Teksti suurus:

"Riikliku ehitisregistri" asutamine ja pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.06.2012
Avaldamismärge:RT I 2002, 107, 639

"Riikliku ehitisregistri" asutamine ja pidamise põhimäärus

Vastu võetud 17.12.2002 nr 405

Määrus kehtestatakse « Ehitusseaduse» (RT I 2002, 47, 297; 99, 579) § 55 lõike 2 ja § 76 lõike 2 alusel ning kooskõlas « Andmekogude seaduse» (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77; 61, 375; 63, 387) § 32 lõikega 1.

1. peatükk
«RIIKLIKU EHITISREGISTRI» ASUTAMINE JA KASUTUSELE VÕTMINE

§1. Registri asutamine

Määrusega asutatakse riiklik register ametliku nimega «Riiklik ehitisregister» (edaspidi register) ja kehtestatakse «Riikliku ehitisregistri» pidamise põhimäärus. (õ)

§2. Registri pidamise eesmärk

Registri pidamise eesmärgiks on ehitatavate ja kasutatavate ehitiste kohta teabe koondamine, hoidmine ja avalikustamine.

§3. Registri vastutav ja volitatud töötleja

Registri vastutavaks ja volitatud töötlejaks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (edaspidi ministeerium).

§4. Registri kasutusele võtmiseks vajalikud tööd

Ministeeriumil teha registri kasutusele võtmiseks vajalikud tööd ja võtta register kasutusele 1. jaanuarist 2003. a.

§5. Registri väljatöötamise kulud

Registri väljatöötamise kulud kaetakse ministeeriumi eelarvest.

§6. «Haldusmenetluse seaduse» kohaldamine

Määruses sätestatud haldusmenetlusele kohaldatakse «Haldusmenetluse seadust» (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375) «Ehitusseaduses» sätestatud erisustega.

2. peatükk
«RIIKLIKU EHITISREGISTRI» PIDAMISE PÕHIMÄÄRUS (õ)

1. jagu
Üldsätted

§7. Registri põhiülesanded

(1) Registri põhiülesandeks on andmete registreerimine, avalikustamine ja töötlemine ning muude registritoimingute tegemine.

(2) Registris registreeritakse andmeid:
1) ehitatavate ehitiste kohta;
2) kasutatavate ehitiste kohta;
3) ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde kohta;
4) ehitusprojektide ekspertiiside andmete kohta;
5) ehitiste ekspertiiside andmete kohta;
6) ehitiste omanike kohta;
7) ehitusprojektide koostajate ja kontrollijate kohta;
8) mõõdistusprojektide koostajate ja kontrollijate kohta;
9) ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde teostajate kohta;
10) ehitamist teostavate ja teostanud isikute kohta;
11) ehitusprojektide ekspertiiside teostajate kohta;
12) ehitiste ekspertiiside teostajate kohta;
13) omanikujärelevalvet teostavate isikute kohta;
14) vallasasjast ehitisega seotud pantide, arestide ja keeldude kohta;
15) ehitise ja ehitamisega seotud ettekirjutuste kohta.

§8. Registri pidamine ja registrisse kantud andmete töötlemise viis

(1) Registrit peetakse vastavalt «Ehitusseadusele», «Andmekogude seadusele», käesolevale määrusele ning muudele õigusaktidele.

(2) Registrit peetakse ühetasandilise digitaalse andmekoguna.

§9. Registrisse kantud andmete kaitse

(1) Ministeerium peab organisatsiooniliste ja tehniliste meetmetega tagama registriandmete terviklikkuse ja autentsuse, samuti andmekogu pidamise ja selles sisalduvate andmete töötlemise, kaitse, säilimise ning arhiveerimise.

