Teksti suurus:

Merinõuete korral vastutuse piiramise 1976. aasta konventsiooni muutmise 1996. aasta protokoll

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.06.2011
Avaldamismärge:RT II, 31.01.2011, 6

Merinõuete korral vastutuse piiramise 1976. aasta konventsiooni muutmise 1996. aasta protokoll

Vastu võetud 02.05.1996

Merinõuete korral vastutuse piiramise 1976. aasta konventsiooni muutmise 1996. aasta protokolliga ühinemise seadus

Merinõuete korral vastutuse piiramise 1976. aasta konventsioon

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

 

Protokolliosalised,

võttes arvesse vajadust muuta 19. novembril 1976. aastal Londonis vastu võetud merinõuete korral vastutuse piiramise konventsiooni, et näha ette tõhusam hüvitamine ja kehtestada lihtsustatud kord piirmäärade ajakohastamiseks,

on kokku leppinud järgmises.

 

Artikkel 1

Protokollis kasutatakse järgmisi mõisteid:

1. Konventsioon – merinõuete korral vastutuse piiramise 1976. aasta konventsioon.

2. Organisatsioon – Rahvusvaheline Mereorganisatsioon.

3. Peasekretär – organisatsiooni peasekretär.

 

Artikkel 2

Konventsiooni artikli 3 punkt a asendatakse järgmisega:

a) päästetasu, sealhulgas kohaldatavuse korral muudetud vara merepääste 1989. aasta rahvusvahelise konventsiooni artikli 14 alusel makstava erihüvitise või üldavarii kontributsioonimakse tegemise nõuetele;

 

Artikkel 3

Konventsiooni artikli 6 lõige 1 asendatakse järgmisega:

1. Vastutuse piirmäärad muude kui artiklis 7 nimetatud nõuete korral, mis on tekkinud samast sündmusest, arvutatakse järgmiselt:

a) surma põhjustamisest või kehavigastuse tekitamisest tulenevate nõuete korral

i) 2 miljonit arvestusühikut laeva puhul, mille kogumahutavus ei ületa 2000 tonni,

ii) sellest suurema kogumahutavusega laeva puhul lisatakse alapunktis i märgitule järgmine summa:

iga tonni eest 2001 tonnist kuni 30 000 tonnini 800 arvestusühikut;

iga tonni eest 30 001 tonnist kuni 70 000 tonnini 600 arvestusühikut ja

iga tonni eest üle 70 000 tonni 400 arvestusühikut;

b) muu nõude korral

i) 1 miljonit arvestusühikut laeva puhul, mille kogumahutavus ei ületa 2000 tonni,

ii) sellest suurema kogumahutavusega laeva puhul lisatakse alapunktis i märgitule järgmine summa:

iga tonni eest 2001 tonnist kuni 30 000 tonnini 400 arvestusühikut;

iga tonni eest 30 001 tonnist kuni 70 000 tonnini 300 arvestusühikut ja

iga tonni eest üle 70 000 tonni 200 arvestusühikut.

 

Artikkel 4

Konventsiooni artikli 7 lõige 1 asendatakse järgmisega:

Reisija surma põhjustamisest või talle kehavigastuse tekitamisest tulenevate nõuete korral, mis on tekkinud samast sündmusest, vastutab laevaomanik summa ulatuses, mis saadakse 175 000 arvestusühiku korrutamisel reisijate arvuga, keda võib laeva reisijateveo tunnistuse kohaselt pardale võtta.

