Teksti suurus:

Tee seisundinõuded

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.12.2005
Avaldamismärge:RTL 2003, 1, 2

Tee seisundinõuded

Vastu võetud 17.12.2002 nr 45

Määrus kehtestatakse « Teeseaduse» (RT I 1999, 26, 377; 93, 831; 2001, 43, 241; 50, 283; 93, 565; 2002, 41, 249; 47, 297; 53, 336; 61, 375; 63, 387) § 10 lõike 2 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Määruse reguleerimisala

(1) Määrusega reguleeritakse tee seisundinõudeid (edaspidi seisundinõuded), mis kehtivad kattega teedele, kruusateedele, sildadele, tunnelitele, viaduktidele ja truupidele.

(2) Seisundinõuetega määratletakse tee seisund, mis võimaldab ohutult liigelda «Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6; 2002, 92, 531) alusel kehtestatud liikluseeskirja ning tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõudeid täites.

§2. Seisundinõuete täitmise kohustuslikkus

(1) Seisundinõuete täitmine on kohustuslik kõigile avalikult kasutatavate teede omanikele. Teemaal asuvate rajatiste ja tehnovõrkude seisundinõuete täitmise eest vastutab nende omanik.

(2) Tee seisund peab vastama vähemalt käesoleva määrusega kehtestatud tasemele. Tee omanik võib liikluskoormuse muutusest, piirkonna vajadusest või kohaliku omavalitsuse huvist lähtudes rakendada teele nõutavast kõrgemat seisunditaset.

(3) Ohutuks liiklemiseks vaba ruumi kindlustab tee omanik «Teeseaduse» § 19 lõike 2 alusel kehtestatud tee projekteerimise normide ja nõuete kohaselt.

§3. Seisundinõuetele mittevastav teelõik ja liikluskorraldusvahendid

(1) Teelõigul, millel ei ole tagatud nõutav seisunditase ning kus seetõttu on ohutu liiklemine raskendatud, tähistatakse liikluspiirangud vastavate liikluskorraldusvahenditega. Juhul kui kehtestatud piirangud ei loo tingimusi ohutuks liiklemiseks, peab tee omanik tee sulgema.

(2) Liikluskorraldusvahendite paigaldamisel järgitakse Eesti standardeid EVS 613:2001 «Liiklusmärgid ja nende kasutamine», EV ST 614-92 «Teemärgised ja nende kasutamine» ning EVS 615:2001 «Foorid ja nende kasutamine». Kooskõlastatult Maanteeametiga võib katseliselt kasutada ka teisi liikluskorraldusvahendeid.

§4. Kiirtee seisundinõuete täitmise nõutavus

Teelõikudel, kus lubatud piirkiirus on üle 100 km tunnis, peavad olema täidetud kiirtee seisundinõuded.

§5. Üldised seisundinõuded

Üldised seisundinõuded on:
1) teemaa peab olema puhastatud, bussi ootekojad peavad olema koristatud;
2) teel hukkunud loomad ja liiklust ohustavad esemed peavad olema eemaldatud;
3) teelt ja tee kaitsevööndist peavad olema kõrvaldatud loata paigaldatud liiklusmärgid ja liiklusvälised teabevahendid, samuti liiklusele ohtlikuks osutuda võivad langemisohtlikud puud;
4) nähtavust piiravad rajatised, puud või põõsad või nende võrad peavad olema kõrvaldatud tee muldkeha nõlvalt ja külgkraavidest;
5) teenõlvadel ei või olla erosiooni ega uhtumisi, mis ohustavad nõlva stabiilsust;
6) vihmavee äravoolu restid ei tohi olla ummistunud, veeviimarid ei tohi takistada vee voolu ega võimaldada vee sattumist tee muldesse;
7) sõidu- ja kõnniteelt peab olema tagatud vee äravool;
8) defektsed tähispostid peavad olema asendatud;
9) liiklusmärgid peavad olema puhtad, loetavad ja reflekteeruvad 30 m kauguselt, 95% märgi pinnast peab olema vigastusteta;
10) paigaldatud valgustus peab pimeda ajal põlema;
11) klaashelmestega kattemärgistus peab lume- ja jäävabal sõiduteel reflekteeruma 30 m kauguselt ja olema puhas ning 90% märgistuse pindalast peab olema vigastusteta;
12) teekattesse paigaldatud helkivatest silmadest peab igal 50-meetrisel teelõigul olema töökorras vähemalt 90%;
13) tee kaitsepiirded peavad olema paigaldatud teeprojekti ja kehtestatud nõuete kohaselt, põrkepiire ei või olla roostes ja püsivust ohustavas seisundis;
14) raudteeületuskoht peab rööpa teljest 15 meetri ulatuses olema puhastatud lumest ja jääst;
15) ühissõiduki peatuskohas peab sõidutee laiendus ja ooteplatvorm olema lumest puhastatud ning neil peab olema tehtud libedusetõrje;
16) tuletõrje hüdrandid ja restkaevude kohad peavad olema lumest ja jääst puhastatud;
17) libeduse tõrjeks võib kasutada abrasiivpuistematerjali, mille tera läbimõõt on 2 kuni 6 mm;
18) kevadised hooldustööd – liikluskorraldusvahendite korrastus, rajatiste puhastamine jm, samuti talihoolduse käigus libedusetõrjeks kasutatud puistematerjali jääkide äravedu sõiduteelt, kõnniteelt ja mujalt teemaalt peavad olema pärast kevadist lumesulamist lõpetatud iga aasta 15. maiks.

