Teksti suurus:

Ehitise kasutusloa taotluse vorminõuded ja esitamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.10.2014
Avaldamismärge:RTL 2003, 3, 22

Ehitise kasutusloa taotluse vorminõuded ja esitamise kord

Vastu võetud 24.12.2002 nr 64

Määrus kehtestatakse «Ehitusseaduse» (RT I 2002, 47, 297; 99, 579) paragrahvi 36 lõike 3 alusel.

§ 1.   Ehitise kasutusloa taotlus

  (1) Ehitise kasutusloa (edaspidi kasutusluba) saamiseks esitatakse kohalikule omavalitsusele:
  1) füüsilise isiku poolt käesoleva määruse lisas 1 toodud kasutusloa taotlus;
  2) juriidilise isiku poolt käesoleva määruse lisas 2 toodud kasutusloa taotlus.

  (2) Mitme isiku ühises omandis oleva ehitise korral peab ehitise kasutusloa taotlus olema esitatud ehitise omanike poolt ühiselt.

  (3) Lisaks ehitisele, mille kasutamiseks on vajalik kasutusluba, võib sama kasutusloa taotlusega esitada taotluse ehitise teenindamiseks vajalike rajatiste kasutamise kohta.

§ 2.   Kasutusloa taotluse andmed

  (1) Kasutusloa taotluses esitatakse need ehitise tehnilised andmed, mis on asjakohased ja mida on otstarbekas ja võimalik määrata.

  (2) Kasutusloa taotluses esitatakse andmed:
  1) ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde teostamise korral ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde tegija kohta;
  2) ajutise ehitise ehitamise korral ajutise ehitise kasutamise aja kohta;
  3) ehitise nimetuse kohta selle olemasolu korral.

  (3) Kasutusloa taotluses esitatakse andmed mitme isiku olemasolu korral iga isiku kohta eraldi.

  (4) Kasutusloa taotluses esitatakse andmed iga asjassepuutuva ehitise osa, sealhulgas korteri ja mitteeluruumi kohta eraldi.

§ 3.   Kasutusloa taotluse esitamine

  (1) Kasutusloa taotlus esitatakse kohalikule omavalitsusele paberkandjal.

  (2) Kasutusloa taotlus peab olema allkirjastatud selleks volitusi omava isiku poolt.

§ 4.   Kasutusloa taotluse andmete õigsus

  Kasutusloa taotleja vastutab enda poolt kohalikule omavalitsusele kasutusloa taotluses esitatud andmete õigsuse eest.

Lisad avaldatakse elektroonilises Riigi Teatajas («Riigi Teataja seaduse» § 4 lg 2, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 24. detsembri 2002. a kiri nr 8-1-1/02/2347 ja riigisekretäri 30. detsembri 2002. a resolutsioon nr 17-1/9339).

Liina TÕNISSON
Minister

Marika PRISKE
Kantsler

Lisa 1 KASUTUSLOA TAOTLUS

Lisa 2 KASUTUSLOA TAOTLUS

/otsingu_soovitused.json