Teksti suurus:

Looduslikule taimestikule ja loomastikule tekitatud kahju hüvitamise määrade ja korra kehtestamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2003
Avaldamismärge:

Looduslikule taimestikule ja loomastikule tekitatud kahju hüvitamise määrade ja korra kehtestamine

Vastu võetud 25.07.1995 nr 275
RT I 1995, 63, 1062
jõustumine 05.08.1995

Muudetud järgmise määrusega:

 

25. 03. 1997 nr 67 ( RT I 1997, 27, 395), jõust. 8. 04. 1997

 

Kaitstavate loodusobjektide seaduse (RT I 1994, 46, 773) paragrahvi 29 lõike 4, jahikorralduse seaduse (RT I 1994, 30, 465; 83, 1449; 1996, 49, 953) paragrahvi 24 lõike 1 ja kalapüügiseaduse (RT I 1995, 80, 1384; 1996, 27, 567) paragrahvi 25 lõike 4 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

 

[RT I 1997, 27, 395 - jõust. 8. 04. 1997]

 

1. Kehtestada looduslikule taimestikule ja loomastikule tekitatud kahju hüvitamise määrad vastavalt käesoleva määruse lisale 1.

 

2. Kehtestada looduslikule taimestikule ja loomastikule tekitatud kahju hüvitamise kord vastavalt käesoleva määruse lisale 2.

 

3. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 

 

 

Lisa  1

Vabariigi Valitsuse 25. juuli 1995. a.

määruse nr. 275 juurde

 

Looduslikule taimestikule ja loomastikule tekitatud kahju hüvitamise määrad

 

 

1. KAHJU HÜVITAMISE MÄÄRAD LOOMASTIKU KAHJUSTAMISE KORRAL

 

 

    Kalad ja sõõrsuud   

 

   Looma nimetus                       Krooni isendi kohta 

 

Tuur          Acipenser sturio                 3000 

Säga          Silurus glanis             

 

Lõhi          Salmo salar                      1500 

 

Meriforell    Salmo trutta                      300 

Jõeforell     Salmo trutta morpha fario        

Harjus        Thymallus thymallus          

Tõugjas       Aspius aspius

 

Merisutt      Petromyzon marinus                150 

Angerjas      Anguilla anguilla

Merisiig      Coregonus lavaretus lavaretus

Peipsi siig   Coregonus lavaretus maraenoides

Vikerforell   Salmo gairdneri

Koha          Lucioperca lucioperca

Haug          Esox lucius 

 

Vimb          Vimba vimba                        75

Säinas        Leuciscus idus

Linask        Tinca tinca

Latikas       Abramis brama

Karpkala      Cyprinus carpio

Tursk         Gadus morhua

Peled         Coreogonus peled

Luts          Lota lota

Kammeljas     Scophthalmus maximus 

 

Turb          Leuciscus cephalus            4 * turuväärtus

Jõesilm       Lampetra fluviatilis

Rääbis        Coreogonus albula

Tuulehaug     Belone belone

Ahven         Perca fluviatilis

Lest          Platichthys flesus   

 

Muud kalad                                  2 * turuväärtus

 

 

    Kahepaiksed     

 

  Looma nimetus                          Krooni isendi kohta

 

Juttselg-kärnkonn   Bufo calamita                  300 

Rohekärnkonn        Bufo viridis

Mudakonn            Pelobates fuscus

Harivesilik         Triturus cristatus

 

Rohelised konnad    Rana ridibunda                  75 

                   Rana esculenta

                   Rana lessonae 

 

Rabakonn            Rana arvalis                    15

Rohukonn            Rana temporaria

Harilik kärnkonn    Bufo bufo

Tähnikvesilik       Triturus vulgaris 

 

 

    Roomajad

 

  Looma nimetus                            Krooni isendi kohta

 

Kivisisalik         Lacerta agilis                  75

Vaskuss             Anguis fragilis

 

Nastik              Natrix natrix                   30

Rästik              Vipera berus

 

Arusisalik          Lacerta vivipara                15

    

 

    Linnud    

 

  Looma nimetus                            Krooni isendi kohta

 

