Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. oktoobri 1999. a määruse nr 324 "Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määruse nr 184 "Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine" muutmine" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.01.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 1, 11

Vabariigi Valitsuse 26. oktoobri 1999. a määruse nr 324 "Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määruse nr 184 "Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine" muutmine" muutmine

Vastu võetud 17.12.2002 nr 418

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387) § 36 lõike 2 alusel ja kooskõlas «Andmekogude seaduse» (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 2002, 61, 375; 63, 387) § 32 lõikega 1.

Vabariigi Valitsuse 26. oktoobri 1999. a määruse nr 324 punktiga 2 kinnitatud ««Riigi veekatastri» pidamise põhimääruses» (RT I 1993, 41, 610; 1999, 83, 757) tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

« 11. Merevee andmebaasi kantakse mere füüsikalised, keemilised ja bioloogilised näitajad.»;

2) punkti 15 alapunkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) merevee andmete osas Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut ja Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut;»;

3) punkti 15 alapunkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

« 4) veekasutuse andmete osas keskkonnateenistused;».

Peaminister Siim KALLAS

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json