Teksti suurus:

Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.09.2010
Avaldamismärge:RTL 2003, 3, 27

Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile

Vastu võetud 27.12.2002 nr 70

Määrus kehtestatakse « Ehitusseaduse» (RT I 2002, 47, 297; 99, 579) § 23 lõike 10 alusel.

§1. Ehitusprojekt

(1) Ehitusprojekt on ehitise või selle osa ehitamiseks ja kasutamiseks vajalike dokumentide kogum, mis koosneb tehnilistest joonistest, seletuskirjast, hooldusjuhendist ja muudest asjakohastest dokumentidest.

(2) Ehitusprojekti iga dokument peab olema identifitseeritav ehitise, ehitusprojekti koostaja ja kontrollija ning ehitusprojekti koostamise aja andmete kaudu.

§2. Ehitusloa taotlemisel esitatav ehitusprojekt

(1) Ehitusloa taotlemisel esitatakse kohalikule omavalitsusele ehitusprojekt kahes eksemplaris.

(2) Ehitusloa taotlemisel esitatavas ehitusprojektis esitatakse ehitise kohta need andmed ja ehitusprojekti osad, mis on asjakohased ning mida on otstarbekas ja võimalik määrata.

(3) Ehitusloa taotlemisel esitatavas ehitusprojektis sisalduvad:
1) arhitektuuriosa;
2) ehituskonstruktsiooniosa;
3) kütte- ja ventilatsiooniosa;
4) veevarustus- ja kanalisatsiooniosa;
5) elektri- ja nõrkvoolupaigaldiste osa;
6) tuleohutuse osa;
7) ehitisele seadustes ja nende alusel kehtestatud õigusaktides kehtestatud kohustuslikud nõuded;
8) ehitatava ehitise asukoha maa-ala ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste uurimustööde andmed.

(4) Ehitise rekonstrueerimise korral sisaldab ehitusprojekt vajadusel lisaks lõikes 3 nimetatule:
1) olemasoleva ehitise mõõdistusprojekti;
2) olemasoleva ehitise geodeetilise mõõdistamise andmeid;
3) olemasoleva ehitise ekspertiisi andmeid;
4) olemasoleva ehitise varasemat ehitusprojekti ja ümberehituste tööjooniseid.

(5) Ehitusprojekti seletuskirja lisana peavad olema toodud kirjaliku nõusoleku, ehitusloa ja kasutusloa taotlemisel kohalikule omavalitsusele esitatavad ehitise tehnilised andmed.

(6) Ehitusprojekti või selle osa tiitellehel esitatakse:
1) ehitise nimetus;
2) ettevõtja andmed;
3) registreeringu number ja kuupäev;
4) ettevõtja vastutavate spetsialistide nimed ja allkirjad;
5) ehitusprojekti või selle osa koostamise aeg.

§3. Ehitusprojekti arhitektuuriosa

(1) Ehitusprojekti arhitektuuriosas määratletakse vähemalt:
1) ehitise kavandatav kestvus (ehitise tööiga);
2) ruumide funktsionaalsed seosed;
3) põhilised ehitusmaterjalid ja -tooted;
4) arhitektuurinõuded piirdekonstruktsioonidele;
5) nähtavate pindade põhilised ehitusmaterjalid ja viimistlus.

(2) Ehitusprojekti arhitektuuriosas sisalduvad vähemalt:
1) ehitise arhitektuurijoonised, nagu näiteks üldmõõtmetega plaanid, vaated ja lõiked, mõõtkavas kuni 1:400;
2) evakuatsiooniskeemid;
3) asendiplaani joonised mõõtkavas kuni 1:2000;
4) liiklusskeem asendiplaanil;
5) vertikaalplaneerimise skeem;
6) arhitektuuriosa seletuskiri.

§4. Ehitusprojekti ehituskonstruktsiooniosa

(1) Ehitusprojekti ehituskonstruktsiooniosas määratletakse vähemalt:
1) ehitiste põhiliste konstruktsioonide parameetrid ja mõõtmed;
2) piirdekonstruktsioonide sooja- ja mürapidavused;
3) vundamendilahendus;
4) lisauuringute vajadus.

(2) Ehitusprojekti ehituskonstruktsiooniosas sisalduvad vähemalt:
1) koormused;
2) konstruktsioonid, konstruktsioonide olulisemad ehitusmaterjalid ja -tooted, konstruktsioonisammud ja silded;
3) konstruktsiooni põhielementide paiknemise üldjoonised ja montaažiskeemid mõõtkavas kuni 1:200;
4) konstruktsiooni põhilised detailid mõõtkavas kuni 1:50.

