Teksti suurus:

Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.03.2008
Avaldamismärge:RTL 2003, 3, 30

Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord

Vastu võetud 27.12.2002 nr 73

Määrus kehtestatakse « Ehitusseaduse» (RT I 2002, 47, 297; 99, 579) § 57 lõike 3 alusel.

§1. Riiklikule ehitisregistrile andmete esitajad

Riiklikule ehitisregistrile (edaspidi register) esitavad andmeid:
1) kohalik omavalitsus;
2) Tehnilise Järelevalve Inspektsioon;
3) Muinsuskaitseinspektsioon;
4) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;
5) Raudteeamet;
6) notarid.

§2. Registrile andmete esitamine

(1) Registrisse esitab andmed nende andmete esitaja elektrooniliselt registri kasutamiseks loodud tarkvara abil viie päeva jooksul vastavalt andmetele kas:
1) kohaliku omavalitsuse poolt kirjaliku nõusoleku andmise otsustamise päevast arvates või
2) ehitusloa väljastamise otsustamise päevast arvates või
3) kasutusloa väljastamise otsustamise päevast arvates või
4) nende saamise päevast arvates.

(2) Andmete esitaja kannab enda poolt esitatavad andmed registri veebilehel oleva vastavate andmete kohta käiva Ministeeriumi määratud sisendi kaudu täites andmed andmete esitaja kohta ning vastava asjassepuutuvaid andmeid käsitleva käesoleva määruse lisades 1–26 toodud teatise.

(3) Andmete registrisse kandmisel registreeritakse selle toimingu kuupäev.

§3. Andmete registrisse vastuvõtmisest keeldumine

Andmete registrisse vastuvõtmisest keeldutakse, kui esitatud teatis ei ole nõuetekohane.

§4. Registriandmete muutmine

Registriandmete muutmise korral esitab andmete esitaja teatise, milles on toodud uued andmed.

§5. Registrisse kantud andmete õigsuse tagamine

(1) Andmete esitaja vastutab enda poolt registrile esitatud või registrisse kantud andmete õigsuse eest.

(2) Kui andmete esitaja avastab, et ta on kandnud registrisse või esitanud registrile ebaõiged andmed ja need andmed on avalikustatud registri veebilehel, on ta kohustatud viivitamata esitama registrile õiged andmed.

(3) Ministeeriumi pädeval ametiisikul on õigus esitada andmete esitajale järelepärimisi, kui on tekkinud kahtlus andmete õigsuses.

(4) Ebaõigete andmete avastamisel registris sulgeb Ministeeriumi pädev ametiisik juurdepääsu registreeringuandmetele kuni andmete õigsuse kindlakstegemiseni. Viivitamatult teavitatakse andmete esitajat.

§6. Määruse jõustumine

(1) Käesolev määrus jõustub üldises korras.

(2) Käesoleva määruse § 1 punkt 6 jõustub 2004. aasta 1. jaanuaril.

Lisad avaldatakse elektroonilises Riigi Teatajas («Riigi Teataja seaduse» § 4 lg 2, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 24. detsembri 2002. a kiri nr 8-1-1/02/2347 ja riigisekretäri 30. detsembri 2002. a resolutsioon nr 17-1/9339).

Minister Liina TÕNISSON

Kantsler Marika PRISKE

Lisa 1
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
„Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord“ juurde

(õ) 24.03.2008 18:15

TEATIS KIRJALIKU NÕUSOLEKU TAOTLUSE KOHTA

KIRJALIKU NÕUSOLEKU TAOTLUS nr

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ____________ maakonna ___________ haldusterritooriumil ehitada kavatsetava ehitise kohta järgmised andmed:

1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja

 

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev/pp.kk.aaaa)

telefon

 

faks

 

e-post

 

2. Juriidilisest isikust taotluse esitaja

 

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

allakirjutaja

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

 

faks

 

e-post

 

3. Ehitise ja ehitamise andmed

ehitisregistri kood

 

nimetus

 

aadress

 

 

 

kasutamise otstarve

 

kavandatav kasutuselevõtmise aeg

 

ajutise ehitise kavandatav kasutamise lõpetamise aeg

 

4. Füüsilisest isikust ehitusprojekti koostaja

 

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev (pp.kk.aaaa))

telefon

 

faks

 

e-post

 

5. Juriidilisest isikust ehitusprojekti koostaja

 

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

kontaktisik

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

 

faks

 

e-post

 

6. Füüsilisest isikust omanikujärelevalve tegija

 

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev (pp.kk.aaaa))

telefon

 

faks

 

e-post

 

7. Juriidilisest isikust omanikujärelevalve tegija

 

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

kontaktisik

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

 

faks

 

e-post

 

8. Füüsilisest isikust ehitaja

 

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev (pp.kk.aaaa))

telefon

 

faks

 

e-post

 

9. Juriidilisest isikust ehitaja

 

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

kontaktisik

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

 

faks

 

e-post

 

10. Esitatavad dokumendid

10.1.  

