Teksti suurus:

Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.12.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2004
Avaldamismärge:

Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri1

Vastu võetud 27.03.2001 nr 26
RTL 2001, 46, 656
jõustumine 14.04.2001

NB! Kehtetu - RTL 2004, 112, 1759 - jõust. 01.10.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

09.11.2001 nr 99 ( RTL 2001, 123, 1780) 24.11.2001

28.11.2002 nr 16 ( RTL 2002, 135, 1985) 09.12.2002

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6) paragrahvi 13 lõike 3 ja paragrahvi 66 lõike 2 alusel.

§1. Reguleerimisala

(1) Määrus kehtestab nõuded mootorsõiduki ja selle haagise (edaspidi koos sõiduk), välja arvatud ratastraktori, liikurmasina ja nende haagiste ning kaitsejõudude sõidukite, tehnoseisundi kontrollimisele. Määrus ei hõlma teel liikleva sõiduki tehnoseisundi kontrollimist.

(2) Ratastraktori, liikurmasina ja nende haagiste, kaitsejõudude sõidukite ning teel liikleva sõiduki tehnoseisundi kontrollimise eeskirjad kehtestatakse eraldi määrustega.

(3) Tehnoseisundi kontrollimise (edaspidi ülevaatus) eesmärk on sõiduki liiklusele ohutu ja loodushoidliku tehnoseisundi tagamine, sõiduki registreerimistunnistuse andmete kontrollimine ning liiklusregistri andmete täpsustamine.

(4) Määrus on kohustuslik kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kelle sõidukid kuuluvad registreerimisele liiklusregistris.

§2. Mõisted

Määruses on kasutatud järgmisi mõisteid:
1) ADR on «Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe»;
2) ARK büroo on Autoregistrikeskuse (edaspidi ARK) allüksus maakonnas/linnas;
3) buss on üle üheksa istekohaga (sh juhi koht) mootorsõiduk, mis on ette nähtud sõitjate veoks. Mõiste hõlmab elektrikontaktliiniga ühendatud rööbasteta sõidukit, näiteks trollibussi;
4) [Kehtetu]

5) erakorraline ülevaatus on sõiduki ülevaatus, mille määrab õigusaktidega määratud korras liiklusjärelevalvet teostav isik pärast liiklust ohustavate rikete avastamist;
6) kasutatud sõiduk on sõiduk, mis on olnud Eestis või mõnes teises riigis registreeritud või mis ei ole varem registreeritud, kuid mille valmistamisest on möödunud kolm või rohkem aastat;
7) kontrollkaart on sõiduki ülevaatusel koostatav dokument, millele märgitakse avastatud rikked ja puudused ning otsus sõiduki tehnoseisundi kohta;
8) korduvülevaatus on ülevaatuspunkti poolt määratud ülevaatus sõidukile, millel korralisel ülevaatusel avastati olulisi rikkeid või puudusi;
9) korraline ülevaatus on perioodiline sõiduki ülevaatus määrusega ettenähtud mahus ja sagedusega;
10) «ohutu veoauto» ( edaspidi S-auto) või «EURO3 ohutu veoauto» (edaspidi EURO3-auto) ja tema haagise ülevaatus on veoauto heitgaaside ja mürataseme erinormidele ning auto ja haagise kõrgendatud ohutusnõuetele vastavuse kontrollimine;

11) ohtliku veose veo sõiduki (edaspidi ADR-sõiduk) ülevaatus on sõiduki tehnoseisundi vastavuse kontrollimine ADR- või ohtlike veoste veo sõidukile kehtestatud nõuetele;
12) rahvusvahelises liikluses osaleva sõiduki ülevaatus (edaspidi rahvusvaheline ülevaatus) on rahvusvahelises liikluses osaleva N kategooria veoauto ja tema haagise, kui veoauto või autorongi registrimass ületab 3500 kg, ning M2 ja M 3 kategooria bussi ja tema haagise tehnoseisundi nõuetele vastavuse kontrollimine;

13) registreerimiseelne ülevaatus on sõiduki VIN-koodi (tehasetähise), margi ja mudeli dokumentidele ning nõuetele vastavuse kontrollimine enne tollivormistust ja registreerimist;
14) sõiduk on mootorsõiduk või selle haagis, v.a ratastraktor, liikurmasin ning nende haagised. Sõidukite jaotus ülevaatuse gruppidesse on toodud lisas 1. Sõidukite jaotus kategooriatesse on toodud mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele kehtestatud nõuetes;
15) uus sõiduk on sõiduk, mis pärast valmistamist ei ole olnud kasutuses ega kantud Eesti või mõne teise riigi registrisse ja mille valmistamisest on möödunud vähem kui kolm aastat;
16) tehnonõuded on sõiduki tehnoseisundile ja selle varustusele kehtestatud nõuded;
17) üksikkorras valmistatud sõiduk on üksikkorras oma tarbeks valmistatud sõiduk;
18) ülevaataja on nõuetekohase haridusega ja eriväljaõppega töötaja, kes on volitatud kontrollima sõidukite tehnoseisundit;
19) ülevaatuspunkt on ARK-le või äriühingule kuuluvad nõuetekohase varustusega ruumid ja territoorium sõidukite ülevaatuse teostamiseks.

[RTL 2002, 135, 1985 - jõust. 09.12.2002]

§3. Ülevaatuse korraldamise üldnõuded

(1) Sõidukite ülevaatust korraldab ja selle nõuetekohast läbiviimist ning kvaliteeti kontrollib ARK.

(2) Kõik liiklusregistrisse kantud sõidukid kuuluvad korralisele ülevaatusele.

(3) Sõiduki võib, sõltumata selle registreerimiskohast, esitada korralisele ja erakorralisele ülevaatusele mis tahes ülevaatuspunkti. Korduvülevaatuseks peab sõiduki esitama samasse ülevaatuspunkti, kus määrati korduvülevaatus. ADR-sõiduki ülevaatust, rahvusvahelist ülevaatust, S-auto või EURO3-auto ja nende haagiste ülevaatust ning autorongi pidurisüsteemi ülevaatust teostatakse ARK poolt selleks määratud ülevaatuspunktides. Registreerimiseelseks ülevaatuseks peab sõiduki esitama ARK büroole või ARK büroo poolt määratud ülevaatuspunktile.

(4) Ülevaatuse tulemusena tuvastatakse sõiduki vastavus või mittevastavus kehtivatele tehnonõuetele ja määratakse, sõltuvalt sõiduki grupist, sõiduki järgmise ülevaatuse kuu ja aasta, mille möödumisel ei loeta sõidukit vastavaks kehtivatele tehnonõuetele.

(5) Kui ilma kehtiva ülevaatuseta sõiduki kasutamine liikluses ei ole sõiduki tehnonõuetele mittevastavuse tõttu keelatud, loetakse sõiduk tehnonõuetele vastavaks piiratud ulatuses kasutamiseks: sõiduks ainult mööda lühimat teed lähimasse remondikohta, ülevaatuspunkti, ARK büroosse ja tagasi garažeerimiskohta.

[RTL 2002, 135, 1985 - jõust. 09.12.2002]

§4. Lepingute sõlmimine

(1) ARK võib sõlmida äriühingutega lepinguid sõidukite ülevaatuse teostamiseks.

(2) Äriühing, kellega ARK sõlmib sõidukite ülevaatuse teostamiseks lepingu, peab vastama järgmistele tingimustele:
1) äriühing peab olema usaldusväärne ja omama vastavaid kogemusi, tema juhatuse liikmete või teiste juhtima õigustatud isikute suhtes ei ole algatatud kriminaalmenetlust, ta ei ole oluliselt rikkunud temaga sõlmitud halduslepinguid, tema vara ei kuulu sundvõõrandamisele ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimist või pankrotimenetlust ja puuduvad muud asjaolud, mis võiksid põhjustada tema püsiva maksejõuetuse või tegevuse lõpetamise, tal ei ole võlgnevusi riiklike ega kohalike maksude, lõivude, trahvide või sundkindlustuse maksete osas;
2) äriühingul on lisas 2 toodud nõuetele vastavad ruumid ja territoorium või nende kasutamise võimalus;
3) äriühingul on lisas 2 toodud nõuetele vastavad seadmed, vahendid, mõõteriistad ja inventar;
4) äriühingul on lisas 3 toodud nõuetele vastavad töötajad;
5) äriühingul on piisavad töökultuuri ja ülevaatuse kvaliteedi tagamise võimalused.