§5. Ehitusprojekti kütte- ja ventilatsiooniosa

(1) Ehitusprojekti kütte- ja ventilatsiooniosas määratletakse vähemalt:
1) kütte, jahutuse ja ventilatsiooni üldpõhimõtted;
2) hoone ligikaudne energiavajadus (soojus, jahutus, elektrivajadus kütteks, jahutuseks ja ventilatsiooniks);
3) valitud soojusallikas (lokaalne või kaugküttevõrk);
4) ventilatsiooni ligikaudsed õhuhulgad;
5) väljuva õhu hajutamise ja ventilatsiooniõhu puhastamise vajadus sundventilatsiooni olemasolu korral;
6) määratletakse tehnoruumide vajadus.

(2) Ehitusprojekti kütte- ja ventilatsiooniosas esitatakse tehniline kirjeldus, milles sisalduvad vähemalt:
1) küttesüsteemi iseloomustus ja küttekehade põhimõtteline paiknemine;
2) ventilatsioonisüsteemi iseloomustus, arv ja võimsus;
3) kütte- ja ventilatsioonisüsteemide teeninduspiirkonnad;
4) kütte- ja ventilatsioonisüsteemide põhiliste seadmete, nagu näiteks katlad ja soojusvahetid, tehnilised parameetrid;
5) torustike põhimõtteline paiknemine;
6) tehnoruumide vajadus, paiknemine ja suurus.

(3) Vajadusel esitatakse kütte- ja ventilatsioonisüsteemide skemaatiline paiknemine plaanidel ja lõigetel mõõtkavas kuni 1:400.

(4) Asendiplaanil või vajadusel geodeetilisel alusplaanil esitatakse tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad.

§6. Ehitusprojekti veevarustus- ja kanalisatsiooniosa

(1) Ehitusprojekti veevarustus- ja kanalisatsiooniosas määratletakse vähemalt:
1) veevarustuse ja kanalisatsiooni põhimõtted;
2) ühendused tehnovõrkude ja -rajatistega;
3) veevarustuse ja kanalisatsiooni ligikaudsed vooluhulgad;
4) vee ja heitvee puhastamise vajadus;
5) vajadusel tehnovõrkude ja -rajatiste, puhastusseadmete, veemõõdusõlme paiknemine;
6) drenaažid ja sademevee äravoolud.

(2) Ehitusprojekti veevarustus- ja kanalisatsiooniosas esitatakse tehniline kirjeldus, milles sisalduvad vähemalt:
1) torustike ja olulisemate veetarbijate paiknemine;
2) veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide arv ja vooluhulgad;
3) ühenduskohad tehnovõrkude ja -rajatistega;
4) tehnoruumide vajadus, paiknemine ja suurus.

(3) Vajadusel esitatakse veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide paiknemine plaanidel ja lõigetel mõõtkavas kuni 1:400.

(4) Asendiplaanil või vajadusel geodeetilisel alusplaanil esitatakse tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad.

§7. Ehitusprojekti elektri- ja nõrkvoolupaigaldiste osa

(1) Ehitusprojekti elektri- ja nõrkvoolupaigaldiste osas määratletakse vähemalt:
1) elektri ja nõrkvoolu põhimõtted;
2) ühendused tehnovõrkude ja -rajatistega;
3) vajadusel tehnovõrkude ja -rajatiste paiknemine.

(2) Ehitusprojekti elektri- ja nõrkvoolupaigaldiste osas sisalduvad vähemalt tugevvoolupaigaldis ja nõrkvoolupaigaldis.

(3) Tugevvoolupaigaldis võib koosneda järgmistest osadest:
1) elektrivarustusosa;
2) elektrijaotussüsteemid;
3) elektrivalgustussüsteemid;
4) elekterküttesüsteemid;
5) erisüsteemid.

(4) Nõrkvoolupaigaldis võib koosneda järgmistest osadest:
1) automaatika, sealhulgas ehitise automaatika ja tehnoloogiline automaatika;
2) infoedastus- ja turvasüsteemid, sealhulgas telefonside, andmeside, antennisüsteem, helindus, audio-videosüsteemid, tulekahjusignalisatsioon, valvesignalisatsioon, videovalve, läbipääsusüsteem, erisüsteemid.

(5) Elektrivarustusosas sisalduvad:
1) seletuskiri tehniliste üldandmete, süsteemide kirjelduse ja võimsuse vajaduse andmetega;
2) koormuste arvutuste tabel;
3) asendiplaan olemasolevate, teisaldatavate ja uute elektrivõrkudega;
4) elektrivarustuse skeem;
5) elektri jaotusvõrgu skeem;
6) tehnoruumide, nagu näiteks on alajaam, peajaotla ja diiselgeneraatori ruum, ligikaudne planeering koos seadmete paigutusega;
7) põhiliste kaabliteede ja kilbiruumide plaanid;
8) tüüpruumide plaanid;
9) süsteemide skeemid.