________, ______, ____________, _________

(nimetus, number, väljastamise aeg/pp.kk.aaaa,  välja andja)

11. Märkus

 

 

Lisa 2
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
„Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord“ juurde

(õ) 24.03.2008 18:15

 

TEATIS EHITUSLOA TAOTLUSE KOHTA

EHITUSLOA TAOTLUS nr

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ____________ maakonna ___________ haldusterritooriumil ehitada kavatsetava ehitise kohta järgmised andmed:

1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja

 

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev/pp.kk.aaaa)

telefon

 

faks

 

e-post

 

2. Juriidilisest isikust taotluse esitaja

 

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

allakirjutaja

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

 

faks

 

e-post

 

3. Ehitise ja ehitamise andmed

ehitisregistri kood

 

nimetus

 

aadress

 

 

 

kasutamise otstarve

 

kavandatav kasutuselevõtmise aeg

 

ajutise ehitise kavandatav kasutamise lõpetamise aeg

 

4. Füüsilisest isikust ehitusprojekti koostaja

 

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev (pp.kk.aaaa))

telefon

 

faks

 

e-post

 

5. Juriidilisest isikust ehitusprojekti koostaja

 

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

kontaktisik

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

 

faks

 

e-post

 

6. Füüsilisest isikust ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde tegija

 

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev (pp.kk.aaaa))

telefon

 

faks

 

e-post

 

7. Juriidilisest isikust ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde tegija

 

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

kontaktisik

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

 

faks

 

e-post

 

8. Riigilõivu andmed

tasuja

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev (pp.kk.aaaa))

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

suurus

 

tasumise aeg

__.__.____

(pp.kk.aaaa)

9. Esitatavad dokumendid

9.1.  

________, ______, ____________, _________

(nimetus, number, väljastamise aeg/pp.kk.aaaa,  välja andja)

10. Märkus

 

 

Lisa 3
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
„Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord“ juurde

(õ) 24.03.2008 18:15

TEATIS KASUTUSLOA TAOTLUSE KOHTA

 

KASUTUSLOA TAOTLUS nr

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ____________ maakonna ___________ haldusterritooriumil asuva ehitise kohta järgmised andmed:

1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja

 

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev/pp.kk.aaaa)

telefon

 

faks

 

e-post

 

2. Juriidilisest isikust taotluse esitaja

 

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

allakirjutaja

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

 

faks

 

e-post

 

3. Teised omanikud

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev (pp.kk.aaaa))

_____, ________, ______

3.1. (nimi, registrikood, riik)

 

4. Ehitise ja ehitamise andmed

ehitisregistri kood

 

nimetus

 

aadress

 

kasutamise otstarve

 

ehitusloa|kirjaliku nõusoleku nr

 

ehitise kasutuselevõtmise aeg

 

ajutise ehitise kavandatav kasutamise lõpetamise aeg

 

5. Füüsilisest isikust ehitusprojekti või mõõdistusprojekti koostaja

 

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev (pp.kk.aaaa))

telefon

 

faks

 

e-post

 

6. Juriidilisest isikust ehitusprojekti või mõõdistusprojekti koostaja

 

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

kontaktisik

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

 

faks

 

e-post

 

7. Füüsilisest isikust omanikujärelevalve tegija

 

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev (pp.kk.aaaa))

telefon

 

faks

 

e-post

 

8. Juriidilisest isikust omanikujärelevalve tegija

 

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

kontaktisik

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

 

faks

 

e-post

 

9. Füüsilisest isikust ehitaja

 

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev (pp.kk.aaaa))

telefon

 

faks

 

e-post

 

10. Juriidilisest isikust ehitaja

 

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

kontaktisik

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

 

faks

 

e-post

 

11. Riigilõivu andmed

tasuja

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev (pp.kk.aaaa))

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

suurus

 

tasumise aeg

__.__.____

(pp.kk.aaaa)

12. Esitatavad dokumendid

12.1.  

________, ______, ____________, _________

(nimetus, number, väljastamise aeg/pp.kk.aaaa,  välja andja)

13. Märkus

 

Lisa 4
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
„Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord“ juurde

(õ) 24.03.2008 18:15

 

TEATIS EHITUSLOA KEHTETUKS TUNNISTAMISE TAOTLUSE KOHTA

 

EHITUSLOA KEHTETUKS TUNNISTAMISE TAOTLUS nr

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ____________ maakonna ___________ haldusterritooriumil asuva ehitise kohta järgmised andmed:

1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja

 

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev (pp.kk.aaaa))

telefon

 

faks

 

e-post

 

2. Juriidilisest isikust taotluse esitaja

 

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

allakirjutaja

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

 

faks

 

e-post

 

3. Ehitise ja ehitamise andmed

ehitisregistri kood

 

nimetus

 

aadress

 

ehitusluba

 

4. Taotluse sisu

5. Esitatavad dokumendid

5.1.  

