Teksti suurus:

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2003
Avaldamismärge:RT I 2002, 110, 661

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 18.12.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 23. detsembri 2002. a otsusega nr 311

§ 1. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduses (RT I 2001, 50, 284; 2002, 57, 360; 61, 375; 62, 377) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 18 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kiirabibrigaadi pidaval juriidilisel isikul ei või olla teist tegevusala peale kiirabi osutamise ning tervishoiualase õppe- ja teadustöö.»;

2) paragrahvi 22 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Haiglat pidaval aktsiaseltsil või sihtasutusel ei või olla teist tegevusala peale eriarstiabi, kiirabi, iseseisvalt osutatavate õendusabi teenuste ja sotsiaalteenuste osutamise ning tervishoiualase õppe- ja teadustöö.»;

3) paragrahvi 22 lõike 4 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Haigla liigid on piirkondlik haigla, keskhaigla, üldhaigla, kohalik haigla, erihaigla, taastusravihaigla ja hooldushaigla.»;

4) paragrahvi 25 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Iseseisvalt võib õendusabi osutada sellekohase tegevusloaga äriühing, sihtasutus või füüsilisest isikust ettevõtja.»;

5) paragrahvi 52 lõiget 1 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

« 9) taastusravi tuusikuid riikliku pensionikindlustuse seaduse (RT I 2001, 100, 648; 2002, 53, 336 ja 338; 61, 375) ja soodustingimustel vanaduspensionide seaduse (RT 1992, 21, 292; RT I 1993, 40, 596; 1994, 24, 398; 51, 856; 83, 1450; 1995, 61, 1027; 95, 1631; 1996, 22, 437; 86, 1539; 1997, 81, 1366; 1998, 17, 266; 107, 1767; 2000, 25, 147; 2001, 100, 648; 2002, 61, 375) alusel pensioni saavatele mittetöötavatele pensionäridele.»;

6) paragrahvi 55 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) tervishoiuteenuste ühtlase kättesaadavuse tagamiseks piirkondlike haiglate, keskhaiglate, üldhaiglate, kohalike haiglate ja erihaiglate loetelu (edaspidi haiglate loetelu);»;

7) paragrahvi 56 lõiget 1 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

« 10) riikliku pensionikindlustuse seaduse ja soodustingimustel vanaduspensionide seaduse alusel pensioni saavatele mittetöötavatele pensionäridele taastusravi tuusikute väljastamise tingimused ja korra.»;

8) paragrahvi 65 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kuni 2005. aasta 1. jaanuarini võivad nimistu alusel perearstina tegutseda üldarst ja lastearst, kui nad on saanud perearstina tegutsemise õiguse enne käesoleva seaduse jõustumist ja kui nad õpivad perearsti residentuuris või perearstiks spetsialiseerumise kursustel.» ;

9) paragrahvi 73 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva seaduse § 22 lõige 2 jõustub 2003. aasta 1. jaanuaril ja §-d 12–15 jõustuvad 2005. aasta 1. jaanuaril.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2003. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json