Teksti suurus:

Riigiametniku teises paikkonnas ametikohale nimetamisel ametniku ja tema perekonnaliikmete sõidu- ja varaveokulude hüvitamise korra kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:

Riigiametniku teises paikkonnas ametikohale nimetamisel ametniku ja tema perekonnaliikmete sõidu- ja varaveokulude hüvitamise korra kinnitamine

Vastu võetud 09.01.1996 nr 5
RT I 1996, 3, 63
jõustumine 17.01.1996

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.05.2001RT I 2001, 50, 292 , jõust. 4. 06. 2001

Vastavalt «Avaliku teenistuse seaduse» (RT I 1995, 16, 228) paragrahvile 41 Vabariigi Valitsus määrab:

Kinnitada "Riigiametniku teises paikkonnas ametikohale nimetamisel ametniku ja tema perekonnaliikmete sõidu- ja varaveokulude hüvitamise kord" (juurde lisatud).

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse
9. jaanuari 1996. a.
määrusega nr. 5Riigiametniku teises paikkonnas ametikohale nimetamisel ametniku ja tema perekonnaliikmete sõidu- ja varaveokulude hüvitamise kord

1. Riigiametniku nimetamisel teises paikkonnas asuvale ametikohale makstakse temale ja ta perekonnaliikmetele vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 41 hüvitust järgmiselt:

1) riigiametnikule makstakse hüvitusena ühe kuu ametipalk uuel ametikohal, kui see on suurem riigiametniku viimasest ametipalgast. Kui ametipalk uuel ametikohal on väiksem riigiametniku viimasest ametipalgast, siis makstakse hüvitusena riigiametniku viimase ametipalga suurune summa;

2) hüvitatakse riigiametniku ja tema perekonnaliikmete sõidukulud (välja arvatud juhud, kui ametiasutus võimaldab sõiduks tasuta liiklusvahendi):
raudteel - platskaart-(kupee-)vagunis;
maanteel - üldkasutatavate liiklusvahenditega (välja arvatud takso);
laevadel - II ja madalama klassi kajutis;
lennukil - kuni turistiklassi piletihinna ulatuses (ainult välisriiki suunamisel);

3) hüvitatakse isikliku vara veo kulud raudteel, auto- ja veetranspordivahendite kasutamisel kuni 1000 kg riigiametniku enda ja kuni 300 kg iga koliva perekonnaliikme kohta. Poolte kokkuleppel võib tegelikke veokulusid tasuda ka suuremas ulatuses. Varaveokulusid ei hüvitata, kui varaveoks tagatakse tasuta transpordivahend.


[RT I 2001, 50, 292 - jõust. 04.06.2001]

2. Riigiametniku ülalpidamisel ja temaga koos elavate perekonnaliikmete hulka, keda arvestatakse sõidu- ja varaveokulude hüvitamisel, kuuluvad abikaasa ja lapsed ning mõlema abikaasa vanemad.

Perekonnaliikmete sõidu- ja varaveokulud hüvitatakse juhul, kui nad kolivad riigiametniku uude elukohta enne ühe aasta möödumist ametniku teises paikkonnas asuvale ametikohale nimetamisest.

3. Ühekordse hüvituse maksmise aluseks on riigiametniku ametisse nimetamise käskkiri (korraldus). Sõidu- ja varaveokulud tasutakse maksedokumentide alusel.

4. Kõik hüvitused maksab ametiasutus, mille koosseisus olevale ametikohale riigiametnik nimetatakse.

5. Riigiametnik on kohustatud tagastama käesoleva korra punktis 1 nimetatud hüvitused täies ulatuses, kui ta ilma mõjuva põhjuseta ei ilmunud teenistusse või keeldus ametisse asumast.

/otsingu_soovitused.json