________, ______, ____________, _________

(nimetus, number, väljastamise aeg/pp.kk.aaaa,  välja andja)

6. Märkus

Lisa 5
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
„Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord“ juurde

(õ) 24.03.2008 18:15

 

TEATIS KASUTUSLOA KEHTETUKS TUNNISTAMISE TAOTLUSE KOHTA

 

KASUTUSLOA KEHTETUKS TUNNISTAMISE TAOTLUS nr

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ____________ maakonna ___________ haldusterritooriumil asuva ehitise kohta järgmised andmed:

1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja

 

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev (pp.kk.aaaa))

telefon

 

faks

 

e-post

 

2. Juriidilisest isikust taotluse esitaja

 

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

allakirjutaja

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

 

faks

 

e-post

 

3. Ehitise ja ehitamise andmed

ehitisregistri kood

 

nimetus

 

aadress

 

ehitusluba

 

4. Taotluse sisu

5. Esitatavad dokumendid

5.1.  

________, ______, ____________, _________

(nimetus, number, väljastamise aeg/pp.kk.aaaa,  välja andja)

6. Märkus

Lisa 6

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
„Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord“ juurde

(õ) 24.03.2008 18:15

TEATIS EHITISE TEATISE KOHTA

 

EHITISE TEATIS nr

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ____________ maakonna ___________ haldusterritooriumil asuva ehitise kohta järgmised andmed:

1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja

 

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev/pp.kk.aaaa)

telefon

 

faks

 

e-post

 

2. Juriidilisest isikust taotluse esitaja

 

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

allakirjutaja

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

 

faks

 

e-post

 

3. Teised omanikud

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev (pp.kk.aaaa))

_____, ________, ______

3.1. (nimi, registrikood, riik)

 

4. Ehitis

ehitisregistri kood

 

nimetus

 

aadress

 

kasutamise otstarve

 

5. Esitatavad dokumendid

5.1.  

________, ______, ____________, _________

(nimetus, number, väljastamise aeg/pp.kk.aaaa,  välja andja)

6. Märkus

 

Lisa 7

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
„Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord“ juurde

(õ) 24.03.2008 18:15

TEATIS EHITAMISE ALUSTAMISE TEATISE KOHTA

 

EHITAMISE ALUSTAMISE TEATIS nr

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ____________ maakonna ___________ haldusterritooriumil asuva ehitise kohta järgmised andmed:

1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja

 

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev/pp.kk.aaaa)

telefon

 

faks

 

e-post

 

2. Juriidilisest isikust taotluse esitaja

 

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

allakirjutaja

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

 

faks

 

e-post

 

3. Ehitis ja ehitamise andmed

ehitisregistri kood

 

ehitusluba nr

 

ehitamise alustamise tähtaeg

 

4. Füüsilisest isikust omanikujärelevalve tegija

 

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev (pp.kk.aaaa))

telefon

 

faks

 

e-post

 

5. Juriidilisest isikust omanikujärelevalve tegija

 

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

kontaktisik

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

 

faks

 

e-post

 

6. Füüsilisest isikust ehitaja

 

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev (pp.kk.aaaa))

telefon

 

faks

 

e-post

 

7. Juriidilisest isikust ehitaja

 

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

kontaktisik

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

 

faks

 

e-post

 

8. Märkus

Lisa 8

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
„Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord“ juurde

(õ) 24.03.2008 18:15

 

TEATIS EHITISE LIKVIDEERIMISE KOHTA

 

TEATIS EHITISE LIKVIDEERIMISE KOHTA nr

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ____________ maakonna ___________ haldusterritooriumil asuva ehitise kohta järgmised andmed:

1. Füüsilisest isikust teatise esitaja

 

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev/pp.kk.aaaa)

telefon

 

faks

 

e-post

 

2. Juriidilisest isikust teatise esitaja

 

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

allakirjutaja

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

 

faks

 

e-post

 

3. Ehitise ja ehitamise andmed

ehitisregistri kood

 

nimetus

 

aadress

 

kasutusluba

 

4. Esitatavad dokumendid

4.1.  

________, ______, ____________, _________

(nimetus, number, väljastamise aeg/pp.kk.aaaa,  välja andja)

5. Märkus

Lisa 9

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
„Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord“ juurde

(õ) 24.03.2008 18:15

 

TEATIS EHITUSPROJEKTI EKSPERTIISI KOHTA

 

EHITUSPROJEKTI EKSPERTIISI TULEMUS nr

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ____________ maakonna ___________ haldusterritooriumil asuva ehitise ehitusprojekti ekspertiisi kohta järgmised andmed:

1. Füüsilisest isikust ekspertiisi teostaja

 

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev/pp.kk.aaaa)

telefon

 

faks

 

e-post

 

2. Juriidilisest isikust ekspertiisi teostaja

 

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

allakirjutaja

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

 

faks

 

e-post

 

3. Ehitise ja ehitusprojekti andmed

ehitisregistri kood

 

nimetus

 

aadress

 

4. Ekspertiisi andmed

alus

 

tulemid

 

5. Märkus

Lisa 10

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
„Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord“ juurde

(õ) 24.03.2008 18:15

 

TEATIS EHITISE EKSPERTIISI KOHTA

 

EHITISE EKSPERTIISI TULEMUS nr

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ____________ maakonna ___________ haldusterritooriumil asuva ehitise ekspertiisi kohta järgmised andmed:

