Teksti suurus:

Täitemenetluse seadustiku, kohalike maksude seaduse, ühistranspordiseaduse, liiklusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.01.2003
Avaldamismärge:RT I 2002, 110, 654

Täitemenetluse seadustiku, kohalike maksude seaduse, ühistranspordiseaduse, liiklusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus

Vastu võetud 11.12.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 23. detsembri 2002. a otsusega nr 300

§ 1. Täitemenetluse seadustikus (RT I 1993, 49, 693; 2002, 83, 489) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 9) maksuhalduri haldusaktid maksukohustuste ja muude rahaliste kohustuste sundtäitmise kohta;»;

2) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse punktiga 22 järgmises sõnastuses:

« 22) parkimisjärelevalve teostamisel tehtud viivistasu otsus.»;

3) paragrahvi 801 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Väärteo eest karistusena kohaldatud rahatrahv kantakse riigieelarvesse. Kui rahatrahvi määranud kohtuväline menetleja on valla- või linnavalitsus, kantakse väärteo eest karistusena määratud rahatrahv otsuse teinud kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Kui rahatrahvi määranud kohtuväline menetleja on valla- või linnavalitsusega halduslepingu sõlminud eraõiguslik juriidiline isik, kantakse väärteo eest karistusena määratud rahatrahv eraõigusliku juriidilise isikuga halduslepingu sõlminud kohaliku omavalitsuse eelarvesse.»

§ 2. Kohalike maksude seaduses (RT I 1994, 68, 1169; 1996, 49, 953; 1999, 16, 269; 101, 903; 2000, 33, 196; 81, 515; 2002, 44, 284) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

« 10) parkimistasu.»;

2) paragrahvi 12 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Sõiduki kasutaja on mootorsõidukimaksu maksja, kui ta kasutab mootorsõidukit kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel ning mootorsõiduki eest vastutava kasutaja andmed on kantud liiklusregistrisse.»;

3) seadust täiendatakse §-ga 141 järgmises sõnastuses:

« § 141. Parkimistasu

(1) Parkimistasu kehtestatakse avalikul tasulisel parkimisalal parkimise korraldamise eesmärgil.

(2) Parkimistasu määramine ja sissenõudmine toimub liiklusseaduses (RT I 2001, 3, 6; 2002, 92, 531; 90, 521) sätestatud alustel ja korras. Parkimistasu suhtes kohaldatakse maksukorralduse seadust liiklusseaduses sätestatud ulatuses.»

§ 3. Ühistranspordiseaduses (RT I 2000, 10, 58; 2001, 18, 85; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvid 548 ja 549 tunnistatakse kehtetuks;

2) seadust täiendatakse §-dega 5410 ja 54 11 järgmises sõnastuses:

« § 5410. Vanema hoolsuskohustuse täitmata jätmine, kui see tõi kaasa lapse sõidu ühissõidukis sõiduõigust tõendava dokumendita

Vanema või lapse muu seadusliku esindaja poolt hoolsuskohustuse täitmata jätmise eest, kui see tõi kaasa alla 14-aastase lapse sõidu bussis, trollis, trammis või reisirongis sõiduõigust tõendava dokumendita ja pileti ostmine oli nõutav, – karistatakse rahatrahviga kuni 10 trahviühikut.

§ 5411. Menetlus

(1) Käesoleva seaduse §-des 541–547 ja 5410 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku (RT I 2001, 61, 364; 2002, 86, 504; 82, 480) üldosa ja väärteomenetluse seadustiku (RT I 2002, 50, 313) sätteid.

(2) Käesoleva seaduse §-des 541–547 ja 5410 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on:
1) politseiprefektuur;
2) valla- või linnavalitsus;
3) maavalitsus;
4) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

(3) Käesoleva seaduse § 547 lõikes 1 ja §-s 54 10 sätestatud väärteo kohtuväline menetleja on eraõiguslik juriidiline isik halduslepingu alusel, mis on sõlmitud käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 2–4 nimetatud kohtuvälise menetlejaga.»

