Teksti suurus:

Sundvõõrandatud relva ja laskemoona realiseerimise ja hävitamise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Sundvõõrandatud relva ja laskemoona realiseerimise ja hävitamise kord

Vastu võetud 17.12.2001 nr 100
RTL 2001, 137, 2018
jõustumine 31.03.2002

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

7.01.2002/1 (RTL 2002, 10, 99) 1.01.2002

 

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» (RT I 2001, 65, 377; 88, 531) § 6 lõike 5 alusel.

 

I peatükk

ÜLDSÄTTED

 

§ 1. Sundvõõrandatud relva ja laskemoona edastab politseiasutus Politseiametile koos relva ja laskemoona üleandmise akti ja sundvõõrandamise otsuse koopiaga. Relv ja laskemoon toimetatakse Politseiameti relvahoidlasse.

§ 2. Sundvõõrandatud relvad ja laskemoona vaatab üle politseipeadirektori käskkirjaga moodustatud ekspertkomisjon. Ekspertkomisjoni liikmeks võib kutsuda Kaitseministeeriumi esindaja.

§ 3. Sundvõõrandatud relva realiseerimise või hävitamise otsustab ekspertkomisjon, koostades relva ülevaatuse akti, milles näidatakse relva liik, kaliiber, (olemasolul) mark, mudel, number ja põhjendatud otsus relva realiseerimise või hävitamise kohta. Otsuse tegemisel lähtutakse relva tehnilisest seisukorrast, ajaloolis-kultuurilisest väärtusest, kasutamise või realiseerimise võimalikkusest.

§ 4. Sundvõõrandatud laskemoona säilitamise või hävitamise otsustab ekspertkomisjon, koostades laskemoona ülevaatuse akti, milles näidatakse laskemoona liik, mark, mudel, kaliiber, kogus ja põhjendatud otsus laskemoona säilitamise või hävitamise kohta.

§ 5. Relva või laskemoona ülevaatuse aktile kirjutavad alla kõik ekspertkomisjoni liikmed.

 

II peatükk

RELVA JA LASKEMOONA REALISEERIMINE

 

§ 6. Sundvõõrandatud relva või laskemoona realiseerimise otsuse teeb ekspertkomisjon pärast relva või laskemoona ülevaatust.

§ 7. Sundvõõrandatud relva või laskemoona võib realiseerida:
1) relvade müügi, valmistamise, ümbertegemise või parandamise tegevusluba omavale isikule;
2) komisjonimüügi korras relvade müügi tegevusluba omava isiku vahendusel.

§ 8. Kui relva või laskemoona ei õnnestu realiseerida, on relva müügi tegevusluba omaval isikul õigus tagastada relv või laskemoon Politseiametile. Tagastatud relva ja laskemoona realiseerimise või hävitamise otsustab ekspertkomisjon vastavalt paragrahvidele 2, 3 ja 4.

 

III peatükk

RELVA JA LASKEMOONA HÄVITAMINE

 

§ 9. Relv, millelt on eemaldatud kasutamiskõlblikud detailid ja puuosad, hävitatakse ekspertkomisjoni liikmete juuresolekul ümbersulatamise või vastava pressi all purustamise teel sellisel moel, et relva kui terviku ja selle üksikute osade edasine kasutamine oleks võimatu.

§ 10. Laskemoon hävitatakse eripõletis põletamise teel. Juhul kui laskemoona põletamine eripõletis on ohtlik või võimatu, hävitatakse see Päästeameti poolt.

§ 11. Relvalt eemaldatud kasutamiskõlblikke detaile on Politseiametil lubatud kasutada teenistuslikeks vajadusteks (relvade parandamiseks).

§ 12. Relva ja laskemoona hävitamise kohta koostatakse hävitamise akt, milles näidatakse hävitamise koht, kuupäev ja moodus. Aktile kirjutavad alla relva või laskemoona hävitamise juures viibinud ekspertkomisjoni liikmed.

§ 13. Määrus jõustub 31. märtsil 2002. a.

[RTL 2002, 10, 99 - jõust. 1.01.2002]

/otsingu_soovitused.json