Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Kuveidi Riigi valitsuse vaheline diplomaatiliste passide kasutajate suhtes viisanõude kaotamise kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.05.2016
Avaldamismärge:RT II, 31.03.2016, 4

Eesti Vabariigi valitsuse ja Kuveidi Riigi valitsuse vaheline diplomaatiliste passide kasutajate suhtes viisanõude kaotamise kokkulepe

Vastu võetud 25.09.2015

Vabariigi Valitsuse 24.09.2015 korraldus nr 407 kokkuleppe eelnõu heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

Eesti Vabariigi valitsus ja Kuveidi Riigi valitsus, edaspidi pooled,

soovides arendada kahe riigi sõbralikke suhteid ning lihtsustada poolte kodanike reisimist,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1

1. Eesti Vabariigi kehtiva diplomaatilise passi omanikelt ei nõuta viisat Kuveidi Riigi territooriumile sisenemisel, sealt lahkumisel, selle läbimisel ega seal viibimisel kuni 90 päeva 180 päeva jooksul saabumise päevast arvates, tingimusel et nad ei tegutse Kuveidi Riigis füüsilisest isikust ettevõtjana ega tegele muu ettevõtlusega.

2. Kuveidi Riigi kehtiva diplomaatilise passi omanikelt ei nõuta viisat Eesti Vabariigi territooriumile sisenemisel, sealt lahkumisel, selle läbimisel ega seal viibimisel kuni 90 päeva 180 päeva jooksul saabumise päevast arvates, tingimusel et nad ei tegutse Eesti Vabariigis füüsilisest isikust ettevõtjana ega tegele muu ettevõtlusega.

Artikkel 2

1. Eesti Vabariigi kehtiva diplomaatilise passi omanikud, kes on diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötajad või esindajad rahvusvahelise organisatsiooni juures Kuveidi Riigi territooriumil, ning nende perekonnaliikmed, kellel on samuti Eesti Vabariigi kehtiv diplomaatiline pass, võivad siseneda Kuveidi Riigi territooriumile, sealt lahkuda ning seal viibida ilma viisata oma ametiaja lõpuni, tingimusel et Kuveidi Riik on nad akrediteerinud. Nimetatud isikute saabumisest tuleb akrediteeriva riigi välisministeeriumi teavitada esimesel võimalusel.

2. Kuveidi Riigi kehtiva diplomaatilise passi omanikud, kes on diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötajad või esindajad rahvusvahelise organisatsiooni juures Eesti Vabariigi territooriumil, ning nende perekonnaliikmed, kellel on samuti Kuveidi Riigi kehtiv diplomaatiline pass, võivad siseneda Eesti Vabariigi territooriumile, sealt lahkuda ning seal viibida ilma viisata oma ametiaja lõpuni, tingimusel et Eesti Vabariik on nad akrediteerinud. Nimetatud isikute saabumisest tuleb akrediteeriva riigi välisministeeriumi teavitada esimesel võimalusel.

Artikkel 3

Mõlema poole kodanikud, kes on kokkuleppe artiklite 1 ja 2 kohaselt viisanõudest vabastatud, võivad siseneda teise poole territooriumile, sealt lahkuda ning seda läbida mis tahes rahvusvahelise reisijate piiriületuseks ettenähtud piiripunkti kaudu.

Artikkel 4

1. Kokkulepe ei mõjuta kummagi poole kodanike kohustust järgida teise poole territooriumil kehtivaid õigusakte.

2. Pooled teavitavad teineteist oma kehtivate välismaalaste sisenemist, reisimist ja viibimist reguleerivate õigusaktide muutmisest.

Artikkel 5

Mõlema poole pädevatel asutustel on õigus keelata kokkuleppe kohaselt viisanõudest vabastatud isiku riiki sisenemine või lühendada tema riigis viibimise aega julgeoleku, rahvatervise või avaliku korra huvides.  

Artikkel 6

Pooled võivad kokkuleppe kohaldamise täielikult või osaliselt peatada avaliku korra, julgeoleku või rahvatervise huvides. Peatamisest teatatakse teisele poolele kirjalikult diplomaatiliste kanalite kaudu 30 päeva ette.

Artikkel 7

1. Pooled edastavad teineteisele kehtivate diplomaatiliste passide näidised diplomaatiliste kanalite kaudu vähemalt 30 päeva enne kokkuleppe jõustumist.

2. Kui pooled võtavad kasutusele uue diplomaatilise passi, edastatakse selle näidis teisele poolele diplomaatiliste kanalite kaudu vähemalt 30 päeva enne uue passi kasutusele võtmist.

Artikkel 8

Pooled lahendavad kokkuleppe kohaldamise ja rakendamisega seotud vaidlused konsultatsioonide või läbirääkimiste teel.

Artikkel 9

1. Kokkulepe jõustub 60. päeval arvates päevast, mil saadakse diplomaatiliste kanalite kaudu viimane teade poolte kokkuleppe jõustumiseks vajalike riigisiseste nõuete täitmisest.

2. Kokkulepet võib muuta poolte vastastikusel nõusolekul. Muudatus jõustub kokkuleppe artikli 9 lõike 1 kohaselt.

3. Kokkulepe on sõlmitud määramata ajaks. Mõlemad pooled võivad kokkuleppe lõpetada, teatades sellest teisele poolele kirjalikult diplomaatiliste kanalite kaudu vähemalt 90 päeva ette.

 

Selle kinnituseks on täievolilised esindajad kokkuleppele alla kirjutanud.

 

Koostatud 25. septembril 2015. aastal New Yorgis kahes eksemplaris eesti, araabia ja inglise keeles; kõik tekstid on võrdselt autentsed. Tõlgenduserinevuste korral võetakse aluseks ingliskeelne tekst.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel 

Marina Kaljurand
Välisminister

Kuveidi Riigi valitsuse nimel 

Sabah  Khaled Al-Hamad Al-Sabah
Esimene asepeaminister ja välisminister

AGREEMENT 

/otsingu_soovitused.json