(2) Ministeerium on kohustatud:
1) takistama andmekandjate omavolilist muutmist (andmekandjate kasutamise kontroll);
2) takistama registrisse kantud andmete (edaspidi registriandmed) omavolilist salvestamist ja salvestatud registriandmete omavolilist muutmist või kustutamist (salvestuskontroll) ning tagama, et tagantjärele oleks võimalik kindlaks teha, millal, kelle poolt ja milliseid registriandmeid muudeti;
3) takistama andmetöötlussüsteemi omavolilist kasutamist registriandmete ülekandmiseks andmesidevahendite abil (andmeside kontroll);
4) säilitama andmed registriandmete üleandmise kohta: millal, kellele ja millised registriandmed üle anti (üleandmise kontroll);
5) tagama, et tagantjärele oleks võimalik kindlaks teha, millal, kelle poolt ja millised registriandmed andmetöötlussüsteemi sisestati (sisestuskontroll);
6) kujundama töökorralduse selliseks, et see võimaldaks täita andmekaitse erinõudeid (organisatsiooni kontroll).

2. jagu
Registri ülesehitus

§10. Registri struktuur

(1) Register koosneb alusdokumentide andmebaasist ja registriarhiivist.

(2) Alusdokumentideks on:
1) kohaliku omavalitsuse kirjaliku nõusoleku andmise kohta käiv teade;
2) ehitise teatise esitamise kohta käiv teade;
3) ehitusloa väljastamise otsustamise kohta käiv teade;
4) ehitamise alustamise teatise esitamise kohta käiv teade;
5) kasutusloa väljastamise otsustamise kohta käiv teade;
6) ettekirjutuse tegemise kohta käiv teade;
7) ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde tulemite esitamise kohta käiv teade;
8) ehitise kultuurimälestiseks tunnistamise kohta käiv teade;
9) ehitise ekspertiisi tulemite esitamise kohta käiv teade;
10) vallasasjast ehitisele aresti või keelu panemise kohta käiva teade;
11) vallasasjast ehitise pantimise kohta käiv teade;
12) raudteeinfrastruktuuri rajatise kohta käiv teade;
13) ehitise osadeks jagamise kohta käiv teade.

§11. Alusdokumentide andmebaas

(1) Alusdokumentide andmebaas koosneb alusdokumentidest digitaalkujul.

(2) Kuni ehitusloa andmete esitamise päevale järgneva tööpäevani avalikustatakse alusdokumentide andmebaasi kantud ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde ja ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde läbiviijate andmed teistest alusdokumentidest eraldi asetsevalt.

§12. Registriarhiiv

(1) Registriarhiiv on digitaalne.

(2) Digitaalsesse arhiivi kantakse alusdokumentide andmed ning alusdokumendid eelnimetatud andmete aktuaalsuse kaotamise päeval.

(3) Registriarhiivi kantud andmeid säilitatakse 20 aastat ehitise lammutamise või muul viisil likvideerimise päevast arvates.

3. jagu
Andmete kandmine registrisse

§13. Registrile andmete esitajad

Registrisse esitavad andmeid (edaspidi andmete esitaja):
1) kohalikud omavalitsused;
2) Tehnilise Järelevalve Inspektsioon;
3) Muinsuskaitseamet;
4) Raudteeamet;
5) notarid;
6) ministeerium.

