Teksti suurus:

Koduõppe kord

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.10.2006
Avaldamismärge:

Koduõppe kord

Vastu võetud 18.07.2000 nr 24
RTL 2000, 84, 1234
jõustumine 29.07.2000

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev/number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

03. 01. 2002/5 (RTL 2002, 8, 71) 19. 01. 2002.

 

Määrus kehtestatakse « Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349) paragrahvi 20 alusel.

 

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

 

§1. Koduõppe korraldamise alused

(1) Koduõpe on õpilase elukohas või haiglas koolikohustuse täitmiseks toimuv õpe.

(2) Elukohas õppides võib õpilane koolikohustust täita lapsevanema (eestkostja) soovil või tervislikel põhjustel.

(3) Tervislikel põhjustel elukohas toimuvat õpet korraldab kool. Lapsevanema (eestkostja) soovil elukohas toimuvat õpet korraldab lapsevanem (eestkostja), kooli ülesanne on õpitulemuste kontrollimine ja hindamine.

(4) Põhi- ja üldkeskhariduse riikliku õppekava (edaspidi põhihariduse õppekava) järgi õpilase elukohas toimuvat õpet korraldab kool, mille teeninduspiirkonnas õpilane elab.

(5) Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava (abiõppe õppekava) (edaspidi põhikooli lihtsustatud õppekava) järgi õpilase elukohas toimuvat õpet korraldab kool, mille teeninduspiirkonnas õpilane elab, või vastava õppekavaga hälvikute erikool.

(6) Toimetuleku riikliku õppekava (edaspidi toimetuleku õppekava) järgi õpilase elukohas toimuvat õpet korraldab vastava õppekavaga hälvikute erikool või kool, mille teeninduspiirkonnas õpilane elab.

(7) Elukohas õppiv õpilane on vastava kooli ja klassi õpilaste nimekirjas märkusega «koduõppel».

(8) Elukohas õppiv õpilane saab õpikud, töövihikud, tööraamatud ning muud õppetööks vajalikud vahendid samadel alustel ja korras kui koolis koolikohustust täitev õpilane.

(9) Haiglaravil olevate koolikohustuslike õpilaste õpetamist korraldab haigla taotlusel linna- või vallavalitsuse poolt kinnitatud kool.

[RTL 2002, 8, 71 – jõust. 19. 01. 2002]

 

2. peatükk

KODUÕPE LAPSEVANEMA (EESTKOSTJA) SOOVIL

§2. Koduõppe rakendamine

(1) Koolikohustuslikku õpilast võib lapsevanema (eestkostja) soovil elukohas õpetada I ja II kooliastme (1.–6. klass) õppekavade ulatuses.

(2) Koduõppe tulemusena omandatud teadmised ja oskused peavad vastama kooli õppekavas antud klassile kehtestatud nõuetele.

(3) Lapse koduõppele viimiseks pöördub lapsevanem (eestkostja) avaldusega kooli direktori poole hiljemalt 20. augustiks. Avalduses tuleb näidata elukohas õpetamise põhjused ja andmed isiku kohta, kes hakkab last õpetama.

(4) Lapse elukohas õpetamine toimub lapsevanema (eestkostja) kulul.

§3. Koduõppe korraldamine ja õpitulemuste hindamine

(1) Loa koduõppeks annab kooli õppenõukogu kuni üheks õppeaastaks ja määrab kindlaks õpilase õpitulemuste kontrollimise sageduse.

(2) Koduõppel oleva õpilase õpitulemusi kontrollivad ja hindavad vastava klassi õpetajad.

(3) Õpilase arvestuslikud ja kokkuvõtvad hinded kantakse klassipäevikusse.

(4) Kokkuleppel kooliga võib õpilane osa võtta oskusainete (muusika, kunst, tööõpetus, käsitöö, kehaline kasvatus) tundidest koolis.

§4. Koduõppe katkestamine

Õppenõukogul on õigus koduõpe katkestada ja nõuda koolikohustuse täitmist koolis, kui õpilase õpitulemused ja areng ei vasta kooli õppekavas antud klassile kehtestatud nõuetele.