Kaljukotkas         Aquila chrysaetos              9000 

Merikotkas          Haliaeetus albicilla

Suur-konnakotkas    Aquila clanga

Väike-konnakotkas   Aquila pomarina

Kalakotkas          Pandion haliaetus

Madukotkas          Circaetus gallicus

Rabapistrik         Falco peregrinus

Must-toonekurg      Ciconia nigra

Rabapüü             Lagopus lagopus 

 

Metsis              Tetrao urogallus               3000 

Kassikakk           Bubo bubo

Habekakk            Strix nebulosa

Laululuik           Cygnus cygnus

Väikeluik           Cygnus columbianus

Väike-laukhani      Anser erythropus 

 

Kühmnokk-luik       Cygnus olor                    1500 

Valge-toonekurg     Ciconia ciconia

Harksabad           Milvus sp.

Sookurg             Grus grus

Rohunepp            Gallinago media

Lumekakk            Nyctea scandiaca

Vöötkakk            Surnia ulula

Värbkakk            Glaucidium passerinum

Siniraag            Coracias garrulus

Jäälind             Alcedo atthis

Vaenukägu           Upupa epops

Valgeselg-kirjurähn Dendrocopos leucotos  

 

Punakurk-kaur       Gavia stellata                  600 

Järvekaur           Gavia arctica

Valgepõsk-lagle     Branta leucopsis

Mustlagle           Branta bernicla

Herilaseviu         Pernis apivorus

Loorkullid          Circus sp.

Räusk               Sterna caspia

Õõnetuvi            Columba oenas

Kodukakk            Strix aluco

Händkakk            Strix uralensis

Kõrvukräts          Asio otus

Sooräts             Asio flammeus

Karvasjalg-kakk     Aegolius funereus

Teder               Tetrao tetrix                  

Hallõgija           Lanius excubitor 

 

Pistrikud

(v.a. rabapistrik)  Falco sp.                       300 

Punakael-pütt       Tachybaotus ruficollis

Hallpõsk-pütt       Podiceps grisegena

Mustkael-pütt       Podiceps nigricollis

Hüüp                Botaurus stellaris

Väikehüüp           Ixobrychus minutus

Rabahani            Anser fabalis

Suur-laukhani       Anser albifrons

Hallhani            Anser anser

Kanada lagle        Branta canadensis

Laanepüü            Bonasa bonasia

Nurmkana            Perdix perdix

Haukad              Accipiter sp.

Viud                Buteo sp.

Vesipapp            Cinclus cinclus

Rukkirääk           Crex crex

Mudanepp            Lymnocryptes minimus

Koovitajad          Numenius sp.

Mustsaba-vigle      Limosa limosa

Tutt-tiir           Sterna sandvicensis

Öösorr              Caprimulgus europaeus

Kolmvarvas-rähn     Picoides tridactylus

 

Sarvikpütt          Podiceps auritus                150

Tuttpütt            Podiceps cristatus

Hallhaigur          Ardea cinerea

Pardid              Anas sp.

Vardid              Aythya sp.

Punanokk-vart       Netta rufina

Ristpardid          Tadorna sp.

Hahad               Somateria sp.

Kirjuhahk           Polysticta stelleri

Vaerad              Melanitta sp.

Kosklad             Mergus sp.

Aul                 Clangula hyemalis

Sõtkad              Bucephala sp.

Lauk                Fulica atra

Tait                Gallinula chloropus

Rooruik             Rallus aquaticus

Huik                Porzana sp.

Rüüdad              Pluvialis sp.

Kiivitaja           Vanellus vanellus 

Kivirullija         Arenaria interpres             

Merisk              Haematopus ostralegus

Tutkas              Philomachus pugnax

Metskurvits         Scolopax rusticola

Tikutaja            Gallinago gallinago

Veetallajad         Phalaropus sp.

Ännid               Stercorarius sp.

Väikekajakas        Larus minutus

Tõmmukajakas        Larus fuscus

Väiketiir           Sterna albifrons

Viired              Chlidonias sp.

Alk                 Alca torda

Vöötsaba-vigle      Limosa lapponica

Tirgud              Uria sp.

Krüüsel             Cepphus grylle

Turteltuvid         Streptopelia sp.

Kägu                Cuculus canorus

Rähnid              Picus sp.

