Teksti suurus:

Keskkonnajärelevalve seaduse ja relvaseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2003
Avaldamismärge:RT I 2002, 110, 653

Keskkonnajärelevalve seaduse ja relvaseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 11.12.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 23. detsembri 2002. a otsusega nr 299

§ 1. Keskkonnajärelevalve seaduses (RT I 2001, 56, 337; 2002, 61, 375) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 5. Maa-amet keskkonnajärelevalve teostajana

Maa-amet rakendab seaduses sätestatud abinõusid maakasutuse, maakorralduse ja maa-arvestuse nõuetest kinnipidamise kontrollimiseks ja ebaseadusliku tegevuse peatamiseks või lõpetamiseks.»;

2) paragrahvi 6 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) teavitab Keskkonnainspektsiooni keskkonda kahjustavast või ohustavast õigusvastasest tegevusest või loodusressursi kasutamisega seotud õiguspärasest tegevusest, kui selline tegevus seab ohtu inimeste elu, tervise või vara, ning Maa-ametit maakasutuse, maakorralduse ja maa-arvestuse nõuete rikkumise juhtumitest.»;

3) paragrahvi 7 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «ning maareformi»;

4) paragrahvi 15 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Teenistusrelva soetamine ja relvaloa andmine toimub vastavalt relvaseadusele (RT I 2001, 65, 377; 88, 531; 102, 673; 2002, 29, 175; 53, 336; 61, 375; 63, 387) ja selle alusel kehtestatud korrale.»;

5) paragrahvi 38 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Relvaseaduse (RT I 2001, 65, 377; 88, 531; 102, 673; 2002, 29, 175; 53, 336; 61, 375; 63, 387) § 3 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) teenistusrelv – relv, mis on seadusega ette nähtud avalikku võimu teostavatele valitsusasutustele, kohaliku omavalitsuse organitele ja asutustele ning kohtutele teenistusülesannete täitmise tagamiseks.»

§ 3. Käesoleva seadusega keskkonnajärelevalve seaduses tehtud muudatused jõustuvad 2003. aasta 1. jaanuaril ja relvaseaduses tehtud muudatus jõustub 2003. aasta 1. aprillil.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json