edastab eelnevalt Nigeri poolele lähetatud Eesti väeüksuse isikkoosseisu nimekirja. Need isikud on vabastatud Nigeri poole õigusaktidega välismaalastele ette nähtud viisa-, kontrolli- ja registreerimisformaalsustest.

Artikkel 5

Lähetatud Eesti väeüksuse isikkoosseis teenib Prantsusmaa juhtimise all selles vormis, auastmes ja eraldusmärkides, mis neil on lähetatud Eesti väeüksuse relvajõududes. Distsiplinaarvõim on lähetatud Eesti väeüksuse juhatusel.

Artikkel 6

Nigeri pool tunnustab lähetatud Eesti väeüksuse isikkoosseisule Eesti poolt välja antud või rahvusvahelisi juhtimisõigust tõendavaid dokumente.

Artikkel 7

Kui kohaldatakse Nigeri poole ja Eesti poole vahel sõlmitud teiste kokkulepete soodsamaid sätteid, siis teavitab lähetatud Eesti väeüksuse isikkoosseis eelnevalt mõistliku aja jooksul Nigeri ametivõime oma liikumisest. Kui viimased ei esita vastuväidet, võib isikkoosseis vabalt liikuda Nigeri Vabariigi territooriumil, sealhulgas Nigeri õhuruumis, kasutades oma valduses olevaid transpordivahendeid ning ilma, et nad paluksid end saata Nigeri poole relvajõududel. Samuti on lähetatud Eesti väeüksuse isikkoosseisul lubatud kasutada raudteid, maanteid, sildu, parvlaevu, lennujaamu, kusjuures Eesti tasub nende kasutamisega kaasnevad lõivud ja teemaksud samadel tingimustel nagu Nigeri poole relvajõud.

Artikkel 8

Lähetatud Eesti väeüksuse isikkoosseisul on lubatud omada ja kanda relvi ja laskemoona, mida on vaja nende missioonide läbiviimisel. Lähetatud Eesti väeüksuse isikkoosseisu liikmed kasutavad oma ametirelva Eesti õigusaktide kohaselt. Nimetatud relvi ja laskemoona hoitakse ja ladustatakse Eesti reegleid järgides.

Lähetatud Eesti väeüksuse isikkoosseisul on kooskõlastatult Nigeri pädevate asutustega õigus võtta vajalikke meetmeid, et tagada nende käsutusse antud materjalide, rajatiste ja maa-alade kaitse.

Artikkel 9

Eesti poole materjali, varustuse, laskemoona, varude ja tarnete import ja reeksport toimub mistahes lõivude ja tollimaksude vabalt.

Sellise impordi ja reekspordi puhul tuleb järgida Nigeri poole territooriumil kehtivat korda.

Kõik kaupade ja teenuste ostud Nigeri poole territooriumil, mida teostab Eesti või mida teostatakse tema jaoks, on vabastatud kõigist maksudest ja lõivudest, välja arvatud statistikalõiv ja kogukonna solidaarsusmaksud (UEMOA ja CEDEAO).

Artikkel 10

Nigeri pool annab vastavalt Nigeri poole ja Eesti poole vahel kokku lepitud tingimustele lähetatud Eesti väeüksuse isikkoosseisu käsutusse tasuta materjalid, rajatised, maa-alad, mida on vaja Prantsusmaa sekkumisel Saheli julgeoleku tagamiseks.

Kui Eesti teeb neil maa-aladel ja rajatistes töid, jäävad need vastavalt Nigeri poole ja Eesti poole vahel kokku lepitud tingimustele lähetatud Eesti väeüksuse missiooni lõppedes Nigeri poole omandisse.

Lähetatud Eesti väeüksuse käsutusse antud maa-alad ja rajatised tagastatakse kasutatud olekus Nigeri poolele.
Nigeri pool lubab Eestil kasutada oma vajaduste jaoks kommunikatsioonisüsteeme. Nigeri pool võimaldab sagedusspektrile tasuta ligipääsu.

Nigeri pool annab oma võimaluste piires ning Nigeri poole ja Eesti poole vahel kokku lepitud tingimustel lähetatud Eesti väeüksuse isikkoosseisule nende poolt taotletavat logistilist tuge.

Artikkel 11

Kui lähetatud Eesti väeüksuse paigutamisel või lähetatud Eesti väeüksuse poolt missiooni läbiviimisel tekitatakse kahju  ühiselt või kahju tekitab Nigeri pool või Eesti pool, siis teevad Nigeri pool ja Eesti pool konsultatsioonide või diplomaatiliste läbirääkimiste teel jõupingutusi selle kahju hüvitamiseks.