1. Füüsilisest isikust ekspertiisi teostaja

 

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev/pp.kk.aaaa)

telefon

 

faks

 

e-post

 

2. Juriidilisest isikust ekspertiisi teostaja

 

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

allakirjutaja

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

 

faks

 

e-post

 

 

3. Ehitise andmed

ehitisregistri kood

 

nimetus

 

aadress

 

4. Ekspertiisi andmed

alus

 

tulemid

 

5. Märkus

Lisa 11

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
„Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord“ juurde

(õ) 24.03.2008 18:15

 

TEATIS EHITUSGEOLOOGILISTE JA –GEODEETILISTE TÖÖDE KOHTA

 

EHITUSGEOLOOGILISTE JA-GEODEETILISTE TÖÖDE TULEMUS nr

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ____________ maakonna ___________ haldusterritooriumil teostatud ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde tulemuste kohta järgmised andmed:

1. Füüsilisest isikust tööde teostaja

 

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev/pp.kk.aaaa)

telefon

 

faks

 

e-post

 

2. Juriidilisest isikust tööde teostaja

 

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

allakirjutaja

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

 

faks

 

e-post

 

3. Tööde maa-ala andmed

aadress

 

mõõdistaja

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev (pp.kk.aaaa))

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

mõõdistamise aeg

 

mõõdistusviis

 

täpsusklass

 

tsentroidi koordinaadid

 

ala koordinaadid

Jrk

X

Y

 

Jrk

X

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tööde andmed

alus

 

tulemid

 

5. Märkus

Lisa 12

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
„Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord“ juurde

(õ) 24.03.2008 18:15

TEATIS KIRJALIKU NÕUSOLEKU KOHTA

 

KIRJALIK NÕUSOLEK nr

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ____________ maakonna ___________ haldusterritooriumil ehitada kavatsetava ehitise kohta järgmised andmed:

1. Väljastaja

 

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

allakirjutaja

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

 

faks

 

e-post

 

2. Ehitise ja ehitamise andmed

ehitisregistri kood

 

nimetus

 

aadress

 

kasutamise otstarve

 

kirjaliku nõusoleku taotlus

 

kavandatav kasutuselevõtmise aeg

 

kavandatav kasutamise lõpetamise aeg

 

3. Märkus

 

 

Lisa 13

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
„Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord“ juurde

(õ) 24.03.2008 18:15

 

TEATIS EHITUSLOA KOHTA

 

EHITUSLUBA nr

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ____________ maakonna ___________ haldusterritooriumil ehitada kavatsetava ehitise kohta järgmised andmed:

1. Väljastaja

 

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

allakirjutaja

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

 

faks

 

e-post

 

2. Ehitise ja ehitamise andmed

ehitisregistri kood

 

nimetus

 

aadress

 

kasutamise otstarve

 

ehitusloa taotlus

 

kasutuselevõtmise aeg

 

ajutise ehitise kavandatav kasutamise lõpetamise aeg

 

3. Märkus

 

Lisa 14

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
„Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord“ juurde

(õ) 24.03.2008 18:15

 

TEATIS KASUTUSLOA KOHTA

 

KASUTUSLUBA nr

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ____________ maakonna ___________ haldusterritooriumil asuva ehitise kohta järgmised andmed:

1. Väljastaja

 

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

allakirjutaja

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

 

faks

 

e-post

 

2. Ehitise ja ehitamise andmed

ehitisregistri kood

 

nimetus

 

aadress

 

kasutamise otstarve

 

kasutusloa taotlus

 

kavandatav kasutamise lõpetamise aeg

 

3. Märkus

 

 

Lisa 15

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
„Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord“ juurde

(õ) 24.03.2008 18:15

 

TEATIS EHITISE ARESTI/KEELU KOHTA

EHITISE ARESTI/KEELU TEATIS nr

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ____________ maakonna ___________ haldusterritooriumil asuva ehitise aresti/keelu kohta järgmised andmed:

1. Teatise esitaja

 

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

allakirjutaja

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

 

faks

 

e-post

 

 

2. Ehitise omanik

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev (pp.kk.aaaa))

_____, ________, ______

2.1. (nimi, registrikood, riik)

3. Ehitise andmed

ehitisregistri kood

 

nimetus

 

aadress

 

4. Aresti olemasolul

aresti liik

 

kehtivuse algus

 

kehtivuse lõpp

 

muud andmed

 

5. Keelu olemasolul

keelu liik

 

kehtivuse algus

 

kehtivuse lõpp

 

muud andmed

 

6. Märkus

Lisa 16

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
„Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord“ juurde

(õ) 24.03.2008 18:15

 

TEATIS EHITISE KULTUURIMÄLESTISEKS TUNNISTAMISE KOHTA

 

MUINSUSKAITSEINSPEKTSIOONI TEATIS nr

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ____________ maakonna ___________ haldusterritooriumil asuva ehitise kultuurimälestiseks tunnistamise kohta järgmised andmed:

1. Teatise esitaja

 

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

allakirjutaja

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

 

faks

 

e-post

 

