Teksti suurus:

Nõuded ehitise kasutusloa taotlemisel esitatavale ehitise mõõdistusprojektile

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:RTL 2003, 3, 32

Nõuded ehitise kasutusloa taotlemisel esitatavale ehitise mõõdistusprojektile

Vastu võetud 27.12.2002 nr 75

Määrus kehtestatakse «Ehitusseaduse» (RT I 2002, 47, 297; 99, 579) § 72 lõike 6 alusel.

§1. Ehitise mõõdistusprojekt

(1) Ehitise mõõdistusprojekt (edaspidi mõõdistusprojek t) on dokumentide kogum, mis koosneb arhitektuursetest ja kasutuslikest joonistest, mis on mõõdetud faktiliselt ehitatud ehitise ülesmõõdistamise teel.

(2) Mõõdistusprojekti koostamisel tuleb arvesse võtta geodeetilisele süsteemile esitatavaid nõudeid «Andmekogude seaduse» (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77; 61, 375; 2002, 63, 387) tähenduses.

(3) Mõõdistusprojekti iga dokument peab olema identifitseeritav ehitise, mõõdistusprojekti koostaja ja kontrollija ning mõõdistusprojekti koostamise aja andmete kaudu.

§2. Ehitise kasutusloa taotlemisel esitatav mõõdistusprojekt

(1) Ehitise kasutusloa (edaspidi kasutusluba) taotlemisel esitatakse kohalikule omavalitsusele mõõdistusprojekt kahes eksemplaris.

(2) Kasutusloa taotlemisel esitatavas mõõdistusprojektis esitatakse ehitise kohta need andmed ja mõõdistusprojekti osad, mis on asjakohased ning mida on otstarbekas ja võimalik määrata.

(3) Kasutusloa taotlemisel esitatavas mõõdistusprojektis sisalduvad:
1) ehitise üldjoonised;
2) ehituskonstruktsiooniosa;
3) kütte- ja ventilatsiooniosa;
4) veevarustus- ja kanalisatsiooniosa;
5) elektri- ja nõrkvoolupaigaldiste osa;
6) tuleohutuse osa;
7) seletuskiri.

(4) Mõõdistusprojekti või selle osa tiitellehel esitatakse:
1) ehitise nimetus;
2) ettevõtja andmed;
3) registreeringu number ja kuupäev;
4) ettevõtja vastutavate spetsialistide nimed ja allkirjad;
5) mõõdistusprojekti või selle osa koostamise aeg.

§3. Ehitise üldjoonised

(1) Ehitise üldjoonistes sisalduvad vähemalt ehitise joonised arhitektuur-ehituslikust põhilahendusest, nagu näiteks üldmõõtmetega plaanid, vaated ja lõiked, mõõtkavas kuni 1:400.

(2) Vajadusel esitatakse ehitise üldjoonistes ehitusgeodeetiliste tööde tulemid.

§4. Seletuskiri

(1) Seletuskirjas sisalduvad vähemalt:
1) ehitise aadress;
2) ehitise kasutamise otstarve;
3) ülevaade ehitistest ja nende paiknemisest kinnistul;
4) ülevaade ehitise konstruktsioonidest;
5) ülevaade ehitise tehnosüsteemidest ja nende seisukorrast.

(2) Mõõdistusprojekti seletuskirja lisana peavad olema toodud kasutusloa taotlemisel kohalikule omavalitsusele esitatavad ehitise tehnilised andmed.

§5. Mõõdistusprojekti ehituskonstruktsiooniosa

(1) Mõõdistusprojekti ehituskonstruktsiooniosas sisalduvad vähemalt:
1) koormused;
2) konstruktsioonid, konstruktsioonide olulisemad ehitusmaterjalid ja -tooted, konstruktsioonisammud ja silded.

(2) Mõõdistusprojekti ehituskonstruktsiooniosa võib koosneda viidetest mõõdistusprojekti muudele osadele, nagu näiteks seletuskirjale, kui lõikes 1 toodud andmed on esitatud.

§6. Mõõdistusprojekti kütte- ja ventilatsiooniosa

(1) Mõõdistusprojekti kütte- ja ventilatsiooniosas esitatakse kütte- ja ventilatsioonisüsteemide paiknemine.

