Teksti suurus:

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.01.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 1, 1

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 17.12.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 23. detsembri 2002. a otsusega nr 307

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadust (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 398; 82, 480; 96, 565) täiendatakse VI1 peatükiga järgmises sõnastuses:

«VI1 peatükk
MUNITSIPAALPOLITSEI

§ 531. Munitsipaalpolitsei

(1) Munitsipaalpolitsei on kohaliku omavalitsuse ametiasutus või valla- või linnavalitsuse ametnik, kelle põhiülesanne on osaleda avaliku korra tagamisel ja teostada valla- või linnavolikogu poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise üle järelevalvet kohaliku omavalitsuse määratud tööpiirkonnas.

(2) Munitsipaalpolitseid finantseeritakse kohaliku omavalitsuse eelarvest.

§ 532. Munitsipaalpolitsei moodustamine ja ülesanded

(1) Munitsipaalpolitsei moodustamise ja lõpetamise otsustab valla- või linnavolikogu.

(2) Munitsipaalpolitsei struktuur, koosseis, alluvus, tööpiirkond, täpsemad ülesanded, õigused ja kohustused sätestatakse valla- või linnavolikogu poolt kinnitatavas põhimääruses. Kui munitsipaalpolitsei ametikoht moodustatakse valla- või linnavalitsuses, sätestatakse munitsipaalpolitsei ametniku alluvus, tööpiirkond, täpsemad ülesanded, seadustest tulenevad õigused ja kohustused munitsipaalpolitsei ametniku ametijuhendis.

(3) Munitsipaalpolitseiametnikule laieneb avaliku teenistuse seadus (RT I 1995, 16, 228; 1999, 7, 112; 10, 155; 16, 271 ja 276; 2000, 25, 144 ja 145; 28, 167; 102, 672; 2001, 7, 17 ja 18; 17, 78; 42, 233; 47, 260; 2002, 21, 117; 62, 376). Munitsipaalpolitseiametnikule ei laiene politseiteenistuse seadus (RT I 1998, 50, 753; 104, 1742; 2000, 10, 57; 28, 167; 2001, 7, 17; 85, 511; 2002, 53, 336; 61, 375).

§ 533. Munitsipaalpolitsei koostöö

(1) Munitsipaalpolitsei teeb oma ülesannete täitmisel koostööd teiste kohalike omavalitsuste asutuste, riigiorganite, politseiseaduse (RT 1990, 10, 113; 1991, 10, 152; RT I 1993, 20, 355; 1994, 34, 533; 40, 654; 86/87, 1487; 1995, 62, 1056; 1996, 62, 953; 1998, 50, 753; 51, 756; 2001, 7, 17; 65, 377; 85, 511; 2002, 56, 350) §-s 8 nimetatud riigi politseiasutuste, eraõiguslike juriidiliste isikute ja kodanikega ning nende ühendustega.

(2) Politseiseaduse §-s 8 nimetatud riigi politseiasutused osutavad valla- või linnavalitsusega sõlmitava lepingu alusel abi munitsipaalpolitsei väljaõppel ja täienduskoolitusel.

§ 534. Munitsipaalpolitsei relvad

Munitsipaalpolitseiametnikule võidakse tema teenistusülesannete täitmiseks anda tulirelv relvaseaduses (RT I 2001, 65, 377; 88, 531; 102, 673; 2002, 29, 175; 53, 336; 61, 376; 63, 387) sätestatud tingimustel ja korras.

§ 535. Munitsipaalpolitsei vormiriietus ja ametitunnused

Munitsipaalpolitseiametnikud kannavad kohaliku omavalitsuse sümboolikat kandvat vormiriietust või muid neid eristavaid ametitunnuseid. Munitsipaalpolitsei vormiriietus ning ametitunnused peavad neid selgelt eristama politseist. Vormiriietuse ja muude ametitunnuste kujundid töötab välja Siseministeerium.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json