§14. Registriandmed

Registriandmed on:
1) ehitisregistrikood;
2) andmete registreerimise kuupäev;
3) ehitise ja selle asukoha maaüksuse aadress;
4) ehitise koordinaadid;
5) ehitise nimetus;
6) ehitise kasutamise otstarve;
7) ehitise kavandatav kasutusele võtmise aeg;
8) ehitamise alustamise tähtaeg;
9) ehitise tehnilised andmed;
10) ehitise omaniku nimi, äriregistri kood ja sünniaeg;
11) kirjaliku nõusoleku taotleja nimi, äriregistri kood ja sünniaeg;
12) ehitusloa taotleja nimi, äriregistri kood ja sünniaeg;
13) ehitusprojekti koostaja või kontrollija nimi, äriregistri kood ja sünniaeg;
14) mõõdistusprojekti koostaja või kontrollija nimi, äriregistri kood ja sünniaeg;
15) omanikujärelevalve tegija nimi, äriregistri kood ja sünniaeg;
16) ehitamist teostava isiku nimi, äriregistri kood ja sünniaeg;
17) ehitamist teostanud isiku nimi, äriregistri kood ja sünniaeg ;
18) ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde läbiviija nimi, äriregistri kood ja sünniaeg;
19) ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde teostamise koha aadress;
20) ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde teostamise koha kinnistu asukoht;
21) ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde teostamise koha asukohajärgse kinnistu nimetus;
22) ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde teostamise koha asukohajärgse kinnistu number;
23) ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde teostamise koha asukohajärgse kinnistu kinnistuspiirkond ja jaoskond;
24) ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde teostamise koha asukohajärgse kinnistu kinnistamisotsuse tegemise kuupäev;
25) ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde teostamise koha asukohajärgse katastriüksuse katastritunnus;
26) ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde teostamise koha asukohajärgse katastriüksuse registreerimise kuupäev;
27) ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde teostamise koha asukohajärgse katastriüksuse aadress;
28) ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde teostamise koha kirjeldus;
29) kohaliku omavalitsuse kirjaliku nõusoleku andmise kuupäev;
30) kirjaliku nõusoleku andnud kohaliku omavalitsuse nimi, ametniku nimi ja ametinimetus;
31) kohaliku omavalitsuse kirjaliku nõusoleku number;
32) kohaliku omavalitsuse kirjalikus nõusolekus määratletud ehitise tehnilised andmed;
33) ehitusloa liik;
34) ehitusloa väljastaja nimi, ametniku nimi ja ametinimetus;
35) ehitusloa väljastamise kuupäev;
36) ehitusloa number;
37) ehitusloale kantud ehitise tehnilised andmed;
38) kasutusloa väljastaja nimi, ametniku nimi ja ametinimetus;
39) kasutusloa väljastamise kuupäev;
40) kasutusloa number;
41) kasutusloale kantud ehitise tehnilised andmed;
42) ehitusprojekti ekspertiisi läbiviimise aeg;
43) ehitusprojekti ekspertiisi tegija nimi, äriregistri kood ja sünniaeg;
44) ehitusprojekti ekspertiisi tulemid;
45) ehitise ekspertiisi läbiviimise aeg;
46) ehitise ekspertiisi tegija nimi, äriregistri kood ja sünniaeg;
47) ehitise ekspertiisi tulemid;
48) ehitise kui kultuurimälestise ajutise kaitse alla võtmise kuupäev;
49) ehitise kui kultuurimälestise ajutise kaitse alla võtmise lõpetamise kuupäev;
50) ehitise kultuurimälestiseks tunnistamise kuupäev;
51) ehitise reaalosa suurus;
52) ehitise reaalosa tähistus;
53) ehitise mõttelise osa suurus;
54) elu- või mitteeluruumi juurde kuuluv lahuspind;
55) vallasasjast ehitise pantimise kuupäev;
56) notari nimi, kelle juures vallasasjast ehitis panditi;
57) vallasasjast ehitise pantimise lõppemise kuupäev;
58) notari nimi, kelle juures vallasasjast ehitise pantimine lõpetati;
59) vallasasjast ehitise arestimise kuupäev;
60) institutsiooni nimi, kelle otsuse alusel vallasasjast ehitis arestiti;
61) vallasasjast ehitise arestimise lõppemise kuupäev;
62) institutsiooni nimi, kelle otsuse alusel vallasasjast ehitise arestimine lõpetati;
63) vallasasjast ehitise käsutamiskeeld;
64) vallasasjast ehitisele käsutamiskeelu panemise kuupäev;
65) institutsiooni nimi, kelle otsuse alusel pandi vallasasjast ehitisele käsutamiskeeld;
66) vallasasjast ehitise käsutamiskeelu lõppemise kuupäev;
67) institutsiooni nimi, kelle otsuse alusel lõpetati vallasasjast ehitise käsutamiskeeld;
68) vallasasjast ehitise aluse maa omandiõiguse või kasutamise aluseks oleva dokumendi nimetus, number, väljaandmise kuupäev ja väljaandja;
69) vallasasjast ehitise omandiõiguse aluseks oleva dokumendi nimetus, number, väljaandmise kuupäev ja väljaandja;
70) ehitise, mille suhtes ettekirjutus tehti, ehitisregistri kood ja aadress;
71) ettekirjutuse tegemise aluseks oleva õiguserikkumise sisu ja alused;
72) ettekirjutuse sisu;
73) ettekirjutuse teinud ametiisiku nimi ja ametinimetus;
74) institutsiooni nimi, keda ettekirjutuse teinud ametiisik esindab;
75) ettekirjutuse tegemise kuupäev ja ettekirjutuse number selle olemasolu korral;
76) ajutise ehitise kasutamise aeg;
77) ehitise esmase kasutuselevõtu aasta;
78) andmete esitaja (institutsiooni) nimi, ametniku nimi ja ametinimetus.