Musträhn            Dryocopus martius

Suur-kirjurähn      Dendrocopos major

Väike-kirjurähn     Dendrocopos minor

Tuttlõoke           Galerida cristata

Nõmmelõoke          Lullula arborea

Sarviklõoke         Eremophila alpestris

Sinirind            Luscunia svecica

Pääsulased          Hirundinidae

Nõmmekiur           Anthus campestris

Siidisaba           Bombycilla garrulus

Peoleo              Oriolus oriolus

Mänsakud            Nucifraga sp.

   

Tildrid             Tringa sp.                       30 

Rislad              Calidris sp.

Jõgitiir            Sterna hirundo

Randtiir            Sterna paradisaea

Kaelustuvi          Columba palumbus

Piiritaja           Apus apus

Väänkael            Jynx torquilla

Põldlõoke           Alauda arvensis

Metskiur            Anthus trivialis

Sookiur             Anthus pratensis

Västrikud           Motacilla sp.

Käblik              Troglodytes troglodytes

Võsaraat            Prunella modularis 

Punarind            Erithacus rubecula              

Ööbikud             Luscinia sp.

Lepalinnud          Phoenicurus sp.

Täksid              Saxicola sp.

Kivitäksid          Oenanthe sp.

Rästad              Turdus sp.

 (v.a. hallrästas)

Roolinnud           Acrocephalus sp.

Ritsiklinnud        Locustella sp.

Põõsalinnud         Sylvia sp.

Käosulased          Hippolais sp.

Lehelinnud          Phylloscopus sp.

Pöialpoisid         Regulus sp.

Kärbsenäplased      Muscicapidae

Roohabekas          Panurus biarmicus

Sabatihased         Aegithalos sp.

Tihaslased          Paridae

Puukoristajad       Sitta sp.

Porr                Certhia familiaris

Kukkurtihane        Remiz pendulinus

Õgijad              Lanius sp.

 (v.a. hallõgija)

Kuldnokk            Sturnus vulgaris

Põldvarblane        Passer montanus

Vindid              Fringilla sp.

Koldvint            Serinus serinus

Ohakalinnud         Carduelis sp.

Käbilinnud          Loxia sp.

Karmiinleevike      Carpodacus erythrinus

Männileevike        Pinicola enucleator

Leevike             Pyrrhula pyrrhula

Suurnokk-vint       Coccothraustes coccothraustes

Tsiitsitajalased    Emberizidae 

 

 

    Imetajad 

 

  Looma nimetus                          Krooni isendi kohta

 

Pruunkaru           Ursus arctos                 15 000

Ilves               Felis lynx

Ahm                 Gulo gulo 

 

Põder               Alces alces                    9000 

Punahirv            Cervus elaphus 

 

Hallhüljes          Halichoerus grypus             6000 

Viigerhüljes        Phoca hispida

Pringel             Phocoena phocoena

Naarits             Mustela lutreola

Saarmas             Lutra lutra

Lendorav            Pteromys volans 

 

Metskits            Capreolus capreolus            3000 

Metssiga            Sus scrofa

 

Nugis               Martes sp.                     1500 

Mäger               Meles meles

Punarebane          Vulpes vulpes

Kährik              Nyctereutes procyonoides

Kobras              Castor fiber 

 

Pähklinäpp          Muscardinus avellanarius        300

Siil                Erinaceus sp.

Orav                Sciurus vulgaris

Lagrits             Eliomys quercinus

Ondatra             Ondatra zibethicus

Jänes               Lepus sp.

Tuhkur              Mustela putorius

Kärp                Mustela erminea

Nirk                Mustela nivalis 

 

 

Käsitiivalised      Chiroptera                       75 

 

Karihiired          Sorex sp.                        15

Vesimutt            Neomys fodiens 

 

 

    Selgrootud

 

  Looma nimetus                   Krooni isendi kohta /cm kohta

 

Harilik ebapärlikarp   Margaritifera margaritifera  1500 

Jõevähk                Astacus astacus                50 

Apteegikaan            Hirudo medicinalis             15 

Kuklase pesad -        Formica spp.

pesa läbimõõdu

iga sentimeetri kohta,

maapinnalt mõõdetult                                 30

 

 

2. KAHJU HÜVITAMISE MÄÄRAD TAIMESTIKU KAHJUSTAMISE KORRAL

 

