Teksti suurus:

Ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde tegemise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2007
Avaldamismärge:RTL 2003, 3, 23

Ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde tegemise kord

Vastu võetud 24.12.2002 nr 65

Määrus kehtestatakse « Ehitusseaduse» (RT I 2002, 47, 297; 99, 579) § 20 lõike 4 alusel

§1. Ehitusgeoloogilised ja -geodeetilised tööd

Ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde (edaspidi ehitusuuringud) tegemise eesmärgiks on saada vajalikke lähteandmeid maa-alade planeerimiseks, sealhulgas planeeringute koostamiseks, ja ehitusprojektide koostamiseks ning ehitamiseks.

§2. Ehitusgeoloogilised tööd

(1) Ehitusgeoloogilise töö metoodika ja maht määratakse lähtudes uuritava maa-ala eeldatavatest ehitusgeoloogilistest tingimustest, ehitise tehnilistest andmetest ja lähteülesandest.

(2) Ehitusgeoloogilise töö käigus rajatud kaevandid, mida seireks ei konserveerita, peab vastavalt eeskirjadele likvideerima.

§3. Ehitusgeoloogiliste tööde aruanne

(1) Ehitusgeoloogilise töö tulemused vormistatakse aruandena, mis peab sisaldama kõiki vajalikke tehnilisi andmeid, mida töömetoodika ja -maht võimaldavad.

(2) Ehitusgeoloogilise töö aruandes peavad olema:
1) uuritava maa-ala piiritlus;
2) uuringupunktide koordinaadid ja kõrgused;
3) töömetoodika iseloomustus ja uuringumahud;
4) täpsed viited varasemates töödes kasutatud andmete sisu ja mahu kohta;
5) kõigi kaevandite geotulbad, välikatsete ja laborimäärangute üksiktulemused;
6) geotehniline üldistus (pinnase kihtliigestus, geoloogiline lõige, arvnäitajad);
7) töö tulemustest johtuvad järeldused ja soovitused koos vastava põhjendusega.

(3) Aruandes võib ehitusuuringuid tegev ettevõtja teha ettepanekuid edasiste ehitusgeoloogiliste tööde ja koostatava ehitusprojekti osas.

(4) Aruandes peab ehitusuuringuid tegev ettevõtja kajastama võimalikke keskkonnakahjustusi ja vajalikke täiendavaid ehitusgeoloogilisi töid.

§4. Ehitusgeodeetilised tööd

(1) Ehitusgeodeetilised tööd on maa-ala geodeetilise plaani koostamine, mille käigus:
1) rajatakse või arendatakse mõõdistuspõhist;
2) mõõdistatakse ja uuritakse peal- ja allmaa tehnovõrke ja -rajatisi;
3) koostatakse maa-ala plaan, millele on märgitud muuhulgas maavalduste piirid ja servituudid ning tehnovõrgud ja -rajatised;
4) koostatakse tehnovõrkude tehnilised andmestikud;
5) määratakse ja vajadusel kooskõlastatakse tehnovõrkude asukohad;
6) teostatakse märkimistööd;
7) trasseeritakse liinirajatisi;
8) uuritakse ehitiste deformatsioone;
9) mõõdistatakse, sealhulgas kontroll(teostus)mõõdistatakse ehitisi;
10) kontrollitakse ehitiste vertikaalsust;
11) rihitakse konstruktsioone.

(2) Ehitusgeodeetilise töö metoodika ja maht määratakse lähtudes uuritava maa-ala tingimustest, ehitise tehnilistest andmetest ja lähteülesandest.

(3) Ehitusgeodeetiliste tööde tegemisel tuleb arvestada geodeetilisele süsteemile esitatavaid nõudeid «Andmekogude seaduse» (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77; 2002, 61, 375; 63, 387) tähenduses. Projekteerimisalus peab olema koostatud L-EST koordinaatsüsteemis või olema sellesse transformeeritav.

§5. Ehitusgeodeetiliste tööde aruanne

(1) Ehitusgeodeetiliste tööde tulemused vormistatakse aruandena, mis koosneb seletuskirjast, graafilistest materjalidest, tehnovõrkude ja -rajatiste andmestikust ja lisadest.

