Teksti suurus:

Iseseisvalt osutatavate õendusabi tervishoiuteenuste loetelu

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2010
Avaldamismärge:

Iseseisvalt osutatavate õendusabi tervishoiuteenuste loetelu

Vastu võetud 10.01.2002 nr 11

AVALDATUD :

RTL 2002, 14, 178

REDAKTSIOON :

Sotsiaalmin m 15.03.2002 Nr.49 jõust.31.03.2002

RTL 2002, 42, 597

 

Määrus kehtestatakse « Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» (RT I 2001, 50, 284) § 25 lõike 3 alusel.

§1. Üldsätted

(1) Määrusega kehtestatakse õendusabi tervishoiuteenuste loetelu, mida õde võib osutada kas füüsilisest isikust ettevõtjana või äriühingus.

(2) Käesolevas määruses nimetatud juhtudel võib õde teha raviprotseduure ja laboriuuringuid ainult arsti otsuse alusel.

(3) Iseseisvalt osutatavateks õendusabi tervishoiuteenusteks on:
1) koolitervishoiuteenus;
2) koduõendus-hooldusteenus.

§2. Koolitervishoiuteenuse osutamine

(1) Koolitervishoiuteenust võib osutada iseseisvalt kooliõde või pereõde kas koolitervishoiuteenuse tegevusluba omava füüsilisest isikust ettevõtjana või äriühingus.

(2) Koolitervishoiuteenust võib osutada sotsiaalministri 24. augusti 1995. a määruses nr 51 «Koolitervishoiu korraldamine» (RTL 1995, 60, lk 2077; 2001, 4, 41) kehtestatud koolides ja korras.

§3. Koolitervishoiuteenus

(1) Koolitervishoiuteenuse hulka kuuluvad allpool nimetatud tervist edendavad ja haigusi ennetavad tegevused, raviprotseduurid ja laboriuuringud:
1) õpilaste tervisekontroll;
2) haigusi ennetav ja tervisekasvatuslik nõustamine;
3) tervisekaitselised tegevused;
4) raviprotseduuride tegemine;
5) laboriuuringute tegemine.

(2) Õpilase tervisekontrolli käigus sooritatavad tegevused on:
1) üldise tervise seisundi jälgimine;
2) pikkuse ja kaalu mõõtmine;
3) nägevusteravuse hindamine;
4) kuulmisteravuse hindamine;
5) vererõhu mõõtmine;
6) rühi kontroll;
7) kõne kontroll;
8) naha ja limaskesta seisundi hindamine;
9) luu ja lihaskonna vaatlus ning hindamine;
10) sugulise arengu jälgimine;
11) õendusalase dokumentatsiooni, sealhulgas õpilase tervisekaardi täitmine.

(3) Haigusi ennetava ja tervisekasvatusliku nõustamise käigus sooritatavad tegevused on:
1) uimasti- ja alkoholsõltuvuse alane ennetustöö;
2) tervist edendavate projektide läbiviimine;
3) õpilaste, lastevanemate ja kooli personali tervisenduslik nõustamine;
4) õpilaste toitlustamise jälgimine ja koolimenüü soovitamine;
5) püsivate tervisehäiretega õpilaste nõustamine;
6) esmaabivõtete õpetamine õpilastele ja koolipersonalile.

(4) Koolitervishoiuteenuse osutamisel sooritatavad tervisekaitselised tegevused on:
1) tervisekaitsealaste nõuete täitmise kontrollimine;
2) õppekoormuse jälgimine sõltuvalt õpilase tervise seisundist.

(5) Koolitervishoiuteenuse osutamisel sooritatavad raviprotseduurid on:
1) kehatemperatuuri mõõtmine;
2) pulsisageduse lugemine;
3) vererõhu mõõtmine;
4) haavade sidumine (haava puhastamine, plaastrite vahetus);
5) traumade esmaabi (lahastamine, verejooksu sulgemine rõhksidemega);
6) elustamine.

