Teksti suurus:

Kohtulike registrite infosüsteemidega seotud justiitsministri määruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.01.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 6, 52

Kohtulike registrite infosüsteemidega seotud justiitsministri määruste muutmine

Vastu võetud 30.12.2002 nr 99

Määrus kehtestatakse «Äriseadustiku» (RT I 1995, 26–28, 355; 1998, 91–93, 1500; 1999, 10, 155; 23, 355; 24, 360; 57, 596; 102, 907; 2000, 29, 172; 49, 303; 55, 365; 57, 373; 2001, 34, 185; 56, 332 ja 336; 89, 532; 93, 565; 2002, 3, 6; 35, 214; 53, 336; 61, 375; 63, 387 ja 388; 96, 564; 102, 600; 110, 657) § 67 lõike 4 punkti 4 ning «Kinnistusraamatuseaduse» (RT I 1993, 65, 922; 1999, 44, 511; 2001, 21, 113; 24, 133; 31, 171; 56, 336; 93, 565) § 772 lõike 3 alusel.

§ 1. Justiitsministri 28. augusti 2002. a määruse nr 56 «Kohtu registriosakonna kodukord» (RTL 2002, 103, 1558) § 297 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 297. Infosüsteemi töö tagamine

(1) Infosüsteemi halduri, spetsiaaltarkvara tugiisiku ning kohtserveri andmehalduri ja hooldaja ülesandeid täidab Justiitsministeeriumi Registrikeskus, tagades muuhulgas infosüsteemi kasutajate andmete lisamise, muutmise ja tühistamise ning infosüsteemi uuenduste sisseviimise kohtserveritesse.

(2) Üldise kasutajatoe, kohtserverite varukoopiate tegemise ning registriosakondade ja keskandmebaasi vahelise digitaalse andmeside tagab Justiitsministeeriumi üldosakond Justiitsministeeriumi haldusala jaoks kehtestatud üldises korras.»

§ 2. Justiitsministri 27. detsembri 2000. a määruse nr 78 «Kohtute registriosakondade keskandmebaasi pidamine» (RTL 2001, 5, 59; 2002, 31, 450; 55, 800) § 4 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Justiitsministri 28. augusti 2002. a määruse nr 55 «Kohtu kinnistusosakonna kodukord» (RTL 2002, 101, 1545; 141, 2043) § 230 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 230. Infosüsteemi töö tagamine

(1) Kinnistusraamatu infosüsteemi halduri ning spetsiaaltarkvara tugiisiku ülesandeid täidab Justiitsministeeriumi Registrikeskus, tagades muuhulgas infosüsteemi kasutajate andmete lisamise, muutmise ja tühistamise ning infosüsteemi uuenduste sisseviimise.

(2) Üldise kasutajatoe ning kinnistusosakondade ja kinnistusraamatu andmetöötluskeskuse vahelise digitaalse andmeside tagab Justiitsministeeriumi üldosakond Justiitsministeeriumi haldusala jaoks kehtestatud üldises korras.

(3) Kinnistusraamatu andmetöötluskeskuse pidamist reguleeritakse eraldi määrusega.»

§ 4. Justiitsministri 22. jaanuari 2001. a määruses nr 8 «Kinnistusraamatu andmetöötluskeskus» (RTL 2001, 14, 185) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse kogu tekstis asendatakse sõna «kinnistusamet» sõnaga «kinnistusosakond» vastavas käändes;

2) § 4 punkt 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 1) põhiserveri andmehaldus, tagades andmete muutmata kujul säilitamise»;

3) § 4 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) määrust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

« § 41. Justiitsministeeriumi üldosakonna ülesanded

Justiitsministeeriumi üldosakond korraldab põhiserveri hoolduse, võimaldades Registrikeskusel täita andmehalduri ülesandeid ning tagades andmete muutmata kujul säilitamise.»

Minister Märt RASK

Kantsler Priidu PÄRNA

/otsingu_soovitused.json