(6) Automaatikaosas sisalduvad:
1) seletuskiri tehniliste üldandmete ja süsteemide kirjeldusega;
2) süsteemide üldskeemid ja vajadusel plaanid.

(7) Infoedastus- ja turvasüsteemide osas sisalduvad:
1) seletuskiri tehniliste üldandmete ja süsteemide kirjeldusega;
2) asendiplaan koos välisvõrkudega;
3) tehnoruumide, nagu näiteks valveruum, valveseadmete ruum, serveriruum ja jaotlad, plaanid;
4) süsteemide põhimõtteskeemid ja vajadusel plaanid.

§8. Ehitusprojekti tuleohutusosa

(1) Ehitusprojekti tuleohutuse osas määratletakse:
1) ehitise tulepüsivusklass;
2) ehitise tuleohutuse tagamise põhimõtted.

(2) Ehitusprojekti tuleohutusosas sisalduvad vähemalt:
1) konstruktsioonide ja kogu hoone tulepüsivust iseloomustavad näitajad;
2) ehitise jagunemine tuletõkkesektsioonideks;
3) üldplaan koos üldkasutatavate teede ja veevõrguga, tuletõrje veevõtukohtadega, nii projekteeritavate, olemasolevate kui ka naaberkinnistul asetsevate ehitiste tulepüsivusklasside äranäitamisega;
4) tuletõrje juurdesõiduteed hoonetele;
5) tulemüüride ja tuletõkkesektsioone moodustavate konstruktsioonide, sealhulgas tuletõkkeuste avatäidete ning läbiviikude asukohad (joonistel) ja ka nende tulepüsivusajad;
6) evakuatsioonilahendus, sealhulgas evakueeruvate inimeste arv, evakuatsiooniteede arvutus, trepikodade iseloomustus, hädaväljapääsud;
7) pääsud keldrisse, pööningule, katusele;
8) ventilatsiooni- ja kütteseadmete tuleohutus;
9) ehitises rakendatud tuleohuklassid ja tulekaitsetasemed;
10) turvavalgustussüsteemide paigutus ja olemasolu;
11) automaatsete tulekahjusignalisatsiooni-, tulekustutus-, piksekaitse- ja suitsutõrjesüsteemide olemasolu ja nende iseloomustus;
12) tuletõrjeveevarustussüsteemi lahendus;
13) muud tuleohutust mõjutavad olulised tegurid.

(2) Ehitusprojekti tuleohutuseosa võib koosneda viidetest ehitusprojekti muudele osadele, nagu näiteks joonistele või skeemidele, kui lõikes 1 toodud andmed on esitatud.

§9. Ehitusprojekti tehnilised joonised

(1) Ehitusprojekti tehniliste jooniste põhiformaadi suurus on A 4 (210 mm normaalpikkus ja 297 mm normaalkõrgus). Vajadusel suurendatakse põhiformaati n × 210 mm pikkuse suunas ja n × 297 mm kõrguse suunas.

(2) Ehitusprojekti tehniliste jooniste formaadi määramisel lähtutakse ehitatavast ehitisest.

(3) Jooniste vormistamisel kasutatavad joonepaksused on järgmised:
1) mõõtjooned, abijooned ja vaatejooned on vahemikus 0,2–0,25 mm;
2) lõikejoon on vahemikus 0,5–0,6 mm;
3) pealkirjad on vahemikus 0,5–0,7 mm;
4) mõõtarvud ja muud kirjad on vahemikus 0,25–0,35 mm.

§10. Üksikelamu, suvila, aiamaja ja taluhoone ehitusprojekt

Ehitusloa taotlemisel esitatakse üksikelamu, suvila, aiamaja ja taluhoone ehitusprojekt, milles sisalduvad vähemalt:
1) ehitusprojekti arhitektuurisosa joonised ja seletuskiri;
2) ehitusprojekti ehituskonstruktsiooniosa, kütte- ja ventilatsiooniosa, veevarustus- ja kanalisatsiooniosa, elektri- ja nõrkvoolupaigaldiste osa ja tuleohutuse osa seletuskirjad.

§11. Ehitusprojekt ehitise lammutamiseks

Ehitusloa taotlemisel ehitise lammutamiseks esitatakse ehitusprojekt, milles sisalduvad vähemalt:
1) lammutatavad konstruktsioonid;
2) lammutustööde kirjeldus, kasutatav tehnoloogia ja järjekord;
3) konstruktsioonide ajutise toestamise viisid;
4) lammutatavate ehitusmaterjalide ja -toodete ligikaudsed kogused ja käitlemiskohad.

Minister Liina TÕNISSON

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json