HALDUSÕIGUSRiigikaitseVälislepingud

HALDUSÕIGUSSisejulgeolek ja avalik kordSalastatud teabe alased välislepingud

Riigid ja territooriumidPoola

Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Poola Vabariigi valitsuse salastatud teabe kaitse kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2019
Avaldamismärge:RT II, 31.07.2019, 1

Eesti Vabariigi valitsuse ja Poola Vabariigi valitsuse salastatud teabe kaitse kokkulepe

Vastu võetud 27.11.2018

Vabariigi Valitsuse 08.03.2018 korraldus nr 55 kokkuleppe eelnõu heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Eesti Vabariigi valitsuse ja Poola Vabariigi valitsuse vaheline salastatud teabe kaitse kokkulepe


Eesti Vabariigi valitsus ja Poola Vabariigi valitsus, edaspidi pooled,

pöörates asjakohast tähelepanu poolte vahetatud või koostöö käigus loodud salastatud teabele tõhusa kaitse tagamise vajadusele;

juhindudes kavatsusest kehtestada mõlema poole salastatud teabe kaitse ühtsed eeskirjad;

austades rahvusvahelise õiguse siduvaid norme ja poolte riigisisest õigust,

on kokku leppinud järgmises.


ARTIKKEL 1
KOKKULEPPE KOHALDAMISALA

1. Kokkuleppe eesmärk on tagada poolte või nende jurisdiktsiooni alla kuuluvate füüsiliste või juriidiliste isikute või muude organisatsioonide loodud või vahetatud salastatud teabe kaitse.

2. Kokkulepet kohaldatakse mis tahes lepingu või kokkuleppe suhtes, mis hõlmab salastatud teavet ja mille on sõlminud või mida täidavad pooled või nende jurisdiktsiooni alla kuuluvad füüsilised või juriidilised isikud või muud organisatsioonid, ning eelnimetatute muu tegevuse suhtes.


ARTIKKEL 2
MÕISTED

Kokkuleppes kasutatakse järgmisi mõisteid:

1) salastatud teave – mis tahes teave, sõltumata selle vormist, teabekandjast ja salvestamise viisist, samuti esemed ja nende osad, ka need, mida alles luuakse, mis on asjakohaselt märgistatud ja mida peab kaitsma omavolilise avalikustamise eest kummagi poole riigisisese õiguse ja kokkuleppe kohaselt;

2) riigi julgeoleku volitatud esindaja – ametiasutus, mis vastutab kokkuleppe rakendamise eest kummagi poole riigisisese õiguse kohaselt;

3) päritolupool – pool või tema jurisdiktsiooni alla kuuluv füüsiline või juriidiline isik või muu organisatsioon, mis on loonud salastatud teabe;

4) vastuvõttev pool – pool või tema jurisdiktsiooni alla kuuluv füüsiline või juriidiline isik või muu organisatsioon, mis võtab salastatud teabe vastu;

5) salastatud leping – leping, mis sisaldab salastatud teavet või mille täitmine hõlmab juurdepääsu salastatud teabele;

6) lepinglane – füüsiline või juriidiline isik või muu poole õiguse alusel tegutsev organisatsioon, millel on riigisisese õiguse kohaselt õigus täita salastatud lepinguid;

7) vastutav isik – füüsiline või juriidiline isik või muu poole õiguse alusel tegutsev organisatsioon, millel on riigisisese õiguse kohaselt õigus algatada salastatud lepinguid;

8) kolmas isik – mis tahes riik, füüsiline või juriidiline isik või muu riigi jurisdiktsiooni alla kuuluv organisatsioon või rahvusvaheline organisatsioon, mis ei ole käesoleva kokkuleppe pool;

9) juurdepääsuluba – poole riigisisese õiguse kohaselt tehtud otsus, et füüsilisel isikul lubatud pääseda juurde salastatud teabele;
10) töötlemisluba – poole riigisisese õiguse kohaselt tehtud otsus, et lepinglane on võimeline salastatud teavet kaitsma;

11) teadmisvajadus – põhimõte, mille kohaselt võib lubada füüsilisele isikule saladatastatud teabele juurdepääsu vaid seoses tema teenistuskohustustega ja teatava ülesande täitmiseks;

12) salastatud teabe kaitse nõuete rikkumine – tegevus või tegevusetus, millega rikutakse riigisisest õigust ja mille tulemusel võib salastatud teave saada avalikuks, kaduda, hävineda, saada seadusevastaselt omastatud või muul viisil rikutud.


ARTIKKEL 3
SALASTATUSE TASEMED

1. Salastatud teabele antakse selle sisule vastav salastatuse tase päritolupoole riigisisese õiguse kohaselt. Lõike 3 järgi tagab vastuvõttev pool saadud salastatud teabele vähemalt samaväärse kaitse taseme.

