Teksti suurus:

Rahandusministri 23. oktoobri 2002. a määruste nr 121 "Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse arvutamise ning investeeringu väärtuse määramise kord" ja nr 123 "Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse aruandluse kord" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.01.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 7, 58

Rahandusministri 23. oktoobri 2002. a määruste nr 121 "Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse arvutamise ning investeeringu väärtuse määramise kord" ja nr 123 "Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse aruandluse kord" muutmine

Vastu võetud 31.12.2002 nr 157

Määrus kehtestatakse «Tagatisfondi seaduse» (RT I 2002, 23, 131; 57, 357; 102, 600) § 42 lõike 3, § 53 lõike 6, § 54 lõike 2 alusel ja § 92 lõike 2 punkti 2 alusel.

§ 1. Rahandusministri 23. oktoobri 2002. a määrust nr 121 «Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse arvutamise ning investeeringu väärtuse määramise kord» (RTL 2002, 121, 1762) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

« 5) aktsiakapitali suurendamisel või vähendamisel, väärtpaberite nimiväärtuse muutmisel, väärtpaberitest tulenevate väljamaksete (intressid ja dividendid) tegemisel, väärtpaberite konverteerimisel, võlakirjade lunastamisel ja muude selliste tehingute teostamisel tekkivaid käibeid, millega ei kaasne investeerimisasutuse poolt klientidega toimuvaid väärtpaberite ostu- ja müügitehinguid;»;

3) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

« 6) klientide omavahelisi makse vastu ja makseta väärtpaberitehingute käibeid, kus ühekski pooleks ega vahendajaks ei ole investeerimisasutus.»;

4) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Lõikes 1 nimetatud investeeringu maht eelneva kvartali keskmise valitsetavate raha ja väärtpaberite summaarse turuväärtuse alusel määratakse järgnevalt:
1) kvartali iga kuu kümnenda, 20-nda ja viimase päeva lõpu seisuga väärtpaberiportfelli valitsemiseks investeerimisasutuse käsutuses olevad klientide raha jäägid ja väärtpaberite turuväärtused liidetakse. Juhul kui kuu kümnes, 20-nes või viimane päev on puhkepäev, määratakse klientide raha jääk ja väärtpaberite turuväärtus sellele eelnenud tööpäeva lõpu seisuga;
2) punkti 1 alusel arvutatud summa jagatakse üheksaga.»;

5) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Lõikes 1 nimetatud investeeringu maht eelneva kvartali keskmise hoitavate väärtpaberite turuväärtuse alusel määratakse järgnevalt:
1) kvartali iga kuu kümnenda, 20-nda ja viimase päeva lõpu seisuga klientide jaoks hoitavate väärtpaberite turuväärtused liidetakse. Juhul kui kuu kümnes, 20-nes või viimane päev on puhkepäev, määratakse klientide väärtpaberite turuväärtus sellele eelnenud tööpäeva lõpu seisuga;
2) punkti 1 alusel arvutatud summa jagatakse üheksaga.»

§ 2. Rahandusministri 23. oktoobri 2002. a määrust nr 123 «Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse aruandluse kord» (RTL 2002, 121, 1764) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Mittetulundusühingud on isikute vabatahtlikud ühendused ja muud eraõiguslikud juriidilised isikud «Mittetulundusühingute seaduse» (RT I 1996, 42, 811; 1998, 96, 1515; 1999, 10, 155; 23, 355; 67, 658; 2000, 55, 365; 88, 576; 2001, 56, 336; 93, 565; 2002, 53, 336) tähenduses, välja arvatud juriidilisest isikust suurkliendid, kes tegelevad kaupade või teenuste pakkumisega tasuta või tasu eest, kuid kelle eesmärgiks või põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.»;

3) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Riigi- ja kohaliku omavalitsuse äriühingud käesoleva määruse tähenduses on äriühingud, kes kuuluvad riigi keskvalitsuse või kohaliku omavalitsuse valitseva mõju (kontrolli) alla. Kontroll selliste juriidiliste isikute üle võib olla saavutatud kas otseselt osaluse kaudu (riigile või kohalikule omavalitsusele kuulub 100% aktsiatest või osadest või enamotsustusõigus) või kaudselt, mis annab riigile või kohalikule omavalitsusele õiguse määrata äriühingu tegevuspoliitikat või nimetada selle juhtivaid töötajaid. Mõiste hõlmab ka riigi poolt asutatud sihtasutusi ning avalik-õiguslikke juriidilisi isikud. Mõiste alla ei kuulu juriidilisest isikust suurkliendid ning riigi keskvalitsuse ja kohaliku omavalitsuse valitseva mõju (kontrolli) alla kuuluvad kutselised investorid.»;

