Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Haridusministeeriumi ümbernimetamisega Haridus- ja Teadusministeeriumiks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2003
Avaldamismärge:RT I 2002, 99, 585

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Haridusministeeriumi ümbernimetamisega Haridus- ja Teadusministeeriumiks

Vastu võetud 03.12.2002 nr 368

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520) § 43 lõike 3, «Vangistusseaduse» (RT I 2000, 58, 376; 2002, 84, 492) § 116 lõike 7, § 142 lõike 6 ja § 146 ning «Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse» (RT I 2002, 90, 520) § 2 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 kinnitatud «Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korra» (RT I 1996, 73, 1300; 1998, 118/120, 1898; 1999, 57, 603; 92, 828; 2002, 91, 525) punktis 2 asendatakse sõna «haridusministri» sõnadega «haridus- ja teadusministri».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 21. novembri 2000. a määruses nr 370 «Vanglaametniku ettevalmistusteenistusse võtmise ja ettevalmistusteenistuse läbiviimise korra kehtestamiseks volituse andmine» (RT I 2000, 87, 564; 2001, 95, 593) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:

« § 2. Vanglaametniku ettevalmistusteenistusse võtmise ja ettevalmistusteenistuse läbiviimise korra Tallinna Pedagoogilises Seminaris kehtestab haridus- ja teadusminister kooskõlastatult justiitsministriga.»;

2) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Vanglaametniku ettevalmistusteenistusse võtmise ja ettevalmistusteenistuse läbiviimise korra Tartu Kutsehariduskeskuses kehtestab haridus- ja teadusminister kooskõlastatult justiitsministriga.»

§ 3. Vabariigi Valitsuse 21. novembri 2000. a määruse nr 371 ««Vangistusseaduse» §-s 142 sätestatud toetuste ja hüvitiste arvutamise ning maksmise kord» (RT I 2000, 87, 565) § 15 lõikes 3 asendatakse sõna «Haridusministeeriumi» sõnadega «Haridus- ja Teadusministeeriumi».

§ 4. Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2000. a määruses nr 384 «Vanglaametniku, vangla sotsiaaltöötaja ja vanglaametnikukandidaadi terviseuuringute tegemise tingimused, perioodilisus ja kord» (RT I 2000, 90, 584) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõikes 3 asendatakse sõna «Haridusministeerium» sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium»;

2) paragrahvi 8 lõikes 3 asendatakse sõna «haridusministri» sõnadega «haridus- ja teadusministri».

§ 5. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2003. a.

 

Peaminister Siim KALLAS

 

 

Justiitsminister Märt RASK

 

 

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

 

 

/otsingu_soovitused.json