Teksti suurus:

Euroopa Liidu liikmesriigis arhitekti kutsekvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu*

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.11.2006
Avaldamismärge:RTL 2003, 3, 31

Euroopa Liidu liikmesriigis arhitekti kutsekvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu*

Vastu võetud 27.12.2002 nr 74

Määrus kehtestatakse «Planeerimisseaduse» (RT I 2002, 99, 579) § 13 lõike 3 alusel.

§ 1. Arhitekti kutsekvalifikatsiooni tõendavad dokumendid

Käesolev määrus kehtestab Euroopa Liidu liikmesriigis arhitekti kutsekvalifikatsiooni omandamist tõendavate dokumentide loetelu.

§ 2. Saksamaal arhitekti kutsekvalifikatsiooni tõendavad dokumendid

Saksamaal tõendavad arhitekti kutsekvalifikatsiooni:
1) kunstikõrgkoolide antud arhitektuuri eriala diplomid (Dipl.-Ing., Architekt (HfbK));
2) tehnikakõrgkoolide «Technische Hochschulen», tehnikaülikoolide, ülikoolide arhitektuuriosakondade (Architektur/Hochbau), ja kui nimetatud õppeasutused on ühinenud õppeasutuseks «Gesamthochschule», siis ka «Gesamthochschule» arhitektuuriosakonna antud diplomid (Dipl.Ing. ja teised kutsekvalifikatsioonid, mida võib hiljem omistada kõnesolevate diplomite omanikele);
3) ametikõrgkoolide «Fachhochschule» antud arhitektuuriosakonna diplomid (Architektur/Hochbau), ja kui nimetatud asutused on ühinenud õppeasutusega «Gesamthochschule», siis ka «Gesamthochschule» arhitektuuriosakonna antud diplomid ning õpiaja kestuse puhul vähem kui neli, ent vähemalt kolm aastat, lisandub diplomile asjaomase kutseühenduse tunnistus, mis tõendab nelja-aastast kutsealase töökogemuse olemasolu Saksa Liitvabariigis (Ingenieur grad. ja teised kutsekvalifikatsioonid, mida võib hiljem kõnesolevate diplomite omanikele omistada);
4) enne 1. jaanuari 1973 tehnikakoolide «Ingenieurschulen» ja tarbekunstikoolide «Werkkunstschulen» arhitektuuriosakondade antud diplomid (Prüfungszeugnisse) koos pädeva ametiasutuse poolt isiku kuue aasta jooksul koostatud ehitusprojektidele ja ehitatud objektidele antud hinnangu põhjal antud tunnistusega sellest, et ta on õigustatud kandma arhitekti tiitlit.

§ 3. Belgias arhitekti kutsekvalifikatsiooni tõendavad dokumendid

Belgias tõendavad arhitekti kutsekvalifikatsiooni:
1) riiklike arhitektuuriülikoolide ja -instituutide antud diplomid (architecte – architect);
2) Hasselti provintsi arhitektuurikõrgkooli antud diplomid (architect);
3) kuninglike kunstiakadeemiate antud diplomid (architecte – architect);
4) Saint-Luc õppeasutuse «écoles Saint-Luc» antud diplom (architecte – architect);
5) ülikoolide inseneridiplomid, mille omanikel peab lisaks olema arhitektide liidu antud tunnistus sellest, et isikul on nõutav töökogemus ja tal on õigus kasutada arhitekti tiitlit (architecte – architect);
6) ülikoolide rakendusteaduste teaduskondade ja Monsi polütehnilise teaduskonna antud insener/arhitekti ja arhitekt/inseneri diplomid (ingénieur-architecte, ingénieur-architect).

§ 4. Taanis arhitekti kutsekvalifikatsiooni tõendavad dokumendid

Taanis tõendavad arhitekti kutsekvalifikatsiooni:
1) Kopenhageni ja Århusi riiklike arhitektuurikoolide antud diplomid (arkitekt);
2) 28. mail 1975 jõustunud seaduse nr 202 alusel Arhitektide Kogu poolt väljastatud registreerimistunnistus (registreret arkitekt);
3) tsiviilehituskõrgkoolide poolt antud diplomid (bygningskonstruktør) koos pädeva ametiasutuse poolt isiku kuue aasta jooksul koostatud ehitusprojektidele ja ehitatud objektidele antud hinnangu põhjal antud tunnistusega sellest, et ta on õigustatud kandma arhitekti tiitlit.

