Teksti suurus:

Ehitusloa taotluse vorminõuded ja esitamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.10.2014
Avaldamismärge:RTL 2003, 3, 24

Ehitusloa taotluse vorminõuded ja esitamise kord

Vastu võetud 24.12.2002 nr 66

Määrus kehtestatakse «Ehitusseaduse» (RT I 2002, 47, 297; 99, 579) paragrahvi 26 lõike 2 alusel.

§ 1.   Ehitusloa taotlus

  (1) Ehitist ehitada sooviv füüsiline isik esitab kohalikule omavalitsusele ehitusloa saamiseks käesoleva määruse lisas 1 toodud ehitusloa taotluse ja ehitusprojekti.

  (2) Ehitist ehitada sooviv juriidiline isik esitab kohalikule omavalitsusele ehitusloa saamiseks käesoleva määruse lisas 2 toodud ehitusloa taotluse ja ehitusprojekti.

  (3) Ehitusluba ehitise lammutamiseks võib taotleda ehitise omanik. Mitme isiku ühises omandis oleva ehitise korral peab taotlus ehitise lammutamiseks olema esitatud ehitise omanike poolt ühiselt.

  (4) Lisaks ehitisele, mille ehitamiseks on vajalik ehitusluba, võib sama ehitusloa taotlusega esitada taotluse ehitise teenindamiseks vajalike rajatiste ehitamise kohta.

§ 2.   Ehitusloa taotluse andmed

  (1) Ehitusloa taotluses esitatakse need ehitise tehnilised andmed, mis on asjakohased ja mida on otstarbekas ja võimalik määrata.

  (2) Ehitusloa taotluses esitatakse andmed:
  1) ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde teostamise korral ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde tegija kohta;
  2) ajutise ehitise ehitamise korral ajutise ehitise kasutamise aja kohta;
  3) ehitise koordinaatide kohta, kui taotletakse ehitusluba ehitise püstitamiseks või laiendamiseks;
  4) ehitise nimetuse kohta selle olemasolu korral.

  (3) Ehitusloa taotluses esitatakse andmed mitme isiku olemasolu korral iga isiku kohta eraldi.

  (4) Ehitusloa taotluses esitatakse andmed iga asjassepuutuva ehitise osa, sealhulgas korteri ja mitteeluruumi kohta eraldi.

§ 3.   Ehitusloa taotluse esitamine

  (1) Ehitusloa taotlus esitatakse kohalikule omavalitsusele paberkandjal.

  (2) Ehitusloa taotlus peab olema allkirjastatud selleks volitusi omava isiku poolt.

§ 4.   Ehitusloa taotluse andmete õigsus

  Ehitusloa taotleja vastutab enda poolt kohalikule omavalitsusele ehitusloa taotluses esitatud andmete õigsuse eest.

Lisad avaldatakse elektroonilises Riigi Teatajas («Riigi Teataja seaduse» § 4 lg 2, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 24. detsembri 2002. a kiri nr 8-1-1/02/2347 ja riigisekretäri 30. detsembri 2002. a resolutsioon nr 17-1/9339).

Liina TÕNISSON
Minister

Marika PRISKE
Kantsler

Lisa 1 EHITUSLOA TAOTLUS

Lisa 2 EHITUSLOA TAOTLUS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json