§15. Ehitise tehnilised andmed

(1) Ehitise tehnilised andmed on:
1) ehitisealune pind;
2) ehitise suletud netopind;
3) ehitise avatud brutopind;
4) kasutamise otstarbele vastav kasulik pind;
5) elamu kasulik pind;
6) minimaalne korruste arv;
7) maksimaalne korruste arv;
8) kõrgus;
9) pikkus;
10) laius;
11) maht;
12) köetav pind;
13) vundamendi liik;
14) kandekonstruktsiooni materjal;
15) jäigastavate ja piirdekonstruktsioonide materjal;
16) vahe- ja katuselagede materjal;
17) välisseina materjal;
18) katusekatte materjal;
19) välisviimistluse materjal;
20) veevarustuse liik;
21) pesemisvõimaluse liik;
22) elektri liik;
23) kanalisatsiooni liik;
24) küttesüsteemi liik;
25) kütte liik;
26) küttegaasipaigaldise liik;
27) küttegaasipaigaldiste arv;
28) tualettruumide arv;
29) liftide arv;
30) köökide arv;
31) kööginiššide arv;
32) rõdude arv ja avatud netopind;
33) lodžade arv ja avatud netopind;
34) terrasside arv ja avatud netopind;
35) korterite arv eluruumide olemasolu korral;
36) eluruumide pinna suurus eluruumide olemasolu korral;
37) elamispinna suurus eluruumide olemasolu korral;
38) kaitse- või ehituskeeluvööndit tekitavad andmed;
39) muud oluliselt ehitist iseloomustavad andmed;
40) korteri tehnilised andmed;
41) mitteeluruumi tehnilised andmed;
42) rajatise osa tehnilised andmed.

(2) Veevarustuse liigid on:
1) võrk;
2) lokaalne.

(3) Pesemisvõimaluse liigid on:
1) vann/dušš;
2) saun.

(4) Elektri liigid on:
1) 220 V;
2) 380 V;
3) 20 kV;
4) 35–110 kV;
5) 220–330 kV;
6) muu.

(5) Kanalisatsiooni liigid on:
1) võrk;
2) lokaalne.

(6) Küttesüsteemi liigid on:
1) kaugkeskküte;
2) lokaalne keskküte;
3) elektriküte;
4) maaküte;
5) ahju- või kaminaküte;
6) muu.

(7) Kütte liigid on:
1) masuut;
2) petrool;
3) küttegaas;
4) tahke;
5) elekter;
6) maaküte;
7) muu.

(8) Küttegaasipaigaldise liigid on:
1) võrk;
2) lokaalne.

(9) Elamu kasuliku pinna liigid on:
1) elamispind;
2) abiruumide pind;
3) lahuspind;
4) üldkasutatav pind;
5) mitteeluruumide pind.

§16. Korteri tehnilised andmed

(1) Korteri tehnilised andmed on:
1) tähis;
2) sissepääsu korrus;
3) toalisuse liik;
4) kasutamise otstarbele vastav kasulik pind;
5) kogupind;
6) elamispind;
7) lahuspind;
8) köetav pind;
9) veevarustuse liik;
10) pesemisvõimaluse liik;
11) elektri liik;
12) kanalisatsiooni liik;
13) küttesüsteemi liik;
14) kütte liik;
15) küttegaasipaigaldise liik;
16) küttegaasipaigaldiste arv;
17) tualettruumide arv;
18) kööginiššide arv;
19) köökide arv;
20) rõdude arv ja avatud netopind;
21) lodžade arv ja avatud netopind;
22) terrasside arv ja avatud netopind;
23) muud oluliselt korterit iseloomustavad andmed.