Artikkel 12

Kõik käesoleva nõusoleku sätete kohaldamist või tõlgendamist puudutavad erimeelsused Nigeri poole ja Eesti poole vahel lahendatakse diplomaatilisel teel.

Artikkel 13

Nõustudes lisaprotokolli artikli 2 kohaselt eelnimetatud õiguste ja kohustustega, vabastab Eesti valitsus Prantsusmaa poole selgesõnaliselt mistahes vastutusest seoses nende õiguste ja kohustustega nii Eesti valitsuse kui ka Nigeri poole ees.

Artikkel 14

Käesolev nõusolek jõustub kuupäeval, mil Prantsusmaa pool või Nigeri pool saab kätte Eesti teate.

Nõusolek kehtib kuus kuud ja kehtivusaeg pikeneb automaatselt.

Eesti pool, Prantsusmaa pool või Nigeri pool võivad nõusoleku tagasi võtta, teatades sellest kirjalikult. Nõusoleku tagasivõtmine jõustub vastavalt Eesti poole, Prantsusmaa poole ja Nigeri poole ühise kokkuleppe tingimustele. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta õigusi ja kohustusi, mis on tekkinud nõusolekust enne selle tagasivõtmist.»

Välisministeerium palub teil kinnitada käesoleva verbaalnoodi kätte saamist, et tuvastada käesoleva nõusoleku jõustumise kuupäev.

Eesti Vabariigi välisministeerium kasutab võimalust ja kinnitab veel kord oma sügavaimat lugupidamist Prantsuse Vabariigi suursaatkonnale.

Tallinn, 10. detsember 2021
Prantsuse suursaatkond
TALLINN


Nr 15.2-2/7165-2

VERBAALNOOT

Eesti Vabariigi välisministeerium avaldab lugupidamist Nigeri Vabariigi välisasjade, koostöö, Aafrika integratsiooni ja väljaspool Nigeri Vabariiki elavate nigerlaste ministeeriumile ning tal on au saata viimasele käesolev verbaalnoot, mis puudutab Eesti väeüksuste isikkoosseisu ja tsiviilisikute, samuti varustuse ja materjalide transiiti Nigeri Vabariigi territooriumil seoses Eesti osalemise ja toetusega operatsioonis Barkhane.

Härra president!

Vastuseks Teie 16. märtsi 2020 kirjale annab minu valitsus nõusoleku paigutada osa meie relvaüksustest Takuba sihtüksuse koosseisus Nigeri Vabariigi territooriumile Prantsusmaa üksuse Barkhane sõjalise juhtimise alla, eesmärgiga toetada Nigeri relvajõude nende võitluses relvastatud ja organiseeritud terroristlike rühmitustega.
vastuseks Teie 16. märtsi 2020 kirjale osa meie relvaüksustest Takuba sihtüksuse koosseisus Nigeri territooriumile Prantsusmaa üksuse Barkhane sõjalise juhtimise alla, eesmärgiga toetada Nigeri relvajõude nende võitluses relvastatud ja organiseeritud terroristlike rühmitustega.

Järgneb allpool esitatud selgesõnalise nõusoleku tekst.

«Kohaldades 28. aprillil 2020 Prantsuse Vabariigi valitsuse ja Nigeri Vabariigi valitsuse vahel allkirjastatud lisaprotokolli artiklit 2, Prantsuse Vabariigi valitsuse ja Nigeri Vabariigi valitsuse vahelist 25. märtsil 2013 Niamey’s allakirjutatud Saheli piirkonna julgeoleku tagamiseks toimuva Prantsusmaa sõjalise sekkumise õigusliku režiimi kokkulepet (edaspidi 25. märtsi 2013. aasta kokkulepe) ning Prantsuse Vabariigi valitsuse ja Nigeri Vabariigi valitsuse vahelist 19. juulil 2013 Niamey’s allakirjutatud Saheli piirkonna julgeoleku tagamiseks toimuva Prantsusmaa sõjalise sekkumise õigusliku režiimi kokkulepet (edaspidi 19. juuli 2013. aasta kokkulepe), millega määratakse kindlaks Takuba sihtüksusse lähetatud muude kui Prantsuse väeüksuste staatus (edaspidi lisaprotokoll), nõustub minu valitsus selgesõnaliselt olema seotud õiguste ja kohustustega, mis tulenevad 25. märtsi 2013. aasta kokkuleppe punktidest 2 kuni 5 ja 19. juuli 2013. aasta kokkuleppe artiklitest 1 kuni 11, mis on järgmised.

Artikkel 1

Käesolev kokkulepe reguleerib Takuba sihtüksusse lähetatud Eesti väeüksuse (edaspidi lähetatud Eesti väeüksus) staatust Nigeri Vabariigi territooriumil paiknemise ajal Saheli julgeoleku tagamiseks läbiviidava Prantsusmaa sekkumise raames.