(2) Seletuskirjas märgitakse:
1) objekti iseloomustavad üldandmed
2) geodeetiliste lähtepunktide andmed;
3) geodeetilise sidumise andmed;
4) kasutatud varasemate ehitusgeodeetiliste tööde loetelu ja täpsed viited nende kasutamisele;
5) andmed kasutatud mõõdistusmetoodikast, mõõdistusseadmetest ja andmetöötlusest ning selle tarkvarast;
6) kokkuvõte maa-alal paiknevatest tehnovõrkudest ja nende mõõdistamistulemused;
7) ülevaade krundi piiridest ja nende plaanile kandmise viisist;
8) üleantavate materjalide loetelu, väljastusviis ja isikud, kellele materjalid üle antakse;
9) tööde täitmise aeg ja teostajad.

(3) Graafiliste materjalidena esitatakse:
1) objekti asukoha ja mõõdistusala skeem;
2) kohaliku geodeetilise võrgu skeem;
3) mõõdistamisvõrgu skeemid;
4) paigaldatud geodeetiliste märkide asukohtade skeemid;
5) ehitusmaa-ala plaan (ka digitaalne).

(4) Tehnovõrkude ja -rajatiste andmestikus esitatakse:
1) tehnovõrkude ja -rajatiste skeem;
2) tehnovõrkude ja -rajatiste tabelid;
3) tehnovõrkude ja -rajatiste kooskõlastuste materjalid.

(5) Lisadena esitatakse geodeetiliste märkide järelevalvele andmise aktid.

(6) Lisanõudel esitatakse:
1) lähteülesanne;
2) töökava;
3) geodeetiliste lähtepunktide ülevaatuse andmik;
4) kohaliku geodeetilise võrgu punktide koordinaatide ja kõrguste kataloog;
5) mõõdistamisvõrgu püsimärkide koordinaatide ja kõrguste kataloog;
6) piirimärkide koordinaadid;
7) puuraukude jm punktide koordinaatide ja kõrguste andmik;
8) ehitiste nurkade koordinaatide andmik;
9) kaevude (kambrite) ja maapealsete tehnovõrkude tugede eskiisid;
10) hoonete fassaadide joonised;
11) muud dokumendid ja andmed.

(7) Ehitusgeodeetiliste tööde tulemusel valminud digitaalplaan peab:
1) võimaldama geodeetiliste ristkoordinaatide, absoluut- ja suhteliste kõrguste ja muude asjassepuutuvate andmete kartomeetrilist määramist;
2) andma teavet objektide põhiomaduste, parameetrite ja karakteristikute kohta;
3) topograafiliselt vastama planeeringute ja ehitusprojektide koostamise aluseks oleva kaardimaterjali vajadusele.

§6. Ehitusuuringute tulemuste esitamine

(1) Ehitusuuringuid tegev ettevõtja peab esitama ehitusuuringute tulemusi kajastavad andmed kohalikule omavalitsusele 10 päeva jooksul ehitusuuringute lõpetamise päevast arvates.

(2) Lõikes 1 nimetatud aruandes peavad olema esitatud järgmised andmed:
1) ehitusuuringute tegija nimi, äriregistri kood, isikukood ja sünniaeg;
2) ehitusuuringute teostamise koha aadress;
3) ehitusuuringute teostamise koha kinnistu asukoht;
4) ehitusuuringute teostamise koha asukohajärgse kinnistu nimetus;
5) ehitusuuringute teostamise koha asukohajärgse kinnistu number;
6) ehitusuuringute teostamise koha asukohajärgse kinnistu kinnistuspiirkond ja jaoskond;
7) ehitusuuringute teostamise koha asukohajärgse kinnistu kinnistamisotsuse tegemise kuupäev;
8) ehitusuuringute teostamise koha asukohajärgse katastriüksuse katastritunnus;
9) ehitusuuringute teostamise koha asukohajärgse katastriüksuse registreerimise kuupäev;
10) ehitusuuringute teostamise koha asukohajärgse katastriüksuse aadress;
11) ehitusuuringute teostamise koha kirjeldus;
12) ehitusgeodeetiliste tööde aruanne;
13) ehitusgeoloogiliste tööde aruanne.

Minister Liina TÕNISSON

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json