4) paragrahvi 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Muud äriühingud käesoleva määruse tähenduses on äriühingud (täisühingud, usaldusühingud, osaühingud, aktsiaseltsid, tulundusühistud), kes ei ole kutselised investorid, finantseerimisasutused, ega lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikud. Mõiste hõlmab ka füüsilisest isikust ettevõtjad, kes on tööandjaks ühele või enamale töötajale. Muude äriühingute alla ei kuulu juriidilisest isikust suurkliendid ning investeerimisasutusega samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad äriühingud.»;

5) paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 6 kuni 9 järgmises sõnastuses:

« (6) Investeerimisteenuse liik 1 on käesoleva määruse tähenduses väärtpaberite omandamine ja võõrandamine oma või kliendi arvel ning kliendi nimel ja tehingukorralduste vastuvõtmine, edastamine või täitmine vastavalt «Väärtpaberituru seaduse» § 43 punktidele 1–3.

(7) Investeerimisteenuse liik 2 on käesoleva määruse tähenduses väärtpaberiportfelli valitsemine vastavalt «Väärtpaberituru seaduse» § 43 punktile 5.

(8) Investeerimisteenuse liik 3 on käesoleva määruse tähenduses väärtpaberite hoidmine kliendi jaoks vastavalt «Väärtpaberituru seaduse» § 44 punktile 1.

(9) Turuväärtuste summa on käesoleva määruse mõistes investeerimisteenuse liigile 2 vastava teenuse osutamise puhul investeerimisasutuse poolt valitsetavate raha ja väärtpaberite ja investeerimisteenuse liigile 3 vastava teenuse osutamise puhul investeerimisasutuse poolt hoitavate väärtpaberite turuväärtuste summa. Investeerimisteenuse liigile 3 vastava teenuse osutamise puhul ei kuulu turuväärtuste summa alla nende väärtpaberite turuväärtused, mida hoitakse investeerimisasutuse klientide nimel ja arvel Eesti Väärtpaberite Keskregistris avatud väärtpaberikontodel.»;

6) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Teine osamakse aruanne koostatakse lisas 3 toodud nõuete kohaselt ja esitatakse XLS formaadis Inspektsioonile 17. jaanuariks 2003. a Inspektsioon edastab laekunud osamakse aruanded Fondile hiljemalt 3. veebruariks 2003. a»;

7) määruse lisa 1 «Nõuded investorikaitse osafondi kvartaliosamakse aruandele» kehtestatakse uues sõnastuses;

8) määrust täiendatakse lisaga 3 «Nõuded investorikaitse osafondi II kvartaliosamakse aruandele» (lisatud).

Minister Harri ÕUNAPUU

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Raivo SULG

Rahandusministri 23. oktoobri 2002. a määruse nr 123 «Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse
aruandluse kord»

lisa 1
(rahandusministri 31. detsembri 2002. a
määruse nr 157 sõnastuses)

NÕUDED INVESTORIKAITSE OSAFONDI KVARTALIOSAMAKSE ARUANDELE

I. Nõuded aruande koostamisele

1. Ühe reana tuleb näidata nende ostu- ja müügikäivete ning turuväärtuse summa, mille identifikaatorid langevad kokku.

2. Aruande valdkonda kuuluvate andmete puudumisel tuleb esitada tühi aruanne.

3. Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse aruande kood on 436.

II. Nõuded aruande struktuurile

Aruande struktuur jaguneb üheksaks alaliigiks:

1. Investeerimisteenuse liik

2. Kliendi liik

3. Ostukäibe summa

4. Müügikäibe summa

5. Turuväärtuste summa 1

6. Turuväärtuste summa 2

7. Turuväärtuste summa 3

8. Turuväärtuste summa 4

9. Turuväärtuste summa 5

10. Turuväärtuste summa 6

11. Turuväärtuste summa 7

12. Turuväärtuste summa 8

13. Turuväärtuste summa 9

14. Klientide arv

15. Osamakse määr

16. Kvartaliosamakse suurus

III. Nõuded aruande struktuuri alaliikidele

1. Investeerimisteenuse liigi identifikaator

Aruande selles osas näidatakse, millist investeerimisteenust investeerimisasutus oma kliendile osutab.