 

Artikkel 5

Konventsiooni artikli 8 lõige 2 asendatakse järgmisega:

2. Sellele vaatamata võivad riigid, kes ei ole Rahvusvahelise Valuutafondi liikmed ja kelle õigus ei luba lõike 1 kohaldamist, konventsioonile ratifitseerimis- või heakskiitmistingimuseta alla kirjutades või ratifitseerimise, heakskiitmise või ühinemise ajal või hiljem teatada, et konventsioonis ette nähtud vastutuse piirmäärad kehtestatakse nende territooriumil järgmiselt:

a) artikli 6 lõike 1 punkti a puhul summas

i) 30 miljonit rahaühikut laeva suhtes, mille kogumahutavus ei ületa 2000 tonni,

ii) sellest suurema kogumahutavusega laeva puhul lisatakse alapunktis i märgitule järgmine summa:

iga tonni eest 2001 tonnist kuni 30 000 tonnini 12 000 rahaühikut;

iga tonni eest 30 001 tonnist kuni 70 000 tonnini 9000 rahaühikut ja

iga tonni eest üle 70 000 tonni 6000 rahaühikut ja

b) artikli 6 lõike 1 punkti b puhul summas

i) 15 miljonit rahaühikut laeva suhtes, mille kogumahutavus ei ületa 2000 tonni,

ii) sellest suurema kogumahutavusega laeva puhul lisatakse alapunktis i märgitule järgmine summa:

iga tonni eest 2001 tonnist kuni 30 000 tonnini 6000 rahaühikut;

iga tonni eest 30 001 tonnist kuni 70 000 tonnini 4500 rahaühikut ja

iga tonni eest üle 70 000 tonni 3000 rahaühikut ja

c) artikli 7 lõike 1 puhul summas, mis saadakse 2 625 000 rahaühiku korrutamisel reisijate arvuga, keda võib laeva reisijateveo tunnistuse kohaselt pardale võtta.

Artikli 6 lõikeid 2 ja 3 kohaldatakse käesoleva lõike punktide a ja b suhtes.

 

Artikkel 6

Konventsiooni artiklit 15 täiendatakse lõikega 3a  järgmises sõnastuses:

3a. Olenemata artikli 7 lõikes 1 ette nähtud vastutuse piirmäärast võib osalisriik oma õigusaktidega reguleerida laevareisija surma põhjustamisest või talle kehavigastuse tekitamisest tulenevate nõuete suhtes kohaldatava vastutuse korda, tingimusel et vastutuse piirmäär ei ole madalam artikli 7 lõikes 1 ette nähtud piirmäärast. Osalisriik, kes otsustab käesolevas lõikes sätestatud võimalust kasutada, teatab peasekretärile vastu võetud vastutuse piirmääradest või nende puudumisest.

 

Artikkel 7

Konventsiooni artikli 18 lõige 1 asendatakse järgmisega:

1. Riik võib allakirjutamise, ratifitseerimise, heakskiitmise või ühinemise ajal või hiljem jätta endale õiguse:

a)  mitte kohaldada artikli 2 lõike 1 punkte d ja e;

b) mitte kohaldada konventsiooni kahjunõuete suhtes, mis on määratud ohtlike ja kahjulike ainete mereveol vastutuse ja kahju hüvitamise 1996. aasta rahvusvahelises konventsioonis või selle muudatustes või protokollides.

Muid reservatsioone ei ole lubatud konventsiooni sisuliste sätete kohta teha.

 

Artikkel 8

Piirmäärade muutmine

1. Vähemalt poolte, kuid mitte vähem kui kuue protokolliosalise taotlusel edastab peasekretär iga ettepaneku protokolliga muudetud konventsiooni artikli 6 lõikes 1, artikli 7 lõikes 1 ja artikli 8 lõikes 2 ette nähtud piirmäärade muutmiseks kõikidele organisatsiooni liikmetele ja osalisriikidele.

2. Eespool sätestatud viisil esitatud ja edastatud muudatus esitatakse organisatsiooni õiguskomisjonile (õiguskomisjon) läbivaatamiseks hiljemalt kuue kuu jooksul pärast edastamiskuupäeva.

3. Kõikidel protokolliga muudetud konventsiooni osalisriikidel, olenemata sellest, kas nad on organisatsiooni liikmed või mitte, on õigus osaleda muudatuste läbivaatamise ja vastuvõtmise menetluses õiguskomisjonis.

4. Muudatused võetakse vastu lõike 3 alusel laiendatud õiguskomisjoni koosolekul kohalviibivate ja hääletamisel osalevate protokolliga muudetud konventsiooni osalisriikide kahe kolmandiku häälteenamusega, tingimusel et hääletamisel viibivad kohal vähemalt pooled protokolliga muudetud konventsiooni osalisriigid.