§ 5. Prantsusmaal arhitekti kutsekvalifikatsiooni
tõendavad dokumendid

Prantsusmaal tõendavad arhitekti kutsekvalifikatsiooni:
1) alates 1959. aastast haridusministeeriumi ja seejärel kultuuriministeeriumi poolt antud riiklikud arhitektidiplomid «Diplômé par le Gouvernement» (architecte DPLG);
2) arhitektuuriametikooli «Ecole spéciale d’architecture» antud arhitektidiplomid (architecte DESA);
3) alates 1955. aastast Strassburgi õppeasutuse «Ecole nationale supérieure des Arts et Industries de Strasbourg» (varem «Ecole nationale d’ingénieurs de Strasbourg») arhitektuuriosakonna antud diplomid (architecte ENSAIS).

§ 6. Kreekas arhitekti kutsekvalifikatsiooni tõendavad dokumendid

Kreekas tõendavad arhitekti kutsekvalifikatsiooni:
1) Ateena METSOVION POLYTECHNION kõrgkooli antud inseneri/arhitekti diplomid koos Kreeka Tehnikakoja väljastatud tunnistusega, mis annab diplomi omanikule õiguse arhitektuurialal tegutsemiseks;
2) Thessaloniki ARISTOTELION PANEPISTIMION kõrgkooli antud inseneri/arhitekti diplomid koos Kreeka Tehnikakoja väljastatud tunnistusega, mis annab diplomi omanikule õiguse arhitektuurialal tegutsemiseks;
3) Ateena METSOVION POLYTECHNION kõrgkooli antud inseneri diplomid koos Kreeka Tehnikakoja väljastatud tunnistusega, mis annab diplomi omanikule õiguse arhitektuurialal tegutsemiseks;
4) Thessaloniki ARISTOTELION PANEPISTIMION kõrgkooli antud inseneri diplomid koos Kreeka Tehnikakoja väljastatud tunnistusega, mis annab diplomi omanikule õiguse arhitektuurialal tegutsemiseks;
5) PANEPISTIMION THARKIS kõrgkooli antud inseneri diplomid koos Kreeka Tehnikakoja väljastatud tunnistusega, mis annab diplomi omanikule õiguse arhitektuurialal tegutsemiseks;
6) PANEOISTIMION PATRON kõrgkooli antud inseneri diplomid koos Kreeka Tehnikakoja väljastatud tunnistusega, mis annab diplomi omanikule õiguse arhitektuurialal tegutsemiseks.

§ 7. Iirimaal arhitekti kutsekvalifikatsiooni tõendavad dokumendid

Iirimaal tõendavad arhitekti kutsekvalifikatsiooni:
1) Iirimaa Riikliku Ülikooli (National University of Ireland) antud tiitel «Bachelor of Architecture» (B Arch. (NUI)), mille saamiseks peab isikul olema Dublini «University College» arhitektidiplom;
2) College of Technologie õppeasutuse (Bolton Street, Dublin) antud arhitektuurialast kõrgharidust tõendav diplom (Dipl. Arch.);
3) Iirimaa Kuningliku Arhitektuuriinstituudi (Royal Institute of Architects) assotsieerunud liikmelisust tõendav tunnistus (ARIAI);
4) Iirimaa Kuningliku Arhitektuuriinstituudi (Royal Institute of Architects) liikmelisust tõendav tunnistus (MRIAI).

§ 8. Itaalias arhitekti kutsekvalifikatsiooni tõendavad dokumendid

Itaalias tõendavad arhitekti kutsekvalifikatsiooni:
1) ülikoolide, polütehniliste instituutide ja Veneetsia ja Reggio Calabria arhitektuurikõrgkooli antud diplomid «laurea in architettura» koos iseseisva erialase tegevuse õigust tõendava diplomiga, mille annab haridusministeerium pärast seda, kui kõnesolev isik on pädevale komisjonile sooritanud riigieksami, mille sooritanu saab õiguse iseseisvaks erialaseks tegevuseks (dott. Architetto);
2) ülikoolide ja polütehniliste instituutide antud ehitustehnika («sezione costenzione civile») «laurea in ingeneria» diplomid koos iseseisva arhitekti erialase tegevuse õigust tõendava diplomiga, mille annab haridusministeerium pärast seda, kui kõnesolev isik on pädevale komisjonile sooritanud riigieksami, mis annab õiguse iseseisvaks erialaseks tegevuseks (dott. Ing. Architetto või dott. Ing. In ingeneria civile).

