Teksti suurus:

Ehitise teatise vorminõuded ja esitamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.10.2014
Avaldamismärge:RTL 2003, 3, 29

Ehitise teatise vorminõuded ja esitamise kord

Vastu võetud 27.12.2002 nr 72

Määrus kehtestatakse «Ehitusseaduse» (RT I 2002, 47, 297; 99, 579) § 16 lõike 8 alusel.

§ 1.   Ehitise teatis

  (1) Ehitise omanik peab esitama kohalikule omavalitsusele ehitise teatise:
  1) detailplaneeringu kohustusega aladel viie tööpäeva jooksul väikeehitise püstitamise päevast arvates, kui väikeehitisele ei taotleta kasutusluba;
  2) ehitise likvideerimise korral.

  (2) Ehitise omanik võib esitada olemasolevate ehitiste kohta käivate andmete täpsustamiseks kohalikule omavalitsusele ehitise teatise.

  (3) Iga püstitatud väikeehitise kohta tuleb esitada eraldi ehitise teatis.

  (4) Füüsilisest isikust ehitise omanik esitab väikeehitise püstitamise ja olemasoleva ehitise andmete täpsustamise korral käesoleva määruse lisas 1 toodud ehitise teatise ning ehitise likvideerimise korral käesoleva määruse lisas 3 toodud ehitise teatise.

  (5) Juriidilisest isikust ehitise omanik esitab väikeehitise püstitamise ja olemasoleva ehitise andmete täpsustamise korral käesoleva määruse lisas 2 toodud ehitise teatise ning ehitise likvideerimise korral käesoleva määruse lisas 4 toodud ehitise teatise.

§ 2.   Ehitise teatise andmed

  (1) Ehitise teatises esitatakse need ehitise tehnilised andmed, mida on otstarbekas ja võimalik määrata.

  (2) Ehitise teatises esitatakse andmed mitme isiku olemasolu korral iga isiku kohta eraldi.

  (3) Ehitise teatises esitatakse andmed iga ehitise osa, sealhulgas korteri ja mitteeluruumi kohta eraldi.

  (4) Kui ehitise koordinaadid ei ole teada või kui ehitisel puudub nimetus, siis ehitise teatises neid andmeid ei esitata.

§ 3.   Ehitise teatise esitamine

  (1) Ehitise omanik võib ehitise teatise esitada kohalikule omavalitsusele paberkandjal.

  (2) Ehitise teatis peab olema allkirjastatud selleks volitusi omava isiku poolt.

§ 4.   Ehitise teatise andmete õigsus

  Ehitise teatise esitaja vastutab enda poolt kohalikule omavalitsusele ehitise teatises esitatud andmete õigsuse eest.

Lisad avaldatakse elektroonilises Riigi Teatajas («Riigi Teataja seaduse» § 4 lg 2, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 24. detsembri 2002. a kiri nr 8-1-1/02/2347 ja riigisekretäri 30. detsembri 2002. a resolutsioon nr 17-1/9339).

Liina TÕNISSON
Minister

Marika PRISKE
Kantsler

Lisa 1 EHITISE TEATIS

Lisa 2 EHITISE TEATIS

Lisa 3 EHITISE TEATIS EHITISE LIKVIDEERIMISE KOHTA

Lisa 4 EHITISE TEATIS EHITISE LIKVIDEERIMISE KOHTA

/otsingu_soovitused.json