Teksti suurus:

Paadrema looduskaitseala kaitse alla võtmine ja Paadrema looduskaitseala kaitse-eeskiri

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2003, 5, 26

Paadrema looduskaitseala kaitse alla võtmine ja Paadrema looduskaitseala kaitse-eeskiri

Vastu võetud 07.01.2003 nr 4

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 2002, 6, 21; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 99, 579) § 5 lõigete 2 ja 4 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Paadrema looduskaitseala (edaspidi kaitseala) võetakse kaitse alla Paadrema madalsookoosluste ja poollooduslike koosluste ning kaitsealuste liikide elupaikade kaitseks.

(2) Kaitseala maa-ala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele kolmeks sihtkaitsevööndiks.

(3) Kaitseala ja selle vööndite piirid kantakse maakatastrisse.

§ 2. Kaitseala piir

(1) Kaitseala välispiir kulgeb Varbla vallas Parise 86302:001:0092 maaüksuse (ei asu kaitsealal) läänenurgast mööda nimetatud maaüksuse piiri kagu ja ida suunas kuni Parise maaüksuse kagunurgani; edasi ida suunas mööda kraavi põhjakallast läbi riigimaa ja mööda Pajusaare maaüksuse 86302:001:0082 (ei asu kaitsealal) lõunapiiri kuni pinnasteeni, mööda pinnastee lääneserva ja mööda selle sirgjoonelist pikendust lõuna suunas kuni Parise maaüksuse 86302:001:0091 (ei asu kaitsealal) loodenurgani; edasi mööda Parise maaüksuse läänepiiri lõuna, edela ja kagu suunas kuni Parise maaüksust läbiva pinnasteeni; seejärel mööda pinnastee lääneserva edela suunas ja edasi lõuna suunas mööda selle pinnastee mõttelist sirgjoonelist pikendust kuni Kõlliste maaüksuse 86302:001:0070 (ei asu kaitsealal) põhjapiirini; seejärel mööda Kõlliste maaüksuse põhja- ja läänepiiri lääne ja lõuna suunas mööda endise Oti 36 kinnistu läänepiiri kuni Jaani maaüksuse 86302:001:0140 (ei asu kaitsealal) kirdenurgani; edasi mööda endise Varbla metskonna kvartali nr 62 põhjapiiri ida suunas ja idapiiri lõuna suunas kuni Allikivi-Rulli maaüksuse 86302:002:0001 (ei asu kaitsealal) põhjapiirini; sealt edasi kulgeb kaitseala piir mööda nimetatud maaüksuse põhja- ja läänepiiri kuni Allikivi-Rulli maaüksuse 86302:002:0001 (ei asu kaitsealal) edelanurgani ning seejärel mööda mõttelist sirgjoont kuni Rõõmu maaüksuse 86302:002:0009 kirdenurgani; edasi mööda Rõõmu maaüksuse ida- ja lõunapiiri ning Käomardi maaüksuse 86302:002:0278 (ei asu kaitsealal) põhjapiiri ja Varbla metskonna endiste kvartalite 58 ja 57 lõunapiiri lääne suunas kuni Kivise-Matto maaüksuse 86301:004:0015 (ei asu kaitsealal) idapiirini; edasi mööda Kivise-Matto maaüksuse idapiiri ja Suuremetsa maaüksuse 86301:003:0221 (ei asu kaitsealal) idapiiri põhja, lääne ja põhja suunas ning endiste Varbla metskonna kvartalite nr 57 ja 50 läänepiiri põhja suunas kuni Küti ojani; edasi kulgeb piir mööda Küti oja vasakkallast põhja ja loode suunas kuni Tamme maaüksuse (katastritunnuseta, «Eesti NSV taluseaduse» (ÜVT 1989, 39, 611; RT I 1993, 72/73, 1021; 1994, 30, 465; 66, 1159) alusel piiritletud ja kasutuses olev maaüksus) kagupiirini ja sealt edasi mööda nimetatud maaüksuse kagupiiri kirdesse kuni ojani; edasi jätkub välispiir mööda oja vasakut kallast lääne suunas kuni Tamme maaüksuse läänepiirini, mööda nimetatud maaüksuse piiri kirde ja loode suunas kuni haritava maa piirdekraavini ja mööda selle idakallast ida, põhja ja lääne suunas kuni Tamme maaüksuse läänepiirini; edasi mööda nimetatud maaüksuse piiri loode ja kirde suunas kuni Tamme maaüksuse loodenurgani; sealt mööda Jõgede maaüksuse (katastritunnuseta, «Eesti NSV taluseaduse» alusel piiritletud ja kasutuses olev maaüksus) haritava maa piirdekraavi idakallast loode, põhja, loode ja edela suunas kuni Toome maaüksuse 86301:003:0218 (ei asu kaitsealal) idanurgani; edasi mööda Toome maaüksuse idapiiri, loode- ja põhjapiiri lääne suunas kuni Suurevälja maaüksuse 86301:001:0143 (ei asu kaitsealal) kagunurgani; edasi mööda Suurevälja maaüksuse idapiiri põhja suunas kuni nimetatud maaüksuse põhjapiiril oleva kraavini; edasi mööda kraavi põhjakallast kagu suunas kuni ristuva kraavini; edasi mööda selle kraavi idakallast kirde suunas kuni Rebaskivi maaüksuse 86301:001:0046 (ei asu kaitsealal) piirini; edasi mööda nimetatud maaüksuse piiri kirde ja kagu suunas kuni Nurme maaüksuse 86301:001:0018 läänepiirini ning mööda Nurme maaüksuse lääne- ja põhjapiiri ning Sepa maaüksuse 86301:001:0015 (ei asu kaitsealal) lõunapiiri kuni Sepa maaüksuse kagunurgani; edasi mõttelise sirgjoonena kuni Paadrema uudismaaobjekti piirdekraavi edelanurgani; edasi mööda uudismaa piirdekraavi põhjakallast kuni turbakaevanduseks ettevalmistatud ala läänepoolseima piirdekraavini ja mööda selle läänekallast edela ja kagu suunas kuni Paadrema uudismaaobjekti edelanurgani ning mööda uudismaa piirdekraavi põhjakallast ida- ja põhjasuunas kuni Parise maaüksuse 86302:001:0092 (ei asu kaitsealal) läänenurgani.