Artikkel 2

Nigeri Vabariigi territooriumil viibimise ajal peab lähetatud Eesti väeüksuse isikkoosseis kinni kehtivatest õigusaktidest ning hoidub mistahes tegevusest või sammudest, mis ei sobi kokku Saheli julgeoleku tagamiseks läbiviidava Prantsusmaa sekkumise eesmärkidega.

Nigeri Vabariigi territooriumil viibimise ajal on lähetatud Eesti väeüksuse isikkoosseisul Nigeri poole suhtes samasugused immuniteedid ja privileegid, nagu antakse missioonil olevatele ekspertidele Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 13. veebruari 1946. aasta privileegide ja immuniteetide konventsiooniga. Ennekõike ei tohi neid isikuid arreteerida või kinni pidada. Samuti on neil immuniteet Nigeri poole kriminaalkohtutes, välja arvatud juhul, kui Eesti sellest selgesõnaliselt loobub.

Kuriteo või tõsise õigusrikkumise korral tõendab lähetatud Eesti väeüksuse isikkoosseisu liige Nigeri võimude nõudmisel oma isikut. Juhtunust teavitatakse viivitamatult Eesti võimuorganeid, mis võtavad võimalikult kiiresti vajalikud meetmed lähetatud Eesti väeüksuse isikkoosseisu asjaomase liikme suhtes.<

Nigeri poole karistusõiguse rikkumise korral koguvad Nigeri pädevad asutused tõendeid, mille annavad Eesti käsutusse, et Eesti Vabariigi justiitsasutustel oleks võimalik vajadusel esitada süüdistus. Eesti hoiab Nigeri poolt kohtumenetluse käiguga kursis.

Artikkel 3

   1. Abi võidakse anda maa- ja õhuvägede kasutamisega, sealhulgas vajaduse korral sõjaliste missioonide läbiviimisega, mida juhib lähetatud Eesti väeüksus ja koordineerib sõjaliste vahenditega Nigeri Vabariik.

   2. Kiireloomulisel juhul võib lähetatud Eesti väeüksus need tegevused läbi viia iseseisvalt, tingimusel et informeerib neist esimesel võimalusel Nigeri Vabariigi pädevaid asutusi.

   3. Kui lähetatud Eesti väeüksuse tegevus võib viia selleni, et isikud tuleb üle anda Nigeri poolele, siis kohaldavad Eesti pool ja Nigeri pool järgmisi reegleid:

a) Nigeri pool, tagades Prantsusmaa poole või Eesti poole üle antud isikute valve ja julgeoleku, järgib rahvusvahelises õiguses sätestatud inimõigusi, eriti 10. detsembril 1984 vastu võetud piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastast konventsiooni.

b) Selleks, et täita Prantsusmaa poole ja Eesti poole põhiseadusest ja lepingutest tulenevaid kohustusi, kohustub Nigeri pool tagama, et juhul, kui süüteo eest nähakse ette surmanuhtlus või karistus, mis kätkeb julma, ebainimlikku või inimväärikust alandavat kohtlemist, siis ei nõuta või ei mõisteta üle antud isikule sellist karistust; kui selline karistus talle aga siiski mõistetakse, siis ei viida seda täide.

c) Ühtegi isikut, kes käesoleva artikli alusel antakse üle Nigeri võimudele, ei või üle anda kolmandatele isikutele ilma Prantsusmaa võimude ja Eesti võimude eelneva nõusolekuta.

   4. Prantsusmaa pool, Nigeri pool ja Eesti pool teevad koostööd, vahetades omavahel teavet, mis on vajalik poolte, Prantsuse Vabariigi, Nigeri Vabariigi või Eesti Vabariigi huvide ohustamise hindamiseks.

Artikkel 4

Nigeri pool lubab lähetatud Eesti väeüksuse isikkoosseisu liikmetel oma territooriumile siseneda ja sealt lahkuda lihtsustatud korras, eeldusel et neil isikutel on kehtiv sõjaväeline või ametialane isikutunnistus või pass.

Prantsusmaa pool edastab eelnevalt Nigeri poolele lähetatud Eesti väeüksuse isikkoosseisu nimekirja. Need isikud on vabastatud Nigeri poole õigusaktidega välismaalastele ette nähtud viisa-, kontrolli- ja registreerimisformaalsustest.

Artikkel 5

Lähetatud Eesti väeüksuse isikkoosseis teenib Prantsusmaa juhtimise all selles vormis, auastmes ja eraldusmärkides, mis neil on lähetatud Eesti väeüksuse relvajõududes. Distsiplinaarvõim on lähetatud Eesti väeüksuse juhatusel.