§6. Omanikujärelevalve

Tee omanik korraldab tee seisundi kehtestatud seisundinõuetele vastavuse üle järelevalvet.

2. peatükk
KATTEGA TEE NÕUDED

§7. Kattega tee

Kattega tee on tee, mille sõidu- või käiguosa pinna moodustab orgaanilise või mineraalse sideainega töödeldud mineraalmaterjali kiht (asfaltbetoonkate, tsementbetoonkate, mustkate jne), kiviparkett või munakivisillutis.

§8. Kattega maantee seisunditase

Kattega maantee nõutav seisunditase on esitatud tabelina käesoleva määruse lisas 1.

§9. Tänava seisunditase

Tänava nõutav seisunditase on esitatud tabelina käesoleva määruse lisas 2.

§10. Ristmikel ja erineva seisundinõuetega teede ühinemisel kehtivad nõuded

Ristmikel ja erineva seisundinõuetega teede ühinemisel kehtivad järgmised nõuded:
1) kiirendus- ja aeglustusradadele kehtivad vastava raja ulatuses kõrgema seisunditasemega tee nõuded;
2) rampidele ja ühendusteedele kehtivad kõrgema seisunditasemega tee nõuded;
3) peale- ja mahasõitude seisund peab vastama teele kehtestatud seisundinõuetele teemaa ulatuses.

§11. Kattega tee seisundinõuded

Kattega tee seisundinõuded on esitatud tabelina käesoleva määruse lisas 3.

§12. Augu tähistamine teel

Üle 20-cm läbimõõduga ja üle 5-cm sügavusega auk peab olema tähistatud liikluskorraldusvahendiga. Aukudega ala peab olema tähistatud lõigu kogu pikkust tähistava lisatahvliga varustatud liiklusmärgiga.

3. peatükk
KRUUSATEE NÕUDED

§13. Kruusatee

Kruusatee on tee, mille pealiskiht on kruusast, kruus- või killustikliivast või killustikusõelmetest.

§14. Kruusatee seisunditase

Kruusateede nõutavad seisunditasemed sõltuvalt liiklussagedusest või tänava liigist on esitatud tabelina käesoleva määruse lisas 4.

§15. Kruusatee seisundinõuded

Kruusatee seisundinõuded on esitatud tabelina käesoleva määruse lisas 5.

4. peatükk
TALIHOOLDUS

§16. Talihoolduse nõuete kehtivus

Talihoolduse nõuded kehtivad talviste teeolude (lumi, jäide, tuisk jne) korral.