§ 9. Hollandis arhitekti kutsekvalifikatsiooni tõendavad dokumendid

Hollandis tõendavad arhitekti kutsekvalifikatsiooni:
1) Delfti või Eindhoveni tehnikakooli arhitektuuriteaduskonna lõpetanute arhitekti diplomid «bouwkundig ingenieur»;
2) riigi poolt tunnustatud arhitektuuriakadeemiate antud diplomid (architect);
3) aastani 1971 endise arhitektuuriõppeasutuse (Hoger Bouwkunstonderricht) antud diplomid (architect HBO);
4) aastani 1970 endise arhitektuuriõppeasutuse (Voortgezet Bouwkunstonderricht) antud diplomid (architect HBO);
5) Hollandi Arhitektide Liidu (Bond van Nederlandse Architecten – BNA) tunnistus sellest, et isik on sooritanud liidu korraldatud eksami ja omandanud arhitekti kutsekvalifikatsiooni (architect);
6) fondi «Stichting Instituut voor Architectuur» (IVA) juures pärast vähemalt nelja-aastase koolituse läbimist antud diplom (architect) koos pädeva ametiasutuse poolt isiku kuue aasta jooksul koostatud ehitusprojektidele ja ehitatud objektidele antud hinnangu põhjal väljastatud tunnistusega sellest, et ta on õigustatud kandma arhitekti tiitlit;
7) pädeva ametiasutuse tunnistus sellest, et enne 10. juunit 1985* on isikule antud Delfti või Eindhoveni tehnikakooli diplom «Kandidaat in de bouwkunde» ja et kuni selle daatumini oli ta märkimisväärselt tegutsenud arhitektuurialal vähemalt viis aastat nii, et Hollandis kehtivate nõuete kohaselt on tal eeldatav arhitekti pädevus (architect);
8) pädeva ametiasutuse tunnistus sellest, et enne 10. juunit 1985* oli isik vähemalt neljakümne aastane ja et et kuni selle daatumini oli ta märkimisväärselt tegutsenud arhitektuurialal vähemalt viis aastat nii, et Hollandis kehtivate nõuete kohaselt on tal eeldatav arhitekti pädevus (architect);
9) pärast Hollandi seaduse ja määruste jõustumist ei tunnustata käesoleva lõike punktides 7 ja 8 nimetatud tunnistusega antud arhitekti tiitlit, kui eelnimetatud õigusaktide kohaselt neid tunnistusi enam ei tunnustata.

§ 10. Ühinenud Kuningriigis arhitekti kutsekvalifikatsiooni
tõendavad dokumendid

Ühinenud Kuningriigis tõendavad arhitekti kutsekvalifikatsiooni:
1) pädevustunnistused, mille on omistanud Briti Kuninglik Arhitektide Instituut (Royal Insritute of Britisch Architects), mida Ühinenud Kuningriigi Arhitektide Registrikolleegium (Architects Registration Council of the United Kingdom) tunnustas enne ja tunnustab pärast 10. juunit 1985* arhitektide registrisse kandmisel (Architect);
2) pädevustunnistused, mille on omistanud ülikoolide, polütehnikakoolide, kolledžite, akadeemiate (erakolledžite), tehnoloogia- ja kunstikoolide arhitektuuriosakonnad, mida Ühinenud Kuningriigi Arhitektide Registrikolleegium (Architects Registration Council of the United Kingdom) tunnustas enne ja tunnustab pärast 10. juunit 1985* arhitektide registrisse kandmisel (Architect);
3) tunnistus sellest, et selle omanikul on 1931. aasta arhitektide registriseaduse artikli 6 punkti 1 alapunkti a, b või d kohaselt õigus kasutada arhitekti tiitlit (Architect);
4) tunnistus sellest, et selle omanikule on 1938. aasta arhitektide registriseaduse artikli 2 kohaselt antud õigus kasutada arhitekti tiitlit (Architect).

§ 11. Hispaanias arhitekti kutsekvalifikatsiooni
tõendavad dokumendid

Hispaanias tõendab arhitekti kutsekvalifikatsiooni haridus- ja teadusministeeriumi või ülikoolide poolt antud ametlik arhitektitiitel «título oficial de arquitecto».