(6) Arsti otsuse alusel võib koolitervishoiuteenuse osutamisel teha järgmisi laboriuuringuid:
1) uriini analüüsi tegemine testribaga;
2) veresuhkru määramine glükomeetriga.

§4. Koduõendus-hooldusteenuse osutamine

(1) Koduõendus-hooldusteenust võib osutada üldõde kas koduõendus-hooldusteenuse tegevusluba omava füüsilisest isikust ettevõtjana või äriühingus.

(2) Koduõendus-hooldusteenust osutatakse patsiendi kodus.

§5. Koduõendus-hooldusteenus

(1) Koduõendus-hooldusteenuse hulka kuuluvad allpool nimetatud tervist säilitavad ja haigusi ennetavad tegevused, raviprotseduurid ja laboriuuringud:
1) õendushooldusplaani koostamine;
2) õendusalane nõustamine;
3) patsiendi põetamine;
4) raviprotseduuride tegemine;
5) laboriuuringute tegemine.

(2) Õendushooldusplaani koostamise käigus sooritatavad tegevused on:
1) õendusanamneesi kogumine;
2) patsiendi funktsionaalse seisundi hindamine elamistoimingute kaupa;
3) õendustegevuse planeerimine, õendusabi vajaduste määratlemine ning patsiendi tervise seisundi muutumisel õendushooldusplaani muutmine;
4) õendustegevuse hindamine;
5) õendustegevuse dokumenteerimine.

(3) Õendusalase nõustamise käigus sooritatavad tegevused on:
1) nõustamine tervise säilitamiseks ja taastamiseks;
2) nõustamine töö ja elukorralduse osas;
3) patsiendi juhendamine ja õpetamine;
4) pereliikmete juhendamine ja õpetamine;
5) terminaalses seisundis patsiendi perekonna nõustamine ja õpetamine;
6) abivahendite kasutamise õpetamine ja juhendamine;
7) ravivõimlemise õpetamine ja juhendamine.

(4) Koduõendus-hooldusteenuse osutamisel sooritatavad põetustegevused on:
1) patsiendi riietamine;
2) pesemine ja vannitamine;
3) silmade hooldus;
4) suuhooldus;
5) jalgade hooldus;
6) kuulmisaparaadi puhastamine;
7) raskelt haige ja surija põetamine.

(5) Koduõendus-hooldusteenuse osutamisel sooritatavad raviprotseduurid on:
1) kehatemperatuuri mõõtmine;
2) pulsisageduse lugemine;
3) vererõhu mõõtmine;
4) pikkuse ja kaalu mõõtmine;
5) lamatiste ennetamine ja hooldus;
6) esmaabi andmine;
7) elustamine.

(6) Arsti otsuse alusel võib koduõendus-hooldusteenuse osutamisel teha järgmiseid raviprotseduure:
1) hapnikravi;
2) haavade sidumine (haava puhastamine, õmblusmaterjalide eemaldamine, plaastrite vahetus);
3) perifeerse veeni kanüleerimine;
4) ravimite manustamine (i/m; i/v; s/c; per/os; per/rectum);
5) tilkinfusiooni tegemine;
6) aspireerimine;
7) peritoneaaldialüüsi tegemine;
8) põie kateteriseerimine;
9) põie püsikateetri hooldus ja kusepõie loputus;
10) maoloputus;
11) gaasitoru paigaldamine;
12) klistiiri tegemine;
13) stoomi hooldus.

(7) Arsti otsuse alusel võib koduõendus-hooldusteenuse osutamisel teha järgmiseid laboriuuringuid:
1) uriini analüüsi tegemine testribaga;
2) veresuhkru määramine glükomeetriga.

§6. Rakendussäte

Käesoleva määruse § 1 lõike 3 punkt 1 ning §-d 2 ja 3 jõustuvad 1. juunil 2002. a.

(Sotsiaalmin m 15.03.2002 Nr.49 jõust.31.03.2002 - RTL 2002, 42, 597)

 

Minister Eiki NESTOR

Kantsler Hannes DANILOV

 

/otsingu_soovitused.json