§17. Talihoolduses kasutatavad mõisted

Käesolevas peatükis kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
1) eriolukord – lumesadu üle 10 cm lund 12 tunni jooksul, tuisk kestusega üle 6 tunni, jäite tekkimine kestusega üle 4 tunni või muudest erakordsetest ilmastikunähtustest tingitud teeolude oluline halvenemine;
2) hooldustsükli aeg – ajavahemik, mille jooksul taastatakse nõutav seisunditase. Hooldustsükli aega arvestatakse maanteel alates libeduse tekkest, lumesaju või tuisu lõpust või sõidujälgede vahelise lumekihi seisundinõuetes lubatud paksuse ületamisest, tänava hooldustsükli aega arvestatakse libeduse tekkest või lumesaju või tuisu algusest;
3) jäide – vihma või suure õhuniiskuse mõjul tee pinnale, mille temperatuur on alla 0 °C, tekkinud tihe jääkiht;
4) libedusetõrje – teekatte haardeteguri suurendamine teekattele kloriidide, abrasiivmaterjalide või nende segude või kloriidide vesilahuste puistamisega, samuti teekatte haardeteguri suurendamine mehaanilise karestamisega, või sama tehnoloogiaga roobaste ja ebatasasuste likvideerimine;
5) lumesus – teel paikneva lume iseloomustus – kohev lumi, sulalumi (märg lumi), lörts või soola ja lume segu, mis on määratletud lume paksuse ja paigutusega;
6) lumekihi kriitiline paksus – lumekihi maksimaalne lubatud paksus sõiduteel sõidujälgede vahel lumesaju või tuisu ajal;
7) lumetõrje – lume eemaldamine teelt;
8) ohtlik koht – liiklusmärkidega «Järsk lang» (145) ja «Järsk tõus» (146) tähistatud tõus või langus kaldega üle 4% ja nendel tõusudel või langustel olevad ohtlikud kurvid, mis on tähistatud liiklusmärkidega «Ohtlik kurv» (141, 142) või «Ohtlikud kurvid» (143, 144), samuti raudteeületuskoht rööpa teljest 15 meetri ulatuses, teekitsendid, mis on tähistatud liiklusmärgiga «Teekitsend» (161–163), ja muud ohtlikud kohad, mis on tähistatud liiklusmärgiga «Muud ohud» (185) või mõni muu tee omaniku määratud ohtlik teelõik;
9) puistematerjal – libedusetõrje materjalid: abrasiivmaterjalid, nende segud kloriididega ja kloriidide vesilahused;
10) seisunditaseme kehtivusaeg – ajavahemik, mille jooksul teeolud peavad vastama nõutavale seisunditasemele;
11) talihooldus – libedusetõrje, lumetõrje, kinnisõidetud lume ja jääkonaruste tasandamine ja karestamine, lume äravedu ning liikluskorraldusvahendite hooldamine.

§18. Eriolukord

(1) Eriolukorra piirkonna kehtestab tee omanik talihooldust teostava isiku ettepanekul.

(2) Eriolukorra järgselt võib pikeneda hooldustsükli aeg kolmanda ja neljanda seisunditasemega teedel 12 tunni võrra, teistel teedel 24 tunni võrra.

§19. Tee talvine seisunditase

Tee nõutav talvine seisunditase on esitatud tabelina käesoleva määruse lisas 6.

§20. Tänava talvine seisunditase

Tänava nõutav talvine seisunditase sõltuvalt tänava liigist on esitatud tabelina käesoleva määruse lisas 7.

§21. Tee talvised seisundinõuded

Tee talvised seisundinõuded on esitatud tabelina käesoleva määruse lisas 8.

§22. Lumevallid

Linnade, alevite ja alevike piires peab lumevallide vahe teel olema iga sõiduraja kohta vähemalt 3 m.

§23. Lume paigutamine kõnniteele

Lund võib paigutada kõnniteele juhul, kui liiklejale jääb vähemalt 1,1 m käimisruumi.

§24. Talvise seisunditaseme muutus

Talvise seisunditaseme muutus teel võib toimuda ristmikel, asula piiril või kattega tee üleminekul kruusateeks, kuid mitte ohtlikes kohtades või teelõikudel.

§25. Teerajatise talvine seisunditase

Teerajatise – ristmik, sild, ühissõiduki peatuskoht, väljak – talvine seisunditase peab olema vähemalt samaväärne tee seisunditasemega, kus teerajatis asub. Parkla peab vastama vähemalt käesoleva määrusega kehtestatud minimaalsele seisunditasemele.

§26. Lume äravedu

Lume äraveo korraldab vajadusel tee omanik.

§27. Hooldustsükli aeg

Hooldustsükli aeg on arvestatuna tundides esitatud tabelina käesoleva määruse lisas 9.

§28. Lume või lörtsi eemaldamine lumesaju või tuisu ajal

Lumesaju või tuisu ajal alustatakse lume või lörtsi eemaldamist hiljemalt seisunditaseme nõuetes määratletud lume- või lörtsikihi seisundinõuetes lubatud paksuse ületamisel.