2. Ehitise andmed

ehitisregistri kood

 

nimetus

 

aadress

 

kultuurimälestiseks tunnistamise aeg

 

3. Märkus

Lisa 17

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
„Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord“ juurde

(õ) 24.03.2008 18:15

 

TEATIS NOTARI TEATISE KOHTA

NOTARI TEATIS nr

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ____________ maakonna ___________ haldusterritooriumil asuva ehitise reaalosade ja pandi kohta järgmised andmed:

1. Ehitise omanik(ud)

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev (pp.kk.aaaa))

_____, ________, ______

1.1. (nimi, registrikood, riik)

2. Ehitis

ehitisregistri kood

 

nimetus

 

aadress

 

 

 

3. Pandi andmed

pandi liik

 

isik, kelle kasuks seatud

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev (pp.kk.aaaa))

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

kehtivuse algus

 

kehtivuse lõpp

 

muud andmed

 

4. Märkus

Lisa 18

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
„Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord“ juurde

(õ) 24.03.2008 18:15

TEATIS ETTEKIRJUTUSE KOHTA

ETTEKIRJUTUS nr

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ____________ maakonna ___________ haldusterritooriumil asuva ehitise kohta järgmised ettekirjutuse andmed:

1. Ettekirjutuse tegija

 

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

allakirjutaja

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

 

faks

 

e-post

 

2. Isik, kellele ettekirjutus tehakse

 

_______________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, isikukood, riigi nimi, sünnipäev (pp.kk.aaaa))

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

3. Ehitis

ehitisregistri kood

 

nimetus

 

aadress

 

4. Kirjalik nõusolek / ehitusluba / kasutusluba

nimetus

 

5. Õigusrikkumise andmed

sisu

 

alused

 

6. Nõude andmed

nõue

 

kehtivuse algus

 

kehtivuse lõpp

 

edasised toimingud

 

toimingute tähtaeg

 

7. Märkus

Lisa 19

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
„Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord“ juurde

(õ) 24.03.2008 18:15

 

TEATIS EHITUSLOA KEHTETUKS TUNNISTAMISE KOHTA

 

OTSUS nr

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ehitusloa kehtetuks tunnistamise otsuse kohta järgmised andmed:

1. Otsuse tegija

 

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

allakirjutaja

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

 

faks

 

e-post

 

 

2. Ehitise ja ehitamise andmed

ehitisregistri kood

 

nimetus

 

aadress

 

ehitusluba

 

3. Õigusrikkumise sisu

 

 

4. Otsuse andmed

sisu

 

alus

 

5. Märkus

Lisa 20

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
„Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord“ juurde

(õ) 24.03.2008 18:15

 

TEATIS KASUTUSLOA KEHTETUKS TUNNISTAMISE KOHTA

OTSUS nr

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan kasutusloa kehtetuks tunnistamise otsuse kohta järgmised andmed:

1. Otsuse tegija

 

_____, ________, ______

(nimi, registrikood, riik)

allakirjutaja

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

 

faks

 

e-post

 

2. Ehitise ja ehitamise andmed

ehitisregistri kood

 

nimetus

 

aadress

 

kasutusluba

 

3. Õigusrikkumise sisu

 

 

4. Otsuse andmed

sisu

 

alus

 

5. Märkus

Lisa 21

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
„Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord“ juurde

(õ) 24.03.2008 18:15

 

TEATIS KIRJALIKU NÕUSOLEKU KEHTETUKS TUNNISTAMISE KOHTA

OTSUS nr

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan kirjaliku nõusoleku kehtetuks tunnistamise otsuse kohta järgmised andmed:

1. Otsuse tegija

allakirjutaja

____________________, ______

(eesnimi, perekonnanimi, amet)

telefon

 

faks

 

e-post

 

 

2. Ehitise ja ehitamise andmed

ehitisregistri kood

 

nimetus

 

aadress

 

kirjalik nõusolek

 

3. Õigusrikkumise sisu

 

 

4. Otsuse andmed

sisu

 

alus

 

5. Märkus

Lisa 22

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
„Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord“ juurde

(õ) 24.03.2008 18:15

 

TEATIS EHITISE OLULISTE TEHNILISTE ANDMETE KOHTA

 

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ____________ maakonna ___________ haldusterritooriumil ehitada kavatsetava/ asuva ehitise kohta järgmised andmed:

 

1. Ehitise tehnilised andmed

ehitisealune pind

 

m2

kõrgus

 

m

ehitise suletud netopind

 

m2

pikkus

 

m

minimaalne korruste arv

 

 

laius

 

m

maksimaalne korruste arv

 

 

maht

 

m3

ehitise avatud brutopind

 

m2

köetav pind

 

m2

2. Ehitise materjalid (märkida X, "muu" korral selgitus)

 

vundament

vahe- ja katuslaed

 

 

puudub

 

puudub

 

 

madalvundament

 

kergmetall

 

 

vaivundament

 

teras

 

 

muu

 

monoliitne raudbetoon

 

kandekonstruktsioon

 

monteeritav raudbetoon

 

 

puudub

 

puit

 

 

asfaltbetoon

 

muu

 