2. Salastatuse taset võib muuta või salastatust kustutada vaid teabe päritolupool. Vastuvõtvat poolt teavitatakse kirjalikult vastuvõetud teabe salastatuse taseme muudatustest või salastatuse kustutamisest.

3. Pooled lepivad kokku, et järgmised salastatuse tasemed on samaväärsed:

POOLA VABARIIK

EESTI VABARIIK

INGLISKEELNE VASTE

ŚCIŚLE TAJNE

TÄIESTI SALAJANE

TOP SECRET

TAJNE

SALAJANE

SECRET

POUFNE

KONFIDENTSIAALNE

CONFIDENTIAL

ZASTRZEŻONE

PIIRATUD

RESTRICTED

4. Vastuvõttev pool tagab, et salastatud teabele on lisatud lõike 3 kohaselt samaväärse taseme salastusmärge.


ARTIKKEL 4
RIIGI JULGEOLEKU VOLITATUD ESINDAJA

1. Poolte riigi julgeoleku volitatud esindajad on:
    1) Poola Vabariigis: sisejulgeoleku ameti juht;
    2) Eesti Vabariigis: Välisluureamet, riigi julgeoleku volitatud esindaja osakond.

2. Pooled teavitavad teineteist diplomaatiliste kanalite kaudu lõikes 1 nimetatud riigi julgeoleku volitatud esindaja muutumisest või selle pädevuse muudatustest.


ARTIKKEL 5
SALASTATUD TEABE KAITSE PÕHIMÕTTED
 

1. Pooled rakendavad kõiki kokkuleppes toodud ja riigisiseses õiguses sätestatud meetmeid, et kaitsta salastatud teavet, mida edastatakse või luuakse pooltevahelise koostöö tulemusel, sealhulgas teavet, mis on loodud seoses salastatud lepingute täitmisega.

2. Vastuvõttev pool kasutab salastatud teavet vaid sel eesmärgil, milleks see edastati.

3. Salastatud teabele saavad juurdepääsu vaid need isikud, kellel on teadmisvajadus ning kellel on vastuvõtva poole riigisisese õiguse kohaselt juurdepääsuõigus samaväärse salastatuse tasemega teabele.

4. Vastuvõttev pool ei avalikusta päritolupoole kirjaliku nõusolekuta lõikes 1 nimetatud salastatud teavet mis tahes kolmandale isikule.


ARTIKKEL 6
JUURDEPÄÄSULOAD

1. Kokkuleppe kohaldamisel tunnustavad pooled teise poole riigisisese õiguse kohaselt väljastatud juurdepääsulube ja töötlemislube.

2. Poolte riigi julgeoleku volitatud esindajad abistavad teineteist julgeolekukontrolli tegemises, kui üks neist selleks soovi avaldab.

3. Kokkuleppe kohaldamisel teavitavad riigi julgeoleku volitatud esindajad üksteist viivitamata juurdepääsulubade ja töötlemislubade muudatustest, eriti lubade kehtetuks tunnistamisest või salastatuse taseme muutmisest.

4. Päritolupoole riigi julgeoleku volitatud esindaja taotlusel väljastab vastuvõtva poole riigi julgeoleku esindaja kirjaliku kinnituse selle kohta, et isikul on juurdepääsuõigus salastatud teabele.


ARTIKKEL 7
SALASTATUD LEPINGUD

1. Enne kui sõlmitakse salastatud leping, mis hõlmab juurdepääsu salastatud teabele, mille salastatuse tase on POUFNE / KONFIDENTSIAALNE / CONFIDENTIAL või kõrgem, esitab vastutav isik riigi julgeoleku volitatud esindajale taotluse, et teise poole riigi julgeoleku volitatud esindaja väljastaks tunnistuse, mille kohaselt on lepinglasel kehtiv töötlemisluba, mis vastab selle teabe salastatuse tasemele, millele lepinglane juurdepääsu saab.

2. Lepinglasele ei edastata salastatud teavet enne, kui saadakse lõikes 1 nimetatud tunnistus.

3. Vastutav isik edastab lepinglasele salastatud lepingu täitmiseks vajaliku salastatud teabe töötlemiseeskirja, mis on iga salastatud lepingu osa. Salastatud teabe töötlemiseeskiri käsitleb eelkõige järgmisi julgeolekunõudeid:
    1) salastatud teabe liigid, mis on salastatud lepinguga seotud, sealhulgas teabe salastatuse tasemed;
    2) salastatud lepingu täitmise ajal loodavale teabele salastatuse taseme määramise eeskirjad.

4. Vastutav isik annab ühe salastatud teabe töötlemiseeskirja eksemplari oma poole riigi julgeoleku volitatud esindajale, kes edastab selle lepinglase poole riigi julgeoleku volitatud esindajale.

