Teksti suurus:

Kirjaliku nõusoleku taotluse vorminõuded ja esitamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.10.2014
Avaldamismärge:RTL 2003, 3, 25

Kirjaliku nõusoleku taotluse vorminõuded ja esitamise kord

Vastu võetud 24.12.2002 nr 68

Määrus kehtestatakse «Ehitusseaduse» (RT I 2002, 47, 297; 99, 579) paragrahvi 17 lõike 4 alusel.

§ 1.   Kirjaliku nõusoleku taotlus

  (1) Isik peab esitama kohalikule omavalitsusele kirjaliku nõusoleku taotluse, kui ta soovib:
  1) püstitada väikeehitist, mille ehitusalune pindala on 20–60 m2;
  2) laiendada väikeehitist, mille ehitusalune pindala on 20–60 m2;
  3) rekonstrueerida väikeehitist, mille ehitusalune pindala on 20–60 m2;
  4) lammutada väikeehitist, mille ehitusalune pindala on 20–60 m2;
  5) muuta ehitise tehnosüsteeme.

  (2) Kirjaliku nõusoleku taotluses võib esitada taotluse mitme väikeehitise ehitamise kohta.

  (3) Füüsilisest isikust kirjaliku nõusoleku taotleja esitab käesoleva määruse lisas 1 toodud kirjaliku nõusoleku taotluse.

  (4) Juriidilisest isikust kirjaliku nõusoleku taotleja esitab käesoleva määruse lisas 2 toodud kirjaliku nõusoleku taotluse.

§ 2.   Kirjaliku nõusoleku taotluse andmed

  (1) Kirjaliku nõusoleku taotluses esitatakse need ehitise tehnilised andmed, mida on otstarbekas ja võimalik määrata.

  (2) Kirjaliku nõusoleku taotluses esitatakse andmed:
  1) väikeehitise ehitamise korral iga ehitatava väikeehitise kohta;
  2) ehitise tehnosüsteemide muutmise korral ehitise kui terviku ja selle ehitise osa kohta, kus tehnosüsteeme muudetakse, sealhulgas korteri ja mitteeluruumi kohta.

  (3) Kui väikeehitise koordinaadid ei ole teada, siis esitatakse ehitise oluliste andmete juures väikeehitise koordinaatide asemel väikeehitise asendiplaan. Asendiplaanil näidatakse ehitise asukoht ümbritsevate maapealsete ehitiste suhtes.

  (4) Kui ehitisel puudub nimetus, siis kirjaliku nõusoleku taotluses nimetust ei esitata.

§ 3.   Kirjaliku nõusoleku taotluse esitamine

  (1) Kirjaliku nõusoleku taotlus esitatakse kohalikule omavalitsusele paberkandjal.

  (2) Kirjaliku nõusoleku taotlus peab olema allkirjastatud selleks volitusi omava isiku poolt.

§ 4.   Kirjaliku nõusoleku taotluse andmete õigsus

  Kirjaliku nõusoleku taotleja vastutab enda poolt kohalikule omavalitsusele kirjaliku nõusoleku taotluses esitatud andmete õigsuse eest.

Lisad avaldatakse elektroonilises Riigi Teatajas («Riigi Teataja seaduse» § 4 lg 2, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 24. detsembri 2002. a kiri nr 8-1-1/02/2347 ja riigisekretäri 30. detsembri 2002. a resolutsioon nr 17-1/9339).

Liina TÕNISSON
Minister

Marika PRISKE
Kantsler

Lisa 1 KIRJALIKU NÕUSOLEKU TAOTLUS

Lisa 2 KIRJALIKU NÕUSOLEKU TAOTLUS

/otsingu_soovitused.json