 

bituumeniga töödeldud kruus

välissein

 

 

kruus

 

puudub

 

 

killustik

 

looduslik kivi

 

 

stabiliseeritud kruus või killustik

 

profileeritud metall

 

 

kergmetall

 

puit

 

 

malm

 

suurpaneel

 

 

teras

 

suurplokk

 

 

looduslik kivi

 

tellis, väikeplokk

 

 

monoliitne raudbetoon

 

muu

 

 

monteeritav raudbetoon

katusekate

 

 

plastmass

 

puudub

 

 

puit

 

eterniit

 

 

suurpaneel

 

kivi

 

 

suurplokk

 

plekk

 

 

tellis, väikeplokk

 

profileeritud metall

 

 

tehisplaat

 

puitlaast

 

 

muu

 

roog

 

jäigastavad ja piirdekonstruktsioonid

 

rullmaterjal

 

 

puudub

 

muu

 

 

eterniit

välisviimistlus

 

 

keraamika

 

puudub

 

 

kergmetall

 

lihtkrohv

 

 

teras

 

looduslik kivi

 

 

looduslik kivi

 

profileeritud metall

 

 

monoliitne raudbetoon

 

puhasvuuk

 

 

monteeritav raudbetoon

 

puit

 

 

plastmass

 

terrasiitkrohv

 

 

puit

 

muu

 

 

suurpaneel

 

 

 

 

suurplokk

 

 

 

 

tellis, väikeplokk

 

 

 

 

klaas

 

 

 

 

tehisplaat

 

 

 

 

muu

 

 

3. Ehitise tehnosüsteemid (märkida X või "muu" korral selgitus)

 

elekter

küttesüsteem

 

 

puudub

 

puudub

 

 

220 V

 

kaugkeskküte

 

 

380 V

 

lokaalne keskküte

 

 

20 kV

 

elektriküte

 

 

35–110 kV

 

maaküte

 

 

220–330 kV

 

ahju- või kaminaküte

 

 

muu

 

muu

 

vesi

kütte liik

 

 

puudub

 

puudub

 

 

võrk

 

masuut

 

 

lokaalne

 

petrool

 

kanalisatsioon

 

küttegaas

 

 

puudub

 

tahke

 

 

võrk

 

elekter

 

 

lokaalne

 

maaküte

 

 

 

muu

 

pesemisvõimalus

küttegaaspaigaldis

 

 

puudub

 

puudub

 

 

vann/dušš

 

võrk

 

 

saun

 

lokaalne

liftide arv

 

küttegaasipaigaldiste arv

 

 

 

 

köökide arv

 

rõdude arv ja avatud netopind

 

,

 

m2

kööginiššide arv

 

lodžade arv ja avatud netopind

 

,

 

m2

tualettruumide arv

 

terasside arv ja avatud netopind

 

,

 

m2

4. Ehitise kasutamise otstarbele vastav kasulik pind [m 2]

Kasutamise otstarve

 

 

kasulik pind

 

elamispind

 

abiruumide pind

 

lahuspind

 

üldkasutatav pind

 

mitteeluruumide pind

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ehitise eluruumide, sh korterite, ja mitteeluruumide arv

eluruumid (sh korterid)

 

arv

 

pindala

 

1-toaline

 

 

 

m2

2-toaline

 

 

 

m2

3-toaline

 

 

 

m2

4-toaline

 

 

 

m2

5-toaline

 

 

 

m2

6-toaline

 

 

 

m2

7-toaline

 

 

 

m2

8 ja enama toaline

 

 

 

m2

kokku

 

 

 

m2

mitteeluruumide arv

 

 

tubade arv

 

 

6. Ehitise muud olulised andmed

 

 

 

 

 

                           nimetus                                                          väärtus                                    mõõtühik

 

 

 

 

 

                           nimetus                                                          väärtus                                    mõõtühik

 

 

 

 

 

                           nimetus                                                          väärtus                                    mõõtühik

 

 

 

 

 

                           nimetus                                                          väärtus                                    mõõtühik

 

 

 

 

 

                           nimetus                                                          väärtus                                    mõõtühik

7. Märkused ehitise kohta

 

Lisa 23

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
„Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord“ juurde

(õ) 24.03.2008 18:15

 

TEATIS KORTERI OLULISTE TEHNILISTE ANDMETE KOHTA

 

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ____________ maakonna ___________ haldusterritooriumil ehitada kavatsetava/ asuva ehitise kohta järgmised andmed:

1. Korteri üldised tehnilised andmed

korteri tähis

 

kogupind

 

m2

sissepääsu korrus

 

elamispind

 

m2

toalisuse liik

 

lahuspind

 

m2

kasulik pind

 

köetav pind

 

m2

2. Korteri tehnosüsteemid (märkida X, "muu" korral selgitus)

 

elekter

küttesüsteem

 

 

puudub

 

puudub

 

 

220 V

 

kaugkeskküte

 

 

380 V

 

lokaalne keskküte

 

 

20 kV

 

elektriküte

 

 

35–110 kV

 

maaküte

 

 

220–330 kV

 

ahju- või kaminaküte

 