§ 4. Liiklusseaduses (RT I 2001, 3, 6; 2002, 92, 531, 90, 521) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 413 lõikes 6 asendatakse sõnad «§ 74 17, 7433 või 7435» sõnadega «§ 74 17 või 7433 või § 7435 lõike 2»;

2) paragrahvi 50 lõiget 5 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Tasulist parkimist kohaliku omavalitsusüksuse territooriumil korraldatakse käesoleva seaduse §-des 501–50 3 sätestatu kohaselt.»;

3) seadust täiendatakse §-dega 501–50 3 järgmises sõnastuses:

« § 501. Parkimistasu

(1) Kohalik omavalitsus võib oma territooriumil kehtestada tasulise parkimise ala, mille piires parkimisel peab mootorsõiduki juht maksma parkimistasu.

(2) Kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestab määrusega:
1) tasulise parkimise ala;
2) parkimistasu määra või diferentseeritud määrad;
3) parkimistasusoodustused ja -vabastused.

(3) Kohaliku omavalitsusüksuse territooriumi tasulise parkimise alal korraldab parkimist valla- või linnavalitsus. Parkimisjärelevalve teostamise, parkimistasu maksmise kontrollimise ning käesoleva seaduse §-s 502 sätestatud viivistasu määramise võib kohalik omavalitsus halduslepingu alusel üle anda eraõiguslikule juriidilisele isikule. Eraõiguslik juriidiline isik osaleb menetluses oma töötaja kaudu, kellele laienevad käesolevas seaduses ametiisiku kohta käivad sätted.

(4) Mootorsõiduki juht peab parkimistasu maksma enne või vahetult pärast parkimise alustamist. Kui mootorsõiduki juht on parkimise algusaja kirjalikult või parkimiskella abil teada andnud, siis tekib parkimistasu maksmise kohustus 15 minuti möödumisel parkimise alustamise hetkest, kui kohaliku omavalitsuse volikogu ei ole kehtestanud pikemat tähtaega.

(5) Parkimistasu laekub selle kehtestanud kohaliku omavalitsusüksuse eelarvesse.

§ 502. Viivistasu

(1) Parkimistasu maksmata jätmise või tasutud parkimisaja ületamise korral teeb parkimisjärelevalve ametiisik viivistasu määramise otsuse (edaspidi viivistasu otsus).

(2) Viivistasu maksja on mootorsõiduki omanik. Mootorsõiduki kasutaja on viivistasu maksja siis, kui mootorsõidukit kasutati kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel ning mootorsõiduki eest vastutava kasutaja andmed on kantud liiklusregistrisse.

(3) Viivistasu otsus koostatakse kolmes eksemplaris, millest üks eksemplar jääb ametiisikule, teine esitatakse mootorsõiduki juhile või kinnitatakse mootorsõiduki külge nähtavale kohale ilmastikukindlas ümbrises ning kolmas edastatakse viie päeva jooksul mootorsõiduki omanikule või kasutajale. Viivistasu otsuse kättetoimetamisele kohaldatakse maksukorralduse seaduse (RT I 2002, 26, 150; 57, 358; 63, 387; 99, 581) 4. peatükis sätestatut.

(4) Viivistasu otsusesse märgitakse:
1) otsuse koostanud ametiisiku ees- ja perekonnanimi ning ametinimetus;
2) selle asutuse nimetus, kelle nimel otsus tehakse, ja kontaktandmed;
3) eraõigusliku juriidilise isiku nimi ja kontaktandmed, kui otsuse on teinud tema;
4) otsuse tegemise koht, kuupäev ning kellaaeg;
5) parkimistasu maksmata jätmise korral pargitud mootorsõiduki tüüp, mark ja registreerimisnumber;
6) otsuse tegemise aluseks olevate asjaolude lühikirjeldus;
7) otsuse tegemise õiguslik alus;
8) parkimistasu maksmata jätmise eest määratud viivistasu;
9) teade selle kohta, et otsus toimetatakse kätte mootorsõiduki omaniku või kasutaja aadressil;
10) sundtäitmise algatamise hoiatus otsuse täitmata jätmise korral;
11) otsuse vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord.

(5) Kui mootorsõidukit ei ole tasulise parkimise kohast eemaldatud, on järelevalvet teostaval ametiisikul õigus vähemalt 24 tunni möödudes teha uus viivistasu otsus.

(6) Viivistasu määr ei tohi ületada 480 krooni ööpäevas. Viivistasu täpsustatud määra, sealhulgas vajaduse korral selle diferentseeritud määrad, kehtestab kohaliku omavalitsusüksuse volikogu. Viivistasu määramise aegumisele kohaldatakse maksukorralduse seaduse § 98 lõikes 2 sätestatut.

(7) Mootorsõiduki omanikule või kasutajale kättetoimetatavasse viivistasu otsusesse märgitakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud andmetele:
1) mootorsõiduki omaniku või kasutaja nimi või nimetus, isiku- või registrikood ning elu- või asukoha aadress;
2) viivistasu maksmise tähtaeg.

(8) Viivistasu otsusele lisatakse viivistasu maksekorraldus koos pangakonto numbri ning viitenumbriga. Viivistasu maksmise tähtaeg ei tohi olla lühem kui 14 päeva mootorsõiduki omanikule või kasutajale viivistasu otsuse kättetoimetamisest arvates.

(9) Viivistasu laekub selle kehtestanud kohaliku omavalitsusüksuse eelarvesse.

§ 503. Viivistasu maksmine ja vaidlustamine

(1) Viivistasu loetakse õigeaegselt makstuks, kui see on maksmise tähtpäevaks laekunud viivistasu otsuses märgitud pangakontole.

(2) Kui mootorsõiduki omanik või kasutaja leiab, et viivistasu otsusega on rikutud tema õigusi, võib ta pöörduda vaidega valla- või linnavalitsusse või esitada halduskohtule kaebuse.

(3) Viivistasu tähtpäevaks maksmata jätmise korral võib kohalik omavalitsus esitada viivistasu nõude koheseks sundtäitmiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras.»;

4) paragrahv 7438 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 7441 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva seaduse §-des 741–74 40 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on politseiprefektuur.»;

6) paragrahvi 7441 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesoleva seaduse §-s 7437 sätestatud väärteo menetleja on valla- või linnavalitsus.»;

7) paragrahv 7442 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Väärteomenetluse seadustikus (RT I 2002, 50, 313) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

« 3) eraõiguslik juriidiline isik halduslepingu alusel.»;

2) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Käesoleva seadustiku § 9 punktis 3 nimetatud eraõiguslik juriidiline isik osaleb väärteomenetluses oma töötaja kaudu. Eraõiguslikule juriidilisele isikule laieneb käesoleva paragrahvi lõigetes 2–4 sätestatu tema erisusi arvestades.»;

3) paragrahvi 54 lõiget 3 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) kui hoiatustrahv määratakse piirirežiimi rikkumise või Eesti Vabariigi riigipiiri või ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületamise eest, võib hoiatustrahvi tasuda kohtuvälisele menetlejale sularahas;»;

4) paragrahvi 57 lõike 1 punktis 11 asendatakse sõnad «§ 63 lõike 2» sõnadega «§ 63 lõike 1»;

5) paragrahvi 57 lõiget 1 täiendatakse punktiga 161 järgmises sõnastuses:

« 161) teave selle kohta, et piirirežiimi rikkumise või Eesti Vabariigi riigipiiri või ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületamise eest määratud rahatrahvi võib tasuda kohtuvälisele menetlejale sularahas;»;

6) paragrahvi 74 lõike 1 punktis 11 asendatakse sõnad «§ 63 lõiget 2» sõnadega «§ 63 lõiget 1»;

7) paragrahvi 108 punktis 9 asendatakse sõnad «§ 63 lõike 2» sõnadega «§ 63 lõike 1»;

8) paragrahvi 111 punktis 3 asendatakse sõnad «§ 63 lõiget 2» sõnadega «§ 63 lõiget 1».

§ 6. Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 1 punkt 2 ning §-d 2 ja 4 jõustuvad 2003. aasta 1. veebruaril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json