Teksti suurus:

Elektriohutusseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.12.2002
Avaldamismärge:RT I 2002, 110, 659

Elektriohutusseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 18.12.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 23. detsembri 2002. a otsusega nr 309

I. Elektriohutusseaduses (RT I 2002, 49, 310) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Seaduse tekstis asendatakse sõna «majandusminister» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniminister» vastavas käändes.

§ 2. Paragrahvi 4 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kahe või enama korteriga hoone korterivaldajate ühiskasutuses olev elektripaigaldis;».

§ 3. Paragrahvi 14 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) ettenähtud juhtudel on tehtud elektripaigaldise tehniline kontroll (edaspidi tehniline kontroll);».

§ 4. Paragrahvi 16 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) korraldama ettenähtud juhtudel elektripaigaldise tehnilist kontrolli;».

§ 5. Paragrahvi 25 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Kolmanda liigi elektripaigaldise tehnilist kontrolli võib teostada käesoleva paragrahvi lõike 2 nõuetele vastav tehnilise kontrolli teostaja, samuti elektritöö ettevõtja.»

§ 6. Paragrahvi 27 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Tehnilise kontrolli teostamise korra ja mahud ning korralise kontrolli juhud ja sageduse sõltuvalt elektripaigaldise liigist, kasutusotstarbest ja tehnilistest näitajatest kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.»

§ 7. Paragrahvi 45 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« § 45. Elektripaigaldise kasutusele võtmise ja kasutamise nõuete rikkumine

(1) Elektripaigaldise kasutusele võtmise nõuete või kasutamise nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.»

§ 8. Paragrahvi 49 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Enne 1999. aasta 1. maid kasutusele võetud kolmanda liigi elektripaigaldisele, millele ei ole tehnilist kontrolli tehtud, tuleb esimene korraline tehniline kontroll, kui see on kohustuslik, teha 2004. aasta 1. juuliks.

II. § 9. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json