5. Salastatud lepingu täitmine salastatud teabele juurdepääsu hõlmavas ulatuses on võimalik vaid tingimusel, et lepinglane vastab salastatud teabe töötlemiseeskirja kohaselt salastatud teabe kaitseks vajalikele kriteeriumitele.

6. Kõik all-lepinglased peavad vastama samadele salastatud teabe kaitse tingimustele, mis on kehtestatud lepinglasele.


ARTIKKEL 8
SALASTATUD TEABE EDASTAMINE

1. Salastatud teavet edastatakse diplomaatiliste kanalite kaudu.

2. Salastatud teavet võib edastada kaitstud sidesüsteemide, võrkude või muude riigisisese õiguse kohaselt heakskiidetud elektromagnetiliste vahendite kaudu. Riigi julgeoleku volitatud esindajad teavitavad teineteist, millist süsteemi kasutatakse.

3. Teavet, mille salastatuse tase on ZASTRZEŻONE / PIIRATUD / RESTRICTED, võib edastada ka volitatud postiteenuse osutaja kaudu päritolupoole riigisisese õiguse kohaselt.

4. Poolte riigi julgeoleku volitatud esindajad võivad kokku leppida, et salastatud teabe edastamiseks kasutatakse muid viise, mille puhul on tagatud teabe kaitse omavolilise avalikustamise eest.

5. Vajaduse korral võivad poolte julgeoleku- ja politseiteenistused vahetada salastatud teavet omavahel otse.

6. Vastuvõttev pool kinnitab kirjalikult, et on salastatud teabe kätte saanud.


ARTIKKEL 9
SALASTATUD TEABE PALJUNDAMINE VÕI TÕLKIMINE

1. Salastatud teavet paljundatakse või tõlgitakse kummagi poole riigisisese õiguse kohaselt. Paljundatud või tõlgitud teavet kaitstakse samal viisil nagu algset teavet. Koopiate või tõlgete arv peab piirduma ametlikuks kasutuseks vajalike koopiate või tõlgete arvuga.

2. Teavet, mille salastatuse tase on ŚCIŚLE TAJNE / TÄIESTI SALAJANE / TOP SECRET, võib paljundada või tõlkida vaid siis, kui on saadud päritolupoole eelnev kirjalik nõusolek.


ARTIKKEL 10
SALASTATUD TEABE HÄVITAMINE

1. Salastatud teave hävitatakse vastuvõtva poole riigisisese õiguse kohaselt viisil, mis tagab, et teavet pole võimalik osaliselt ega täielikult taastada.

2. Teavet, mille salastatuse tase on ŚCIŚLE TAJNE / TÄIESTI SALAJANE / TOP SECRET ei hävitata, vaid see tagastatakse päritolupoolele.

3. Erakorralistel asjaoludel, kui pole võimalik lõikes 2 nimetatud salastatud teavet kaitsta või tagastada, hävitatakse see viivitamatult. Vastuvõtva poole riigi julgeoleku volitatud esindaja teavitab hävitamisest esimesel võimalusel päritolupoole riigi julgeoleku volitatud esindajat.


ARTIKKEL 11
KÜLASTUSED

1. Külastustele, millega kaasneb juurdepääs salastatud teabele, peab saama eelneva loa võõrustava poole riigi julgeoleku volitatud esindajalt.

2. Külastava poole riigi julgeoleku volitatud esindaja esitab külastustaotluse võõrustava poole riigi julgeoleku volitatud esindajale vähemalt 30 päeva enne lõikes 1 nimetatud külastust, pakilistel juhtudel aga lühema aja jooksul.

3. Lõikes 2 nimetatud taotluses peavad olema külastava poole riigi julgeoleku volitatud esindaja märgitud kuupäev, allkiri ja ametlik pitser ning alljärgnev teave:
   1) külastuse eesmärk, sealhulgas külastusega seotud salastatud teabe kõrgeim salastatuse tase;
   2) külastuse kuupäev ja kava;
   3) külastaja ees- ja perekonnanimi, tema sünniaeg- ja koht, kodakondsus ja passi või muu isikut tõendava dokumendi number;
   4) külastaja ametinimetus ja selle üksuse nimi, mida ta esindab;
   5) külastaja juurdepääsuloa tase ja kehtivus;
   6) külastatava üksuse nimetus ja aadress;
   7) külastatava isiku ees- ja perekonnanimi ning ametinimetus.

4. Poolte riigi julgeoleku volitatud esindajad võivad kokku leppida, et koostavad nimekirjad isikutest, kellel on lubatud teha korduvaid külastusi seoses konkreetse projekti, programmi või salastatud lepingu rakendamisega. Nimekirjad peavad sisaldama lõikes 3 määratud teavet ja kehtivad 12 kuud. Kui nimekirjad on saanud poolte riigi julgeoleku volitatud esindaja heakskiidu, lepivad külastav ja võõrustav üksus omavahel kokku külastuste kuupäevad.