§29. Seisunditaseme kehtivusaeg

Tee omanik peab tagama nõutava seisunditaseme kehtivusaja järgmiselt:
1) kiirteel ja 4. seisunditasemega teel – kogu ööpäeva jooksul kõigil nädalapäevadel;
2) 3. seisunditasemega teel – kõigil nädalapäevadel kell 6.00–22.00. Muul ajal on lubatav 2. seisunditase;
3) 2. seisunditasemega teel – kõigil nädalapäevadel kell 7.00–21.00. Muul ajal on lubatav 1. seisunditase;
4) 1. seisunditasemega teede seisunditaseme kehtivusaja määrab tee omanik.

§30. Talihoolduse päevik

Hooldustööde teostaja on kohustatud pidama talihoolduse päevikut.

5. peatükk
SILLA NÕUDED

§31. Sild

(1) Sild on ühe- või mitmeavaline rajatis, mida mööda tee kulgeb üle veetakistuse (jõe, järve, oja, kraavi, mere jms) ja millel on vähemalt üks puhas ava pikkusega 3,0 m või rohkem.

(2) Käesoleva määruse mõistes käsitatakse sillana ka viadukti, tunnelit ja truupi.

(3) Viadukt on ühe- või mitmeavaline rajatis, mida mööda tee kulgeb üle kuivamaa takistuse (ristuva tee, raudtee, kodu- või metsloomade liikumistee, jalgratta- ja jalgtee jms) ja millel on vähemalt üks puhas ava pikkusega 3,0 m või rohkem.

(4) Tunnel on ühe- või mitmeavaline rajatis jalakäijate, kariloomade jt läbilaskmiseks tee alt.

§32. Silla seisundinõuded

Silla vastavuse seisundinõuetele määrab silla üksikute konstruktsioonielementide seisund. Konstruktsioonielemendid peavad vastama järgmistele nõuetele:
1) sõidutee katte laius peab olema võrdne silla pealesõitude katte laiusega. Juhul kui laius ei ole võrdne, peab tee kitsenemine olema tähistatud liikluskorraldusvahenditega. Katte tasasus ei tohi erineda pealesõitude katte tasasusest ja kate peab olema märgistatud vastavalt maantee märgistusele;
2) piirde puudumisel peab silla algus olema tähistatud püstmärgistega, piirde algus tähispostidega või ohtlikust kohast teavitava liiklusmärgiga;
3) kõnnitee peab olema eraldatud sõiduteest teekattemärgistuse, äärekivide või piirdega;
4) käsipuude asetus peab olema paralleelne silla äärega, selle kõrgus kõnnitee katte pinnast ja tihedus peab kogu ulatuses olema ühtlane, postide kinnitus silla pealisehitise külge peab olema tugev, detailid ei tohi olla deformeerunud, värvkate peab olema terve ning metalldetailid ei või olla roostes, käsipuudel peab olema tagatud temperatuuripaisumise võimalus;
5) hüdroisolatsioon ja deformatsioonivuugid peavad olema vettpidavad;
6) sildeehitise aluspinnal ei tohi esineda märgumisnähte;
7) silla tugiosad (laagrid) ei tohi olla deformeerunud ega metalltugiosad roostes ja värvkate peab olema terve;
8) joatorude sissevooluavadel peavad olema restkatted, neis ei tohi olla ummistusi, metallist veeviimarid ei tohi olla roostes ega ummistunud;
9) betooni karboniseerumine ei tohi olla jõudnud armatuurini, armatuur ei tohi olla nähtav;
10) teraselementide pind peab olema värvitud ja puhas ning värvkate peab olema terve, elementides ning nende keevisühendustes ei tohi olla pragusid ning poltühendustel defekte;
11) kandvate puitelementide pind peab olema puhas ja ilmastikumõjude eest kaitstud, neil ei tohi olla silla kandevõimet vähendavaid pehkimisnähte;
12) sildeehitis tervikuna peab olema defektideta, ei tohi esineda elementide läbivajumisi ega omavahelisi nihkumisi;
13) sammastel ei tohi esineda deformatsioone ja vajumisi, sammaste riiglid, istepadjad ja tiivad peavad olema puhtad;
14) sõidutee katendi profiil peab tagama vee juhtimise veeviimaritesse ja vältima elementide märgamist sillalt valguva vee poolt, silla otstes peavad olema veeviimarid mulde uhtumise vältimiseks;
15) mulde koonused peavad olema kindla geomeetrilise kujuga, puhtad rohust, võsast ja puudest, uhtumisi ei tohi esineda, koonuste kindlustus peab olema terviklik, betoonist või kivipuistest kindlustuse tugi ei tohi olla vajunud;
16) sillaalune voolusäng ei tohi olla risustatud;
17) truubid peavad olema vähemalt 75% läbimõõdust puhtad, truubi kohal teekattes ei tohi olla auke ega läbivajumisi, mis viitavad konstruktsiooni lagunemisele;
18) sild peab olema puhastatud lumest ja tee kohal ei tohi olla jääpurikaid.

