Teksti suurus:

Nõuandetoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2004
Avaldamismärge:RTL 2003, 4, 45

Nõuandetoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord

Vastu võetud 18.12.2002 nr 90

Määrus kehtestatakse «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» (RT I 2000, 82, 526; 2001, 42, 235; 88, 531; 2002, 16, 93; 56, 352; 96, 566) § 98 lõike 1 ja Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2000. a määruse nr 421 «Volituste andmine «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks» (RT I 2000, 98, 633; 2001, 39, 221) punkti 4 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

(1) Määruses kehtestatakse nõuandetoetuse (edaspidi toetus) saamiseks esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord.

(2) Määruses sätestatud haldusmenetlusele kohaldatakse «Haldusmenetluse seaduse» (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375) sätteid, arvestades «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadustest» tulenevate erisustega.

§ 2. Toetuse taotleja

Toetust võib taotleda põllumajandustootja või kalakasvataja (edaspidi taotleja), kes on tasunud suulise või kirjaliku individuaalse nõuandeteenuse (edaspidi nõuandeteenus) eest.

§ 3. Nõuded toetuse saamiseks

(1) Toetust antakse «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» § 53 alusel atesteeritud konsulendilt (edaspidi konsulent) saadud nõuandeteenuse maksumuse osaliseks või täielikuks hüvitamiseks, kui konsulent osutas nõuandeteenust talle atesteerimisel kinnitatud valdkonnas taotluse esitamisele eelnenud eelarveaasta 15. novembrist kuni 31. detsembrini või taotluse esitamise eelarveaastal.

(2) «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» § 51 lõigetes 2 ja 3 nimetatud nõuanne peab olema kirjalik.

(3) «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» § 51 lõike 4 alusel individuaalseks nõuandeteenuseks ei loeta ja toetust ei anta mitmele isikule üheaegselt osutatud nõuandeteenuse puhul.

§ 4. Toetuse taotlemine

(1) Toetuse saamiseks esitab taotleja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi Amet) lisas toodud vormikohase taotluse. Taotlusele lisatakse:
1) taotlejale konsulendi poolt nõuandeteenuse eest tasumiseks väljastatud arve või arve-saatelehe koopia;
2) punktis 1 nimetatud arve või arve-saatelehe tasumist tõendav dokument, milleks on panga kinnitatud kontoväljavõte või muu panga kinnitatud dokument ülekande tegemise kohta, mis tõendab, et taotleja on nõuandeteenuse eest tasunud;
3) toetuse esmakordse taotlemise korral taotleja andmete põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmise avaldus.

(2) Kui taotleja on nõuandeteenuse saamiseks sõlminud lepingu füüsilisest isikust ettevõtja või juriidilise isikuga, kellel on vastavasisuline õigussuhe nõuandeteenust osutanud konsulendiga, peab lõike 1 punktis 1 nimetatud arve või arve-saatelehe väljastama nimetatud füüsilisest isikust ettevõtja või juriidilise isik.

(3) Lõike 1 punktis 1 nimetatud arve või arve-saatelehe koopial peab olema märgitud nõuandeteenust osutanud konsulendi ees- ja perekonnanimi ning lõikes 2 toodud juhul ka füüsilisest isikust ettevõtja või juriidilise isiku nimi.

(4) Toetuse saamiseks peab taotleja esitama lõikes 1 nimetatud dokumendid hiljemalt eelarveaasta 15. novembriks. Nimetatud dokumentide vastuvõtmist alustatakse eelarveaasta 15. veebruarist.

§ 5. Taotluse läbivaatamine

(1) Amet vaatab taotluse ja selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi taotlus) läbi ning kontrollib esitatud andmete õigsust ning taotleja vastavust toetuse saamiseks kehtestatud nõuetele.

(2) Kui esitatud taotluses või selles esitatud andmeid tõendavates dokumentides on ilmseid ebatäpsusi või taotleja on jätnud esitamata nõutud andmed või dokumendid, määrab Amet taotlejale «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» § 150 lõike 4 alusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmise korral võib Amet jätta taotluse rahuldamata. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtpäevaks, loetakse taotlus õigeaegselt esitatuks.

§ 6. Taotluse tagastamine

Taotleja kirjaliku avalduse alusel tagastab Amet taotluse ja selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid, kui nimetatud avaldus esitatakse enne toetuse määramise otsustamist.

§ 7. Toetuse määramine ja taotluse rahuldamata jätmine

(1) Arvestades läbiviidud kontrolli tulemusi ning «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» § 97 lõikes 1 sätestatut otsustab Amet toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise nõuetekohase taotluse saamisest arvates 20 tööpäeva jooksul. Otsus vormistatakse Ameti peadirektori käskkirjaga. Taotluse rahuldamata jätmise põhjendatud otsust sisaldava käskkirja ärakiri või väljavõte sellest saadetakse taotlejale otsuse tegemisest arvates kümne tööpäeva jooksul posti teel lihtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga.

(2) Amet ei loe taotlejat valeandmeid esitanuks, kui taotleja avastab ise taotluses esinenud vead ja teavitab sellest Ametit kirjalikult enne, kui Amet on talle teatanud tema juures kohapealse kontrolli läbiviimise kavatsusest või tema taotlusest leitud valeandmetest või on teinud taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

§ 8. Toetuse maksmine

(1) Amet arvutab taotlejale makstava toetuse suuruse, arvestades taotleja tasutud nõuandeteenuse maksumust, ettenähtud toetuse määra ja ühele taotlejale antava toetuse maksimaalsuurust.

(2) Toetus kantakse Ameti peadirektori käskkirja alusel taotleja arveldusarvele toetuse määramise otsuse tegemisest arvates kümne tööpäeva jooksul.

(3) Toetust ei maksta, kui pärast toetuse määramist tehakse kindlaks «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» § 97 lõikes 1 toodud taotluse rahuldamata jätmise asjaolusid.

(4) Lõikes 3 nimetatud juhul tunnistab Amet toetuse määramise otsuse kehtetuks. Sellekohase käskkirja ärakiri või väljavõte sellest saadetakse taotlejale posti teel lihtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

§ 9. Andmete säilitamine

Amet säilitab taotlusi ja selles esitatud andmeid tõendavaid dokumente kümme aastat.

§ 10. Määruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistan põllumajandusministri 24. jaanuari 2001. a määruse nr 3 «Nõuandetoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord» (RTL 2001, 12, 160; 2002, 15, 206; 31, 451) kehtetuks.

Minister Jaanus MARRANDI

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 18. detsembri 2002. a määruse nr 90 «Nõuendetoetuse taotlemise ja taotluse
menetlemise kord»

Lisa


Kantsler Ants NOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json