Teksti suurus:

Sotsiaalmaksu arvestamise kord sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõigetes 2 ja 3 sätestatud juhtudel

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.02.2006
Avaldamismärge:RTL 2003, 7, 60

Sotsiaalmaksu arvestamise kord sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõigetes 2 ja 3 sätestatud juhtudel

Vastu võetud 03.01.2003 nr 2

Määrus kehtestatakse «Sotsiaalmaksuseaduse» (RT I 2000, 102, 675; 2001, 50, 285; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 95, 587; 2002, 44, 284; 62, 377; 111, 662) § 9 lõike 7 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse sotsiaalmaksu arvestamise põhimõtted «Sotsiaalmaksuseaduse» (RT I 2000, 102, 675; 2001, 50, 285; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 95, 587; 2002, 44, 284; 62, 377) § 2 lõigetes 2 ja 3 sätestatud juhtudel töötaja või teenistuja eest sotsiaalmaksu maksja jaoks. Arvestatud sotsiaalmaksu kohta täidetakse «Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903; 2001, 11, 49; 16, 69; 50, 283; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 2002, 23, 131; 41, 253; 44, 284; 47, 297; 62, 377) § 54 lõike 3 alusel kehtestatud «Tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni» vormi TSD lisa 1 või 2.

§ 2. Palga maksmine

Vastavalt «Palgaseaduse» (RT I 1994, 11, 154; 1995, 12, 120; 1999, 29, 397; 2000, 10, 59; 40, 248; 2001, 42, 233; 50, 287; 2002, 61, 375; 62, 377; 111, 662) § 31 lõikele 11 makstakse palka vähemalt üks kord kuus. Palga maksmise tähtpäev määratakse kindlaks maksumaksja kollektiivlepingus, töö sisekorraeeskirjas või töölepingus (edaspidi töösisekord).

§ 3. Sotsiaalmaksu arvestamine

Üldjuhul arvestatakse sotsiaalmaks töötajale või teenistujale rahas makstud tasult, kuid mitte vähem kui eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt (edaspidi kuumäär) iga töötaja või teenistuja kohta iga tasu väljamaksmise tähtpäeva sisaldava kuu (edaspidi tasu väljamaksmise kuu) eest.

§ 4. Sotsiaalmaksu arvestamine palga maksmisel eelneval kuul

Kui tasu makstakse välja kuul, mis eelneb maksumaksja töösisekorras kindlaks määratud antud tasu väljamaksmise kuule, arvestatakse sotsiaalmaks makstud tasult. Nimetatud summalt arvestatud sotsiaalmaks deklareeritakse maksustamisperioodil, mil väljamakse tehti.

§ 5. Sotsiaalmaksu arvestamine palga maksmisel järgneval kuul

Kui tasu makstakse välja kuul, mis järgneb maksumaksja töösisekorras kindlaks määratud antud tasu väljamaksmise kuule ning nimetatud tasu väljamaksmise kuu eest on kuumääralt sotsiaalmaks arvestatud, võib maksustatavat tasu vähendada kuumäära ja nimetatud tasu väljamaksmise kuu eest makstud tasu positiivse vahe võrra, kuid mitte rohkem kui tasu makstakse. Nimetatud summalt arvestatud sotsiaalmaks deklareeritakse maksustamisperioodil, mil väljamakse tehti.

§ 6. Sotsiaalmaksu arvestamine kuumääralt

(1) Kui maksumaksja töösisekorras kindlaks määratud tasu väljamaksmise kuul tasu teenimise kuu eest tasu ei makstud või makstud tasu jäi alla kuumäära, arvestatakse sotsiaalmaks kuumääralt, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhul. Nimetatud summalt arvestatud sotsiaalmaks deklareeritakse maksustamisperioodil, mis on maksumaksja töösisekorras kindlaks määratud tasu väljamaksmise kuu.

(2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tasu väljamaksmise kuu eest on eelneva(te)l kuu(de)l tasu makstud, arvestatakse sotsiaalmaks kuumääralt, millest on maha arvatud eelneva(te)l kuu(de)l tasu väljamaksmise kuu eest makstud tasu, kuid mitte väiksemalt summalt, kui tasu väljamaksmise kuul tasu teenimise kuu eest makstud tasult.

§ 7. Sotsiaalmaksu arvestamine proportsionaalselt töötatud ajaga

(1) «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõikes 3 nimetatud juhtudel arvestatakse sotsiaalmaks tasu väljamaksmise kuu eest vähemalt kuumääralt proportsionaalselt töötatud ajaga tasu teenimise kuul. Nimetatud summa võetakse aluseks käesoleva määruse paragrahvides 5–6 sätestatud arvestuses.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud töötatud aja proportsioon arvestatakse «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõike 3 punktides 1 ja 2 nimetatud töövabastusele sellel kuul eelnenud ja järgnenud kalendripäevade summa jagamisel 30-ga või sama lõike punktis 3 nimetatud juhul sellel kuul tööle asumisele järgnenud või töölt lahkumisele eelnenud kalendripäevade arvu jagamisel 30-ga.

§ 8. Sotsiaalmaksu arvestamine lõpparvelt

«Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõikes 2 nimetatud töötaja või teenistuja töölt lahkumisel makstavalt lõpparvelt sotsiaalmaksu arvestamisel võetakse aluseks lõpparve arvestamisele vastav käesoleva määruse paragrahvis 2 nimetatud üldine maksumaksja töösisekorras kindlaks määratud palga maksmise tähtpäev, välja arvatud summade puhul, mis makstakse eelneva(te) tasu väljamaksmise kuu(de) eest.

Minister Harri ÕUNAPUU

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Raivo SULG

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json