§33. Silla seisundi kontrollimine

Silla seisundit kontrollitakse:
1) regulaarselt hooldustöid ja hooldustööde järelevalvet teostava töötaja poolt;
2) üks kord kolme aasta jooksul üldülevaatusel, mille teostamise aja ja korra ning dokumenteerimise vormid kehtestab tee omanik.

6. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§34. Määruse kehtetuks tunnistamine

Teede- ja sideministri 1. novembri 1999. a määrus nr 63 «Tee seisundinõuete kinnitamine» (RTL 1999, 166, 2399) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Liina TÕNISSON

Kantsler Marika PRISKE

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2002. a määruse nr 45
«Tee seisundinõuded»

lisa 1

KATTEGA MAANTEE SEISUNDITASE

 Liiklussagedus, autot ööpäevas

Nõutav seisunditase

Põhimaantee Tugimaantee Kõrval-
maantee
Kohalik maantee
kiirtee 4
 üle 8000 3 3 3
 6000–8000 3 3 3
3000–6000 3 3 2 2
1000–3000 3 2 2 2
 200–1000 3 2 1 1
 kuni 200 1 1 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2002. a määruse nr 45
«Tee seisundinõuded»

lisa 2

TÄNAVA SEISUNDITASE

Tänava liik Nõutav seisunditase
magistraalid:  
–kiirtee 4
–põhitänav ja tee 3
–jaotustänav 2
juurdepääsuteed:  
–kõrvaltänav 2
–veotänav ja -tee, väljak, parkimisplats 1
–kvartalisisene tänav, jalgtänav, jalgtee 1
–jalgrattatee 3
–kõnnitee 3

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2002. a määruse nr 45
«Tee seisundinõuded»

lisa 3

KATTEGA TEE SEISUNDINÕUDED

 Näitaja Mõõt-
ühik

Seisunditaseme nõuded

    1 2 3 4
TEEKATE          
tasasus          
nõutav keskmine IRI arv* maanteedel mm/m 10 8 5 3
teekatte defektid          
praod laiusega kuni 2 cm ja teekatte murenemine sügavusega kuni 2,5 cm

maanteel:     


tänaval:  

 


võib esineda 15. nov kuni
15. juunivõib esineda 15. nov kuni
1. juuli
võib esineda 15. nov kuni
1. juuni


võib esineda 15. nov kuni
15. juuni
võib esineda 15. nov kuni
15. mai


võib esineda 15. nov kuni
1. juuni
võib esineda 15. nov kuni
15. mai


võib esineda 15. nov kuni
1. juuni

augud läbimõõduga alla 20 cm ja sügavusega 2,5 kuni 5 cm          
maanteel:   võib esineda 15. nov kuni 15. juuni   võib esineda 15. nov kuni
1. juuni  
ei või esineda ei või esineda
tänaval:     võib esineda 15. nov kuni
1. juuli
võib esineda 15. nov kuni
15. juuni
ei või esineda ei või esineda
augud läbimõõduga üle 20 cm ja sügavusega üle 5 cm maanteel ja tänaval   võib esineda 15. nov kuni
1. juuni
võib esineda 15. nov kuni
15. mai
ei või esineda ei või esineda
 roopad          
roopa lubatud suurim sügavus mm 40 30 20 20
TEEPEENAR          
kindlustatud teepeenra seisund peab vastama katte seisundile,

tugipeenar ei tohi takistada vee äravoolu ja ei või olla kõrgem või madalam sõidutee katte või kindlustatud peenra servast rohkem kui