(3) Lepingu sõlminud äriühingule peab ARK väljastama lisas 4 toodud ülevaatuspunkti passi.

§5. Lepingu kohustuslikud tingimused

Ülevaatuse teostamiseks äriühinguga sõlmitava lepinguga määratakse:
1) äriühingule (tema ruumidele, territooriumile, seadmetele, vahenditele, mõõteriistadele, inventarile, kohustusliku infomaterjali, nõutavate eeskirjade ja normatiivdokumentide olemasolule, samuti töötajatele ning nende koolitusele ja väljaõppele) esitatavad nõuded;
2) äriühingu kohustused ülevaatuse teostamisel;
3) ülevaatuse eest tasu võtmise alused;
4) ARK-le ülevaatuse teostamise kohta esitatava aruandluse tingimused ja tähtajad;
5) lepingu lõpetamise tingimused ja alused.

§6. Ülevaatusele esitamise tähtajad

(1) Registreerimiseelsele ülevaatusele peab sõiduki esitama enne selle tollivormistust.

(2) Korralisele ülevaatusele, rahvusvahelisele ülevaatusele, ADR-sõiduki ülevaatusele, S-auto või EURO3-auto ja tema haagise ülevaatusele peab sõiduki esitama:

1) uued sõidukid:

–M1-kategooria sõidukid (edaspidi sõiduautod), v.a sõidutaksod, alarmsõidukid ja õppesõidukid;
–mootorrattad;
–O1 -kategooria haagised (edaspidi kerghaagised).

Järgmisel aastal, kui esmaregistreerimisest on möödunud 24 kuud.

2) kasutatud sõidukid vanusega alla kümne aasta:

–sõiduautod, v.a sõidutaksod, alarmsõidukid ja õppesõidukid;
–mootorrattad;
–kerghaagised.

Üks kord 24-kuulise perioodi jooksul.

3) ülejäänud sõidukid:

–bussid vanusega mitte üle 10 aasta;
–sõiduautod vanusega üle 10 aasta;
–mootorrattad vanusega üle 10 aasta;
–kerghaagised vanusega üle 10 aasta;
–veoautod;
–sõidutaksod;
–alarmsõidukid;
–õppesõidukid;
–üksikkorras valmistatud sõidukid, v.a kerghaagised;
–haagised, v.a kerghaagised.

Üks kord 12-kuulise perioodi jooksul.

4) bussid vanusega üle kümne aasta: hiljemalt kuue kuu möödumisel viimasest ülevaatusest;

5) rahvusvahelises liikluses osalev sõiduk, ADR-sõiduk ning S-auto või EURO3-auto ja tema haagis: hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1, 2 ja 3 toodud sõidukite järgmise ülevaatuse kuu määratakse sõiduki riikliku registreerimismärgi viimase numbri järgi järgmiselt:

Riikliku registreerimismärgi viimane number

Ülevaatuse kuu

1

märts

2

aprill

3

mai

4

juuni

5

juuli

6

august

7

september

8

oktoober

9

november

0

detsember

(4) Kui sõiduk (v.a haagis) esitatakse korralisele ülevaatusele kolme kuu jooksul enne määratud ülevaatuse aega (vt alltoodud tabel), loetakse sõiduk ülevaatusele esitatuks määratud ajal ja järgmise korralise ülevaatuse aeg määratakse sellest arvates:

 

Ülevaatuse kuud

 

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Registreerimismärgi

1

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viimane

2

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

number

3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

(5) Kui sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele varem kui kolm kuud enne määratud ülevaatuse aega, siis uut ülevaatuse aega ei määrata ja jääb kehtima viimati määratud korralise ülevaatuse aeg.

(6) Kui sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele pärast määratud ülevaatuse aega, määratakse järgmise korralise ülevaatuse aeg lähtudes viimasest määratud korralise ülevaatuse ajast.

(7) Erakorralisele ülevaatusele suunamine muudab kehtetuks sõidukile määratud korralise ülevaatuse kehtivusaja. Pärast erakorralise ülevaatuse läbimist jääb kehtima varem määratud korralise ülevaatuse aeg.

(8) Vastavatele erivedudele suunamisel esitatakse sõiduk eelnevalt rahvusvahelisele ülevaatusele või ADR-sõiduki ülevaatusele.

[ RTL 2002, 135, 1985 - jõust. 09.12.2002]

§7. Ülevaatusel nõutavad dokumendid

(1) Sõiduki registreerimiseelseks ülevaatuseks peab sõiduki omanik, rentija või kasutaja esitama ülevaatajale järgmised dokumendid:
1) sõiduki omandamise või valduse saamise seaduslikkust tõendavad dokumendid;
2) kehtiva liikluskindlustuspoliisi (kui sõiduk toodi ülevaatusele omal käigul);
3) volikirja, kui sõiduki esitaja ei ole selle omanik;
4) valmistajatehase või selle volitatud esindaja sertifikaadi või nende poolt väljastatud kirjaliku tõendi selle kohta, et buss (v.a liigendbuss), mille pikkus on üle 12 m, täidab sõiduki pöörderaadiuse kohta kehtestatud nõudeid.

(2) Sõiduki korraliseks, korduvaks, erakorraliseks ja rahvusvahelises liikluses osaleva sõiduki ülevaatuseks peab sõiduki omanik, rentija või kasutaja esitama ülevaatajale järgmised dokumendid:
1) sõiduki registreerimistunnistus või selle B-osa;
2) kehtiva liikluskindlustuspoliis;
3) juhitunnistus;
4) volikiri, kui sõiduki esitaja ei ole omanik või registreerimistunnistusele märgitud kasutaja;
5) eelmise ülevaatuse kontrollkaart (ainult korduvülevaatusel);
6) OÜ Tehnokontrollikeskuse õiend (ainult autokraana puhul);
7) teel liikleva sõiduki tehnoseisundi kontrollimise akt (ainult erakorralisel ülevaatusel).

(3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 loetletud dokumentidele tuleb esitada:
1) esmakordselt rahvusvahelises liikluses kasutusele võetava enne 1991. a valmistatud bussi ülevaatuseks valmistajatehase või selle volitatud esindaja sertifikaat või nende poolt väljastatud kirjalik tõend selle kohta, et mootori heitgaasi saasteainete sisaldus ja bussi müratase vastab kehtestatud nõuetele;
2) ADR-sõiduki ülevaatusel OÜ Tehnokontrollikeskuse kasutusluba (ainult ohtlike veoste paak- ja paakkonteinerveokite puhul);
3) [Kehtetu];
4) S-auto või EURO3-auto ja tema haagise ülevaatusel valmistaja või tema volitatud esindaja poolt väljastatud vormikohased tunnistused selle kohta, et veoauto ehitus vastab müra ning heitgaaside osas erinõuetele ning veoauto ja tema haagis vastavad kõrgendatud ohutusnõuetele.

[ RTL 2002, 135, 1985 - jõust. 09.12.2002]

§8. Ülevaatuse töömaht

(1) Registreerimiseelsel ülevaatusel peab kontrollima sõiduki VIN-koodi (tehasetähise) vastavust paragrahvi 7 lõikes 1 toodud dokumentidele, kinnitatud tüübile ja kehtivatele nõuetele ning sõiduki komplektsust ja varustuse olemasolu. Kasutatud sõiduk tuleb pärast selle esmaregistreerimist esitada korralisele ülevaatusele.

(2) Korralisel ülevaatusel peab kontrollima sõiduki tehnoseisundit lisas 5 toodud mahus. Sõiduki tehnoseisund ja selle kontrollimise metoodika peavad vastama teede- ja sideministri poolt «Liiklusseaduse» paragrahvi 13 lõike 3 alusel kehtestatud nõuetele.

