Teksti suurus:

Nõuded vastutava isiku teadmistele ja tema eksamineerimise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Nõuded vastutava isiku teadmistele ja tema eksamineerimise kord

Vastu võetud 06.12.2001 nr 96
RTL 2001, 133, 1937
jõustumine 31.03.2002

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

07.01.2002/1 (RTL 2002, 10, 99) 01.01.2002

 

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» (RT I 2001, 65, 377; 88, 531) § 38 lõike 4 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse nõuded juriidilise isiku relvade ja laskemoona eest vastutava isiku ning tema asendaja (edaspidi vastutav isik) teadmistele ja tema eksamineerimise kord.

§ 2. Eksamile suunamine

(1) Juriidilise isiku relvade ja laskemoona eest vastutava isiku ja tema asendaja kandidaat suunatakse juriidilise isiku suunamiskirjaga politseiasutusse eksamile.

(2) Suunamiskiri esitatakse juriidilise isiku kirja plangil, millel näidatakse järgmised andmed:
1) eksamile suunatava isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, ametikoht ja kontakttelefoni number;
2) kinnitus selle kohta, et kandidaadi ameti(töö-)kohustuste hulka kuulub vastutus relvade ja laskemoona käitlemise eest.

(3) Suunamiskiri esitatakse juriidilise isiku asukohajärgsele politseiprefektuurile.

§ 3. Eksamikomisjon

(1) Vastutava isiku eksami vastuvõtmiseks moodustab politseiprefekt komisjoni, mille koosseisu kuuluvad esimees ja vähemalt kolm liiget.

(2) Eksamikomisjoni liikmel on juriidiline või pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus ja ta tunneb «Relvaseadusest» ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevaid relvade ja laskemoona käitlemist reguleerivaid sätteid.

§ 4. Eksami vastuvõtmine

(1) Eksami vastuvõtmisel osalevad komisjoni esimees ja vähemalt kaks komisjoni liiget.

(2) Eksamikomisjon võtab eksameid vastu selleks kohandatud ruumis vastavalt laekunud suunamiskirjadele mitte hiljem kui 30 päeva jooksul nende registreerimisest politseiprefektuuris.

(3) Eksami toimumise ajast ja kohast informeerib politseiprefektuur suunamiskirja saatnud juriidilist isikut.

(4) Eksamineeritav esitab eksamil eksamikomisjonile isikut tõendav dokumendi ja riigilõivu tasumist kinnitava maksedokumendi.

§ 5. Eksami sooritamine

(1) Enne eksami algust tutvustab komisjoni esimees eksamineeritavale eksamit vastuvõtva komisjoni koosseisu ja eksami korda.

(2) Eksamineeritav vastab eksamil kirjalikult juriidilise isiku relvade ja laskemoona käitlemist, nende liigitamist, kasutamist, laskevigastuse korral kannatanule esmaabi andmist ja vastutust «Relvaseaduse» ning selle alusel antud õigusaktide nõuete rikkumise eest käsitlevatele küsimustele.

(3) Eksamipiletis on viis küsimust. Eksamipiletid ja neis esitatud küsimustiku kinnitab politseiprefekt.

(4) Eksami vastuse ettevalmistamiseks antakse aega 60 minutit. Selle aja jooksul vastamata küsimused loetakse ebaõigeteks.

(5) Eksam loetakse sooritatuks, kui eksamineeritav on vastanud õigesti vähemalt 80%-le piletis esitatud küsimustele.

(6) Eksami tulemuse teeb eksamikomisjoni esimees eksamineeritavale suuliselt teatavaks kohe pärast tulemuse kontrollimist.

§ 6. Korduseksam

Eksami mittesooritamise korral määrab korduseksami toimumise aja eksamikomisjoni esimees. Korduseksam võib toimuda mitte varem kui viis tööpäeva pärast eksami mittesooritamist.

§ 7. Vaidluste lahendamine

Eksami käigus eksamineeritavaga tekkinud vaidlused lahendab eksamikomisjoni esimees. Lahendiga mittenõustumisel langetab lõpliku otsuse komisjoni moodustanud politseiprefekt.

§ 8. Eksami tulemuse vormistamine

(1) Eksami tulemused vormistatakse eksamiprotokolliga, millele kirjutab alla komisjoni esimees ja kõik komisjoni liikmed, kes osalesid eksami vastuvõtmisel. Protokoll registreeritakse politseiprefektuuri dokumenditalituses ja seda hoitakse politseiasutuse loetelujärgses juriidilise isiku relvade ja laskemoona eest vastutava isiku eksami protokollide toimikus.

(2) Politseiprefektuur väljastab eksami sooritanule eksami sooritamist kinnitava õiendi (lisa). Õiendi koopiat hoitakse juriidilise isiku relvatoimikus.

(3) Õiend esitatakse isiku eksamile suunanud juriidilisele isikule, kes määrab isiku relvade ja laskemoona eest vastutavaks isikuks või tema asendajaks.

§ 9. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 31. märtsil 2002. a.

[RTL 2002, 10, 99 - jõust. 01.01.2002]

 

 

Siseministri
6. detsembri 2001. a
määruse nr 96
«Nõuded vastutava isiku teadmistele ja tema eksamineerimise kord»
lisa

EKSAMI SOORITAMISE ÕIEND

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(politseiasutuse nimetus)

“. . . . .” . . . . . . . . . . . . . 20 . . . .a

nr . . . . . . . . . . . . . .

ÕIEND
juriidilise isiku relvade ja laskemoona eest
vastutava isiku kandidaadi eksami sooritamise kohta

Käesolevaga kinnitame, et . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . suunamiskirja
(juriidilise isiku nimi)

“. . . . .” . . . . . . . . . . . . 20 . . . . a nr . . . . alusel juriidilise isiku relvade ja laskemoona eest vastutava isiku eksamile suunatud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood)

sooritas “. . . . .” . . . . . . . . . . . . 20 . . . . a nõuetekohaselt eksami ja võib olla määratud relvade ja laskemoona eest vastutavaks isikuks või tema asendajaks.

Eksamikomisjoni esimees:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(allkiri, nimi)

Politseiasutuse pitser

 

/otsingu_soovitused.json