5. Külastusi, mis hõlmavad juurdepääsu ZASTRZEŻONE / PIIRATUD / RESTRICTED salastatuse tasemega teabele, korraldavad vahetult volitatud külastavad ja võõrustavad üksused.

6. Pooled tagavad oma riigisisese õiguse kohaselt salastatud teavet hõlmavale külastusele saabuvate isikute isikuandmete kaitse.


ARTIKKEL 12
SALASTATUD TEABE KAITSE NÕUETE RIKKUMINE

1. Teave päritolupoole edastatud või poolte koostöös loodud salastatud teabe kaitse nõuete rikkumise või rikkumise kahtluse kohta esitatakse viivitamata teise poole riigi julgeoleku volitatud esindajale.

2. Kõiki salastatud teabe kaitse nõuete rikkumisi või rikkumise kahtlusi uuritakse poole riigisisese õiguse kohaselt selle riigi territooriumil, kus juhtum toimus. Poole riigi julgeoleku volitatud esindaja teavitab teise poole riigi julgeoleku volitatud esindajat kirjalikult rikkumise asjaoludest ja uurimise tulemustest.

3. Poolte riigi julgeoleku volitatud esindajad teevad lõikes 2 nimetatud uurimises koostööd, kui üks neist selleks soovi avaldab.


ARTIKKEL 13
KEELED

Pooled kasutavad kokkuleppe rakendamisel inglise keelt või oma riigikeelt, lisades sel juhul tõlke teise poole riigikeelde või inglise keelde.


ARTIKKEL 14
KULUD

Kokkuleppe rakendamise kulud kannab see pool, kellel need on tekkinud.


ARTIKKEL 15
NÕUPIDAMINE

1. Poolte riigi julgeoleku volitatud esindajad teavitavad teineteist salastatud teabe kaitset käsitlevate riigisiseste õigusaktide muudatustest, mis seostuvad käesoleva kokkuleppe rakendamisega.

2. Poolte riigi julgeoleku volitatud esindajad peavad teineteisega nõu, et tagada tihe koostöö kokkuleppe rakendamisel, kui üks esindajatest selleks soovi avaldab.

3. Selleks, et tagada kokkuleppekohane tõhus koostöö, võivad riigi julgeoleku volitatud esindajad poolte riigisisese õigusega lubatud volituste piires vajaduse korral sõlmida kirjalikke ja üksikasjalikke tehnilisi või korralduslikke kokkuleppeid.


ARTIKKEL 16
VAIDLUSTE LAHENDAMINE

1. Kokkuleppe rakendamisega seotud vaidlused lahendatakse poolte riigi julgeoleku volitatud esindajate läbirääkimistel.

2. Kui vaidlust ei suudeta lahendada lõikes 1 nimetatud viisil, lahendatakse see diplomaatiliste kanalite kaudu.


ARTIKKEL 17
SEOS VARASEMATE KOKKULEPETEGA

Käesoleva kokkuleppe jõustumisel lõpeb 2003. aasta 12. mail Varssavis koostatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Poola Vabariigi valitsuse vaheline salastatud teabe kaitse kokkulepe. Varem vahetatud salastatud teavet kaitstakse käesoleva kokkuleppe kohaselt.


ARTIKKEL 18
LÕPPSÄTTED

1. Kokkulepe jõustub pärast seda, kui on lõpetatud kummagi poole riigisisene menetlus, mida kinnitatakse nootide vahetamisega. Kokkulepe jõustub viimase noodi kättesaamisele järgneva teise kuu esimesel päeval.

2. Kokkulepet võib muuta mõlema poole kirjalikul nõusolekul. Muudatused jõustuvad lõike 1 kohaselt.

3. Kokkulepe sõlmitakse määramata ajaks. Pool võib kokkuleppe lõpetada kirjaliku teatega teisele poolele. Sellisel juhul lõpeb kokkulepe kuus kuud pärast lõpetamise teate kättesaamist.

4. Kui kokkulepe lõpetatakse, kaitstakse kokkuleppe põhjal vahetatud või loodud teavet kokkuleppe kohaselt.


Koostatud 27. novembril 2018. aastal Varssavis kahes originaaleksemplaris eesti, poola ja inglise keeles, kõik tekstid on võrdselt autentsed. Tõlgendamiserinevuste korral lähtutakse ingliskeelsest tekstist.


EESTI VABARIIGI VALITSUSE NIMEL

POOLA VABARIIGI VALITSUSE NIMEL

Martin Roger

Piotr Pogonowski

 

Agreement between the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Poland on the Mutual Protection of Classified Information

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json