(2) Toalisuse liigid on:
1) 1-toaline;
2) 2-toaline;
3) 3-toaline;
4) 4-toaline;
5) 5-toaline;
6) 6-toaline;
7) 7-toaline;
8) 8- ja enamatoaline.

§17. Mitteeluruumi tehnilised andmed

Mitteeluruumi kui ehitise osa tehnilised andmed on:
1) tähis;
2) sissepääsu korrus;
3) kasutamise otstarbele vastav kasulik pind;
4) kogupind;
5) lahuspind;
6) köetav pind;
7) rõdude arv ja avatud netopind;
8) lodžade arv ja avatud netopind;
9) terrasside arv ja avatud netopind;
10) muud oluliselt mitteeluruumi iseloomustavad andmed.

§18. Ehitise osa tehnilised andmed

Ehitise osa tehnilised andmed on:
1) tähis;
2) ehitisealune pind;
3) ehitise avatud brutopind;
4) minimaalne korruste arv;
5) maksimaalne korruste arv;
6) kõrgus;
7) pikkus;
8) laius;
9) maht;
10) kaitse- või ehituskeeluvööndit tekitavad andmed;
11) muud oluliselt ehitist iseloomustavad andmed.

§19. Vundamendi liigid

Vundamendi liigid on:
1) madalvundament;
2) vaivundament;
3) muu vundament.

§20. Materjalide liigid

(1) Kandekonstruktsiooni materjali liigid on:
1) asfaltbetoon;
2) bituumeniga töödeldud kruus;
3) kruus;
4) killustik;
5) stabiliseeritud kruus või killustik;
6) kergmetall;
7) malm;
8) teras;
9) looduslik kivi;
10) monoliitne raudbetoon;
11) monteeritav raudbetoon;
12) plastmass;
13) puit;
14) suurpaneel;
15) suurplokk;
16) tellis, väikeplokk;
17) tehisplaat;
18) muu materjal.

(2) Jäigastavate ja piirdekonstruktsioonide materjalide liigid on:
1) eterniit;
2) keraamika;
3) kergmetall;
4) teras;
5) looduslik kivi;
6) monoliitne raudbetoon;
7) monteeritav raudbetoon;
8) plastmass;
9) puit;
10) suurpaneel;
11) suurplokk;
12) tellis, väikeplokk;
13) tehisplaat;
14) klaas;
15) muu materjal.

(3) Vahe- ja katuselae materjalide liigid on:
1) kergmetall;
2) teras;
3) monoliitne raudbetoon;
4) monteeritav raudbetoon;
5) puit;
6) muu materjal.

(4) Välisseina materjali liigid on:
1) looduslik kivi;
2) profileeritud metall;
3) puit;
4) suurpaneel;
5) suurplokk;
6) tellis, väikeplokk;
7) muu materjal.

(5) Katusekatte materjali liigid on:
1) eterniit;
2) kivi;
3) plekk;
4) profileeritud metall;
5) puitlaast;
6) roog;
7) rullmaterjal;
8) muu materjal.

(6) Välisviimistluse materjali liigid on:
1) lihtkrohv;
2) looduslik kivi;
3) profileeritud metall;
4) puhasvuuk;
5) puit;
6) terrasiitkrohv;
7) muu materjal.

