Teksti suurus:

Liiklusseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.12.2002
Avaldamismärge:RT I 2002, 105, 613

Liiklusseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 04.12.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 18. detsembri 2002. a otsusega nr 294

I. Liiklusseaduses (RT I 2001, 3, 6; 2002, 90, 521; 92, 531) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Seaduse tekstis asendatakse sõnad «Teede- ja Sideministeerium» ning «teede- ja sideminister» vastavalt sõnadega «Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium» ning «majandus- ja kommunikatsiooniminister» nõutavas käändes.

§ 2. Paragrahvi 15 pealkiri ning lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« § 15. Sõiduki ja autorongi suurimad lubatud mõõtmed, massid ja teljekoormused

(1) Sõiduki ja autorongi suurimad lubatud mõõtmed koormaga ja koormata, sõiduki ja autorongi massid ning teljekoormuse kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.

(2) Autorongi koosseisus oleva haagise registrimass ei või ületada vedukiga vedada lubatud haagise suurimat registrimassi.»

§ 3. Paragrahvi 17:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Juhil peavad mootorsõiduki juhtimisel olema kaasas juhiluba või muu juhtimisõigust tõendav dokument, mootorsõiduki registreerimistunnistus ja selle haagise registreerimistunnistus või haagise registreerimistunnistuse koopia, mille on tõendanud selle väljastanud asutus, kohustusliku liikluskindlustuse poliis või tõend kindlustuslepingu sõlmimisest vabastamise kohta ja muud dokumendid, kui seda nõuab seadus.»;

2) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Eestis registreeritud sõiduki juhil, kui ta ei ole selle sõiduki omanik või tema nimi ei ole kantud sõiduki registreerimistunnistusele sõiduki kasutajana, peab kaasas olema omaniku või registreerimistunnistusele kasutajana kantud juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja poolt väljaantud sõiduki kasutamise volikiri, kui omanik ei ole kaassõitja. Volikiri võib olla lihtkirjalik, kui seadus ei nõua ametlikult kinnitatud volikirja.»;

3) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kui juht soovib Eestis registreeritud sõiduautoga või kuni 3500-kilogrammise registrimassiga veoautoga sõita Eestist välja ja tema nimi ei ole kantud sõiduki kasutajana sõiduki registreerimistunnistusele, peab juhil olema sõiduki omaniku poolt väljaantud ametlikult kinnitatud volikiri, kui omanik ei ole kaassõitja.»

II. § 4. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval, välja arvatud käesoleva seaduse § 2, mis jõustub 2003. aasta 1. veebruaril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json