Artikkel 6

Nigeri pool tunnustab lähetatud Eesti väeüksuse isikkoosseisule Eesti poolt välja antud või rahvusvahelisi juhtimisõigust tõendavaid dokumente.

Artikkel 7

Kui kohaldatakse Nigeri poole ja Eesti poole vahel sõlmitud teiste kokkulepete soodsamaid sätteid, siis teavitab lähetatud Eesti väeüksuse isikkoosseis eelnevalt mõistliku aja jooksul Nigeri ametivõime oma liikumisest. Kui viimased ei esita vastuväidet, võib isikkoosseis vabalt liikuda Nigeri Vabariigi territooriumil, sealhulgas Nigeri õhuruumis, kasutades oma valduses olevaid transpordivahendeid ning ilma, et nad paluksid end saata Nigeri poole relvajõududel. Samuti on lähetatud Eesti väeüksuse isikkoosseisul lubatud kasutada raudteid, maanteid, sildu, parvlaevu, lennujaamu, kusjuures Eesti tasub nende kasutamisega kaasnevad lõivud ja teemaksud samadel tingimustel nagu Nigeri poole relvajõud.

Artikkel 8

Lähetatud Eesti väeüksuse isikkoosseisul on lubatud omada ja kanda relvi ja laskemoona, mida on vaja nende missioonide läbiviimisel. Lähetatud Eesti väeüksuse isikkoosseisu liikmed kasutavad oma ametirelva Eesti õigusaktide kohaselt. Nimetatud relvi ja laskemoona hoitakse ja ladustatakse Eesti reegleid järgides.

Lähetatud Eesti väeüksuse isikkoosseisul on kooskõlastatult Nigeri pädevate asutustega õigus võtta vajalikke meetmeid, et tagada nende käsutusse antud materjalide, rajatiste ja maa-alade kaitse.

Artikkel 9

Eesti poole materjali, varustuse, laskemoona, varude ja tarnete import ja reeksport toimub mistahes lõivude ja tollimaksude vabalt.

Sellise impordi ja reekspordi puhul tuleb järgida Nigeri poole territooriumil kehtivat korda.

Kõik kaupade ja teenuste ostud Nigeri poole territooriumil, mida teostab Eesti või mida teostatakse tema jaoks, on vabastatud kõigist maksudest ja lõivudest, välja arvatud statistikalõiv ja kogukonna solidaarsusmaksud (UEMOA ja CEDEAO).

Artikkel 10

Nigeri pool annab vastavalt Nigeri poole ja Eesti poole vahel kokku lepitud tingimustele lähetatud Eesti väeüksuse isikkoosseisu käsutusse tasuta materjalid, rajatised, maa-alad, mida on vaja Prantsusmaa sekkumisel Saheli julgeoleku tagamiseks.

Kui Eesti teeb neil maa-aladel ja rajatistes töid, jäävad need vastavalt Nigeri poole ja Eesti poole vahel kokku lepitud tingimustele lähetatud Eesti väeüksuse missiooni lõppedes Nigeri poole omandisse.

Lähetatud Eesti väeüksuse käsutusse antud maa-alad ja rajatised tagastatakse kasutatud olekus Nigeri poolele.

Nigeri pool lubab Eestil kasutada oma vajaduste jaoks kommunikatsioonisüsteeme. Nigeri pool võimaldab sagedusspektrile tasuta ligipääsu.

Nigeri pool annab oma võimaluste piires ning Nigeri poole ja Eesti poole vahel kokku lepitud tingimustel lähetatud Eesti väeüksuse isikkoosseisule nende poolt taotletavat logistilist tuge.

Artikkel 11

Kui lähetatud Eesti väeüksuse paigutamisel või lähetatud Eesti väeüksuse poolt missiooni läbiviimisel tekitatakse kahju  ühiselt või kahju tekitab Nigeri pool või Eesti pool, siis teevad Nigeri pool ja Eesti pool konsultatsioonide või diplomaatiliste läbirääkimiste teel jõupingutusi selle kahju hüvitamiseks.

Artikkel 12

Kõik käesoleva nõusoleku sätete kohaldamist või tõlgendamist puudutavad erimeelsused Nigeri poole ja Eesti poole vahel lahendatakse diplomaatilisel teel.

Artikkel 13

Nõustudes lisaprotokolli artikli 2 kohaselt eelnimetatud õiguste ja kohustustega, vabastab Eesti valitsus Prantsusmaa poole selgesõnaliselt mistahes vastutusest seoses nende õiguste ja kohustustega nii Eesti valitsuse kui ka Nigeri poole ees.

