Teksti suurus:

Tuletorni- ja jäämurdetasude määrad ning soodustuste kohaldamise alused ja kord

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.04.2004
Avaldamismärge:

Tuletorni- ja jäämurdetasude määrad ning soodustuste kohaldamise alused ja kord

Vastu võetud 12.12.2001 nr 113
RTL 2001, 138, 2048
jõustumine 01.01.2002

Muudetud järgmiste aktidega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

08.02.2002 nr 15 (RTL 2002, 28, 397) 22.02.2002

20.10.2009 (RTIII 2009, 46, 342) 20.10.2009  - Riigikohtu 20.10.2009. a põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi kohtuotsus nr 3-4-1-14-09 tunnistab teede- ja sideministri 12. detsembri 2001. aasta määruse nr 113 «Tuletorni- ja jäämurdetasude määrad ning soodustuste kohaldamise alused ja kord» põhiseadusega vastuolus olnuks. Muutmismärge lisatud 30.10.2009.

Määrus kehtestatakse «Kaubandusliku meresõidu koodeksi» (RT 1991, 46–48, 578; RT I 1993, 65, 923; 1995, 54, 882; 1996, 78, 1380; 1997, 77, 1315; 1998, 2, 47; 23, 321; 30, 409; 2000, 35, 221; 2001, 21, 114; 93, 565) § 6 punkti 1 alapunkti 13 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 7. jaanuari 1997. a määrusega nr 1 «Volituste andmine kaubandusliku meresõidu koodeksist tulenevate õigusaktide kehtestamiseks» (RT I 1997, 7, 38; 1998, 103, 1703).

 

1. peatükk

TULETORNI- JA JÄÄMURDETASUDE MÄÄRAD JA ARVESTAMINE

 

§ 1.

GT

Tuletornitasu
(x 1000 EEK)

Jäämurdetasu
(x 1000 EEK)

100 kuni 250

0,64

0,38

251 kuni 500

1,28

0,77

501 kuni 1000

1,92

1,54

1001 kuni 1500

2,56

2,56

1501 kuni 2000

3,20

3,58

2001 kuni 3000

3,84

4,86

3001 kuni 5000

5,12

6,14

5001 kuni 7500

6,40

9,98

7501 kuni 10 000

8,96

14,08

10 001 kuni 12 500

11,52

17,28

12 501 kuni 15 000

14,08

21,12

15 001 kuni 18 000

16,64

24,96

18 001 kuni 24 000

19,20

28,80

24 001 kuni 30 000

25,60

32,28

30 001 kuni 40 000

32,00

38,40

40 001 kuni 60 000

38,40

43,52

üle 60 000

44,80

48,64

§ 2. Laeva agent, agendi puudumisel reeder, maksab Veeteede Ametilt saadud arve alusel tuletornitasu laeva sisenemise eest sadamasse või sadama reidile.

§ 3. Tuletornitasu arvestatakse üks kord ööpäevas sõltumata laeva sissesõitude arvust sadamasse või sadamatesse ööpäeva jooksul.

§ 4. Kui laev peab sadama ülekoormatuse tõttu või muul reederist sõltumatul põhjusel sõitma korduvalt sadamast reidile ja vastupidi, arvestatakse tuletornitasu ühekordses määras laeva sadamas ja reidil viibimise kogu aja eest.

§ 5. Laeva agent, agendi puudumisel reeder, maksab jäämurdetasu Veeteede Ametilt saadud arve alusel laeva sisenemise eest sadamasse, kus on riigi poolt tagatud jäämurdeteenus. Jäämurdetasu arvestatakse ajavahemiku eest 1. jaanuar kuni 31. märts.

§ 6. Tuletorni- ja jäämurdetasu arve koostamisel võtab Veeteede Amet aluseks laeva kapteni poolt agendi, agendi puudumisel reederi kaudu Veeteede Ameti koordinatsioonikeskusele esitatud ülddeklaratsiooni.

§ 7. Sadamad on kohustatud Veeteede Ametile esitama regulaarsel liinil sõitvate laevade järgmise kuu sõidugraafikud hiljemalt eelmise kuu viimasel tööpäeval.

 

2. peatükk

SOODUSTUSTE KOHALDAMISE ALUSED JA KORD

 

§ 8. Tuletorni- ja jäämurdetasu maksmisest on vabastatud:
1) Eesti Vabariigi haldusülesandeid täitvad laevad;
2) Eesti Vabariigi sõjalaevad;
3) ujuvhospidalid ning õppe- ja uurimisprogramme täitvad laevad;
4) rahvusvahelistes koostööprogrammides osalevad laevad;
5) riiklikule visiidile saabunud välisriikide laevad;
6) laevad, mis on sisenenud sadamasse haigeid, laevaõnnetuse läbiteinud isikuid või surnuid maale tooma;
7) kalapüügilaevad.

§ 9.

Reeder, kelle laevale laieneb kaubandusliku meresõidu koodeksi § 3 säte, tasub tuletornitasu 75% tasumäärast.

§ 10. Tuletornitasu maksmisest on vabastatud Eesti Vabariigi sadamate vahel reisijate vedu teostava laeva reeder.

§ 11. Reeder vabastatakse tuletornitasust iga regulaarsel liinil töötava uue laeva (s.o laeva, mis on liinil töötanud vähem kui üks aasta) suhtes, mille ta toob täiendavalt liinile. Soodustus kehtib ühe aasta jooksul arvates laeva liinile toomise kuupäevast. Liinil töötava laeva asendamine teisega või laeva viimine ühelt liinilt teisele (k.a Eesti ja välisriigi vaheline liin) ei anna õigust soodustuse saamiseks.

[RTL 2002, 28, 397 - jõust. 22.02.2002]

§ 12. Merematkeid teostava reisilaeva reeder tasub tuletornitasu 80% tasumäärast.

§ 13. Tugevdatud jääklassiga laeva 1A-super ja 1A reeder tasub jäämurdetasu 50% tasumäärast.

§ 14. Kui laev on saabunud reidile oma ekspluatatsiooniliste varude (kütus, vesi, proviant) täiendamiseks, laeva veealuse osa ülevaatuseks või tekilaadungi täiendavaks kinnitamiseks, tasub reeder tuletornitasu 50% tasumäärast, tingimusel, et laev ei sisene sadamasse või seisuaeg reidil ei ületa 24 tundi.

§ 15. Isoleeritud ballasttankidega naftatankeri tuletorni- ja jäämurdetasu arvutamisel võetakse aluseks laeva vähendatud kogumahutavus, mis on märgitud 1969. a rahvusvahelise konventsiooni «Laevade mõõtmisest» alusel väljastatud mõõtekirjas.

Vähendatud kogumahutavust arvestatakse, kui laeva mõõtekirja lõigus «märkused» on tehtud vastav märge.

 

3. peatükk

MÄÄRUSE RAKENDAMINE

 

§ 16. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

§ 17. 2002. aasta 1. jaanuarist tunnistatakse kehtetuks teede- ja sideministri 25. veebruari 1999. a määrusega nr 15 kinnitatud «Lootsi-, tuletorni- ja jäämurdetasude määrad ning soodustuste kohaldamise alused ja kord» (RTL 1999, 37, 502; 77, 959; 100, 1255; 166, 2401) tuletorni- ja jäämurdetasu reguleerivad punktid 1.1, 1.5–1.8, 2.1 ja 2.6–2.11.

/otsingu_soovitused.json