Teksti suurus:

Relvasoetamisloa või relvaloa taotleja eksami läbiviimise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Relvasoetamisloa või relvaloa taotleja eksami läbiviimise kord

Vastu võetud 06.12.2001 nr 95
RTL 2001, 133, 1936
jõustumine 31.03.2002

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

07.01.2002/1 (RTL 2002, 10, 99) 01.01.2002

 

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» (RT I 2001, 65, 377; 88, 531) § 35 lõike 6 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse relvasoetamisloa ja relvaloa taotleja eksami läbiviimise kord.

§ 2. Eksamikomisjon

(1) Politseiprefekt moodustab eksami läbiviimiseks kolme- kuni viieliikmelise komisjoni ning määrab komisjoni esimehe ja tema asetäitja. Komisjoni liikmeks võib olla ka spetsialist väljaspoolt politseiasutust.

(2) Eksamikomisjoni liige tunneb «Relvaseadust», selle rakendamiseks välja antud õigusakte ning eksami vastuvõtmise metoodikat. Praktilise laskmise eksami vastuvõtja on politseiprefektuuri laskeinstruktor või politseiametnik, kes viib läbi õppelaskmisi politseiasutuses.

§ 3. Eksami vastuvõtmine

(1) Eksamit võtavad vastu komisjoni esimees või tema asetäitja ja vähemalt kaks komisjoni liiget.

(2) Eksami läbiviimise koha ja aja määrab ning teatab sellest eksamineeritavale politseiasutus, kes võttis vastu taotluse vastava loa saamiseks. Juhul kui eksamineeritav osales õppustel või kursusel, võib eksami sooritamise aja ja koha kokku leppida ka õppuste või kursuse esindaja.

(3) Kui eksamineeritav soovib eksamit sooritada muu politseiasutuse juures, kooskõlastab ta eelnevalt ise selle toimumise aja ja koha.

(4) Juhul kui eksam sooritati teises politseiasutuses, esitab eksamineeritav sellele politseiasutusele, kus luba taotletakse, eksamikomisjoni esimehe kinnitusega ja politseiasutuse pitseriga väljavõtte eksamiprotokollist.

(5) Eksamineeritaval on eksamil kaasas isikut tõendav dokument ja riigilõivu tasumist kinnitav dokument.

§ 4. Eksam

(1) Eksam koosneb kahest osast: teoreetilisest eksamist ja relva käsitsemise ning laskeoskuse eksamist (edaspidi laskmiskatse ).

(2) Eksamineeritavat, kes teoreetilist eksamit ei sooritanud, laskmiskatsele ei lubata. Eksam loetakse sooritatuks mõlema eksami positiivse tulemuse korral.

(3) Enne eksami sooritamist tutvustatakse eksamineeritavale eksamikorda ja -tingimusi. Eksami korda rikkunud eksamineeritava eksam loetakse mittesooritatuks sõltumata ülesannete või harjutuste täitmise edukusest.

§ 5. Teoreetiline eksam

(1) Teoreetilist eksamit võetakse vastu selleks kohandatud ruumis.

(2) Teoreetiline eksam on kirjalik, selle läbiviimisel võib kasutada tehnilisi vahendeid (projektor, skeemid vms). Eksamineeritava põhjendatul taotlusel võib eksamikomisjoni esimehe otsusel eksami vastu võtta suuliselt.

(3) Teoreetilisel eksamil kontrollitakse eksamineeritava teadmisi järgmistes valdkondades:
1) relvade soetamine, sissetoomine, registreerimine ja võõrandamine;
2) tulirelva seaduspärane hoidmine, edasitoimetamine, kasutamine, kandmine, hooldamine;
3) kannatanule esmaabi andmine laskevigastuste korral;
4) vastutus «Relvaseaduse» ja selle rakendusaktide nõuete rikkumise eest;
5) ohutusnõuded relva käsitsemisel.

(4) Teoreetilise eksami piletid (küsimustiku) kinnitab politseiprefekt. Igas eksamipiletis on 10 erinevatest valdkondadest küsimust. Küsimustiku uuendatakse vähemalt üks kord aastas.