(3) Kui sõiduk esitatakse korduvale ülevaatusele ühe kuu jooksul pärast korduvülevaatuse määramist, on lubatud piirduda lisas 6 toodud sõiduki tehnoülevaatuse kontrollkaardil (edaspidi kontrollkaart) toodud puuduste kõrvaldamise kontrollimisega.

(4) Erakorralisel ülevaatusel peab kontrollima sõiduki tehnoseisundit korralise ülevaatuse täies mahus vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 2.

(5) Rahvusvahelises liikluses osaleva sõiduki ülevaatusel peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodule kontrollima sõiduki tehnoseisundi ja varustuse vastavust rahvusvahelises liikluses osaleva sõiduki jaoks «Liiklusseaduse» paragrahvi 13 lõike 3 alusel kehtestatud erinõuetele.

(6) ADR-sõiduki ülevaatusel peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodule kontrollima veoühiku (veoauto ja haagis, sadulveduk ja poolhaagis) tehnoseisundi, erivarustuse ja tähistuse olemasolu ning vastavust ADR või teede- ja sideministri 15. jaanuari 1996. a määrusega nr 3 «Ohtlike veoste teedel vedamise kord» (RTL 1996, 43–45, 292; 139, 687; 1997, 90, 530; 1999, 77, 958; 2000, 108, 1656) kehtestatud erinõuetele.

(7) S-auto või EURO3-auto ja tema haagise ülevaatusel peab korralise ülevaatuse läbinud sõidukil kontrollima ehituse ja tehnoseisundi vastavust «Liiklusseaduse» paragrahvi 13 lõike 3 alusel kehtestatud nõuetele.

(8) [Kehtetu]

[ RTL 2002, 135, 1985 - jõust. 09.12.2002]

§9. Ülevaatuse tulemuste hindamine

Sõiduki ülevaatuse tulemused peab ülevaataja kandma kontrollkaardile. Rikked ja puudused tuleb kontrollkaardile märkida alljärgnevalt:
1) veerg VO«väheohtlikud»: tehniliselt lihtsamad rikked ja puudused, mis ei ohusta liiklust rikke või puuduse kõrvaldamiseks vajaliku aja jooksul. Rikked ja puudused on lihtsalt kõrvaldatavad ühe osa või sõlme vahetamise, kinnitamise või lihtsa reguleerimise teel;
2) veerg OV«ohtlikud rikked ja puudused»: tehniliselt keerulised rikked ja puudused, mille kõrvaldamiseks on vajalikud eriseadmed ja eriettevalmistusega töötajad ning liiklus- ja keskkonnaohtlikud rikked ja puudused. Remondi kvaliteedi kontrollimiseks on vajalik korduvülevaatus;
3) veerg EOV«eriti ohtlikud rikked ja puudused»: rikked ja puudused, mille esinemisel ei ole võimalik ohutult remondikohta sõita ka siis, kui ollakse teadlik rikke või puuduse olemasolust.

§10. Otsused ja nendest tulenevad piirangud

(1) Vastavalt registreerimiseelse ülevaatuse tulemustele märgib ülevaataja lisas 7 toodud registreerimiseelse ülevaatuse aktile otsuse sõiduki registreerimise või registreerimisest keeldumise kohta.

(2) Vastavalt korralisel, korduval või erakorralisel ülevaatusel avastatud rikete või puuduste iseloomule, ohtlikkusele ja arvule, peab ülevaataja ülevaatuse kontrollkaardile märkima ühe alljärgnevatest otsustest:
1) «tehniliselt korras» – sõiduki tegelikud andmed vastavad registreerimis-tunnistusele ja sõidukil ei esine rohkem kui neli väheohtlikku (VO) riket või puudust. Sõiduki omanik (kasutaja) peab kõrvaldama kontrollkaardile kantud rikked või puudused esimesel võimalusel. Sõidukit ei pea korduvale ülevaatusele esitama;
2) «ülevaatus katkestatud» – sõiduki tegelikud andmed ei vasta registreerimistunnistusele, sõiduk on omavoliliselt ümber ehitatud või sõidukile on omavoliliselt paigaldatud lisaseadmeid. Sõiduki ülevaatus teostatakse täies mahus ja kontrollkaardile märgitakse kõik avastatud rikked ja puudused. Dokumendi või tehasetähise võltsingu või võltsimise kahtluse korral peab ülevaatuspunkt sellest kohe teatama politseiprefektuurile ja ARK-le. Sõiduki omanik (kasutaja) peab pärast ülevaatuse katkestamist esitama sõiduki koos kontrollkaardiga andmete kontrollimiseks või ümberehituse tunnustamiseks ARK büroole. Pärast puuduste kõrvaldamist tuleb sõiduk esitada ülevaatuse katkestuse määranud ülevaatuspunktile ülevaatuse vormistamiseks;
3) «esitada korduvülevaatusele» – sõidukil on viis või enam väheohtlikku (VO) riket või puudust ehk kasvõi üks ohtlik (OV) rike või puudus. Kuni vigade kõrvaldamiseni loetakse sõiduk mittevastavaks kehtivatele nõuetele, kuid erandina võib sellises tehnoseisundis sõidukiga sõita rikete või puuduste kõrvaldamiseks mööda lühi mat teed garažeerimis- ja remondikohani ning pärast rikete või puuduste kõrvaldamist mööda lühimat teed ülevaatuspunktini. Sõitmisel peab juhil kaasas olema kontrollkaart;
4) «omal jõul sõitmiseks kõlbmatu» – sõidukil on vähemalt üks eriti ohtlik (EOV) rike või puudus. Pärast rikete või puuduste kõrvaldamist tuleb sõiduk esitada korduvülevaatusele, milleks on lubatud sõita mööda lühimat teed ülevaatuspunktini. Sõitmisel peab juhil kaasas olema kontrollkaart.

§11. Ülevaatuse tulemuste vormistamine

(1) Sõiduki registreerimiseelse ülevaatuse kohta peab ARK büroo või ülevaatuspunkt koostama registreerimiseelse ülevaatuse akti ja väljastama:
1) nõuetele vastava uue sõiduki kohta – registreerimiseelse ülevaatuse akti. Registreerimisel peab ARK büroo tegema registreerimistunnistusele sissekande järgmise korralise ülevaatuse kuu ja aasta kohta, mille kinnitab allkirja ja pitseriga ning paigaldama sõiduki registreerimismärkide vastavatele väljadele ülevaatuse kleebised;
2) nõuetele vastava kasutatud sõiduki kohta – registreerimiseelse ülevaatuse akti;
3) nõuetele mittevastava sõiduki kohta – registreerimiseelse ülevaatuse akti, millele on märgitud põhjused, miks sõiduk ei kuulu registreerimisele.

(2) Sõiduki korralise ja erakorralise ülevaatuse kohta peab ülevaataja koostama kontrollkaardi ja väljastama:
1) tehniliselt korras sõiduki kohta - kontrollkaardi ja paigaldama sõiduki registreerimismärkide vastavatele väljadele ülevaatuse kleebised. Ülevaataja peab sõiduki registreerimistunnistusele tegema sissekande järgmise ülevaatuse kuu ja aasta ning kontrollkaardi numbri kohta, mille kinnitab allkirja ja pitseriga;
2) tehniliselt mittekorras sõiduki kohta – kontrollkaardi, millel on üks järgmistest otsustest:
–«esitada korduvülevaatusele » vastavalt paragrahvi 10 punktile 3. Ülevaataja peab sõiduki registreerimistunnistusele tegema sissekande «Korduv» koos ülevaatuse teostamise kuupäevaga ning kinnitama selle allkirja ja pitseriga;
–«omal jõul sõitmiseks kõlbmatu » vastavalt paragrahvi 10 punktile 4. Ülevaataja peab sõiduki registreerimistunnistusele tegema sissekande «Sõidukõlbmatu« koos ülevaatuse teostamise kuupäevaga ning kinnitama selle allkirja ja pitseriga.