Artikkel 14

Käesolev nõusolek jõustub kuupäeval, mil Prantsusmaa pool või Nigeri pool saab kätte Eesti teate.

Nõusolek kehtib kuus kuud ja kehtivusaeg pikeneb automaatselt.

Eesti pool, Prantsusmaa pool või Nigeri pool võivad nõusoleku tagasi võtta, teatades sellest kirjalikult. Nõusoleku tagasivõtmine jõustub vastavalt Eesti poole, Prantsusmaa poole ja Nigeri poole ühise kokkuleppe tingimustele. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta õigusi ja kohustusi, mis on tekkinud nõusolekust enne selle tagasivõtmist.»


Välisministeerium palub kinnitada selle verbaalnoodi kättesaamist, et kindlaks määrata käesoleva nõusoleku jõustumise kuupäev.

Eesti Vabariigi välisministeerium kasutab võimalust veel kord avaldada sügavaimat lugupidamist Nigeri Vabariigi välisasjade, koostöö, Aafrika integratsiooni ja väljaspool Nigeri Vabariiki elavate nigerlaste ministeeriumile.

Tallinn, 14. detsember 2021

Pariisis, 19. aprillil 2022

NIGERI VABARIIK
Vendlus-Töö-Progress
Saatkond Priisis
154 rue de Longchamp
75116 Pariis


Nr 000143 AMBNIG/BMR

Nigeri Vabariigi suursaatkond Prantsusmaal avaldab lugupidamist Eesti Vabariigi suursaatkonnale Prantsusmaal ning viidates Eesti Vabariigi välisministeeriumi 14. detsembri 2021 verbaalnoodile nr 15.2-2/7165-2 Eesti väeüksuste isikkoosseisu ja tsiviilisikute, samuti varustuse ja materjalide transiidi kohta Nigeri Vabariigi territooriumil seoses Eesti osalemise ja toetusega operatsioonis Barkhane, on tal au anda teada, et Nigeri pool nõustub sellega, et 14. detsembri 2021 verbaalnoot nr 15.2-2/7165-2 du 14 décembre 2021 ja käesolev 8. aprilli 2022 verbaalnoot nr 004947/MAE/C/DGAJ/C/DAJ/BIL/AAH, mille ärakiri on lisatud sellele dokumendile, moodustavad õiguslikult siduva kokkuleppe Nigeri Vabariigi valitsuse ja Eesti Vabariigi valitsuse vahel, kusjuures kokkulepe jõustub käesoleva noodi allakirjutamisel ja kokkulepe kehtib Takuba sihtüksuse missiooni lõppemise ning sihtüksuse täieliku ja lõpliku lahkumiseni Nigeri Vabariigi territooriumilt.

Nigeri Vabariigi suursaatkond Prantsusmaal tänab Eesti Vabariigi suursaatkonda Prantsusmaal hea koostöö eest ja kasutab võimalust avaldada talle oma sügavat lugupidamist.

EESTI SUURSAATKOND
17 RUE DE LA BAUME,
75008 PARIIS

NIGERI VABARIIK
SAATKOND PARIISIS


Niamey's, 08. APRILLIL 2022

NIGERI VABARIIK
Vendlus-Töö-Progress
VÄLISASJADE JA KOOSTÖÖ MINISTEERIUM
ÕIGUS- JA KONSULAARASJADE PEADIREKTORAAT
ÕIGUSASJADE DIREKTORAAT
KAHEPOOLSETE SUHETE JURIIDILISTE KÜSIMUSTE OSAKOND

Nr 004748 MAE/C/DGAJ/C/DAJ/BILI/AAH

Nigeri Vabariigi välisasjade ja koostöö ministeerium avaldab lugupidamist Eesti Vabariigi välisministeeriumile ning tal on au viidata oma 14. detsembri 2021 verbaalnoodile nr 15.2-2/7165-2, mille sisu on järgmine:

«Eesti Vabariigi välisministeerium avaldab lugupidamist Nigeri Vabariigi välisasjade, koostöö, Aafrika integratsiooni ja väljaspool Nigeri Vabariiki elavate nigerlaste ministeeriumile ning tal on au saata viimasele käesolev verbaalnoot, mis puudutab Eesti väeüksuste isikkoosseisu ja tsiviilisikute, samuti varustuse ja materjalide transiiti Nigeri Vabariigi territooriumil seoses Eesti osalemise ja toetusega operatsioonis Barkhane.

Härra president!