cm 5 5 5 3
TÄHISTUS          
maantee telgjoon teekatte laiusel üle 6,5 m

tänava telgjoon teekatte laiusel üle 6 m

  ei ole nõutav


ei ole nõutav

nõutav


nõutav

nõutav


nõutav

nõutav


nõutav

maantee äärejooned, sõiduradade ja ristmike märgistus teekatte laiusel
üle 6,5 m
  ei ole nõutav ei ole nõutav nõutav nõutav
maantee äärejooned teekatte laiusel alla 6,5 m   ei ole nõutav nõutav nõutav nõutav
tänava sõiduradade ja ristmike märgistus teekatte laiusel üle 6 m   ei ole nõutav nõutav nõutav nõutav
tähispostid maanteel ja tänaval, kus lubatud piirkiirus on üle 50 km tunnis ja puudub valgustus   ei ole nõuta-
vad
ei ole nõuta-
vad
nõuta-
vad
nõuta-
vad
KÜLGNÄHTAVUS          
maanteel:          
külgnähtavus külgkraavi välisservast, selle puudumisel mulde alumisest servast, peab olema vähemalt

tänaval, kus lubatud piirkiirus on üle 50 km tunnis ja puudub valgustus:
külgnähtavus külgkraavi välisservast, selle puudumisel mulde alumisest servast, peab olema vähemalt

mm

11

22

48

98

külgnähtavus maanteeristmikel ja tänavaristmikel, kus lubatud piirkiirus on üle 50 km/tunnis ja puudub valgustus     ristmi-
kule lähemal kui 20 m on nõutav
5 m võrra laiem külg-
nähtavus
ristmi-
kule lähemal kui 40 m on nõutav
5 m võrra laiem külg-
nähtavus
ristmi-
kule lähemal kui 60 m on nõutav
5 m võrra laiem külg-
nähtavus
HEAKORRATÖÖD          
rohu lubatud suurim kõrgus:          
maantee eraldusribal, teepeenral ja haljasribal cm 40 30 20 10
tänava eraldusribal ja teemaal tänavaäärsel haljasalal cm 15 7 7 7
tänava teemaa puhastustööd:          
puhastustööde perioodilisus   vastavalt vajadusele kaks korda kuus üks kord nädalas kolm korda nädalas
TEHNOVÕRKUDE KAEVUD JA KAPED          
Kaas võib olla kõrgemal või madalamal teekatte pinnast cm 2 2 2 1

* Märkus. IRI (International Roughness Index) iseloomustab üksikute 100 m pikkuste kattelõikude tasasust mm/m, mis on määratletud kiirusel 80 km/h.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2002. a määruse nr 45
«Tee seisundinõuded»

lisa 4

KRUUSATEE SEISUNDITASE

Liiklussagedus, autot ööpäevas, või tänava liik

Nõutav seisunditase

Tänav Tugi-
maantee
Kõrval-
maantee
Kohalik maantee
maanteed:        
üle 1000   4 4  
200–1000   3 2 2
kuni 200   2 2 1
tänavad:        
kõrvaltänav, veotänav ja -tee, väljak, parkimisplats, kvartalisisene tänav, jalgtänav, jalgtee 2      
jalgrattatee, kõnnitee 2      


Märkus. Liiklussagedusel alla 50 auto ööpäevas määrab seisunditaseme tee omanik.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2002. a määruse nr 45
«Tee seisundinõuded»

lisa 5

KRUUSATEE SEISUNDINÕUDED

 Näitaja Mõõt-
ühik

Seisunditaseme nõuded

    1 2 3 4
PEALISPIND          
põikprofiili kalle % üle 1,0 üle 2,0 üle 2,5 üle 2,5
kruusa või pinnase valli kõrgus tee servas, mis ei takista vee äravoolu cm määra-
mata  
alla 10   alla 5   valli ei või esineda  
tasasus          
roopad ja ebatasasused sügavusega alla cm 10 8 5 roopaid ja ebatasasusi ei või esineda
TÄHISTUS          
tähispostid tänaval, kus lubatud piirkiirus on üle 50 km tunnis ja puudub valgustus   ei ole nõuta-
vad
ei ole nõutavad nõutavad nõutavad
KÜLGNÄHTAVUS          
külgnähtavus külgkraavi välisservast, selle puudumisel mulde alumisest servast, peab olema maanteel ja tänaval, kus lubatud piirkiirus on üle 50 km tunnis ja puudub valgustus: vähemalt m 1 1 2 4
külgnähtavus maanteeristmikel ja tänavaristmikel, kus lubatud piirkiirus on üle 50 km/tunnis ja puudub valgustus  