(3) Sõiduki rahvusvahelise ülevaatuse kohta peab ülevaataja koostama kontrollkaardi ja väljastama:
1) tehniliselt korras sõiduki kohta – kontrollkaardi, lisas 8 toodud tehnoülevaatuse rahvusvahelise tunnistuse ja paigaldama sõiduki registreerimismärkide vastavatele väljadele ülevaatuse kleebised;
2) tehniliselt mittekorras sõiduki kohta – kontrollkaardi, millel on otsus «Esitada korduvülevaatusele».

(4) ADR-sõiduki ülevaatuse kohta peab ülevaataja koostama kontrollkaardi ja väljastama:
1) tehniliselt korras sõiduki kohta – kontrollkaardi, sõiduki ohtlike veoste autoveole lubamise tunnistuse ja paigaldama sõiduki registreerimismärkide vastavatele väljadele ülevaatuse kleebised;
2) tehniliselt mittekorras sõiduki kohta – kontrollkaardi, millel on otsus «Esitada korduvülevaatusele».

(5) S-auto või EURO-3 auto ja tema haagise ülevaatuse kohta peab ülevaataja koostama kontrollkaardid ja sõiduki vastavuse korral paragrahvi 8 lõikes 7 nimetatud nõuetele, väljastama lisades 10, 11, 12 ja 13 toodud vormi kohased tunnistused, kusjuures täidetud peab olema vähemalt üks nendest tunnistustest (üldjuhul ingliskeelne). Tunnistused peavad olema trükitud valgele A4 formaadis paberile.

(6) [Kehtetu]

(7) Kontrollkaardi kaotamise korral väljastab dublikaatkaardi ainult see ülevaatuspunkt, kus kontrollkaart oli vormistatud.

(8) Rikutud ülevaatuse kleebis(t)e asemele peab ülevaatuse teostanud ülevaatuspunkt või ARK büroo väljastama uue(d) ülevaatuse kleebise(d).

(9) Sõiduki registreerimistunnistuse vahetamisel peab ARK büroo kandma uue registreerimistunnistuse lahtrisse «Tehnoülevaatused» vanal registreerimistunnistusel oleva viimase kehtiva märkuse sõiduki ülevaatuse kohta ja kinnitama selle allkirjaga.

[ RTL 2002, 135, 1985 - jõust. 09.12.2002]

§11. Rakendussätted

(1) Enne käesoleva määruse jõustumist väljastatud rahvusvahelises liikluses osaleva sõiduki tehnoülevaatuse tunnistused jäävad kehtima kuni tunnistusele märgitud kehtivusaja lõpuni.

(2) Alates 27. jaanuarist 2003. a peab rahvusvahelise ülevaatuse läbinud sõidukitel, millised sõidavad Viini 1997. a kokkuleppe liikmesriikidesse, olema käesoleva määruse lisa 8 kohane tehnoülevaatuse rahvusvaheline tunnistus.

[ RTL 2002, 135, 1985 - jõust. 09.12.2002]

§12. Lõppsäte

Teede- ja sideministri 30. aprilli 1999. a määrus nr 26 «Sõiduki tehnoülevaatuse eeskirja kehtestamine» (RTL 1999, 86, 1078; 2000, 5, 29) ja 13. jaanuari 1997. a määrus nr 3 ««Ohutu veoauto» tunnistuse vormi kinnitamine» (RTL 1997, 16, 105) tunnistatakse kehtetuks.

1

Euroopa Nõukogu Direktiivid 92/53/EMÜ (EÜT L 225, 10. 8. 1992, lk 1), 92/61/EMÜ (EÜT L 225, 10. 8. 1992, lk 21), 96/96/EÜ (EÜT L 46, 17. 2. 1996, lk 1), 98/14/EÜ (EÜT L 91, 25. 3. 1998, lk 1), 99/52/EÜ (EÜT L 142, 5. 6. 1999, lk 26) ja 2001/9/EÜ (EÜT L 48, 17. 02. 2001, lk 18), 2001/11/EÜ (EÜT L 48, 17.02. 2001, lk 20)

[ RTL 2002, 135, 1985 - jõust. 09.12.2002]

 

Lisa 1
teede- ja sideministri
27. märtsi 2001. a
määruse nr 26
«Mootorsõiduki ja selle
haagise tehnoseisundi
kontrollimise eeskiri»
juurde

KONTROLLIMISELE KUULUVATE SÕIDUKITE GRUPID

Grupp 1

. Mootorsõidukid reisijate veoks, milles on üle üheksa istekoha (sh juhi koht) – (M2- ja M3 -kategooria). Grupp hõlmab ka trolle.

Grupp 2

. Mootorsõidukid veoste veoks, mille täismass on üle 3500 kg – (N 2- ja N3-kategooria).

Grupp 3

. Haagised täismassiga üle 3500 kg – (O 3- ja O 4-kategooria).

Grupp 4

. Taksod, alarmsõidukid ja õppesõidukid (sõltumata kategooriast).

Grupp 5

. Mootorsõidukid veoste veoks, mille täismass ei ületa 3500 kg (N 1-kategooria).

Grupp 6

. Mootorsõidukid reisijate veoks, milles ei ole üle üheksa istekohta (sh juhi koht) – (M1-kategooria).

Grupp 7

. Mootorrattad – (L3-, L4- ja L 5 -kategooria).

Grupp 8

. Haagised täismassiga mitte üle 3500 kg (O 1- ja O 2-kategooria).

 

Lisa 2
teede- ja sideministri
27. märtsi 2001. a
määruse nr 26
«Mootorsõiduki ja selle
haagise tehnoseisundi
kontrollimise eeskiri»
juurde

[ RTL 2002, 135, 1985 - jõust. 09.12.2002]

NÕUDED SÕIDUKITE ÜLEVAATUSPUNKTILE

1. Ülevaatuspunktis peavad olema vähemalt järgmised ruumid: sõidukite ülevaatuse ruum, kliendiruum koos ülevaatuse tulemuste vormistamise kohaga, riietusruum ja pesuruum töötajatele ning WC.

2. Sõidukite ülevaatuse ruum peab olema läbisõidetav ja selle mõõdud peavad olema vähemalt:
2.1. pikkus:

–M, M2 (sõltuvalt tehnoülevaatuspunkti sisseseadest), N1, O1, O 2 ja L kategooria sõidukite ülevaatuse ruumil – 14 m;

–kõigi M, N, O ja L kategooria sõidukite ülevaatuse ruumil – 22,0 m;

2.2. ukseavade laius – 3,0 m;

2.3. ukseava kõrgus:

–M1, M2, N1, O1, O 2 ja L kategooria sõidukite ülevaatuse ruumil – 2,5 m;

–kõigi M, N, O ja L kategooria sõidukite ülevaatuse ruumil – 4,2 m.”;

3. Sõiduki ülevaatuse ruumis peab olema tähistatud ala sõiduki ülevaatusele esitanud isikutele, et võimaldada neil ohutult jälgida ülevaatuse teostamist. Ülevaatuspunkti ruumide määrduvad pinnad (põrand, vaatluskanal jm) peavad olema kaetud kergesti puhastatavate materjalidega.

4. Ülevaatuspunkti ruumid peavad vastama «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» (RT I 1999, 60, 616; 2000, 55, 362; 2001, 17, 78) nõuetele ja esmased tulekustutusvahendid siseministri kehtestatud nõuetele.

5. Sõiduki ülevaatuspunkti territoorium peab võimaldama ülevaatuse kõigi vajalike kontrolloperatsioonide teostamist. Juurdepääs ülevaatuspunktile peab olema vaba ning ei tohi tekitada takistusi ülevaatusele saabujatele ja sealt lahkujatele.

6. Ülevaatuspunktil peavad olema, sõltuvalt ülevaadatavatest sõidukitest, tähistatud parkimisplatsid vähemalt viiele ülevaatusele saabunud sõiduautole ja kolmele veoautole, bussile või autorongile ning kahele ülevaatuse läbinud sõiduautole ja kahele veoautole, bussile või autorongile.