§21. Andmete registrisse kandmise aluseks olevad alusdokumendid

Alusdokumentideks on:
1) paragrahvi 14 punktides 1–7, 9, 11, 13, 15–6, 29–32 ja 77–78 nimetatud registriandmete korral teade kohaliku omavalitsuse kirjaliku nõusoleku andmise kohta;
2) paragrahvi 14 punktides 1–7, 9, 10, 13, 17 ja 78 nimetatud registriandmete korral teade ehitise teatise esitamise kohta;
3) paragrahvi 14 punktides 1–7, 9, 12–13, 18–28, 33–37, 42–44 ja 78 nimetatud registriandmete korral teade ehitusloa väljastamise otsustamise kohta;
4) paragrahvi 14 punktides 1–2, 8, 10, 15–16 ja 78 nimetatud registriandmete korral teade ehitamise alustamise teatise esitamise kohta;
5) paragrahvi 14 punktides 1–7, 9–10, 13–15, 17, 37–41, 45–47, 76 ja 78 nimetatud registriandmete korral teade kasutusloa väljastamise otsustamise kohta;
6) paragrahvi 14 punktides 1–2, 70–75 ja 78 nimetatud registriandmete korral teade ettekirjutuse tegemise kohta;
7) paragrahvi 14 punktides 1–2, 18–28 ja 78 nimetatud registriandmete korral teade ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde tulemuste aruande esitamise kohta;
8) paragrahvi 14 punktides 1–2, 48–50 ja 78 nimetatud registriandmete korral teade ehitise kui kultuurimälestise kohta;
9) paragrahvi 14 punktides 1–2, 45–47 ja 78 nimetatud registriandmete korral teade ehitise ekspertiisi tulemite esitamise kohta;
10) paragrahvi 14 punktides 1–2, 59–67 ja 78 nimetatud registriandmete korral teade vallasasjast ehitisega seotud arestide ja keeldude kohta;
11) paragrahvi 14 punktides 1–2, 55–58 ja 78 nimetatud registriandmete korral teade vallasasjast ehitisega seotud pantide kohta;
12) paragrahvi 14 punktides 1–2, 10 ja 78 nimetatud registriandmete korral teade vallasasjast ehitise omaniku muutumise kohta;
13) paragrahvi 14 punktides 1–7, 9, 12–18, 33–47 ja 78 nimetatud registriandmete korral teade raudteeinfrastruktuuri rajatise kohta;
14) paragrahvi 14 punktides 1–2, 51–54 ja 78 nimetatud registriandmete korral teade ehitise osadeks jagamise kohta.

§22. Andmete registrisse kandmine

(1) Andmete esitaja esitab andmed registrisse elektrooniliselt registri kasutamiseks loodud tarkvara abil viie päeva jooksul vastavalt andmetele kas:
1) kohaliku omavalitsuse poolt kirjaliku nõusoleku andmise otsustamise päevast arvates või
2) ehitusloa väljastamise otsustamise päevast arvates või
3) kasutusloa väljastamise otsustamise päevast arvates või
4) nende saamise päevast arvates.

(2) Andmete esitaja kannab enda poolt esitatavad andmed registri veebilehel oleva vastavate andmete kohta käiva, ministeeriumi määratud sisendi kaudu alusdokumentide andmebaasi.

(3) Andmete registrisse kandmisel registreeritakse selle toimingu kuupäev.

§23. Andmete registrisse vastuvõtmisest keeldumine

(1) Andmete registrisse vastuvõtmisest keeldutakse, kui esitatud alusdokument ei ole nõuetekohane.

(2) Teade andmete vastuvõtmisest keeldumise kohta edastatakse alusdokumendi esitanud isikule mitte hiljem kui kahe tööpäeva jooksul andmete registrile esitamise päevast arvates.

§24. Registriandmete õiguslik režiim

Registriandmetel on informatiivne ja statistiline tähendus. Andmete registrisse kandmine ei too endaga kaasa õiguslikke tagajärgi, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

§25. Ehitisregistrikood

(1) Ehitise kohta käivate andmete esmakordsel registreerimisel antakse ehitisele ehitisregistrikood, milleks on numbrite ja tähtede kombinatsioon.

(2) Ühe ehitise kohta käivatele dokumentidele kantakse samane ehitisregistrikood.

(3) Ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde ja selliste tööde läbiviijate kohta käivatele dokumentidele antakse nende esmakordsel registreerimisel ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde ehitisregistrikood.

(4) Kui ehitisregistrisse kantakse andmed ehitise kohta, mille asukoha suhtes on eelnevalt teostatud ehitusgeoloogilised ja -geodeetilised tööd ja andmed selliste tööde tegemise kohta on kantud registrisse, siis kantakse ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde ja selliste tööde läbiviijate kohta käivatele dokumentidele ka ehitise ehitisregistrikood.