           Taime nimetus                     Krooni taime kohta

 

Harilik jugapuu        Taxus baccata               1800

Harilik luuderohi      Hedera helix   

 

Lääne-sõrmkäpp         Dactylorhiza praetermissa    600 

Püramiidjas koerakäpp  Anacamptis pyramidalis

Harilik kikkapuu       Euonymus europaea

Mets-õunapuu           Malus sylvestris

 

Sinine kopsurohi       Pulmonaria angustifolia      300 

Rand-ogaputk           Eryngium maritimum

Lõhnav käoraamat       Gymnadenia odoratissima

Valge tolmpea          Cephalanthera longifolia

Punane tolmpea         Cephalanthera rubra

Kaunis kuldking        Cypripedium calceolus

Niidu-kuremõõk         Gladiolus imbricatus

Laukapuu               Prunus spinosa

Mets-pirnipuu          Pyrus pyraster

Tuhkpihlakas           Sorbus rupicola

Mesimurakas            Rubus arcticus

Alpi võipätakas        Pinquicula alpina 

 

Hall käpp              Orchis militaris             180 

Jumalakäpp             Orchis mascula

Arukäpp                Orchis morio

Tõmmu käpp             Orchis ustulata

Lehitu pisikäpp        Epipogium aphyllum

Balti sõrmkäpp         Dactylorhiza baltica

Täpiline sõrmkäpp      Dactylorhiza cruenta

Russowi sõrmkäpp       Dactylorhiza russowii

Leeder-sõrmkäpp        Dactylorhiza sambucina

Ruthe sõrmkäpp         Dactylorhiza ruthei

Sile tondipea          Dracocephalum ruyschiana

Sinine emajuur         Gentiana pneumonanthe

Püsiksannikas          Swertia perennis

Harilik sügislill      Colchicum autumnale

Mets-kuukress          Lunaria rediviva

Kärbesõis              Ophrys insectifera

Kollane käoking        Aconitum lasiostomum

Põhja-lipphernes       Oxytropis sordida

Silmjärvikas           Littorella uniflora

Harilik kobarpea       Ligularia sibirica

Mägi-kadakkaer         Cerastium alpinum

Nõtke näkirohi         Najas flexilis

Harilik näsiniin       Daphne mezereum

Siberi võhumõõk        Iris sibirica

Vesilobeelia           Lobelia dortmanna

Järv-lahnarohi         Isoetes lacustris

Muda-lahnarohi         Isoetes echinospora

Võsu-liivsibul         Jovibarba sobolifera 

 

Palu-karukell          Pulsatilla patens             60

Vööthuul-sõrmkäpp      Dactylorhiza fuchsii

Kahkjaspunane sõrmkäpp Dactylorhiza incarnata

Kuradi sõrmkäpp        Dactylorhiza maculata

Tumepunane neiuvaip    Epipactis atrorubens

Laialehine neiuvaip    Epipactis helleborine

Soo-neiuvaip           Epipactis palustris

Harilik käoraamat      Gymnadenia conopsea

Ainulehine sookäpp     Malaxis monophyllos

Harilik sookäpp        Malaxis paludosa

Harilik muguljuur      Herminium monorchis

Soohiilakas            Liparis loeselii

Väike käopõll          Listera cordata

Rohekas õõskeel        Coeloglossum viride

Kõdu koralljuur        Corallorhiza trifida

Valge vesiroos         Nymphaea alba

Väike vesiroos         Nymphaea candida

Kahelehine käokeel     Platanthera bifolia

Rohekas käokeel        Platanthera chlorantha

Saaremaa robirohi      Rhinanthus osiliensis

Väike-vesikupp         Nuphar pumila

Karukold               Lycopodium clavatum

Mets-vareskold         Diphasium complanatum

Nõmm-vareskold         Diphasium tristachyum

Harilik sookold        Lycopodiella inundata

Koldjas selaginell     Selaginella selaginoides

Vitsosi                Equisetum moorei

Karedahambaline osi    Equisetum trachyodon

Alssosi                Equisetum scirpoides

Kummeli-võtmehein      Botrychium multifidum

Haruline võtmehein     Botrychium matricariifolium

Müür-raunjalg          Asplenium ruta-muraria

Pruun raunjalg         Asplenium trichomanes

Põhja-raunjalg         Asplenium septentrionale

Paas-kolmissõnajalg    Gymnocarpium robertianum

Odajas astelsõnajalg   Polystichum lonchitis

Sudeedi põisjalg       Cystopteris sudetica

 

