Teksti suurus:

Keemiarelvade väljatöötamise, tootmise, varumise ja kasutamise keelustamise ning nende hävitamise konventsiooni lisa muudatused

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.06.2020
Avaldamismärge:RT II, 30.09.2020, 3

Keemiarelvade väljatöötamise, tootmise, varumise ja kasutamise keelustamise ning nende hävitamise konventsiooni lisa muudatused

Vastu võetud 27.11.2019

Keemiarelvade väljatöötamise, tootmise, varumise ja kasutamise keelustamise ning nende hävitamise konventsioon

Ameerika Ühendriikide, Kanada ja Madalmaade esitatud täiendused keemiarelvade keelustamise konventsiooni „Kemikaalide lisa“ 1. nimekirjas [otsus C-24/DEC.4]

Venemaa Föderatsiooni esitatud muudatused keemiarelvade keelustamise konventsiooni „Kemikaalide lisa“ 1. nimekirjas [otsus C-24/DEC.5]


Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioon (OPCW)

Tehniline sekretariaat

 

S/1820/2019
23. detsember 2019
Originaal: INGLISE KEEL

TEHNILISE SEKRETARIAADI TEADE

KEEMIARELVADE KEELUSTAMISE KONVENTSIOONI
KEMIKAALIDE LISA 1. NIMEKIRJA
VASTUVÕETUD MUUDATUSTE KONSOLIDEERITUD TEKST

SISSEJUHATUS

1. Osalisriikide konverents (edaspidi „konverents“) võttis oma kahekümne neljandal istungil vastu otsused C-24/DEC.4 ja C-24/DEC.5 (mõlemad kuupäevaga 27. november 2019), milles ta kiitis heaks vastavalt keemiarelvade keelustamise konventsiooni (edaspidi „konventsioon“) artikli XV lõigetele 4 ja 5 konventsiooni kemikaalide lisa (edaspidi „kemikaalide lisa“) 1. nimekirja teatavad muudatused. Peadirektor teavitas seejärel verbaalnoodi NV/ODG/221841/19 (kuupäevaga 10. detsember 2019) kaudu kõiki osalisriike sellest, et konverents kiitis need kemikaalide lisa muudatused heaks. Peadirektor teavitas 10. detsembri 2019. aasta kirjaga vastavalt ka hoiulevõtjat. Vastavalt konventsiooni artikli XV lõike 5 punktile g jõustuvad kemikaalide lisa muudatused kõigis osalisriikides 180 päeva pärast seda kuupäeva, kui peadirektor esitas ülalnimetatud teate, st 7. juunit 2020.

2. Tehnilise sekretariaadi käesoleva teate lisas esitatakse vastuvõetud muudatuste konsolideeritud tekst, mis asendab 7. juunil 2020 kemikaalide lisa 1. nimekirja, sealhulgas CASi registri numbrid, mis on määratud selles kirjeldatud mürkkemikaalidele (st 1. nimekirja A osa punktid 13–16). Käesolev teade edastatakse hoiulevõtjale.


LISA

Keemiarelvade keelustamise konventsiooni kemikaalide lisa 1. nimekirja muudatuste konsolideeritud tekst


Alljärgnev on keemiarelvade keelustamise konventsiooni (edaspidi „konventsioon“) kemikaalide lisa 1. nimekirja muudatuste konsolideeritud tekst, mille on osalisriikide konverents vastu võtnud otsustes C-24/DEC.4 ja C-24/DEC.5 (mõlemad kuupäevaga 27. november 2019), sealhulgas CASi registri numbrid, mis on määratud selles kirjeldatud mürkkemikaalidele. Muudatused jõustuvad 7. juunil 2020.

B. KEMIKAALIDE NIMEKIRJAD

Järgnevates nimekirjades on loetletud mürkkemikaalid ja nende lähteained. Käesoleva konventsiooni rakendamise huvides kirjeldatakse nimekirjades kemikaale kontrollmeetmete võtmise otstarbel vastavalt „Kontroll-lisale“. Need nimekirjad ei sisalda keemiarelva artikli II lõike 1 punktis a sätestatud definitsiooni.

(Kõikjal, kus on viidatud dialküleeritud kemikaalide gruppidele, millele järgneb sulgudes alküülrühmade loetelu, loetakse kõigi võimalike alküülrühmade kombinatsioonidega kemikaalid kuuluvaks vastavasse nimekirja, välja arvatud juhul, kui neid pole otseselt erandina välja arvatud. 2. nimekirja A osa tärniga märgistatud kemikaalid kuuluvad erideklareerimisele ja -kontrollimisele vastavalt „Kontrolli lisa“ VII osale.)

       

1. nimekiri

(CAS registri number)

A.

Mürkkemikaalid:

(1)

O-alküül- (≤C10 alküülid, sh tsükloalküül-)alküül
(metüül-, etüül-, n-propüül- või isopropüül-) fosfonofluoridaadid

 
 

näiteks sariin: O-isopropüülmetüülfosfonofluoridaat

(107-44-8)

 

somaan: O-pinakolüülmetüülfosfonofluoridaat

(96-64-0)

(2)

O-alküül- (≤ C10 alküülid, sh tsükloalküül-) N,N-dialküül-
(metüül-, etüül-, n-propüül- või isopropüül-) fosforamidotsüanidaadid

 
 

näiteks tabuun: O-etüül N,N-dimetüülfosforamidotsüanidaat

(77-81-6)

(3)

O-alküül- (H või ≤ C10, sealhulgas tsükloalküül-)  S-2-dialküül-
(metüül-, etüül-, n-propüül- või isopropüül-) aminoetüülalküül-
(metüül-, etüül-, n-propüül- või isopropüül-) fosfonotiolaadid ja vastavad alküleeritud ja protoneeritud soolad