(2) Vajadusel esitatakse kütte- ja ventilatsioonisüsteemide skemaatiline paiknemine plaanidel mõõtkavas kuni 1:400 ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad asendiplaanil või geodeetilisel alusplaanil.

(3) Mõõdistusprojekti kütte- ja ventilatsiooniosa võib koosneda viidetest mõõdistusprojekti muudele osadele, nagu näiteks seletuskirjale, kui lõikes 1 toodud andmed on esitatud.

§7. Mõõdistusprojekti veevarustus- ja kanalisatsiooniosa

(1) Mõõdistusprojekti veevarustus- ja kanalisatsiooniosas esitatakse veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide paiknemine.

(2) Vajadusel esitatakse veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide skemaatiline paiknemine plaanidel mõõtkavas kuni 1:400 ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad asendiplaanil või geodeetilisel alusplaanil.

(3) Mõõdistusprojekti veevarustus- ja kanalisatsiooniosa võib koosneda viidetest mõõdistusprojekti muudele osadele, nagu näiteks seletuskirjale, kui lõikes 1 toodud andmed on esitatud.

§8. Mõõdistusprojekti elektri- ja nõrkvoolupaigaldiste osa

(1) Mõõdistusprojekti elektri- ja nõrkvoolupaigaldiste osas esitatakse elektri- ja nõrkvoolupaigaldiste paiknemine.

(2) Vajadusel esitatakse elektri- ja nõrkvoolupaigaldiste skemaatiline paiknemine plaanidel mõõtkavas kuni 1:400 ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad asendiplaanil või geodeetilisel alusplaanil.

(3) Mõõdistusprojekti elektri- ja nõrkvoolupaigaldiste võib koosneda viidetest mõõdistusprojekti muudele osadele, nagu näiteks seletuskirjale, kui lõikes 1 toodud andmed on esitatud.

§9. Mõõdistusprojekti tuleohutusosa

(1) Mõõdistusprojekti tuleohutuse osas esitatakse:
1) konstruktsioonide ja kogu hoone tulepüsivust iseloomustavad näitajad;
2) ehitise jagunemine tuletõkkesektsioonideks;
3) evakuatsioonilahendus, sealhulgas evakueeruvate inimeste arv, evakuatsiooniteede arvutus, trepikodade iseloomustus, hädaväljapääsud;
4) pääsud keldrisse, pööningule, katusele;
5) ventilatsiooni- ja kütteseadmete tuleohutus;
6) ehitises rakendatud tuleohuklassid ja tulekaitsetasemed;
7) turvavalgustussüsteemide paigutus ja olemasolu;
8) automaatsete tulekahjusignalisatsiooni-, tulekustutus-, piksekaitse- ja suitsutõrjesüsteemide olemasolu ja nende iseloomustus;
9) tuletõrjeveevarustussüsteemi lahendus;
10) muud tuleohutust mõjutavad olulised tegurid.

(2) Mõõdistusprojekti tuleohutuseosa võib koosneda viidetest mõõdistusprojekti muudele osadele, nagu näiteks seletuskirjale, kui lõikes 1 toodud andmed on esitatud.

§10. Mõõdistusprojekti tehnilised joonised

(1) Mõõdistusprojekti tehniliste jooniste põhiformaadi suurus on A 4 (210 mm normaalpikkus ja 297 mm normaalkõrgus). Vajadusel suurendatakse põhiformaati n × 210 mm pikkuse suunas ja n × 297 mm kõrguse suunas.

(2) Mõõdistusprojekti tehniliste jooniste formaadi määramisel lähtutakse ehitatavast ehitisest.

(3) Jooniste vormistamisel kasutatavad joonepaksused on järgmised:
1) mõõtjooned, abijooned ja vaatejooned on vahemikus 0,2–0,25 mm;
2) lõikejoon on vahemikus 0,5–0,6 mm;
3) pealkirjad on vahemikus 0,5–0,7 mm;
4) mõõtarvud ja muud kirjad on vahemikus 0,25–0,35 mm.

§11. Üksikelamu, suvila, aiamaja, taluhoone ja väikeehitise mõõdistusprojekt

Kasutusloa taotlemisel esitatakse üksikelamu, suvila, aiamaja, taluhoone ja väikeehitise mõõdistusprojekt, milles sisalduvad vähemalt ehitise üldjoonised ja seletuskiri.

Minister Liina TÕNISSON

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json