Vastuseks 16. märtsi 2020 kirjale nõustub minu valitsus paigutama osa meie relvaüksustest Takuba sihtüksuse koosseisus Nigeri Vabariigi territooriumile Prantsusmaa üksuse Barkhane sõjalise juhtimise alla, eesmärgiga toetada Nigeri relvajõude nende võitluses relvastatud ja organiseeritud terroristlike rühmitustega.

Kohaldades Prantsuse Vabariigi valitsuse ja Nigeri Vabariigi valitsuse vahel 25. märtsil 2015 Niamey’s alla kirjutatud Saheli piirkonna julgeoleku tagamiseks toimuva Prantsusmaa sõjalise sekkumise õigusliku režiimi kokkuleppe (edaspidi «25. märtsi 2015. aasta kokkulepe») lisaprotokolli artiklit 2 ning Prantsuse Vabariigi valitsuse ja Nigeri Vabariigi valitsuse vahelist 19. juulil 2015 Niamey’s alla kirjutatud Saheli piirkonna julgeoleku tagamiseks toimuva Prantsusmaa sõjalise sekkumise raames Nigeris asuvate Prantsusmaa väeüksuste staatuse kokkulepet  (edaspidi «19. juuli 2015. aasta kokkulepe»), Prantsusmaa Vabariigi valitsuse ja Nigeri Vabariigi valitsuse vahel 28. aprillil 2020 alla kirjutatud [kokkulepet], millega määratakse kindlaks Takuba sihtüksusse lähetatud muude kui Prantsuse väeüksuste staatus (edaspidi «lisaprotokoll»), nõustub minu valitsus selgesõnaliselt olema seotud õiguste ja kohustustega, mis tulenevad 25. märtsi 2013 kokkuleppe punktidest 2 kuni 5 ja 19. juuli 2013 kokkuleppe artiklitest 1 kuni 11, mis on järgmised:

«Artikkel 1

Käesolev kokkulepe reguleerib Takuba sihtüksusse lähetatud Eesti väeüksuse (edaspidi «lähetatud Eesti väeüksus») staatust Nigeri Vabariigi territooriumil paiknemise ajal Saheli julgeoleku tagamiseks läbiviidava Prantsusmaa sekkumise raames.

Artikkel 2

Nigeri Vabariigi territooriumil viibimise ajal peab lähetatud Eesti väeüksuse isikkoosseis kinni kehtivatest õigusaktidest ning hoidub mistahes tegevusest või sammudest, mis ei sobi kokku Saheli julgeoleku tagamiseks läbiviidava Prantsusmaa sekkumise eesmärkidega.

Nigeri Vabariigi territooriumil viibimise ajal on lähetatud Eesti väeüksuse isikkoosseisul Nigeri poole suhtes samasugused immuniteedid ja privileegid, nagu antakse missioonil olevatele ekspertidele Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 13. veebruari 1946. aasta privileegide ja immuniteetide konventsiooniga. Ennekõike ei tohi neid isikuid arreteerida või kinni pidada. Samuti on neil immuniteet Nigeri poole kriminaalkohtutes, välja arvatud juhul, kui operatsioonipartner Eesti sellest selgesõnaliselt loobub.

Kuriteo või tõsise õigusrikkumise korral tõendab lähetatud Eesti väeüksuse isikkoosseisu liige Nigeri võimude nõudmisel oma isikut. Juhtunust teavitatakse viivitamatult operatsioonipartneri Eesti võimuorganeid, mis võtavad võimalikult kiiresti meetmed lähetatud Eesti väeüksuse isikkoosseisu asjaomase liikme suhtes.

Nigeri poole karistusõiguse rikkumise korral koguvad Nigeri pädevad asutused tõendeid, mille annavad operatsioonipartneri Eesti käsutusse, et operatsionipartneri Eesti justiitsasutustel oleks võimalik vajadusel esitada süüdistus. Operatsioonipartner Eesti hoiab Nigeri poolt kohtumenetluse käiguga kursis.

Artikkel 3

1. Abi võidakse anda maa- ja õhuvägede kasutamisega, sealhulgas vajaduse korral sõjaliste missioonide läbiviimisega, mida juhib lähetatud Eesti väeüksus ja koordineerib sõjaliste vahenditega Nigeri Vabariik.

2. Kiireloomulisel juhul võib lähetatud Eesti väeüksus need tegevused läbi viia iseseisvalt, tingimusel et informeerib neist esimesel võimalusel Nigeri Vabariigi pädevaid asutusi.