5. Piirmäärade muutmise ettepaneku vastuvõtmisel arvestab õiguskomisjon vahejuhtumitest saadud kogemusi ning eelkõige nende tagajärjel tekkinud kahju ulatust, rahalistes väärtustes toimunud muutusi ja muudatusettepaneku mõju kindlustuskuludele.

6.

a) Piirmäärade muutmist käesoleva artikli alusel ei või algatada enne viie aasta möödumist protokolli allakirjutamiseks avamisest ega enne viie aasta möödumist käesoleva artikli eelmise muudatuse jõustumisest.

b) Ühtki piirmäära ei ole lubatud suurendada nii, et see ületab protokolliga muudetud konventsioonis ette nähtud piirmäära, mida on suurendatud liitmäärana kuue protsendi võrra aastas alates protokolli allakirjutamiseks avamise kuupäevast.

c) Ühtki piirmäära ei ole lubatud suurendada nii, et see ületab protokolliga muudetud konventsioonis ette nähtud piirmäära rohkem kui kolmekordselt.

7. Organisatsioon teavitab kõiki osalisriike igast lõike 4 kohaselt vastu võetud muudatusest. Muudatus loetakse heakskiidetuks 18 kuu möödumisel teavitamiskuupäevast, välja arvatud juhul, kui vähemalt neljandik riikidest, kes olid muudatuse vastuvõtmise ajal osalisriigid, on selle ajavahemiku jooksul peasekretärile teatanud, et nad muudatust heaks ei kiida, sel juhul lükatakse muudatus tagasi ning see ei jõustu.

8. Muudatus, mis loetakse kooskõlas lõikega 7 heakskiidetuks, jõustub 18 kuu möödumisel selle heakskiitmisest.

9. Muudatus on kõikidele osalisriikidele siduv, välja arvatud juhul, kui nad on vähemalt kuus kuud enne muudatuse jõustumist protokolli denonsseerinud artikli 12 lõigete 1 ja 2 kohaselt. Sel juhul jõustub denonsseerimine muudatuse jõustumisel.

10. Kui muudatus on vastu võetud, kuid selle heakskiitmiseks ette nähtud 18kuuline ajavahemik ei ole veel lõppenud, muutub muudatus nimetatud ajavahemikul osalisriigiks saavale riigile selle jõustumisel siduvaks. Pärast selle ajavahemiku möödumist osalisriigiks saavale riigile on lõike 7 kohaselt heaks kiidetud muudatus siduv. Selles lõikes viidatud juhtudel muutub muudatus riigile siduvaks muudatuse jõustumisel või protokolli jõustumisel asjakohase riigi suhtes, kui see toimub hiljem.

 

Artikkel 9

1. Protokolliosalised loevad ja tõlgendavad konventsiooni ja käesolevat protokolli ühtse dokumendina.

2. Riigile, kes on protokolli, kuid mitte konventsiooni osaline, on protokolliga muudetud konventsioonisätted siduvad teiste selle protokolli osalisriikide suhtes, kuid ei ole siduvad riikide suhtes, kes on ainult konventsiooni osalised.

3. Protokolliga muudetud konventsiooni kohaldatakse ainult nõuete suhtes, mis tulenevad pärast selle protokolli iga riigi suhtes jõustumist toimunud juhtumitest.

4. Protokoll ei mõjuta konventsiooni- ja protokolliosalise riigi kohustusi riigi suhtes, kes on konventsiooni, kuid mitte selle protokolli osaline.

 

LÕPPSÄTTED

Artikkel 10

Allakirjutamine, ratifitseerimine, heakskiitmine ja ühinemine

1.  Protokoll on avatud allakirjutamiseks organisatsiooni peakontoris alates l. oktoobrist 1996 kuni 30. septembrini 1997 kõikidele riikidele.