 

muu

 

muu

 

vesi

kütte liik

 

 

puudub

 

puudub

 

 

võrk

 

masuut

 

 

lokaalne

 

petrool

 

kanalisatsioon

 

küttegaas

 

 

puudub

 

tahke

 

 

võrk

 

elekter

 

 

lokaalne

 

maaküte

 

 

 

muu

 

pesemisvõimalus

küttegaaspaigaldis

 

 

puudub

 

puudub

 

 

vann/dušš

 

võrk

 

 

saun

 

lokaalne

liftide arv

 

küttegaasipaigaldiste arv

 

 

 

 

köökide arv

 

rõdude arv ja avatud netopind

 

,

 

m2

kööginiššide arv

 

lodžade arv ja avatud netopind

 

,

 

m2

tualettruumide arv

 

terasside arv ja avatud netopind

 

,

 

m2

3. Ehitise muud olulised andmed

 

 

 

 

 

                           nimetus                                                          väärtus                                    mõõtühik

 

 

 

 

 

                           nimetus                                                          väärtus                                    mõõtühik

 

 

 

 

 

                           nimetus                                                          väärtus                                    mõõtühik

4. Märkused korteri kohta

 

 

 

Lisa 24

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
„Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord“ juurde

(õ) 24.03.2008 18:15

 

TEATIS MITTEELURUUMI OLULISTE TEHNILISTE ANDMETE KOHTA

 

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ____________ maakonna ___________ haldusterritooriumil ehitada kavatsetava/ asuva ehitise kohta järgmised andmed:

1. Mitteeluruumi üldised tehnilised andmed

mitteeluruumi tähis

 

kogupind

 

m2

 

mitteeluruumi nimetus

 

lahuspind

 

m2

 

sissepääsu korrus

 

köetav pind

 

m2

 

kasutamise otstarve

 

kasulik pind

 

2. Mitteeluruumi tehnosüsteemid (märkida X, "muu" korral selgitus)

 

elekter

küttesüsteem

 

 

puudub

 

puudub

 

 

220 V

 

kaugkeskküte

 

 

380 V

 

lokaalne keskküte

 

 

20 kV

 

elektriküte

 

 

35–110 kV

 

maaküte

 

 

220–330 kV

 

ahju- või kaminaküte

 

 

muu

 

muu

 

vesi

kütte liik

 

 

puudub

 

puudub

 

 

võrk

 

masuut

 

 

lokaalne

 

petrool

 

kanalisatsioon

 

küttegaas

 

 

puudub

 

tahke

 

 

võrk

 

elekter

 

 

lokaalne

 

maaküte

 

 

 

muu

 

pesemisvõimalus

küttegaasipaigaldis

 

 

puudub

 

puudub

 

 

vann/dušš

 

võrk

 

 

saun

 

lokaalne

liftide arv

 

küttegaasipaigaldiste arv

 

 

 

 

köökide arv

 

rõdude arv ja avatud netopind

 

,

 

m2

kööginiššide arv

 

lodžade arv ja avatud netopind

 

,

 

m2

tualettruumide arv

 

terasside arv ja avatud netopind

 

,

 

m2

3. Mitteeluruumi muud olulised andmed

 

 

 

 

 

                           nimetus                                                          väärtus                                    mõõtühik

 

 

 

 

 

                           nimetus                                                          väärtus                                    mõõtühik

 

 

 

 

 

                           nimetus                                                          väärtus                                    mõõtühik

4. Märkused mitteeluruumi kohta

 

 

 

 

 

 

Lisa 25

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
„Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord“ juurde

(õ) 24.03.2008 18:15

 

TEATIS RAJATISE OSA OLULISTE TEHNILISTE ANDMETE KOHTA

 

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ____________ maakonna ___________ haldusterritooriumil ehitada kavatsetava/ asuva ehitise kohta järgmised andmed:

1. Rajatise osa üldised tehnilised andmed

rajatise osa tähis

 

 

kõrgus

 

m

rajatise osa nimetus

 

m2

pikkus

 

m

ehitisealune pind

 

m2

laius

 

m

ehitise avatud brutopind

 

 

maht

 

m3

minimaalne korruste arv

 

 

 

 

 

maksimaalne korruste arv

 

 

 

 

 

2. Rajatise osa materjalid (märkida X või "muu" korral materjal)

 

vundament

vahe- ja katuslaed

 

 

puudub

 

puudub

 

 

madalvundament

 

kergmetall

 

 

vaivundament

 

teras

 

 

muu

 

monoliitne raudbetoon

 

kandekonstruktsioon

 

monteeritav raudbetoon

 

 

puudub

 

puit

 

 

asfaltbetoon

 

muu

 

 

bituumeniga töödeldud kruus

välissein

 

 

kruus

 

puudub

 

 

killustik

 

looduslik kivi

 

 

stabiliseeritud kruus või killustik

 

profileeritud metall

 

 

kergmetall

 

puit

 

 

malm

 

suurpaneel

 

 

teras

 

suurplokk

 

 

looduslik kivi

 

tellis, väikeplokk

 

 

monoliitne raudbetoon

 

muu

 