7. Ülevaatuspunkti sisseseade peab võimaldama ülevaatusel nõutavate kontrolloperatsioonide teostamist vastavalt ettenähtud tehnoloogiale.

8. Kohustuslikud on järgmised seadmed, vahendid ja mõõteriistad:
8.1. vaatluskanal koos tõstukiga sõiduki telje koormusest vabastamiseks või küllaldase tõstevõimega sõidukitõstuk sõiduautodele;
8.2. lõtkutester (sõiduki ratta/telje raputaja);
8.3. sõiduki rataste pidurdusjõudude kontrollimise rullstend koos telje kaalu anduritega ning protsessori ja printeriga;
8.4. 4-komponendiline gaasianalüsaator (võimeline mõõtma heitgaasides HC, CO, CO 2 ja O2 sisaldust), koos protsessori ja printeriga. Seade ei ole kohustuslik, kui tehnoülevaatust teostatakse ainult elektri jõul liikuvatele sõidukitele;
8.5. suitsususe mõõtur (kiirguse neeldumise põhimõttel) diiselmootorite heitgaasides suitsususe neeldumisteguri määramiseks koos protsessori ja printeriga. Seade ei ole kohustuslik, kui tehnoülevaatust teostatakse ainult elektri jõul liikuvatele sõidukitele;
8.6. seade esilaternate reguleerituse ja valgustugevuse kontrollimiseks;
8.7. luksmeeter (mõõtepiirkond 200–100 000 lx);
8.8. valguse neeldumise mõõdik (mõõtepiirkond 100–50%);
8.9. müramõõdik (mõõtepiirkond 40–120 db). Seade ei ole kohustuslik, kui ülevaatust teostatakse ainult elektri jõul liikuvatele sõidukitele;
8.10. rismus koos indikaatorkellaga;
8.11. rooli dünamomeeter;
8.12. rooli vabakäigu mõõtja;
8.13. nurgamõõdik;
8.14. manomeeter õhkpidurite kontrollimiseks – vähemalt 3 tk;
8.15. mõõdulint (10 m ja 20 m);
8.16. mõõtjoonlaud (metallist);
8.17. nihik;
8.18. stopper;
8.19. vasar (250 g, varre pikkus vähemalt 500 mm);
8.20. kang (pikkus 500–700 mm);
8.21. ultraviolettlamp;
8.22. kandelamp;
8.23. luup (suurendus 2–5×);
8.24. personaalarvuti, mida on võimalik kasutada ARK arvutivõrgus;
8.25. meger, kui ülevaatust teostatakse ka elektri jõul liikuvatele sõidukitele.

 

 

Lisa 3
teede- ja sideministri
27. märtsi 2001. a
määruse nr 26
«Mootorsõiduki ja selle
haagise tehnoseisundi
kontrollimise eeskiri»
juurde

NÕUDED SÕIDUKI ÜLEVAATAJALE

1. Sõiduki tehnoseisundit kontrolliv isik (edaspidi ülevaataja ) peab omama kõrg- või keskeriharidust auto või autotraktori erialal, välja arvatud trolli ülevaataja, kes peab omama tehnikaalast kõrg- või keskeriharidust.

2. Ülevaataja peab olema töötanud auto või auto-traktori erialal vähemalt kolm aastat.

3. Ülevaataja peab olema läbinud ARK poolt korraldatud ettevalmistuskursuse ja sooritanud vastava arvestuse.

4. Ülevaataja peab oskama kasutada kõiki määruse lisas 2 toodud seadmeid ja vahendeid sõiduki tehnoseisundi kontrollimiseks ja sooritama ARK poolt määratud praktika ülevaatuspunktis, mille järel ARK annab temale ülevaataja tunnistuse.

5. Ülevaatajal peavad olema juhiload vastavas punktis ülevaadatavate sõidukite juhtimiseks.

6. Ülevaataja peab osalema ARK poolt korraldatavatel täienduskursustel.

7. Trollide ülevaataja peab omama piisavat elektriohutuse alast ettevalmistust.

 

Lisa 4
teede- ja sideministri
27. märtsi 2001. a
määruse nr 26
«Mootorsõiduki ja selle
haagise tehnoseisundi
kontrollimise eeskiri»
juurde

ÜLEVAATUSPUNKTI PASS

1. Punkti omanik .........................................................................................................
Punkti asukoht .................................................................................... (postiaadress)
telefon ............................................................... faks ..................................................

2. Koostöölepingu nr ............... sõlmitud ..................................................................

3. Punkti juhataja .........................................................................................................

(ees- ja perekonnanimi)

aadress .................................................. kodune telefon ...........................................
Ülevaatajad: 1) ......................... tunnistuse nr ............
2) ......................... tunnistuse nr ...........
3) ......................... tunnistuse nr ...........
4) ......................... tunnistuse nr ............
5) ......................... tunnistuse nr ............

4. Tööruumid:
4.1. Hoone tüüp: tupik _ läbiv _
4.2. Ventilatsioon: üld _ koht _
4.3. Ukse laius ......... (m) kõrgus (m) .............
4.4. Kanali pikkus ....... (m) laius (m) .................... sügavus (m) ....................
Kanali tõstuki liik: Puudub _ Hüdroajamiga _Käsiajamiga _ Pneumoajamiga _
4.5. Sõiduki tõstuki tüüp ......... tõstevõime (kg) ..........

5. Pidurite kontrollimise stend ..................................................................... (mark)

6. Katsesõiduraja, sh pidurdusraja pikkus ................. (m)

7. Autorongi kontrollring: nõuetekohane _

8. Kohustuslike kontroll- ja mõõteriistade olemasolu ja seisund
(lahtrisse «taatlemine» märkida kuupäev)

Jrk nr

Nimetus

Kohustuslik alates

Mark

Taatlemine

Taatlemine

1.

Sõiduauto ratta/telje raputaja, veoauto ratta/telje raputaja

 

 

 

 

2.

Gaasianalüsaator (spektrograaftüüpi),
4-komponendiline

 

 

 

 

3.

Diiselmootorite heitgaaside suitsususe mõõtur

 

 

 

 

4.

Luksmeeter (200–100 000 lx)

 

 

 

 

5.

Valguse neeldumise mõõtur (100–50%)

 

 

 

 

6.

Müramõõtur (40–120 db)

 

 

 

 

7.

Rismus koos indikaatorkellaga

 

 

 

 

8.

Rooli dünamomeeter

 

 

 

 

9.

Rooli vabakäigu mõõtja

 

 

 

 

10.

Nurgamõõtur

 

 

 

 

11.

Manomeeter õhkpidurite kontrollimiseks – vähemalt 3 tk

 

 

 

 

12.

Mõõdulint (10 m ja 20 m)

 

 

 

 

13.

Mõõtjoonlaud (metallist)

 

 

 

 

14.

Nihik

 

 

 

 

15.

Stopper

 

 

 

 

16.

Vasar (–250 g, varre pikkus vähemalt 500 mm)

 

 

 

 

17.

Kang pikkusega 500–700 mm

 

 

 

 

18.

Ultraviolettlamp

 

 

 

 

19.

Luup (suurendus 2–5×)

 

 

 

 

20.

Kandelamp

 

 

 

 

21.

Arvuti, printer

 

 

 

 

9. Kasutatavad lisavahendid ......................................................................................

10. Kohustuslikud informatsiooni- ja normdokumendid ning õigusaktid:

Jrk nr

Nimetus

Olemasolu

1.

Liiklusseadus

 

2.

Liikluseeskiri

 

3.

Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded

 

4.

Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri

 

5.

Eritalituse sõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord

 

6.

Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise eeskiri

 

7.

Mootorsõidukite ja nende haagiste registreerimismärkide standard

 

8.

Ohtlike veoste riigisisese autoveo eeskiri

 

9.

Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskiri

 

10.

ARK teenuste riigilõivud

 

11.

