Teksti suurus:

Isikliku sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmise tingimused ja hüvitise piirmäärad

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.02.2003
Avaldamismärge:RT I 2002, 107, 645

Isikliku sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmise tingimused ja hüvitise piirmäärad

Vastu võetud 20.12.2002 nr 426

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903; 2001, 11, 49; 16, 69; 50, 283; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 2002, 23, 131; 41, 253; 44, 284; 47, 297; 62, 377) § 13 lõike 3 punkti 2, § 31 lõike 1 punkti 8 ja § 48 lõike 4 punkti 5 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrus sätestab avalikule teenistujale, töötajale ja juriidilise isiku juhatuse või juhatust asendava organi liikmele tulumaksuvaba hüvitise maksmise tingimused seoses tema isiklikus omandis oleva või kapitalirendi korras kasutatava sõiduauto kasutamisega teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel (edaspidi hüvitis) .

§ 2. Nõuded hüvitisele

Hüvitist ei maksustata tulumaksuga, kui see ei ületa käesoleva määruse §-des 4 või 5 sätestatud määra ja kulude hüvitamise kohta on vormistatud tööandja, asutuse juhi, juriidilise isiku pädeva organi või tema poolt volitatud isiku kirjalik otsus või käskkiri, milles näidatakse:
1) sõidu otstarve;
2) hüvitise suurus;
3) sõidu kuupäev või periood, mille jooksul tehtud sõite hüvitatakse.

§ 3. Arvestuse pidamine

Sõiduauto teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmiseks kasutamise kulude hüvitamisel võib pidada arvestust, milles näidatakse:
1) sõiduauto omaniku või sõiduautot kapitalirendi korras kasutava füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi;
2) sõiduauto riikliku registreerimismärgi andmed;
3) sõiduauto spidomeetri alg- ja lõppnäit iga sõidukorra puhul;
4) kuupäev ja sõidu eesmärk iga sõidukorra puhul.

§ 4. Hüvitise piirmäär arvestuse pidamisel

Paragrahvis 3 sätestatud arvestuse olemasolu korral ei maksustata tulumaksuga hüvitist 4 krooni ulatuses ühe teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel sõidetud kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 2000 krooni ulatuses kalendrikuus ühe hüvitist saava füüsilise isiku kohta.

§ 5. Hüvitise piirmäär arvestuse puudumisel

Kui sõiduauto teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmiseks kasutamise hüvitamisel §-s 3 sätestatud arvestus osaliselt või täielikult puudub, ei maksustata tulumaksuga hüvitist kuni 1000 krooni ulatuses kalendrikuus ühe hüvitist saava füüsilise isiku kohta.

§ 6. Määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 7. märtsi 2000. a määrus nr 78 «Isikliku sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmise tingimused ja hüvitise piirmäär» (RT I 2000, 20, 118; 2001, 33, 179; 84, 507) tunnistatakse kehtetuks.

§ 7. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2003. a.

Peaminister Siim KALLAS

Rahandusminister Harri ÕUNAPUU

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json