(5) Kirjaliku eksami sooritamiseks antakse aega kuni 60 minutit. Teoreetiline eksam loetakse sooritatuks, kui eksamineeritav on andnud õiged vastused vähemalt 8 küsimusele. Ettenähtud aja jooksul vastamata jäänud küsimused loetakse valesti vastatuteks.

(6) Eksami tulemustest teatatakse eksamineeritavale kohe pärast vastuste kontrollimist ja hindamist suuliselt või väljastatakse väljavõte eksamiprotokollist käesoleva korra § 3 lõikes 4 sätestatud juhul.

§ 6. Laskmiskatse

(1) Laskmiskatse toimub kahes osas. Laskmiskatse viiakse läbi eksamikomisjoni juuresolekul lasketiirus laskekohal.

(2) Laskmiskatse esimeses osas kontrollitakse õpperelvaga või laadimata relvaga eksamineeritava oskusi relva käsitsemises (relva laadimine, relva tühjakslaadimine, laskeasend, eksamineerija korralduste õige täitmine).

(3) Kui eksamineeritav ei käsitse relva õigesti, teeb seda ebakindlalt või rikub ohutusnõudeid, siis laskmiskatse lõpetatakse ja loetakse mittesooritatuks.

(4) Laskmiskatse teine osa on tulejoonelt laskmine samast või sellele lähedasest relvaliigist, mida eksamineeritav soovib soetada või mille kandmisluba taotleb.

(5) Kui laskmiskatse teises osas tehakse ohtlikke vigu ja luuakse relva oskamatu käsitsemisega tulejoonel ohtlik olukord, siis laskmiskatse lõpetatakse ning loetakse mittesooritatuks.

(6)  Laskmiskatse loetakse sooritatuks järgmistel tingimustel:
1) püstoli- või revolvriloa taotlejal – kolmest lasust 2 tabavat lasku püstiasendist, ilma toeta, 25 m kauguselt 25-meetrise või 50-meetrise püstoli märklehte või 25-meetrise kiirlaskmise märklehte. Alla 2,5 tolli pikkuse relvarauaga relvast tulistatakse samasugusesse märklehte 10 meetri kauguselt;
2) jahipidamise eesmärgil sile- ja vintraudse jahipüssiloa taotlejal – 3 tabavat lasku väikesekaliibrilisest vintpüssist püstiasendist, ilma toeta, 25 m kauguselt ühte punktis 1 näidatud märklehte.

(7) Märkleht on määratletud katse sooritajale järgmiste oluliste parameetritega:
– «musta» (ringid 7–10) – läbimõõt 200 mm;
– märklehe ringide üldläbimõõt (ringid 1–10) – 500 mm.

(8) Laskekatse tulemus tehakse eksamineeritavale teatavaks kohe pärast selle kontrollimist ja see fikseeritakse eksamiprotokollis.

§ 7. Korduseksam

(1) Kui eksamineeritav ei sooritanud eksamit, võib seda korrata mitte varem kui viie päeva pärast.

(2) Laskmiskatse ebaõnnestumisel võib seda korrata ühe kuu jooksul teoreetilise eksami sooritamise päevast. Kui laskmiskatset ei sooritata nimetatud tähtaja jooksul, tuleb uuesti sooritada ka teoreetiline eksam.

§ 8. Vaidluste lahendamine

Eksami käigus tekkinud vaidlused lahendab eksamikomisjoni esimees. Kui vaidluse lahendamine kohapeal osutub võimatuks, otsustab küsimuse komisjoni moodustanud politseiprefekt.

§ 9. Eksami tulemuse vormistamine

Eksami tulemuste kohta vormistatakse protokoll, millele kirjutavad alla kõik eksami vastuvõtnud komisjoni liikmed. Väljavõtet protokollist hoitakse relvatoimikus.

§ 10. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 31. märtsil 2002. a.

[RTL 2002, 10, 99 - jõust. 01.01.2002]

/otsingu_soovitused.json