Aas-karukell           Pulsatilla pratensis          30

Aasnelk                Dianthus superbus

Harilik käokuld        Helichrysum arenarium

 

Muud kaitstavad taimeliigid                            5

 

 

Lisa 2

Vabariigi Valitsuse 25. juuli 1995. a.

määruse nr. 275 juurde

 

Looduslikule taimestikule ja loomastikule tekitatud kahju hüvitamise kord

 

1. Loodusliku taimestiku ja loomastiku kahjustamisena mõistetakse käesolevas korras looduskeskkonnale kahju tekitamist looduslike taimede kogumise või loomade tapmise või muul viisil looduslike taimede või loomade vigastamise või hävitamise teel, kui sellise tegevusega kaasneb seaduste või teiste õigusaktide nõuete rikkumine, välja arvatud metsarikkumine.

 

2. Loodusliku taimestiku ja loomastiku kahjustamisel kahjustajalt sissenõutava hüvitise suuruse määramisel kohaldatakse loodusliku taimestiku kahjustamisega tekitatud kahju hüvitamise määrasid ning loomastiku kahjustamisega tekitatud kahju hüvitamise määrasid.

 

3. Looduslike taimede kahjustamise korral, kui taim hävis, nõutakse kahju sisse täismäära ulatuses. Taime vigastamise korral, kui vigastus ei too kaasa taime hävimist, nõutakse kahju sisse vastava määra pooles ulatuses.

 

4. Loomade kahjustamisel kohaldatakse täismäära nii looma hukkumisel kui ka tema vigastamise puhul.

 

5. Jahiuluki vigastamisel või tabamisel jahipidamisõiguseta isiku poolt või uluki vigastamisel või tabamisel kohas, mis ei kuulu jahiloa väljaandja jahipiirkonda, samuti kui suurulukijahil kütiti rohkem loomi kui oli välja antud jahilube, või kui suuruluki küttimise loale jäeti uluki tabamise või haavamise kohta vastav märkus tegemata, nõutakse kahjuhüvitis sisse täismääras, välja arvatud käesoleva korra punktis 7 nimetatud juhul.

 

6. Suurulukijahil lubatust vanema või sooliselt vale uluki küttimisel kahjuhüvitist ei nõuta.

 

7. Tiine looma kahjustamisel, samuti lindude kahjustamisel pesitsusajal või kalade kahjustamisel püügieeskirjadega kehtestatud keeluajal või -kohas kohaldatakse vastavat määra kolmekordses ulatuses.

 

8. Linnupesade kahjustamisel või linnumunade ebaseaduslikul kogumisel kohaldatakse vastavale linnule kehtestatud määra sõltuvalt kahjustuse suurusest selle määra pooles kuni täies ulatuses.

 

9. Kotkaste ja must-toonekurgede kaitse alla võetud pesapaikade, pesade või märgistatud pesapuude vigastamisel või hävitamisel kohaldatakse vastavale linnule kehtestatud määra viiekordses ulatuses.

 

10. Looduslikule taimestikule ja loomastikule tekitatud kahju nõuavad sisse kohtu kaudu, kui isik ei hüvita kahju vabatahtlikult, looduskaitse-, metsa- ja jahijärelevalveorganid.

 

11. Loodusliku taimestiku ja loomastiku kahjustamise kohta koostatakse keskkonnaministri poolt kehtestatud vormi kohane akt. Akti koostamise õigus on käesoleva korra punktis 10 nimetatud organitel (nende järelevalvepädevusega ametiisikutel).

 

12. Looduslikule taimestikule ja loomastikule tekitatud kahju hüvitis laekub Keskkonnafondi vastava maakonna osafondi, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti. Jahiulukivarude kahjustamisel kuulub vastav kahjuhüvitis kandmisele Keskkonnafondi vastava maakonna osafondi jahinduse sihtkapitali.

/otsingu_soovitused.json