§ 12. Portugalis arhitekti kutsekvalifikatsiooni tõendavad dokumendid

Portugalis tõendavad arhitekti kutsekvalifikatsiooni:
1) Lissaboni ja Porto kujutava kunsti kooli antud diplom «diploma do curso especial de arquitecto»;
2) Lissaboni ja Porto kujutava kunsti kooli antud arhitektidiplom «diploma de arquitecto»;
3) Lissaboni ja Porto kujutava kunsti kõrgkooli antud diplom «diploma do curso de arquitecto»;
4) Lissaboni ja Porto kujutava kunsti kõrgkooli antud diplom «diploma de licenciatura em arquitectura»;
5) Lissaboni tehnikaülikooli ja Porto Ülikooli antud diplom «carta de curso de licenciatura em arquitectura»;
6) Lissaboni Ülikooli kõrgema tehnikainstituudi antud inseneridiplom «liceniatura em engenharia civil»;
7) Porto ülikooli inseneriteaduste teaduskonna (de Engenharia) antud inseneridiplom «liceniatura em engenharia civil»;
8) Coimbra ülikooli teaduse ja tehnika teaduskonna antud inseneridiplom «liceniatura em engenharia civil»;
9) Minho ülikooli antud inseneridiplom (tootmine) «liceniatura em engenharia civil, produção».

§ 13. Austrias arhitekti kutsekvalifikatsiooni tõendavad dokumendid

Austrias tõendavad arhitekti kutsekvalifikatsiooni:
1) Viini ja Grazi ning Innsbrucki tehnikaülikooli ehitusinseneriteaduse (Bauingenieurwesen) ja arhitektuuri (Architektur) teaduskonna antud diplomid arhitektuur «Architektur», ehitusalainsener «Bauingenieurwesen», ehitus «Hochbau» ja majandus-ehitusalainsener «Wirtschaftingenieurwesen – Bauwesen»;
2) Pinnasekultuuri (Bodenkultur) ülikooli antud kultuurtehnika «Kulturtechnik» ja veemajanduse «Wasserwirtschaft» õppesuuna diplomid;
3) Viini tarbekunsti kõrgkooli antud arhitektuuristuudiumi diplom;
4) Viini kujutava kunsti akadeemia antud arhitektuuristuudiumi diplom;
5) inseneridiplomid, mis omistatakse kõrgemate tehnikakoolide või ehituskolledžite lõpetanutele koos ehitusmeistri litsentsiga, mille saamiseks peab isikul olema vähemalt kuueaastane ametialane töökogemus Austrias ja sooritatud vastav eksam;
6) Linzi kunstilise ja tööstusliku kujundamise kõrgkooli antud arhitektuuristuudiumi diplom;
7) Tsiviiltehnikaseaduse (Ziviltechnikgesetz, BGBI. Nr. 156/1994) alusel antud tsiviilinseneride (Zivilingenieure) ja insener-konsultantide (Ingenieurkonsulente) järgmised kvalifikatsioonitunnistused: ehitus «Hochbau», ehitusala «Bauwesen», majandus-ehitusalainsener «Wirtschaftingenieurwesen – Bauwesen», kultuurtehnika ja veemajandus «Kulturtechnik und Wasserwirtschaft».

§ 14. Soomes arhitekti kutsekvalifikatsiooni tõendavad dokumendid

Soomes tõendavad arhitekti kutsekvalifikatsiooni:
1) Tehnikaülikoolide arhitektuuriteaduskondade ja Oulu ülikooli antud arhitekti diplomid «arkkitehti-arkitekt»;
2) Tehnikainstituutide antud ehitusarhitekti diplomid «rakennusarkkitehti-byggnadsarkitekt».

§ 15. Rootsis arhitekti kutsekvalifikatsiooni tõendavad dokumendid

Rootsis tõendavad arhitekti kutsekvalifikatsiooni Kuningliku tehnikainstituudi arhitektuurikooli, Chalmersi tehnikainstituudi ja Lundi ülikooli tehnikainstituudi antud arhitekti diplomid «arkitekt, Magistergrad in Arkitektur».

Minister Liina TÕNISSON

Kantsler Marika PRISKE

* Määruses on arvestatud järgmiste Euroopa Liidu direktiividega: 85/384/EMÜ 10.06.1985. a (EÜT L 223. 21.08.1985); 85/614/EMÜ 20.12.1985. a (EÜT L 376. 31.12.1985), 86/17/EMÜ 27.01.1986. a (EÜT L 027. 01.02.1986), 90/658/EMÜ 04.12. 1990. a (EÜT L 353 73 17.12.1990) ja 2001/19/EMÜ 14.05.2001. a (EÜT L 206 1 31.07.2001)

/otsingu_soovitused.json