Ülevaatuspunkti teenuste hinnad

 

[ RTL 2001, 123, 1780 - jõust. 24.11.2001]

11. Sõiduki valmistajate andmed sõiduki kohta

Jrk nr

Sõiduki kasutamis- või remondijuhendi nimetus

Olemasolu

Olemasolu

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

12. Teabetahvlite ja teeviitade piisavus ...................................................................

13. Otsus lepingu sõlmimise kohta ülevaatuspunktiga: ........................................
(kes avas punkti, ametikoht, nimi, milliste sõidukite ülevaatus on lubatud)
(allkiri) (pitser) (kuupäev)

14. Kontrollijate märkused .........................................................................................
(märkused, kontrollija nimi, amet ja kontrollimise kuupäev)

15. Otsus ülevaatuspunktiga lepingu peatamise kohta: ........................................
(sulgemise põhjus, sulgeja nimi, amet ja sulgemise kuupäev)
(allkiri) (pitser) (kuupäev)

16. Otsus lepingu jätkamise kohta ülevaatuspunktiga: .........................................
(loa andja nimi, amet, jätkamise kuupäev ja tingimused)
(allkiri) (pitser) (kuupäev)

 

Lisa 5
teede- ja sideministri
27. märtsi 2001. a
määruse nr 26

«Mootorsõiduki ja selle
haagise tehnoseisundi
kontrollimise eeskiri»
juurde

SÕIDUKI ÜLEVAATUSEL KOHUSTUSLIKE KONTROLLTÖÖDE LOETELU

Sõiduki ülevaatusel kuuluvad kohustuslikule kontrollimisele, sõltuvalt sõiduki grupist alljärgnevad punktid. Kontrollimise käigus saadud tulemused peavad olema, niipalju kui praktiliselt on võimalik kontrollida, vastavuses sõidukile ja selle varustusele kehtestatud nõuetega.

Sõidukid gruppidest 1, 2, 3, 4, 5 ja 6

1. PIDURISÜSTEEM

1.1. Mehhaaniline seisund ja toimimine

1.1.1. Sõidupiduri pedaali šarniir

1.1.2. Piduripedaali seisund ja vabakäik

1.1.3. Kompressor või vaakumpump ja paagid

1.1.4. Manomeeter või hoiatusmärgutuli

1.1.5. Käsitsi juhitav piduri juhtklapp/ventiil

1.1.6. Seisupiduri hoova liikumine, piduri lukustus

1.1.7. Piduriklapid/ventiilid (pedaaliga juhitavad, rõhualandajad, regulaatorid)

1.1.8. Haagisepidurite ühendused

1.1.9. Energiavaru survepaak (mahuti)

1.1.10. Pidurivõimendi, piduri peasilinder

1.1.11. Jäigad piduritorud

1.1.12. Elastsed pidurivoolikud

1.1.13. Piduri hõõrdkatted

1.1.14. Piduritrumlid, pidurikettad

1.1.15. Piduritrossid, -vardad, -hoovastik

1.1.16. Piduri tööseadmed (sh vedruakud ja vedelikajami puhul töösilindrid)

1.1.17. Koormuse regulaator

1.1.18. Automaatne kulumise kompensaator

1.1.19. Inertspidur (haagisel)

1.2. Sõidupiduri toimimine ja tõhusus

1.2.1. Toimimine

1.2.2. Tõhusus

1.3. Varupiduri (rikkepiduri) toimimine ja tõhusus (kui on eraldi süsteem)

1.3.1. Toimimine

1.3.2. Tõhusus

1.4. Seisupiduri toimimine ja tõhusus

1.4.1. Toimimine

1.4.2. Tõhusus

1.5. Aeglusti või mootorpiduri toimimine

1.6. Mitteblokeeruvate pidurite (ABS) korrasolek

Sõidukid gruppidest 1, 2 ja 3

Sõidukid gruppidest 4, 5 ja 6

2. ROOLISEADE JA ROOLIRATAS

2. ROOLISEADE

2.1. Mehhaaniline seisund

2.1. Mehhaaniline seisund

2.2. Rooliratas

2.2. Rooli vabakäik

2.3. Rooli vabakäik

2.3. Roolisüsteemi kinnitused

2.4. Rattalaagrid

2.4. Rattalaagrid

3. NÄHTAVUS

3. NÄHTAVUS

3.1. Vaateväli

3.1. Vaateväli

3.2. Klaaside seisund

3.2. Klaaside seisund

3.3. Tahavaatepeeglid

3.3. Tahavaatepeeglid

3.4. Klaasipuhasti

3.4. Klaasipuhasti

3.5. Klaasipesur

3.5. Klaasipesur

4. TULED, HELKURID JA ELEKTRISEADMED

4. TULED, HELKURID JA ELEKTRISEADMED

4.1. Kaug- ja lähituled

4.1. Kaug- ja lähituled

4.1.1. Seisund ja toimimine

4.1.1. Seisund ja toimimine

4.1.2. Reguleeritus

4.1.2. Reguleeritus

4.1.3. Lülitid

4.1.3. Lülitid

4.1.4. Optiline tõhusus

4.1.4. Optiline tõhusus

4.2. Eesmised, külgmised ja tagumised ääretuled

4.2. Valgustusseadmete seisund ja toimimine, värvus ja optiline tõhusus

4.2.1. Seisund ja toimimine

4.2.1. Tagumised ja külgmised ääretuled

4.2.2. Värvus ja optiline tõhusus

4.2.2. Pidurituled

4.3. Pidurituled

4.2.3. Suunatuled

4.3.1. Seisund ja toimimine

4.2.4. Tagurdustuled

4.3.2. Värvus ja valgustugevus

4.2.5. Udutuled

4.4. Suunatuled

4.2.6. Numbrituli

4.4.1. Seisund ja toimimine

4.2.7. Tagumised helkurid

4.4.2. Värvus ja valgustugevus

4.2.8. Märgutuled

4.4.3. Lülitid

 

4.4.4. Vilkumissagedus

 

4.5. Eesmised ja tagumised udutuled

 

4.5.1. Paigaldus

 

4.5.2. Seisund ja toimimine

 

4.5.3. Värvus ja optiline tõhusus

 

4.6. Tagurdustuled

 

4.6.1. Seisund ja toimimine

 

4.6.2. Värvus ja optiline tõhusus

 

4.7. Numbrituli

 

4.8. Tagumised helkurid – seisund ja värvus

 

4.9. Märgutuled

 

4.10. Elektrilised ühendused veduki ja haagise või poolhaagise vahel

 

4.11. Elektrijuhtmestik

 

4.12. Ohutuled

 

4.12.1. Seisund ja toimimine

 

4.12.2. Värvus

 

4.13. Lisakaugtuled

 

4.14. Aku

 

5. TELJED, VELJED, REHVID, VEDRUSTUS

5. TELJED, VELJED, REHVID, VEDRUSTUS

5.1. Teljed

5.1. Teljed

5.2. Veljed ja rehvid

5.2. Veljed ja rehvid

5.3. Vedrustus

5.3. Vedrustus

6. ŠASSII JA KERE

6. ŠASSII JA KERE

6.1. Šassii või raam ja selle kinnitused

6.1. Šassii või raam ja selle kinnitused

6.1.1. Üldine seisund

6.1.1. Üldine seisund

6.1.2. Heitgaasitorustik ja summuti

6.1.2. Heitgaasitorustik ja summuti

6.1.3. Kütusepaak ja -torud

6.1.3. Kütusepaak ja -torud

6.1.4. Tagumise allasõidutõkke mõõtmed ja seisund

6.1.4. Varuratta kandur

6.1.5. Varuratta kandur

6.1.5. Haakeseadme ohutus (kui see on paigaldatud)

6.1.6. Vedukite, haagiste ja poolhaagiste haakeseadmed

6.2. Kere

 

6.2.1. Kere koostisosade seisund

6.2. Kabiin ja kere

6.2.2. Uksed ja lukud

6.2.1. Üldine seisund

6.2.3. Juhiiste

6.2.2. Paigaldus

 

6.2.3. Uksed ja lukud

 

6.2.4. Põrand

 

6.2.5. Juhiiste

 

6.2.6. Astmelauad

 

7. MUU VARUSTUS

7. MUU VARUSTUS

7.1. Turvavööd ja paigaldus

7.1. Juhiistme paigaldus

7.2. Tulekustuti

7.2. Aku paigaldus

7.3. Kasutamistõkis

7.3. Helisignaal

7.4. Ohukolmnurk

7.4. Ohukolmnurk

7.5. Käsiapteek

7.5. Turvavööd

7.5.1. Paigalduse nõuetekohasus

7.5.1. Paigaldus

7.5.2. Komplektsus

7.5.2. Turvavööde seisund

7.6. Ratta tõkiskingad

7.6. Käsiapteek

7.7. Helisignaal

7.7. Ratta tõkiskingad

7.8. Spidomeeter

7.8. Tulekustuti

7.9. Sõidumeerik:

7.9. Kasutamistõkis

–kontrollida paigaldust;

 

–kontrollida rehvide andmete vastavust sõidumeeriku plaadil märgitule;

 

–kui võimalik, kontrollida manipuleerimist vältivaid plomme.