§26. Registriandmete muutmine

(1) Registriandmete muutmise korral esitab andmete esitaja andmete muutmise taotluse, mis sisaldab andmete esitaja nime, registrikoodi ja kontaktandmeid ning ehitise või ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde ehitisregistrikoodi ja muudetavaid andmeid.

(2) Lõikes 1 nimetatud juhul kantakse andmed registrisse käesoleva määruse §-s 22 määratud korras.

§27. Registrisse kantud andmete õigsuse tagamine

(1) Andmete esitaja vastutab enda poolt registrile esitatud või registrisse kantud andmete õigsuse eest.

(2) Kui andmete esitaja avastab, et ta on kandnud registrisse või esitanud registrile ebaõiged andmed ja need andmed on avalikustatud registri veebilehel, on ta kohustatud viivitamata esitama registrile õiged andmed.

(3) Ministeeriumi pädeval ametiisikul on õigus esitada andmete esitajale järelepärimisi, kui on tekkinud kahtlus andmete õigsuses.

(4) Ebaõigete andmete avastamisel registris sulgeb volitatud töötleja pädev ametiisik juurdepääsu registreeringuandmetele kuni andmete õigsuse kindlakstegemiseni. Viivitamata teavitatakse andmete esitajat.

(5) Ebaõigete kannete avastamisel registri digitaalses andmebaasis parandab registri volitatud töötleja pädev ametiisik vead viivitamata, märkides paranduse teinud isiku andmed, paranduse tegemise aja ja paranduse tegemise aluseks oleva dokumendi, ning parandab seejärel andmed digitaalses andmebaasis.

(6) Registri volitatud töötleja pädev ametiisik on kohustatud viivitamata informeerima politseiasutust võltsitud või fiktiivsete andmete esitamisest. Teadvalt ebaõigete andmete esitamise eest vastutab andmete esitaja seadusega ettenähtud korras.

4. jagu
Juurdepääs registrisse kantud andmetele

§28. Juurdepääs registriandmetele

(1) Registriandmed on avalikud, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel.

(2) Registriandmetele tagatakse ööpäevaringne juurdepääs registri veebilehel.

(3) Alusdokumentide andmeid, millele teistest õigusaktidest tulenevalt on kehtestatud juurdepääsupiirangud, väljastatakse vaid õigustatud isikutele kirjaliku avalduse alusel digitaalselt või väljatrükina paberkandjal.

§29. Registriandmete väljastamise kord

(1) Registriandmete, sealhulgas registriarhiivi kantud registriandmete väljastamine toimub vastavalt «Avaliku teabe seaduses» (RT I 2000, 92, 597; 61, 357; 63, 387) sätestatule. Registriandmete väljastamise üle peetakse arvestust infotehnoloogiliselt.

(2) Registriandmete kinnitatud väljavõtteid väljastab kohalik omavalitsus.

(3) Registriandmeid väljastatakse registrist tasuta, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhul, kui tasutakse riigilõiv.

(4) Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusel on õigus juurde pääseda oma seadustekohaste ülesannete täitmiseks vajalikele registriandmetele tasuta.

5. jagu
Järelevalve teostamine registri pidamise üle ja registri pidamise finantseerimine

§30. Järelevalve teostamise kord

(1) Registri tegevuse seaduslikkuse üle teostab järelevalvet andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

(2) Registri üle järelevalvet teostama volitatud isikul on õigus:
1) tutvuda registrisse kantud andmete ja registri pidamise dokumentidega;
2) siseneda ruumidesse, kus andmeid hoitakse, töödeldakse või kus asuvad töötlemiseks kasutatavad seadmed;
3) saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

(3) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemise korral on ministeerium kohustatud likvideerima järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused tema poolt määratud tähtajaks.

§31. Registri pidamise finantseerimine

Registri pidamist finantseeritakse ministeeriumi eelarvest sihtotstarbelise summana.

