Teksti suurus:

Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse § 88 ja äriseadustiku § 71 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.12.2002
Avaldamismärge:RT I 2002, 110, 657

Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse § 88 ja äriseadustiku § 71 muutmise seadus

Vastu võetud 17.12.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 23. detsembri 2002. a otsusega nr 306

§ 1. Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse (RT I 2000, 57, 373; 2001, 48, 268; 79, 480; 89, 532; 93, 565; 2002, 23, 131; 63, 387) §-s 88 tehakse järgmised muudatused:

1) lõiget 3 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

«Aktsiate registreerimisest Eesti väärtpaberite keskregistris on vabastatud aktsiaselts, kelle pankroti kohus välja kuulutas või kelle sundlõpetamise otsustas kohus muul alusel kui käesolev paragrahv või kes esitas kohtu registriosakonnale hiljemalt 2003. aasta 1. juuliks kandeavalduse:
1) täis-, usaldus- või osaühinguks ümberkujundamise kohta;
2) ühinemise kohta, kui ühendavaks ühinguks on aktsiaselts, kelle aktsiad on Eesti väärtpaberite keskregistris registreeritud või vastav taotlus on esitatud hiljemalt eelnimetatud kuupäeval;
3) ühinemise kohta, kui ühendavaks ühinguks on täis-, usaldus- või osaühing;
4) jagunemise kohta jaotumise teel, kui omandavateks äriühinguteks on täis-, usaldus- ja osaühingud;
5) vabatahtliku lõpetamise kohta.»;

2) lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Aktsiaselts, kes ei ole tähtaegselt täitnud käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud kohustust, loetakse sundlõpetatuks.»;

3) paragrahvi täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

« (71) Kui aktsiaselts ei ole esitanud hiljemalt 2003. aasta 1. juuliks käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud taotlust või kandeavaldust, rakendab äriregistri pidaja aktsiaseltsi ning tema juhatuse liikmete suhtes äriseadustiku §-s 71 andmete esitamata jätmise kohta sätestatut. Taotlust või kandeavaldust ei loeta esitatuks, kui see on käesoleva paragrahvi lõike 3 või äriseadustiku § 50 lõike 2 alusel jäetud vastu võtmata.»;

4) paragrahvi täiendatakse lõikega 72 järgmises sõnastuses:

« (72) Aktsiaselts, kes ei ole esitanud käesoleva paragrahvi lõikes 3 nõutud taotlust või kandeavaldust hiljemalt 2003. aasta 16. septembriks või kelle taotlus või kandeavaldus jäetakse seaduse alusel vastu võtmata või rahuldamata, loetakse sundlõpetatuks.»;

5) lõiget 8 täiendatakse pärast sõnu «lõike 7» sõnadega «või lõike 72».

§ 2. Äriseadustiku (RT I 1995, 26–28, 355; 1998, 91–93, 1500; 1999, 10, 155; 23, 355; 24, 360; 57, 596; 102, 907; 2000, 29, 172; 49, 303; 55, 365; 57, 373; 2001, 34, 185; 56, 332 ja 336; 89, 532; 93, 565; 2002, 3, 6; 35, 214; 53, 336; 61, 375; 63, 387 ja 388; 96, 564; 102, 600) § 71 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Ettevõtjat ega kohustatud isikut ei pea eelnevalt hoiatama seadusega ettenähtud andmete seadusega ettenähtud tähtajaks esitamata jätmise eest trahvimise korral.»

§ 3. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json