Teksti suurus:

Sotsiaalministri 27. märtsi 2001. a määruse nr 36 "Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.01.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 3, 35

Sotsiaalministri 27. märtsi 2001. a määruse nr 36 "Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele" muutmine

Vastu võetud 23.12.2002 nr 149

Määrus kehtestatakse «Rahvatervise seaduse» (RT I 1995, 57, 978; 1996, 3, 56; 49, 953; 1997, 37/38, 569; 1999, 30, 415; 88, 804; 2001, 23, 128; 2002, 32, 187; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 90, 521) § 8 lõike 2 punkti 3 alusel.

Sotsiaalministri 27. märtsi 2001. a määrust nr 36 «Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele» (RTL 2001, 43, 602) muudetakse ja § 4 sõnastatakse järgmiselt:

« § 4. Tervisekaitsenõuete tagamine

Kooli pidaja ja kooli direktor (juhataja) tagavad tervisekaitsenõuete täitmise koolis.»

Minister Siiri OVIIR

Kantsler Maarja MÄNDMAA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json