6. jagu
Registri likvideerimine

§32. Registri likvideerimise kord

Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Registri likvideerimine toimub kooskõlas «Andmekogude seaduses» ja «Arhiiviseaduses» (RT I 1998, 36/37, 552; 1999, 16, 271; 2000, 92, 597; 2001, 88, 531; 93, 565; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 82, 480) sätestatud nõuetega.

3. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§33. Eesti Riikliku Ehitusregistri andmete üleminek registrisse

(1) Eesti Riikliku Ehitusregistri digitaalses andmebaasis 31. detsembril 2002. a olevad andmed kantakse registrisse hiljemalt 1. veebruaril 2003. a.

(2) Eesti Riikliku Ehitusregistri keskregistri volitatud töötleja annab Eesti Riikliku Ehitusregistri digitaalses andmebaasis olevad andmed üle Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile hiljemalt 17. jaanuaril 2003. a.

(3) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium arhiveerib 31. detsembril 2002. a Eesti Riikliku Ehitusregistri digitaalses andmebaasis olevad andmed ja säilitab ühe aasta jooksul Eesti Riikliku Ehitusregistri tarkvara. Andmeid säilitatakse registri andmebaasis.

§34. Riikliku Hooneregistri andmete üleminek registrisse

(1) Riikliku Hooneregistri (edaspidi hooneregister) keskregistri volitatud töötleja esitab enne 31. detsembrit 2002. a hooneregistrisse kantud andmed Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile hiljemalt 17. jaanuaril 2003. a. Andmete üleandmisel peab olema tagatud hooneregistri andmete turvalisus ja üleandmine peab toimuma andmekaitse järelevalveasutuse volitatud ametiisiku juuresolekul.

(2) Hooneregistri volitatud töötleja esitab pärast 31. detsembrit 2002. a hooneregistrisse kantud andmed Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile hiljemalt 31. detsembril 2003. a.

(3) Hooneregistri keskregistri volitatud töötleja peab esitama hooneregistri digitaalse andmebaasi struktuuri ja kirjelduse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile hiljemalt 3. jaanuaril 2003. a.

(4) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium esitab enne 31. detsembrit 2002. a hooneregistrisse kantud andmed registrile hiljemalt 1. veebruariks 2003. a, tagades andmete edasise töötlemise turvalisuse. Andmete üleandmisel peab olema tagatud nende andmete turvalisus ja üleandmine peab toimuma andmekaitse järelevalveasutuse volitatud ametiisiku juuresolekul.

(5) Lõigetes 1, 2 ja 4 nimetatud andmete üleandmise kohta koostatakse akt, milles muu hulgas märgitakse üleantavate andmete kirjeldus ja andmebaasi struktuur.

(6) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium arhiveerib hooneregistrisse kantud andmed hiljemalt 10 tööpäeva jooksul nende andmete Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile üleandmise päevast arvates. Andmeid säilitatakse registri andmebaasis.

§35. Määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 18. veebruari 1991. a määrus nr 38 «Eesti Riikliku Ehitusregistri asutamise kohta» (RT 1991, 7, 121; RT I 1996, 41, 798) tunnistatakse kehtetuks.

§36. Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2003. a.

(2) Paragrahvi 13 punkt 6 ning § 14 punktid 57–69 jõustuvad 1. jaanuaril 2004. a.

Peaminister Siim KALLAS

Majandus-
ja kommunikatsiooniminister Liina TÕNISSON

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

ÕIEND

RTL 94, 22. 08. 2003

Lugeda RT I 2002, 107, 639 avaldatud Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2002. a  määruses nr 405 ««Riikliku ehitisregistri» asutamine ja pidamise põhimäärus»

§1 õigeks järgmiselt:

Ǥ1. Registri asutamine

Määrusega asutatakse riiklik register ametliku nimega «Riiklik ehitisregister» (edaspidi register) ja kehtestatakse «Riikliku ehitisregistri» pidamise põhimäärus.»

2. peatüki pealkiri õigeks järgmiselt:

«2. peatükk
«RIIKLIKU EHITISREGISTRI» PIDAMISE PÕHIMÄÄRUS»

/otsingu_soovitused.json