 

7.10. Kiiruspiirik:

 

–kui on võimalik, kontrollida paigaldust;

 

–kontrollida kiiruspiiriku kalibreerimise kehtivust;

 

–kui võimalik, kontrollida manipuleerimist vältivaid plomme.

 

8. SAASTED

8. SAASTED

8.1. Müra

8.1. Müra

8.2. Heitgaasid

8.2. Heitgaasid

8.2.1. Diiselmootorid

8.2.1. Diiselmootorid

8.2.2. Ottomootorid (sädesüütega)

8.2.2. Ottomootorid (sädesüütega)

9. KOHUSTUSLIK KONTROLLIDA ÜHISTRANSPORDI SÕIDUKITEL

 

9.1. Varuväljapääs(ud)

 

9.2. Küttesüsteem (heitgaasid võivad ohtu tekitada)

 

9.3. Ventilatsioonisüsteem (heitgaasid võivad ohtu tekitada)

 

9.4. Istmete paigaldus ja kinnitus

 

9.5. Sisevalgustus

 

10. SÕIDUKI IDENTIFITSEERIMINE

9. SÕIDUKI IDENTIFITSEERIMINE

10.1. Registreerimismärk

9.1. Registreerimismärk

10.2. Tehasetähis/VIN-kood

9.2. Tehasetähis/VIN-kood

Sõidukid grupist 7

1. PIDURISÜSTEEM

1.1. Mehhaaniline seisund

1.1.1. Jalgpiduri pedaali ja käsipiduri hoova šarniirid

1.1.2. Piduripedaali seisund, -pedaali ja -hoova vabakäik

1.1.10. Piduri peasilinder

1.1.11. Jäigad piduritorud (ainult vedelikajami korral)

1.1.12. Elastsed pidurivoolikud

1.1.13. Piduri hõõrdkatted

1.1.14. Piduritrumlid, pidurikettad

1.1.15. Piduritrossid, -vardad, -hoovastik

1.1.16. Piduri töösilindrid (ainult vedelikajami korral)

1.1.18. Automaatne kulumise kompensaator (kui on ette nähtud)

1.2. Sõidupidurite toimimine ja tõhusus

1.2.1. Toimimine

1.2.2. Tõhusus

1.4. Seisupiduri toimimine ja tõhusus (L4- ja L 5-kategooria mootorrattal)

1.4.1. Toimimine

1.4.2. Tõhusus

1.6. Mitteblokeeruvad pidurid – ABS (kui on paigaldatud)

2. ROOLISEADE

2.1. Mehhaaniline seisund ja juhtraua mõõtmed

2.2. Rooli vabakäik (käändmikjuhtimise korral)

2.3. Roolisüsteemi kinnitused (lõtk roolikannu laagrites)

3. NÄHTAVUS

3.1. Vaateväli

3.2. Tuuleklaasi või gondli seisund

3.3. Tahavaatepeeglid

3.4. Klaasipuhasti (kinnise kabiini korral)

4. TULED, HELKURID JA ELEKTRISÜSTEEM

4.1. Kaug- ja lähituled

4.1.1. Seisund ja toimimine

4.1.2. Reguleeritus

4.1.3. Lülitid

4.2. Valgustusseadmete seisund, toimimine, värvus ja optiline tõhusus

4.2.1. Tagumine ääretuli (tagatuli)

4.2.2. Pidurituli(tuled)

4.2.3. Suunatuled

4.2.5. Udutuled

4.2.6. Numbrituli

4.2.7. Tagumine helkur

4.2.8. Märgutuled

5. TELJED, VELJED, REHVID, VEDRUSTUS

5.1. Teljed

5.2. Veljed ja rehvid

5.3. Vedrustus

6. RAAM VÕI ŠASSII

6.1. Raam ja selle kinnitused

6.1.1. Üldine seisund (sh tugihark ja/või külghark)

6.1.2. Heitgaasitorustik ja summuti

6.1.3. Kütusepaak ja torustik (voolikud)

6.1.4. Haakeseadme ohutus (kui see on paigaldatud), külghaagise ühendused

7. MUU VARUSTUS

7.1. Juhiistme paigaldus, sõitja jalatoed ja käepidemed

7.2. Aku paigaldus

7.3. Helisignaal

7.4. Ohukolmnurk ( L4- ja L5-kategooria mootorratastel)

7.5. Käsiapteek

8. SAASTED

8.1. Müra

8.2. Heitgaasid

9. SÕIDUKI IDENTIFITSEERIMINE

9.1. Registreerimismärk

9.2. Tehasetähis/VIN-kood

Sõidukid grupist 8

1. PIDURISÜSTEEM (ainult O 2-kategooria haagisel)

1.1. Mehhaaniline seisund

1.1.10. Piduri peasilinder

1.1.11. Jäigad piduritorud

1.1.12. Elastsed pidurivoolikud

1.1.13. Piduri hõõrdkatted

1.1.14. Piduritrumlid, pidurikettad

1.1.15. Piduritrossid, -vardad, -hoovastik

1.1.16. Piduri tööseadmed, töösilindrid

1.2. Inertspiduri toimimine ja tõhusus

1.2.1. Toimimine

1.2.2. Tõhusus

1.4. Seisupiduri toimimine ja tõhusus

1.4.1. Toimimine

1.4.2. Tõhusus

2. TULED, HELKURID JA ELEKTRIJUHTMESTIK

2.2. Valgustusseadmete seisund ja toimimine, värvus ja optiline tõhusus

2.2.1. Tagumised ja külgmised ääretuled (sh ka eesmised ääretuled, kui haagise laius on üle 1600 mm)

2.2.2. Pidurituled

2.2.3. Suunatuled

2.2.4. Tagurdustuled (kui on paigaldatud)

2.2.5. Udutuled

2.2.6. Numbrituli

2.2.7. Eesmised, külgmised ja tagumised helkurid

3. TELJED, VELJED, REHVID, VEDRUSTUS

3.1. Teljed

3.2. Veljed ja rehvid

3.3. Vedrustus

4. ŠASSII JA KERE

4.1. Šassii või raam ja selle kinnitused

4.1.1. Üldine seisund

4.1.4. Varuratta kandur

4.1.5. Haakeseadme ohutus (sh kaitsetrossid, -ketid)

4.2. Kere või veokast

4.2.1. Kere või veokasti seisund

4.2.2. Uksed ja lukud, veokasti luukide sulgurid

5. SÕIDUKI IDENTIFITSEERIMINE

5.1. Registreerimismärk

5.2. Tehasetähis/VIN-kood

 

Lisa 6
teede- ja sideministri
27 märtsi 2001. a
määruse nr 26
«Mootorsõiduki ja selle
haagise tehnoseisundi
kontrollimise eeskiri»
juurde

(vt tabelit RTL 2001, 46, 656)

 

Lisa 7
teede- ja sideministri
27. märtsi 2001. a
määruse nr 26
«Mootorsõiduki ja selle
haagise tehnoseisundi
kontrollimise eeskiri»
juurde

(vt tabelit RTL 2001, 46, 656)

 

Lisa 8
teede- ja sideministri
27. märtsi 2001. a
määruse nr 26
«Mootorsõiduki ja selle
haagise tehnoseisundi
kontrollimise eeskiri»
juurde

[ RTL 2002, 135, 1985 - jõust. 09.12.2002]

 

Lisa 9
teede- ja sideministri
27. märtsi 2001. a
määruse nr 26
«Mootorsõiduki ja selle
haagise tehnoseisundi
kontrollimise eeskiri»
juurde

Kehtetu-[ RTL 2002, 135, 1985 - jõust. 09.12.2002]

(vt tabelit RTL 2001, 46, 656)

 

«Teede- ja sideministri
27. märtsi 2001. a
määruse nr 26
«Mootorsõiduki ja selle
haagise tehnoseisundi
kontrollimise eeskiri»
lisa 10

[ RTL 2001, 123, 1780 - jõust. 24.11.2001]

TEHNOSEISUNDI VASTAVUSE TUNNISTUSE NR: EST . . . . . .

