Teksti suurus:

Ehitise kasutusloa vorminõuded

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.10.2014
Avaldamismärge:RTL 2003, 4, 41

Ehitise kasutusloa vorminõuded

Vastu võetud 24.12.2002 nr 67

Määrus kehtestatakse «Ehitusseaduse» (RT I 2002, 47, 297; 99, 579) paragrahvi 32 lõike 5 alusel.

§ 1.   Ehitise kasutusluba

  (1) Ehitise kasutusluba (edaspidi kasutusluba) on kohaliku omavalitsuse nõusolek, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja seda võib kasutada vastavalt kavandatud kasutamise otstarbele.

  (2) Riigisaladusega seotud ehitisel, riigikaitselisel ehitisel ja väikeehitisel, välja arvatud elamiseks kasutataval väikeehitisel ei pea olema kasutusluba.

  (3) Kasutusloal esitatakse need ehitise tehnilised andmed, mis on asjakohased.

§ 2.   Kasutusloa väljastamine

  Kohalik omavalitsus väljastab käesoleva määruse lisas 1 toodud vormile vastava kasutusloa.

§ 3.   Kasutusloa andmete avalikustamine

  Kasutusloa andmed avalikustatakse riikliku ehitisregistri veebilehel.

Liina TÕNISSON
Minister

Marika PRISKE
Kantsler

Lisa Ehitise kasutusluba

/otsingu_soovitused.json