Teksti suurus:

Majandusministri 28. juuni 2002. a. määruse nr 35 "Tehnilise kontrolli kord, sagedus ja mahud sõltuvalt elektripaigaldise tehnilistest andmetest" muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.01.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 6, 54

Majandusministri 28. juuni 2002. a. määruse nr 35 "Tehnilise kontrolli kord, sagedus ja mahud sõltuvalt elektripaigaldise tehnilistest andmetest" muutmine

Vastu võetud 31.12.2002 nr 81

Määrus kehtestatakse «Elektriohutusseaduse» (RT I 2002, 49, 310; 110, 659) § 27 lõike 3 alusel.

Majandusministri 28. juuni 2002. a määruses nr 35 «Tehnilise kontrolli kord, sagedus ja mahud sõltuvalt elektripaigaldise tehnilistest andmetest» (RTL 2002, 76, 1173; 93, 1448) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Eluruumi (sealhulgas suvila) ja elamu teenindamiseks vajaliku ehitise ning «Ehitusseaduse» (RT I 2002, 47, 297; 99, 579) §-s 15 sätestatud väikeehitise ja ajutise ehitise elektripaigaldise puhul pole elektripaigaldise korraline tehniline kontroll kohustuslik, välja arvatud majandustegevuseks kasutatava eluruumi ja väikeehitise ning kahe või enama korteriga hoone korterivaldajate ühiskasutuses oleva elektripaigaldise puhul.»;

2) paragrahvi 14 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks.

Minister Liina TÕNISSON

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json