Teksti suurus:

Ravikindlustuse seadusega seonduvate seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.12.2002
Avaldamismärge:RT I 2002, 110, 660

Ravikindlustuse seadusega seonduvate seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 18.12.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 23. detsembri 2002. a otsusega nr 310

§ 1. Maksukorralduse seaduse (RT I 2002, 26, 150; 57, 358; 63, 387; 99, 581) § 29 punktis 14 asendatakse sõnad «Eesti Vabariigi ravikindlustusseaduses (RT 1991, 23, 272; RT I 1999, 7, 113; 29, 397; 2000, 57, 374; 84, 536; 102, 675; 2001, 42, 233; 47, 260)» sõnadega «ravikindlustuse seaduses (RT I 2002, 62, 377)».

§ 2. Elundite ja kudede siirdamise seaduse (RT I 2002, 21, 118; 53, 336; 63, 387) § 15 lõikes 2 asendatakse sõnad «Eesti Vabariigi ravikindlustusseaduses (RT 1991, 23, 272; RT I 1999, 7, 113; 29, 397; 2000, 57, 374; 84, 536; 102, 675; 2001, 42, 233; 47, 260)» sõnadega «ravikindlustuse seaduses (RT I 2002, 62, 377)».

§ 3. Kaitseväeteenistuse seaduse (RT I 2000, 28, 167; 2001, 34, 190; 47, 260; 58, 353; 97, 604; 100, 648; 2002, 61, 375; 63, 387) § 163 lõikes 2 asendatakse sõnad «ravikindlustusseaduses (RT 1991, 23, 272; RT I 1999, 7, 113; 29, 397)» sõnadega «ravikindlustuse seaduses (RT I 2002, 62, 377)».

§ 4. Kuriteoohvritele riikliku hüvitise maksmise seaduses (RT I 1999, 4, 51; 2001, 12, 50; 100, 648; 2002, 56, 350; 61, 375) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Töövõimetusest tulenev kahju hüvitatakse ravikindlustuse seaduse (RT I 2002, 62, 377) § 55 alusel arvutatud ühe kalendripäeva keskmisest tulust lähtuvalt.»;

2) paragrahvi 28 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Kuni 2003. aasta 1. aprillini hüvitatakse töövõimetusest tulenev kahju ravikindlustuse seaduse § 88 alusel arvutatud ühe kalendripäeva keskmisest tulust lähtuvalt.»

§ 5. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json