Investeerimisteenuse liik Identifikaatori number
1) Liik 1 1
2) Liik 2 2
3) Liik 3 3

2. Kliendi liigi identifikaator

Aruande selles osas näidatakse kliendi liik, kellele investeerimisasutus investeerimisteenust osutab.

Kliendi liik Identifikaatori number
1) Riigi või kohaliku omavalitsuse äriühing 7
2) Muu äriühing 8
3) Mittetulundusühing 9
4) Eraisik 10

3. Ostukäibe summa

Aruande selles osas näidatakse väärtpaberite aruandeperioodi viimase 10 tööpäeva summaarne ostukäive, mis tekkis investeerimisasutusel seoses investeerimisteenuse liigi identifikaatorile 1 vastava teenuse osutamisega. Käive näidatakse Eesti kroonides ümardatuna täisühikuteni. Teiste investeerimisteenuste (investeerimisteenuse liigi identifikaatorid 2 ja 3) osutamise puhul on ostukäibeks 0 (null).

4. Müügikäibe summa

Aruande selles osas näidatakse väärtpaberite aruandeperioodi viimase 10 tööpäeva summaarne müügikäive, mis tekkis investeerimisasutusel seoses investeerimisteenuse liigi identifikaatorile 1 vastava teenuse osutamisega. Käive näidatakse Eesti kroonides ümardatuna täisühikuteni. Teiste investeerimisteenuste (investeerimisteenuse liigi identifikaatorid 2 ja 3) osutamise puhul on müügikäibeks 0 (null).

5. Turuväärtuste summa 1

Aruande selles osas näidatakse investeerimisteenuse liigi identifikaatorile 2 ja 3 vastava teenuse osutamise puhul turuväärtuste summa aruandeperioodi esimese kuu kümnenda päeva lõpu seisuga.

Turuväärtuste summa 1 näidatakse Eesti kroonides ümardatuna täisühikuteni. Teiste investeerimisteenuste (investeerimisteenuse liigi identifikaator 1) puhul on turuväärtuste summaks 0 (null).

6. Turuväärtuste summa 2

Aruande selles osas näidatakse investeerimisteenuse liigi identifikaatorile 2 ja 3 vastava teenuse osutamise puhul turuväärtuste summa aruandeperioodi esimese kuu 20-nda päeva lõpu seisuga. Turuväärtuste summa 2 näidatakse Eesti kroonides ümardatuna täisühikuteni. Teiste investeerimisteenuste (investeerimisteenuse liigi identifikaator 1) puhul on turuväärtuste summaks 0 (null).

7. Turuväärtuste summa 3

Aruande selles osas näidatakse investeerimisteenuse liigi identifikaatorile 2 ja 3 vastava teenuse osutamise puhul turuväärtuste summa aruandeperioodi esimese kuu viimase päeva lõpu seisuga.

Turuväärtuste summa 3 näidatakse Eesti kroonides ümardatuna täisühikuteni. Teiste investeerimisteenuste (investeerimisteenuse liigi identifikaator 1) puhul on turuväärtuste summaks 0 (null).

8. Turuväärtuste summa 4

Aruande selles osas näidatakse investeerimisteenuse liigi identifikaatorile 2 ja 3 vastava teenuse osutamise puhul turuväärtuste summa aruandeperioodi teise kuu kümnenda päeva lõpu seisuga.

Turuväärtuste summa 4 näidatakse Eesti kroonides ümardatuna täisühikuteni. Teiste investeerimisteenuste (investeerimisteenuse liigi identifikaator 1) puhul on turuväärtuste summaks 0 (null).

9. Turuväärtuste summa 5

Aruande selles osas näidatakse investeerimisteenuse liigi identifikaatorile 2 ja 3 vastava teenuse osutamise puhul turuväärtuste summa aruandeperioodi teise kuu 20-nda päeva lõpu seisuga.

Turuväärtuste summa 5 näidatakse Eesti kroonides ümardatuna täisühikuteni. Teiste investeerimisteenuste (investeerimisteenuse liigi identifikaator 1) puhul on turuväärtuste summaks 0 (null).