 

Tunnistus sõiduki tehnoseisundi vastavuse kohta direktiivi 96/96/EÜ
(viimati muudetud direktiiviga 1999/52/EÜ) sätetele otsuse
CEMT/CM(2001)9/FINAL rakendamiseks

 

Registreerimisnumber:

Vastavussertifikaadi number:

Sõiduki mark ja mudel1 :

VIN-kood:

Mootori tüüp / number 2:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pädeva asutuse järelevalve all direktiivi 96/96/EÜ kohast sõiduki ülevaatust teostav asutus kinnitab käesolevaga, et sõiduk vastab direktiivi 96/96/EÜ (viimati muudetud direktiiviga 1999/52/EÜ) sätetele, sealhulgas vastavalt lisale II kohustuslikus korras kontrollitud järgmised seadmed:

 

 

pidurisüsteem (k.a. ABS pidurid, auto pidurite kokkusobivus haagise piduritega ja vastupidi);

 

 

 

 

 

rooliratas2 ja juhtimisseadmed;

 

 

 

 

 

vaateväli;

 

 

 

 

 

laternad, helkurid ja elektriseadmed;

 

 

 

 

 

teljed, rattad, rehvid ja vedrustus (sealhulgas rehvi mustri sügavus);

 

 

 

 

 

rung ja rungatarindid (sealhulgas tagumine ja külgmised allasõidutõkked);

 

 

 

 

 

muu varustus, sealhulgas:

 

 

 

 

 

ohukolmnurk2;

 

 

 

 

 

sõidumeerik (olemasolu ja plommide korrasolek)2;

 

 

 

 

 

kiiruspiirik2;

 

 

 

 

 

neeldumisteguri väärtus 2: [m1];

 

 

Koht

Kuupäev

Allkiri ja pitser

 

Märkus:

Järgmise ülevaatuse aeg: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

 

 

 

 

1

Haagise korral tema mark.

2

Haagisele ei kehti.

3 [

Ettevõtte või ametiasutuse nimetus ja aadress. ]

4

12 kuud pärast ülevaatuse läbimist.”

 

«Teede- ja sideministri
27. märtsi 2001. a
määruse nr 26
«Mootorsõiduki ja selle
haagise tehnoseisundi
kontrollimise eeskiri»
lisa 11

[ RTL 2001, 123, 1780 - jõust. 24.11.2001]

(Vt RTL 2001, 123, 1780)

 

«Teede- ja sideministri
27. märtsi 2001. a
määruse nr 26
«Mootorsõiduki ja selle
haagise tehnoseisundi
kontrollimise eeskiri»
lisa 12

[ RTL 2001, 123, 1780 - jõust. 24.11.2001]

N0 OF THE CERTIFICATE OF ROADWORTHINESS TEST: EST . . . . . . .

 

Certificate of Roadworthiness Test according to the provisions of Directive 96/96/EC, as amended by Directive 1999/52/EC, for the purpose of the Resolution CEMT/CM(2001)9/FINAL

 

Registration Number:

Certificate of complinance Number:

Vehicle Type and Make1 :

Vehicle Identification Number (VIN):

Engine Type / Numer2:

The . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Body of Establisment designated and directly supervised by the State of Registration for the purpose of Directive 96/96/EC,

hereby confirms that the said vehicle is in compliance with the procisions of Directive 96/96/EC, as amended by Directive 1999/52/EC, including at least the following items to be compulsory checked, according to its Annex II:

 

 

Braking systems (including antiblocing systems, compatible with the trailer nad vise-versa

 

 

 

 

 

Steering wheel2 and steering devices

 

 

 

 

 

Visibility

 

 

 

 

 

Lamps, reflectors and electrical equipment

 

 

 

 

 

Axles, wheels, tyres and suspension (including tyre tread depth)

 

 

 

 

 

Classis and chassis attachments (including rear and lateral protecitve devices)

 

 

 

 

 

Other equipment, including:

 

 

 

 

 

Warning triangle2

 

 

 

 

 

Tachograph (presence of and integrity of seals)2

 

 

 

 

 

speed limitation device2

 

 

 

 

 

Nuisances 2 - value of the absorption coefficient: [m1]

 

 

Place

Date

Signature and stamp

 

Note: Next roadworthiness test required before: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

 

 

 

 

1

Trailer type, if trailer.

2

Not applicable to tailer.

3 [

Name and adress of the Company or Authority. ]

4

12 months after the date of the test.”

 

«Teede- ja sideministri
27. märtsi 2001. a
määruse nr 26
«Mootorsõiduki ja selle
haagise tehnoseisundi
kontrollimise eeskiri»
lisa 13

[ RTL 2001, 123, 1780 - jõust. 24.11.2001]

NR. DES NACHWEISES DER TECHNISCHEN ÜMERWACHUNG: EST . . . . . .

 

Nachweis der technischen Überwachung germä ß den Bestimmungen der Richtlinie 96/96/EG in der Fassung der Richtlinie 1999/52/EG, im Sinne der CEMT-Resolution CEMT/CM(2001)9/FINAL

 

Zulassungsnummer:

Nummer des Nachweises der Überinstimmung:

Fahrzeugtyp und Marke1 :

Fahrzeugidentifizierungsnummer (VIN):

Motortype / Nummer2:

Die . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Behörde oder Einrichtung, die vom Zulassungsstaat im Sinne der Richtlinie 96/96/EG namhaft gemacht und direkt ümberwacht wird,

bestätigt hiermit, dass das genannte Fahrzeug den Bestimmungen der Richtlinie 96/96/EG in der Fassung fer Richtlinie 1999/52/EG entspricht, einschileß lich zumindest der folgended Punkte, die germä ß Anhang II verpfilichtend zu prüfen sind:

 

 

Bremsanlagen (einschließ lich Antiblockiervorrichtung, kompatibel mit dem Anhänger und umgekehrt)

 

 

 

 

 

Lenkrad2 und Lenkanlage

 

 

 

 

 

Sichtverhältnisse

 

 

 

 

 

Leuchten, Rückstrahler und elektrische Anlagen

 

 

 

 

 

Achsen, Räder, Reifen und Aufhängungen (einschlie ßlich Reifenprofiltiefe)

 

 

 

 

 

Fahrgestell und am Fahrgestell befestigte T,

 

 

 

 

 

Eile (einschließlich hinterer Unerfahrshutz und seitliche Schutzvorrichtungen)

 

 

 

 

 

Sonstige Ausstatuttung einschließ lich:

 

 

 

 

 

Warndreieck2

 

 

 

 

 

Kontrollgerät (Vorhandensein und Unversehreheit der Siegel 2)

 

 

 

 

 

Gerchwindigkeitsbegrenzungseinrichtung2

 

 

 

 

 

Ummwelbelastungen2 - Wert des Absorptionskoeffizienten: [m1]

 

 

Ort

Datum

Unterschrift und Stempel

 

Hinweis: Nächste technische Überwachung erforderlich vor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

 

 

 

 

1

Anhängertyp, wenn Anhänger.

2

Für Anhänger nicht anwendber.

3 [

Name und Anschrift des Unernehmens oder der Behöde. ]

4

12 Monate nach dem Tag der Prüfung.”


/otsingu_soovitused.json