3. Kui lähetatud Eesti väeüksuse tegevus võib viia selleni, et isikud tuleb üle anda Nigeri poolele, siis kohaldavad operatsioonipartner Eesti ja Nigeri pool järgmisi reegleid:

a. Nigeri pool, tagades Prantsusmaa poole või operatsioonipartneri Eesti üle antud isikute valve ja julgeoleku, järgib rahvusvahelises õiguses sätestatud inimõigusi, eriti 10. detsembril 1984 vastu võetud piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastast konventsiooni.

b. Selleks, et täita Prantsusmaa poole ja operatsioonipartneri Eesti põhiseadusest ja lepingutest tulenevaid kohustusi, kohustub Nigeri pool tagama, et juhul, kui süüteo eest nähakse ette surmanuhtlus või karistus, mis kätkeb julma, ebainimlikku või inimväärikust alandavat kohtlemist, siis ei nõuta või ei mõisteta üle antud isikule sellist karistust; kui selline karistus talle aga siiski mõistetakse, siis ei viida seda täide.

c. Ühtegi isikut, kes käesoleva artikli alusel antakse üle Nigeri võimudele, ei või üle anda kolmandatele isikutele ilma Prantsusmaa võimude ja operatsioonipartner Eesti võimude eelneva nõusolekuta.

4. Prantsusmaa pool, Nigeri pool ja operatsioonipartner Eesti teevad koostööd, vahetades omavahel teavet, mis on vajalik poolte, Prantsuse Vabariigi, Nigeri Vabariigi või operatsioonipartner Eesti huvide ohustamise hindamiseks.

Artikkel 4

Nigeri pool lubab lähetatud Eesti väeüksuse isikkoosseisu liikmetel oma territooriumile siseneda ja sealt lahkuda lihtsustatud korras, eeldusel et neil isikutel on kehtiv sõjaväeline või ametialane isikutunnistus või pass.

Prantsusmaa pool edastab eelnevalt Nigeri poolele lähetatud Eesti väeüksuse isikkoosseisu nimekirja. Need isikud on vabastatud Nigeri poole õigusaktidega välismaalastele ette nähtud viisa-, kontrolli- ja registreerimisformaalsustest.

Artikkel 5

Lähetatud Eesti väeüksuse isikkoosseis teenib Prantsusmaa juhtimise all selles vormis, auastmes ja eraldusmärkides, mis neil on lähetatud Eesti väeüksuse relvajõududes. Distsiplinaarvõim on lähetatud Eesti väeüksuse juhatusel.

Artikkel 6

Nigeri pool tunnustab lähetatud Eesti väeüksuse isikkoosseisule Eesti poolt välja antud või rahvusvahelisi juhtimisõigust tõendavaid dokumente.

Artikkel 7

Kui kohaldatakse Nigeri poole ja operatsioonipartneri Eesti vahel sõlmitud teiste kokkulepete soodsamaid sätteid, siis teavitab lähetatud Eesti väeüksuse isikkoosseis eelnevalt mõistliku aja jooksul Nigeri ametivõime oma liikumisest. Kui viimased ei esita vastuväidet, võib isikkoosseis vabalt liikuda Nigeri Vabariigi territooriumil, sealhulgas Nigeri õhuruumis, kasutades oma valduses olevaid transpordivahendeid ning ilma, et nad paluksid end saata Nigeri poole relvajõududel. Samuti on lähetatud Eesti väeüksuse isikkoosseisul lubatud kasutada raudteid, maanteid, sildu, parvlaevu, lennujaamu, kusjuures operatsioonipartner Eesti tasub nende kasutamisega kaasnevad lõivud ja teemaksud samadel tingimustel nagu Nigeri poole relvajõud.

Artikkel 8

Lähetatud Eesti väeüksuse isikkoosseisul on lubatud omada ja kanda relvi ja laskemoona, mida on vaja nende missioonide läbiviimisel. Lähetatud Eesti väeüksuse isikkoosseisu liikmed kasutavad oma ametirelva Eesti õigusaktide kohaselt. Nimetatud relvi ja laskemoona ladustatakse Eesti reegleid järgides.

Lähetatud Eesti väeüksuse isikkoosseisul on kooskõlastatult Nigeri pädevate asutustega õigus võtta vajalikke meetmeid, et tagada nende käsutusse antud materjalide ja rajatiste ja maa-alade kaitse.

Artikkel 9

Operatsioonipartneri Eesti materjali, varustuse, laskemoona, varude ja tarnete import ja reeksport toimub mistahes lõivude ja tollimaksude vabalt.

Sellise impordi ja reekspordi puhul tuleb jälgida Nigeri poole territooriumil kehtivat korda.

Kõik kaupade ja teenuste ostud Nigeri poole territooriumil, mida teostab operatsoonipartner Eesti või mida teostatakse tema jaoks, on vabastatud kõigist maksudest ja lõivudest, välja arvatud statistikalõiv ja kogukonna solidaarsusmaksud (UEMOA ja CEDEAO).