10. Turuväärtuste summa 6

Aruande selles osas näidatakse investeerimisteenuse liigi identifikaatorile 2 ja 3 vastava teenuse osutamise puhul turuväärtuste summa aruandeperioodi teise kuu viimase päeva lõpu seisuga.

Turuväärtuste summa 6 näidatakse Eesti kroonides ümardatuna täisühikuteni. Teiste investeerimisteenuste (investeerimisteenuse liigi identifikaator 1) puhul on turuväärtuste summaks 0 (null).

11. Turuväärtuste summa 7

Aruande selles osas näidatakse investeerimisteenuse liigi identifikaatorile 2 ja 3 vastava teenuse osutamise puhul turuväärtuste summa aruandeperioodi kolmanda kuu kümnenda päeva lõpu seisuga.

Turuväärtuste summa 7 näidatakse Eesti kroonides ümardatuna täisühikuteni. Teiste investeerimisteenuste (investeerimisteenuse liigi identifikaator 1) puhul on turuväärtuste summaks 0 (null).

12. Turuväärtuste summa 8

Aruande selles osas näidatakse investeerimisteenuse liigi identifikaatorile 2 ja 3 vastava teenuse osutamise puhul turuväärtuste summa aruandeperioodi kolmanda kuu 20-nda päeva lõpu seisuga.

Turuväärtuste summa 8 näidatakse Eesti kroonides ümardatuna täisühikuteni. Teiste investeerimisteenuste (investeerimisteenuse liigi identifikaator 1) puhul on turuväärtuste summaks 0 (null).

13. Turuväärtuste summa 9

Aruande selles osas näidatakse investeerimisteenuse liigi identifikaatorile 2 ja 3 vastava teenuse osutamise puhul turuväärtuste summa aruandeperioodi kolmanda kuu viimase päeva lõpu seisuga.

Turuväärtuste summa 9 näidatakse Eesti kroonides ümardatuna täisühikuteni. Teiste investeerimisteenuste (investeerimisteenuse liigi identifikaator 1) puhul on turuväärtuste summaks 0 (null).

14. Klientide arv

Aruande selles osas näidatakse investeerimisteenuse 2 ja 3 osutamisel mitme kliendi investeeringute turuväärtuste summa on aruandereal identifikaatori «Turuväärtuste summa 9» puhul näidatud. Teiste investeerimisteenuste (investeerimisteenuse liigi identifikaator 1) puhul on klientide arvuks 0 (null).

15. Osamakse määr

Aruande selles osas näidatakse Tagatisfondi nõukogu poolt aruandereal näidatud investeeringu mahule kehtestatud osamakse määr. Osamakse määr esitatakse formaadis osamakse määr jagatud sajaga (m/100).

16. Kvartaliosamakse suurus

Aruande selles osas näidatakse aruanderea andmete alusel arvutatud kvartaliosamakse suurus Eesti kroonides ümardatuna täisühikuteni.

Rahandusministri 23. oktoobri 2002. a määruse nr 123 «Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse
aruandluse kord»

lisa 3
(rahandusministri 31. detsembri 2002. a
määruse nr 157 sõnastuses)

NÕUDED INVESTORIKAITSE OSAFONDI II KVARTALIOSAMAKSE
ARUANDELE

I. Aruande koostamise vorm

(kroonides, ümardatuna täisühikutesse)

Investeerimisteenuse liik Keskmine ostukäive Keskmine müügikäive Turuväärtus
Liik 1     X
Liik 2 X X  
Liik 3 X X  

II. Nõuded aruande täitmisele
1) X – ei kuulu täitmisele;
2) Keskmine ostukäive – detsembrikuu viimase kümne tööpäeva ostukäivete aritmeetiline keskmine;
3) Keskmine müügikäive – detsembrikuu viimase kümne tööpäeva müügikäivete aritmeetiline keskmine;
4) Turuväärtus (liik 2) – investeerimisasutuse poolt valitsetavate eraisikutele kuuluvate raha ja väärtpaberite turuväärtuste oktoobri-, novembri- ja detsembrikuu kümnendate, 20-ndate ja viimaste päevade lõpu seisude aritmeetiline keskmine;
5) Turuväärtus (liik 3) – investeerimisasutuse poolt hoitavate eraisikutele kuuluvate väärtpaberite turuväärtuste oktoobri-, novembri- ja detsembrikuu kümnendate, 20-ndate ja viimaste päevade lõpu seisude aritmeetiline keskmine.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json