 
 

näiteks VX: O-etüül S-2-diisopropüülaminoetüülmetüül-fosfonotiolaat

(50782-69-9)

(4)

Väävel-sinepigaasid:

 
  2-kloroetüülklorometüülsulfiid
Sinepigaas: bis(2-kloroetüül)sulfiid
Bis(2-kloroetüültio)metaan
Poolteist-sinepigaas: 1,2-bis(2-kloroetüültio)etaan
1,3-bis(2-kloroetüültio)-n-propaan
1,4-bis(2-kloroetüültio)-n-butaan
1,5-bis(2-kloroetüültio)-n-pentaan
Bis(2-kloroetüültiometüül)eeter
O-sinepigaas: bis(2-kloroetüültioetüül)eeter

(2625-76-5)
(505-60-2)
(63869-13-6)
(3563-36-8)
(63905-10-2)
(142868-93-7)
(142868-94-8)
(63918-90-1)
(63918-89-8)

(5)

Ljuisiidid:

Ljuisiit 1: 2-klorovinüüldikloroarsiin
Ljuisiit 2: bis(2-klorovinüül)kloroarsiin
Ljuisiit 3: tris(2-klorovinüül)arsiin

(541-25-3)
(40334-69-8)
(40334-70-1)

(6)

Lämmastik-sinepigaasid:

 

HN1: bis(2-kloroetüül)etüülamiin
HN2: bis(2-kloroetüül)metüülamiin
HN3: tris(2-kloroetüül)amiin

(538-07-8)
(51-75-2)
(555-77-1)

(7)

Saksitoksiin

(35523-89-8)

(8)

Ritsiin

(9009-86-3)

13)

P-alküül(H või ≤ C10, sealhulgas tsükloalküül)-N-[1-(dialküül(≤ C10, sealhulgas tsükloalküül)amino)]alkülideen(H või ≤ C10, sealhulgas tsükloalküül)fosforamiidfluoriidid ja vastavad alküülitud või protoneeritud soolad

 

 

näiteks N-[1-(di-n-detsüülamino)-n-detsülideen]-P-detsüülfosfoonamiidfluoriid
Metüül-[1-(dietüülamino)etülideen]fosfoonamidofluoridaat

(2387495-99-8)
(2387496-12-8)

14)

O-alküül(H või ≤ C10, sealhulgas tsükloalküül)-N-[1-(dialküül(≤ C10, sealhulgas tsükloalküül)amino)]alkülideen(H või ≤ C10, sealhulgas tsükloalküül)fosforamidofluoridaadid ja vastavad alküülitud või protoneeritud soolad

näiteks O-n-detsüül-N-[1-(di-n-detsüülamino)-n-detsülideen]fosforamidofluoridaat
Metüül-[1-(dietüülamino)etülideen]fosfoonamidofluoridaat
Etüül-[1-(dietüülamino)etülideen]fosfoonamidofluoridaat

(2387496-00-4)
(2387496-04-8)
(2387496-06-0)

15)

Metüül-[bis(dietüülamino)metüleen]fosfoonamidofluoridaat

(2387496-14-0)

16)

Karbamaadid (dimetüülkarbamoüüloksüpüridiinide kvaternaarsed ja biskvaternaarsed ühendid) Dimetüülkarbamoüüloksüpüridiinide biskvaternaarsed ühendid:

1-[N,N-dialküül(С ≤ 10)-N-(n-(hüdroksüül, tsüano, atsetoksü)alküül(С ≤ 10))ammonio]-n-[N-(3-dimetüülkarbamoksü-α-pikolinüül)-N,N-dialküül(С ≤ 10)ammonio]dekaandibromiid (n = 1–8)

näiteks 1-[N,N-dimetüül-N-(2-hüdroksü)etüülammonio]-10-[N-(3-dimetüülkarbamoksü-α-pikolinüül)-N,N-dimetüülammonio]dekaandibromiid

(77104-62-2)

Dimetüülkarbamoüüloksüpüridiinide biskvaternaarsed ühendid:
1,n-bis[N-(3-dimetüülkarbamoksü-α-pikolüül)-N,N-dialküül((С ≤ 10)ammonio]alkaan-(2,(n-1)-dioon)dibromiid (n = 2–12)

näiteks 1,10-bis[N-(3-dimetüülkarbamoksü-α-pikolüül)-N-etüül-N-metüülammonio]dekaan-2,9-dioondibromiid

(77104-00-8)

B.

Lähteained:

9)

Alküül- (metüül-, etüül-, n-propüül- või isopropüül-) fosfonüüldifluoriidid

näiteks DF: metüülfosfonüüldifluoriid

(676-99-3)

10)

O-alküül (H või ≤ C10, sealhulgas tsükloalküül) O-2-dialküül
(metüül-, etüül-, n-propüül- või isopropüül-) aminoetüülalküül
(metüül-, etüül-, n-propüül- või isopropüül-) fosfoniidid ja vastavad alküleeritud ja protoneeritud soolad

nt QL: O-etüül O-2-diisopropüülaminoetüülmetüülfosfoniit

(57856-11-8)

11)

Klorosariin: O-isopropüülmetüülfosfonokloridaat

(1445-76-7)

12)

Klorosomaan: O-pinakolüül-metüülfosfonokloridaat

(7040-57-5)

 

Consolidated Text of Adopted Changes to Schedule 1 of the Annex on Chemicals to the Chemical Weapons Convention 

/otsingu_soovitused.json