Teksti suurus:

Koolikohustuse täitmise edasilükkamise taotluse rahuldamise tingimuste ja korra kinnitamine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.12.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2010
Avaldamismärge:

Koolikohustuse täitmise edasilükkamise taotluse rahuldamise tingimuste ja korra kinnitamine

Vastu võetud 27.05.1999 nr 41
RTL 1999, 95, 1188
jõustumine 17.06.1999

Muudetud järgmiste sotsiaalministri määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

06.12.2002/141 ( RTL 2002, 141, 2052) 22.12.2002

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497) § 17 lõike 1 2 alusel määran:

1. Kinnitada «Koolikohustuse täitmise edasilükkamise taotluse rahuldamise tingimused ja kord (juurde lisatud).

2. Käesoleva määrusega kinnitatud «Koolikohustuse täitmise edasilükkamise taotluse rahuldamise tingimuste ja korra» punkt 10 jõustub alates 1. jaanuarist 2000. a.

[RTL 2002, 141, 2052 - jõust. 22.12.2002]

KOOLIKOHUSTUSE TÄITMISE EDASILÜKKAMISE TAOTLUSE RAHULDAMISE TINGIMUSED JA KORD

I. ÜLDSÄTTED

1. Käesolev kord sätestab koolikohustuse täitmise edasilükkamise tingimused ning taotluse esitamise ja rahuldamise korra lastele, kes eelmise aasta 1. oktoobrist kuni jooksva aasta 30. septembrini (kaasa arvatud) saavad 7-aastaseks.

2. Lapsevanem (eestkostja) võib taotleda maakonna/linna nõustamiskomisjonilt (edaspidi nõustamiskomisjon) lapse koolikohustuse täitmise edasilükkamist ühe õppeaasta võrra.

3. Koolikohustuse täitmise edasilükkamise aluseks on lapse tervise seisund.

4. Laste kohta, kellele lapsevanem (eestkostja) on taotlenud ja nõustamiskomisjon on otsustanud koolikohustuse täitmise edasilükkamise ühe õppeaasta võrra, peab andmekogu maa- või linnavalitsus.

5. Koolikohustuse täitmise edasilükkamise taotlus rahuldatakse vaid juhul, kui selles ajavahemikus tagatakse lapsevanema (eestkostja) poolt lapse arenguks ja taastusraviks vajalik keskkond ning võimalus jätkata alushariduse omandamist kuni kooliminekuni.

II. KOOLIKOHUSTUSE TÄITMISE EDASILÜKKAMISE TINGIMUSED

6. Koolikohustuse edasilükkamise otsuse tegemisel arvestab nõustamiskomisjon arsti (perearst, lastearst, psühhiaater) tehtud kirjalikku otsust lapse tervise seisundi kohta.

7. Koolikohustuse täitmise edasilükkamise aluseks on järgmised tervisehäired:

7.1. perearsti või lastearsti otsuse alusel:

7.1.1. äge haigus, kroonilise haiguse ägenemine või raske trauma, mis on vajanud pikaajalist (üle kuue nädala) haiglaravi viimasel aastal enne kooli astumist;

7.1.2. kõne ja keele arenguhäired (logopeedilise uuringu alusel);

7.1.3. neurootilised häired;

7.2. psühhiaatri otsuse alusel:

7.2.1. segatüüpi spetsiifilised arenguhäired;

7.2.2. pervasiivsed arenguhäired;

7.2.3. hüperkineetilised häired;

7.2.4. segatüüpi käitumis- ja tundeeluhäired;

7.2.5. suhtlemishäired;

7.2.6. neurootilised häired.

III. KOOLIKOHUSTUSE EDASILÜKKAMISE TAOTLUSE ESITAMISE JA RAHULDAMISE KORD

8. Lapsevanem (eestkostja) esitab nõustamiskomisjonile:

8.1. avalduse;

8.2. lapse sünnitunnistuse koopia;

8.3. arsti kirjaliku otsuse (väljavõtte tervisekaardist ja ravi/taastusravi plaani);

8.4. koolieelses lasteasutuses või ettevalmistusrühmas käiva lapse kohta pedagoogi poolt koostatud iseloomustuse;

8.5. koolieelses lasteasutuses või ettevalmistusrühmas käiva lapse joonistustööd.

9. Lapsevanem (eestkostja) saab nõustamiskomisjonile esitada avaldust alates jooksva aasta 1. märtsist.

10. Lõpliku otsuse lapse koolikohustuse täitmise edasilükkamise kohta teeb nõustamiskomisjon hiljemalt 25. maiks   ja teavitab sellest kirjalikult lapse elukohajärgset valla- või linnavalitsust ning lapsevanemat (eestkostjat).

[RTL 2002, 141, 2052 - jõust. 22.12.2002]

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json