Ristmikule lähemal kui 10 meetrit peab olema tagatud 5 m võrra laiem külgnähtavus

HEAKORRATÖÖD          
maanteel:          
rohu niitmise sagedus teepeenralt hooaja jooksul korda 1 2 2 2
tänaval:          
rohu lubatud maksimaalne kõrgus tänava eraldusribal ja teemaal tänavaäärsel haljasalal cm 15 7 7 7
tänava puhastustööd:          
puhastustööde perioodilisus   vasta-
valt vajadu-
sele
kaks korda kuus üks kord nädalas kolm korda nädalas

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2002. a määruse nr 45
«Tee seisundinõuded»

lisa 6

TEE TALVINE SEISUNDITASE

Liiklus-
sagedus, autot ööpäevas

Nõutav seisunditase

  Põhimaantee Tugimaantee Kõrval-
maantee
Kohalik maantee
kiirtee 4
üle 8000 3
 6000–8000 3 3 3
3000–6000 3 3 2
1000–3000 3 2 2 2
 200–1000 3 1 1 1
 kuni 200* 1 1 1

* Märkus. Liiklussagedusel alla 50 auto ööpäevas määrab seisunditaseme tee omanik.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2002. a määruse nr 45
«Tee seisundinõuded»

lisa 7

TÄNAVA TALVINE SEISUNDITASE

Tänava liik Nõutav seisunditase
magistraalid:  
–kiirtee 4
–põhitänav ja tee 4
–jaotustänav 3
juurdepääsuteed:  
–kõrvaltänav 2
–veotänav ja -tee, väljak, parkimisplats 2
–kvartalisisene tänav, jalgtänav, jalgtee 2
jalgrattatee 3
kõnnitee 3
Ohtlikud tänavalõigud 3

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2002. a määruse nr 45
«Tee seisundinõuded»

lisa 8

TEE TALVISED SEISUNDINÕUDED

 Näitajad Mõõt-
ühik

Seisunditaseme nõuded

    1 2 3 4
TEEPINNA SEISUND   lume- või jäätunud kate, libeduse-
tõrje ohtlikes kohtades
lume- või jäätunud kate, libeduse-
tõrje kogu teel
kõnnitee ning sõidu-
jäljed sõiduteel lume- ja jäävabad, libedusetõrje kogu teel
kõnnitee ning sõidu-
tee teekate lume- ja jäävaba sõiduradade laiuses, libeduse-
tõrje kogu teel
LUMESUS          
Kohev lumi alla cm 10 5 3 (sõiduteel sõidu-
jälgede vahel)
lumekate puudub  
Sulalumi või lörts, soola ja lume segu alla cm 6 3 2 (sõiduteel sõidu-
jälgede vahel)
lumekate puudub
Lumevallide vahe maanteel mõõdetuna teepinnalt m 6

või kitsamal teel vähemalt sõiduraja laius

8

või kitsamal teel vähemalt mulde laius

sõiduradade ja teepeenarde laiuses sõiduradade ja tee-
peenarde laiuses
TASASUS          
Roopad või ebatasasused kinnisõidetud lumes alla cm 4 3 sõidu-
jälgede vahel võib olla kinni-
sõidetud lumekiht alla 2 cm

teekate puhas, õhu-
tempera-
tuuril alla
–12 °C
lubatud sõiduteel sõidu-
radade vahel lumekiht kuni 1 cm

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2002. a määruse nr 45
«Tee seisundinõuded»

lisa 9

HOOLDUSTSÜKLI AEG TUNDIDES

Tee seisundi-
tase
Lume ja lörtsi eemalda-
mine sõiduteelt
Libeduse-
tõrje
Soola-
lume segu eemalda-
mine sõiduteelt
Kõnnitee puhasta-
mine ja libeduse-
tõrje
Tee-
rajatise kohta kehtivate täienda-
vate nõuete täitmine
Libeduse-
tõrje tänava ohtlikes kohtades
4 2 2 4 6 8 1
3 5 4 8 8 12 2
2 12 8   12 24 4
1 36 24   12 36 6


Märkus. Hooldustsükli aeg 24 tundi tee libedusetõrje puhul kehtib tee seisunditaseme 1 ohtlikes kohtades.

/otsingu_soovitused.json