Riik võib väljendada oma nõusolekut protokolli siduvuse kohta:

a) kirjutades sellele alla ilma ratifitseerimis- või heakskiitmistingimuseta või

b) kirjutades alla ning seejärel protokolli ratifitseerides ja heaks kiites või

c) sellega ühinedes.

3. Ratifitseerimise, heakskiitmise või ühinemise jõustamiseks antakse asjaomane ametlik dokument hoiule peasekretärile.

4. Riik, kes annab konventsiooni ratifitseerimis-, heakskiitmis- või sellega ühinemise kirja hoiule pärast protokolliga konventsioonis tehtud muudatuste jõustumist, kohaldab muudetud konventsiooni.

 

Artikkel 11

Jõustumine

1. Protokoll jõustub 90 päeva möödumisel päevast, mil kümme riiki on väljendanud oma nõusolekut selle siduvuse kohta.

2. Riigi suhtes, kes väljendab oma nõusolekut protokolli siduvuse kohta pärast lõikes 1 ette nähtud jõustumistingimuste täitmist, jõustub protokoll 90 päeva möödumisel selle nõusoleku väljendamisest.

 

Artikkel 12

Denonsseerimine

1. Protokolli osalisriik võib protokolli denonsseerida igal ajal pärast kuupäeva, mil see selle osalisriigi suhtes jõustus.

2. Denonsseerimine toimub denonsseerimiskirja hoiuleandmisega peasekretärile.

3. Denonsseerimine jõustub 12 kuu möödumisel denonsseerimiskirja hoiuleandmisest peasekretärile või denonsseerimiskirjas määratud pikema perioodi möödumisel. 

4. Konventsiooni denonsseerimist protokolli osalisriigi poolt konventsiooni artikli 19 kohaselt ei tõlgendata protokolliga muudetud konventsiooni denonsseerimisena.

 

Artikkel 13

Ülevaatamine ja muutmine

1. Protokolli ülevaatamiseks või muutmiseks võib organisatsioon kokku kutsuda konverentsi.

2. Organisatsioon kutsub kokku protokolli osalisriikide konverentsi protokolli ülevaatamiseks ja muutmiseks, kui seda taotleb vähemalt üks kolmandik osalisriikidest.

 

Artikkel 14

Hoiulevõtja

1. Protokoll ning artikli 8 alusel heakskiidetud muudatused antakse hoiule peasekretärile.

Peasekretär:

a) teeb kõikidele protokollile allakirjutanud või sellega ühinenud riikidele teatavaks:

i) iga uue allakirjutamise või kirja hoiuleandmise ja selle toimumise kuupäeva;

ii) iga protokolliga muudetud konventsiooni artikli 8 lõike 2 ja konventsiooni artikli 8 lõike 4 alusel edastatud deklaratsiooni või teate;

iii) protokolli jõustumise kuupäeva;

iv) iga artikli 8 lõike 1 alusel tehtud ettepaneku muuta piirmäärasid;

v) iga artikli 8 lõike 4 kohaselt vastu võetud muudatuse;

vi) iga muudatuse, mis loetakse heakskiidetuks artikli 8 lõike 7 kohaselt, koos kuupäevaga, millal muudatus lõigete 8 ja 9 kohaselt jõustub.

vii) iga protokolli denonsseerimiskirja hoiuleandmise koos hoiuleandmise kuupäeva ja jõustumise kuupäevaga;

b) edastab protokolli tõestatud koopiad kõikidele protokollile alla kirjutanud riikidele ja riikidele, kes selle protokolliga ühinevad.

3. Pärast protokolli jõustumist saadab peasekretär selle Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni sekretariaadile registreerimiseks ja avaldamiseks kooskõlas Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja artikliga 102.

 

Artikkel 15

Keeled

Protokoll on koostatud ühes eksemplaris araabia, hiina, hispaania, inglise, prantsuse ja vene keeles; kõik tekstid on võrdselt autentsed.

Koostatud 2. mail 1996 Londonis.

Selle kinnituseks on valitsuste täievolilised esindajad protokollile alla kirjutanud.
Lisa Protocol of 1996 to amend the convention on limitation of liability for maritime claims, 1976

/otsingu_soovitused.json