3. peatükk

KODUÕPE TERVISLIKEL PÕHJUSTEL

§5. Koduõppele määramine

(1) Koduõppele on tervislikel põhjustel õigus 1.–9. klassi õpilasel, kelle elukohale lähimas koolis puuduvad võimalused luua tema puudele või tervisehäirele vastavaid tingimusi õppetööst osavõtmiseks koolis.

(2) Meditsiinilised näidustused, mille puhul õpilane koduõppele määratakse, on rasked ja kroonilised somaatilised haigused või seisundid, mis põhjustavad raske funktsioonihäire ja puude.

(3) Õpilase määrab koduõppele perearst või eriarst lapsevanema (eestkostja) taotlusel.

§6. Koduõppe korraldamine elukohas

(1) Õpilase koduõppele viimise ja talle individuaalse õppekava rakendamise otsustab õppenõukogu perearsti või eriarsti määrangu alusel.

(2) Koduõpet läbiviivad õpetajad koostavad õpilasele koostöös lapsevanema ja õpilasega kooli õppekava või õpilasele nõustamiskomisjoni poolt määratud riikliku õppekava ning õpilasele ettenähtud tasustatavate nädalatundide põhjal õpilase võimeid arvestava individuaalse õppekava ja tunnijaotusplaani.

(3) Põhihariduse õppekava järgi õppivale õpilasele ettenähtud tasustatavate nädalatundide arv on järgmine: I kooliastmes kuus, II kooliastmes seitse ja III kooliastmes kaheksa tundi.

(4) Põhikooli lihtsustatud õppekava või toimetuleku õppekava järgi õppivale õpilasele ettenähtud tasustatavate nädalatundide arv on järgmine: I kooliastmes kaheksa, II kooliastmes seitse ja III kooliastmes kuus tundi.

(5) Põhikooli ja gümnaasiumi õppekava ja põhikooli lihtsustatud õppekava korral kasutatakse koduõppetunde peamiselt emakeele, matemaatika, võõrkeele, ajaloo, loodusõpetuse, bioloogia, geograafia, keemia ja füüsika õpetamiseks. Sõltuvalt diagnoosist võib õpilane osa võtta oskusainete (muusika, kunst, tööõpetus, käsitöö, kehaline kasvatus) tundidest koolis.

(6) Kool seab õpilasele sisse päeviku, kuhu õpetajad märgivad õpingu toimumise kuupäeva, tundide arvu, sisu ja koduülesanded, hinded või sõnalised hinnangud, toimetuleku õppekava korral vaid sõnalised hinnangud.

(7) Õpilase kokkuvõtvad hinded kantakse ka klassipäevikusse.

[RTL 2002, 8, 71 – jõust. 19. 01. 2002]

§7. Koduõppe korraldamine haiglas

(1) Haiglas õpetatakse rohkem kui kümme päeva haiglaravil olevaid põhikooliõpilasi.

(2) Õppekorralduse määrab haigla kooskõlastatult kooliga. Haige õpilase õpetamise alguse aja määrab tema raviarst.

(3) Õpetaja ülesanne on toetada õpilase õpimotivatsiooni, juhendada ja kontrollida õppimist.

(4) Haiglaravil olevale õpilasele antakse individuaalkonsultatsioone järgmiselt: laste- ja üldhaiglas 1, psühhiaatriahaiglas 3,2 astronoomilise tunni ulatuses nädalas.

(5) Õpetamise kohta peavad õpetajad päevikut (päevikuid), kuhu märgitakse õpilaste isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, kool ja klass), haiglas viibimise aeg, konsultatsioonide toimumise kuupäevad, sisu, hinnangud ja hinded. Õpingute sisust, õpilasele antud sõnalistest hinnangutest ja hinnetest teavitatakse kooli hinnetelehe ja õpilaspäeviku kaudu.

 

4. peatükk

RAKENDUSSÄTE

§8. Kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud]