Teksti suurus:

Raskeveokimaksu seaduse ja liiklusseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2003
Avaldamismärge:RT I 2002, 110, 655

Raskeveokimaksu seaduse ja liiklusseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 11.12.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 23. detsembri 2002. a otsusega nr 301

§ 1. Raskeveokimaksu seaduses (RT I 2000, 81, 515) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse tekstis asendatakse sõna «autoregister» sõnaga «liiklusregister» vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Raskeveokimaksuga maksustatakse veoste vedamiseks ettenähtud:
1) liiklusregistris registreeritud 12-tonnise või suurema registri- või täismassiga veoauto, välja arvatud käesoleva paragrahvi punktis 2 nimetatud veoauto;
2) veoautost ja ühest või enamast haagisest koostatud 12-tonnise või suurema registri- või täismassiga autorong, mille veoauto on registreeritud liiklusregistris.»;

3) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) autorongi registrimassile või täismassile, võttes aluseks käesoleva lõike punktis 1 nimetatud veoauto näitajad, autorongi koosseisus üheaegselt kasutatavate haagiste telgede arvu ja nimetatud haagiste suurima massi, mille veoauto omanik või kasutaja on avaldanud Eesti Riiklikule Autoregistrikeskusele (edaspidi Autoregistrikeskus) ning Autoregistrikeskus on kandnud liiklusregistrisse.»;

4) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Autorongi, mille koosseisus kasutatakse üheaegselt mitut haagist, maksumäär leitakse lähtuvalt veoauto ja haagiste summaarsest suurimast massist ja telgede arvust.»;

5) paragrahvi 2 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Kui maksustamisperioodi jooksul liiklusregistris maksustamise aluseks olevaid andmeid muudetakse, arvutatakse samal maksustamisperioodil tasumisele kuuluv raskeveokimaks andmetest tuleneva suurima maksumäära järgi. Juurdemaksmisele kuuluv maksusumma arvutatakse proportsionaalselt tervete kalendrikuude arvuga, mis on jäänud muudetud andmete kandmisest liiklusregistrisse maksustamisperioodi lõpuni, ja tasutakse 15 kalendripäeva jooksul nende andmete liiklusregistrisse kandmise päevast arvates.»;

7) paragrahvi 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Raskeveokimaksu maksab Eestis ajutiselt või alaliselt elav füüsiline isik, Eestis registreeritud juriidiline isik ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus, kes omab käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud raskeveokit, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 1 1 ja 2 sätestatud juhtudel.

(11) Raskeveoki kasutaja on raskeveokimaksu maksjaks, kui ta kasutab raskeveokit kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel ja tema nimi või nimetus, isiku- või registrikood ning elu- või asukoha aadress on kantud liiklusregistrisse. Nimetatud kande puudumisel maksab raskeveokimaksu raskeveoki omanik.

(2) Kui käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud raskeveoki omanik ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isik või asutus, maksab raskeveokimaksu raskeveoki valdaja, kes on kantud liiklusregistrisse.

(3) Raskeveokimaksu maksja elu- või asukoht, raskeveoki registri- või täismass, telgede arv ja veoteljel õhkvedrustuse või sellega samaväärse vedrustuse olemasolu on määratud liiklusregistrisse kantud andmetega.»;

8) paragrahvi 5 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Raskeveokimaksu maksustamisperiood on kvartal.

(2) Maksumaksja on kohustatud arvutama ja tasuma raskeveokimaksu:
1) raskeveokilt hiljemalt maksustamisperioodi esimese kuu 15. kuupäevaks, välja arvatud käesoleva lõike punktides 2 ja 3 nimetatud juhtudel;
2) maksustamisperioodil liiklusregistris registreeritud veoautolt 15 kalendripäeva jooksul pärast veoauto registreerimist liiklusregistris;
3) autorongilt, mille suurim mass kanti liiklusregistrisse maksustamisperioodil, 15 kalendripäeva jooksul pärast autorongi koosseisus üheaegselt kasutatavate haagiste suurima massi kandmist Autoregistrikeskuse poolt liiklusregistrisse.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 2 ja 3 nimetatud veoautolt ja autorongilt makstakse raskeveokimaksu proportsionaalselt tervete kalendrikuude arvuga, mis on jäänud veoauto registreerimisest liiklusregistris või haagiste suurima massi kandmisest liiklusregistrisse maksustamisperioodi lõpuni.

(4) Raskeveoki võõrandamisel või kasutusõiguse üleminekul maksustamisperioodi kestel maksustamisperioodi eest tasutud raskeveokimaksu ei tagastata. Omaniku või kasutaja vahetuse vormistamisel liiklusregistri andmetes on raskeveoki soetanud või kasutusse saanud isik kohustatud tasuma raskeveokimaksu alates raskeveoki soetamisele või kasutusse saamisele järgnevast kvartalist.»;

9) paragrahv 7 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 9 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Autoregistrikeskus on kohustatud esitama Maksuametile iga maksustamisperioodi esimese kuu 10. kuupäevaks eelmisel maksustamisperioodil liiklusregistris registreeritud või sellest kustutatud raskeveokite kohta järgmised andmed:
1) veoauto omaniku või käesoleva seaduse § 3 lõigetes 11 ja 2 nimetatud juhtudel valdaja nimi (füüsilise isiku puhul ees- ja perekonnanimi);
2) veoauto omaniku või käesoleva seaduse § 3 lõigetes 11 ja 2 nimetatud juhtudel valdaja isikukood (selle puudumisel isiku sünnikuupäev, -kuu ja -aasta)  või registrikood;
3) veoauto omaniku või käesoleva seaduse § 3 lõigetes 1 1 ja 2 nimetatud juhtudel valdaja elu- või asukoha aadress;
4) veoauto registreerimismärgi andmed;
5) veoauto registri- või täismass;
6) autorongi koosseisus üheaegselt kasutatavate haagiste telgede arv ja nimetatud haagiste suurim mass, mis on kantud liiklusregistrisse, samuti kande tegemise kuupäev;
7) veoauto mark;
8) veoauto veoteljel õhkvedrustuse või sellega samaväärse vedrustuse olemasolu või puudumine;
9) veoauto telgede arv;
10) veoauto registreerimise, registrikande muutmise või registrist kustutamise kuupäev.»;

11) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Kui liiklusregistris maksustamise aluseks olevad raskeveoki või maksumaksja andmed maksustamisperioodi jooksul muutuvad, on Autoregistrikeskus kohustatud sellest Maksuametile teatama maksustamisperioodile järgneva kuu 10. kuupäevaks.»;

12) paragrahvi 13 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Liiklusregistris peavad olema raskeveoki kohta järgmised andmed:
1) veoauto registri- või täismass;
2) veoauto telgede arv;
3) veoauto veotelje vedrustuse tüüp (õhkvedrustuse või sellega samaväärse vedrustuse olemasolu või puudumine) ;
4) sihtotstarbelise veoauto puhul kirje, kas sõiduk on ette nähtud veose veoks;
5) autorongi koosseisus üheaegselt kasutatavate haagiste telgede arv ja nimetatud haagiste suurim mass.

(2) Kui osa käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetest liiklusregistris puudub, on maksumaksja kohustatud nende registrisse kandmiseks pöörduma Autoregistrikeskusesse hiljemalt 2003. aasta 20. märtsiks. Eelnimetatud andmete liiklusregistrisse kandmisest tulenev registreerimistunnistuse vahetamine on kuni 2003. aasta 31. märtsini riigilõivuvaba.

(3) Autoregistrikeskus on kohustatud esitama Maksuametile hiljemalt 2003. aasta 10. aprilliks liiklusregistris registreeritud raskeveokite kohta käesoleva seaduse § 9 lõikes 2 loetletud andmed 2003. aasta 31. märtsi seisuga.

(4) Maksumaksja on kohustatud arvutama ja tasuma 2003. aasta esimesel kvartalil tasumisele kuuluva raskeveokimaksu 2003. aasta 15. aprilliks, tasudes selle koos järgmisel maksustamisperioodil tasumisele kuuluva maksusummaga. Käesoleva seaduse § 2 lõiget 3 ei kohaldata 2003. aasta esimese kvartali eest tasumisele kuuluva raskeveokimaksu arvutamisel.»;

13) seaduse lisa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Lisa
raskeveokimaksu seaduse juurde

RASKEVEOKIMAKSU MÄÄRAD

Raskeveoki kategooria telgede arvu järgi Registri- või täismass (kg)

Maksumäär vastavalt veotelje vedrustuse tüübile (krooni kvartalis)

    õhk- või sellega samaväärne vedrustus

muud tüüpi vedrustus

Veoauto      
2 telge 12 000 – 12 999 0 125
  13 000 – 13 999 125 340
  14 000 – 14 999 340 475
  15 000 ja enam 475 1075
3 telge 12 000 – 14 999 0 0
  15 000 – 16 999 125 215
  17 000 – 18 999 215 440
  19 000 – 20 999 440 565
  21 000 – 22 999 565 875
  23 000 ja enam 875 1350
4 telge 12 000 – 22 999 0 0
  23 000 – 24 999 565 575
  25 000 – 26 999 575 890
  27 000 – 28 999 890 1415
  29 000 ja enam 1415 2100
Autorong
(veoauto + haagis)
     
2+1 telge 12 000 – 13 999 0 0
  14 000 – 15 999 0 0
  16 000 – 17 999 0 50
  18 000 – 19 999 50 125
  20 000 – 21 999 125 290
  22 000 – 22 999 290 375
  23 000 – 24 999 375 690
  25 000 ja enam 690 1200
2+2 telge 12 000 – 14 999 0 0
  15 000 – 22 999 0 0
  23 000 – 24 999 115 275
  25 000 – 25 999 275 450
  26 000 – 27 999 450 665
  28 000 – 28 999 665 800
  29 000 – 30 999 800 1315
  31 000 – 32 999 1315 1825
  33 000 ja enam 1825 2765
2+3 telge 12 000 – 35 999 0 0
  36 000 – 37 999 1450 2015
  38 000 ja enam 2015 2740
3+2 telge 12 000 – 35 999 0 0
  36 000 – 37 999 1275 1775
  38 000 – 39 999 1775 2465
  40 000 ja enam 2465 3640
3+3 12 000 – 35 999 0 0
või enam telge 36 000 – 37 999 725 875
  38 000 – 39 999 875 1315
  40 000 ja enam 1315 2090 »

§ 2. Liiklusseaduses (RT I 2001, 3, 6; 2002, 92, 531; 90, 521) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 17 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «või raskeveokimaksu»;

2) paragrahv 7439 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 7439. Mootorsõidukimaksu tasumist või sellest vabastamist tõendava dokumendi mitteesitamine

Sõidukijuhi poolt mootorsõidukimaksu tasumist või sellest vabastamist tõendava dokumendi mitteesitamise eest kontrollimise õigust omavale isikule – karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut.»

§ 3. Käesolev seadus jõustub 2003. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json