 

monteeritav raudbetoon

katusekate

 

 

plastmass

 

puudub

 

 

puit

 

eterniit

 

 

suurpaneel

 

kivi

 

 

suurplokk

 

plekk

 

 

tellis, väikeplokk

 

profileeritud metall

 

 

tehisplaat

 

puitlaast

 

 

muu

 

roog

 

jäigastavad ja piirdekonstruktsioonid

 

rullmaterjal

 

 

puudub

 

muu

 

 

eterniit

välisviimistlus

 

 

keraamika

 

puudub

 

 

kergmetall

 

lihtkrohv

 

 

teras

 

looduslik kivi

 

 

looduslik kivi

 

profileeritud metall

 

 

monoliitne raudbetoon

 

puhasvuuk

 

 

monteeritav raudbetoon

 

puit

 

 

plastmass

 

terrasiitkrohv

 

 

puit

 

muu

 

 

suurpaneel

 

 

 

 

suurplokk

 

 

 

 

tellis, väikeplokk

 

 

 

 

tehisplaat

 

 

 

 

muu

 

 

3. Rajatise osa tehnosüsteemid (märkida X, "muu" korral selgitus)

 

elekter

küttesüsteem

 

 

puudub

 

puudub

 

 

220 V

 

kaugkeskküte

 

 

380 V

 

lokaalne keskküte

 

 

20 kV

 

elektriküte

 

 

35–110 kV

 

maaküte

 

 

220–330 kV

 

ahju- või kaminaküte

 

 

muu

 

muu

 

vesi

kütte liik

 

 

puudub

 

puudub

 

 

võrk

 

masuut

 

 

lokaalne

 

petrool

 

kanalisatsioon

 

küttegaas

 

 

puudub

 

tahke

 

 

võrk

 

elekter

 

 

lokaalne

 

maaküte

 

 

 

muu

 

 

küttegaasipaigaldis

 

 

 

 

puudub

 

 

 

 

võrk

 

 

 

 

lokaalne

liftide arv

 

küttegaasipaigaldiste arv

 

 

 

 

 

 

rõdude arv ja avatud netopind

 

,

 

m2

 

 

lodžade arv ja avatud netopind

 

,

 

m2

 

 

terasside arv ja avatud netopind

 

,

 

m2

4. Rajatise osa kasutamise otstarbele vastav kasulik pind [m 2]

 

 

kasulik pind

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Rajatise osa muud olulised andmed

 

 

 

 

 

                           nimetus                                                          väärtus                                    mõõtühik

 

 

 

 

 

                           nimetus                                                          väärtus                                    mõõtühik

 

 

 

 

 

                           nimetus                                                          väärtus                                    mõõtühik

 

 

 

 

 

                           nimetus                                                          väärtus                                    mõõtühik

 

 

 

 

 

                           nimetus                                                          väärtus                                    mõõtühik

6. Märkus rajatise osa kohta

 

 

 

 

Lisa 26

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määruse nr 73
„Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord“ juurde

(õ) 24.03.2008 18:15

 

TEATIS KOORDINAATIDE KOHTA

 

__.__.___/pp.kk.aaaa

Käesolevaga esitan ____________ maakonna ___________ haldusterritooriumil ehitada kavatsetava/asuva ehitise kohta järgmised andmed:

1. Üldandmed

rajatise osa tähis

 

(rajatise osa korral)

2. Välispiiri koordinaadid

Punktobjekti korral märkida üks koordinaatide paar, joonobjekti korral vähemalt kaks koordinaatide paari ja pindobjekti korral vähemalt kolm koordinaatide paari.

1. X

 

Y

 

11. X

 

Y

 

2. X

 

Y

 

12. X

 

Y

 

3. X

 

Y

 

13. X

 

Y

 

4. X

 

Y

 

14. X

 

Y

 

5. X

 

Y

 

15. X

 

Y

 

6. X

 

Y

 

16. X

 

Y

 

7. X

 

Y

 

17. X

 

Y

 

8. X

 

Y

 

18. X

 

Y

 

9. X

 

Y

 

19. X

 

Y

 

10. X

 

Y

 

20. X

 

Y

 

3. Sisepiiri koordinaadid

"Augu" olemasolul pindobjekti korral, peab olema vähemalt kolm koordinaatide paari.

3.1. 1. sisepiir

1. X

 

Y

 

11. X

 

Y

 

2. X

 

Y

 

12. X

 

Y

 

3. X

 

Y

 

13. X

 

Y

 

4. X

 

Y

 

14. X

 

Y

 

5. X

 

Y

 

15. X

 

Y

 

6. X

 

Y

 

16. X

 

Y

 

7. X

 

Y

 

17. X

 

Y

 

8. X

 

Y

 

18. X

 

Y

 

9. X

 

Y

 

19. X

 

Y

 

10. X

 

Y

 

20. X

 

Y

 

3.2. ülejäänud sisepiirid

esitatud eraldi vormil alates jrk

 

kuni jrk

 

 

Õiend

Määruse lisade päistesse lisatud puuduvad andmed.

/otsingu_soovitused.json