Artikkel 10

Nigeri pool annab vastavalt Nigeri poole ja operatsioonipartneri Eesti vahel kokku lepitud tingimustele lähetatud Eesti väeüksuse isikkoosseisu käsutusse tasuta materjalid, rajatised, maa-alad, mida on vaja Prantsusmaa sekkumisel Saheli julgeoleku tagamiseks.

Kui operatsioonipartner Eesti teeb neil maa-aladel ja rajatistes töid, siis jäävad need vastavalt Nigeri poole ja operatsioonipartneri Eesti vahel kokku lepitud tingimustele lähetatud Eesti väeüksuse missiooni lõppedes Nigeri poole omandisse.

Lähetatud Eesti väeüksuse käsutusse antud maa-alad ja rajatised tagastatakse kasutatud olekus Nigeri poolele.

Nigeri pool lubab operatsioonipartneril Eesti kasutada oma vajaduste jaoks kommunikatsioonisüsteeme. Nigeri pool võimaldab sagedusspektrile tasuta ligipääsu.

Nigeri pool annab oma võimaluste piires ning Nigeri poole ja operatsioonipartneri Eesti vahel kokku lepitud tingimustel lähetatud Eesti väeüksuse isikkoosseisule nende poolt taotletavat logistilist tuge.

Artikkel 11

Kui lähetatud Eesti väeüksuse paigutamisel või lähetatud Eesti väeüksuse poolt missiooni läbiviimisel tekitatakse kahju ühiselt või kahju tekitab Nigeri pool või operatsioonipartner Eesti, siis teevad Nigeri pool ja operatsioonipartner Eesti konsultatsioonide või diplomaatiliste läbirääkimiste teel jõupingutusi selle kahju hüvitamiseks.

Artikkel 12

Kõik käesoleva nõusoleku sätete kohaldamist või tõlgendamist puudutavad erimeelsused Nigeri poole ja operatsioonipartneri Eesti vahel lahendatakse diplomaatilisel teel.

Artikkel 13

Nõustudes lisaprotokolli artikli 2 kohaselt eelnimetatud õiguste ja kohustustega, vabastab Eesti valitsus Prantsusmaa poole selgesõnaliselt mistahes vastutusest seoses nende õiguste ja kohustustega nii Eesti valitsuse kui ka Nigeri poole ees.

Artikkel 14

Käesolev nõusolek jõustub kuupäeval, mil Prantsusmaa pool või Nigeri pool saab kätte operatsioonipartneri Eesti viimase teate.

Nõusolek kehtib kuus kuud ja kehtivusaeg pikeneb automaatselt.

Operatsioonipartner Eesti, Prantsusmaa pool või Nigeri pool võivad nõusoleku tagasi võtta, teatades sellest kirjalikult. Nõusoleku tagasivõtmine jõustub vastavalt operatsioonipartneri Eesti, Prantsusmaa poole ja Nigeri poole ühise kokkuleppe tingimustele. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta õigusi ja kohustusi, mis on tekkinud nõusolekust enne selle tagasivõtmist».


Välisministeerium palub kinnitada selle verbaalnoodi kättesaamist, et kindlaks määrata käesoleva nõusoleku jõustumise kuupäev.

Eesti Vabariigi välisministeerium kasutab võimalust veel kord avaldada sügavaimat lugupidamist Nigeri Vabariigi välisasjade, koostöö, Aafrika integratsiooni ja väljaspool Nigeri Vabariiki elavate nigerlaste ministeeriumile.

Tallinnas, 14. detsembril 2021».


Nigeri Vabariigi välisasjade ja koostöö ministeerium teatab Eesti ametivõimudele, et Nigeri pool võtab vastu Eesti poole ettepaneku ning nõustub sellega, et 14. detsembri 2021 verbaalnoot nr 15.2-2/7165-2 ja käesolev noot moodustavad õiguslikult siduva kokkuleppe Nigeri Vabariigi valitsuse ja Eesti Vabariigi valitsuse vahel, kusjuures kokkulepe jõustub käesoleva noodi allakirjutamisel ja kehtib kuni Takuba sihtüksuse missiooni lõppemise ning sihtüksuse täieliku ja lõpliku lahkumiseni Nigeri Vabariigi territooriumilt.

Nigeri Vabariigi välisasjade ja koostöö ministeerium tänab Eesti Vabariigi välisministeeriumit veel kord hea koostöö eest ning kasutab juhust avaldada talle veel kord oma sügavaimat lugupidamist.

 

NIGERI VABARIIK
Välisasjade ja koostöö ministeerium

EESTI VABARIIGI VÄLISMINISTEERIUM

TALLINN

Note Verbale 

Note Verbale 

Note Verbale 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json