(2) Lahustüki välispiir kulgeb Varbla vallas maaüksuse A80 lahustüki kirdetipust mööda maaüksuste A80 ja A63 idapiiril oleva kraavi idakallast kuni kraaviga lõikumiseni; edasi mööda selle kraavi põhjakallast edela ja loode suunas kuni kraavi lõpuni; edasi mööda kivivare läänepiiri läbi maaüksuse A63 lahustüki ja läbi A80 lahustüki põhja suunas kuni kraavini; edasi mööda nimetatud kraavi lõunakallast kirde suunas kuni maaüksuse A80 lahustüki kirdetipuni.

(3) Kaitseala ja selle vööndite piiride kirjeldus on koostatud Maa-ameti põhikaardi (1: 10 000), riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1994. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000), Eesti Metsakorralduskeskuse Varbla metskonna 1988. aasta puistuplaani (mõõtkava 1:20 000) ning talumaade osas Katastri Ameti 1939. aasta skeemkaartide (mõõtkava 1:10 000) ja maakatastri 15. mai 2001. aasta andmete alusel.

§ 3. Kaitseala valitseja

«Kaitstavate loodusobjektide seaduse» § 6 lõike 3 alusel on kaitseala valitseja Keskkonnaministeeriumi Pärnumaa keskkonnateenistus.

2. peatükk
KAITSEALA KAITSEKORD

§ 4. Sihtkaitsevööndi kirjeldus

Paadrema looduskaitsealal on kolm sihtkaitsevööndit:
1) Tamme sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Varbla vallas moodustamisel oleva Tamme ja Jõgede maaüksuste kaitsealale jääv maa, Hindreku 86301:003:0185, Liimanni 86301:004:0233, Tõusla 86301:003:0182, Hindreku 86301:003:0186, Kalliste 86301:003:0130, Hindreku 86301:003:0187 ja Tõnise 86301:003:0150 maaüksus ja endise talu Veski 41 maa;
2) Annepselja sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Varbla vallas Nurme maaüksus 86301:001:0018, Kivise-Matto 86301:003:0009, Leppa Hanso 86301:003:0181, Kiisa 86302:001:0147, Kiisa 86302:001:0110, Jaani 86302:001:0140, Rõõmu 86302: 002: 0009, Aaviku 86302:001:0100 maaüksused ning endiste talude Pärna A82, Aasa A77, uudismaakoht A73, Annepselja soo A180, Soovälja A94, Paatrea A23, Suurevälja A22, Leppmetsa A83, riigi tagavaramaad A111 ja A112, uudismaakoht A98, Kopli A19, Vanaper A20, Siimu A14, Põldsepa A26, Aadu A22, Villemi A23, Jaani A24, Matto 33, Kadariku 36, Mäealt 34, Urgeti 32, Ranna 37, Veski 41, Tisleri 35, riigimaa turbalõikamisplats A93, Allika A16, riigi tagavaramaad A124, A123, A121 ja A122, 54, Kopli 95, Altsauna 51, Kardola A44, Mardi A45, A42, Mustjala A41, Peetri A48, Antso A43, riigi tagavaramaa A120, Laane 57, Puuvahi A91, Ilvese A2, Haagi Kõrts A75, Põlde A8, Kopli A86, Lehtmetsa A33, Veski A71, Jaani A38, Mandu A31, Tukka A30, Timinga 90, Retto 91, Meste-Vassa 92, Aru 84, Aadu 83, Mürista-Lauru 87, Villika 79, Lepiku 78, Käomardi 77, Mardimihkli 76, Jaagu 70, 102, Suriga 72, Lauri 74a, Lauri 74, Mürista-Jaani 86, Mürista-Vassa 85, Alt Villemi 93, Rätsepa 94, Paju 88, Külasepa 73, Kiisa saun 81, 60, Pannika 80, Kiisa saun 81, Külasepa 73, Aru 84, Mürista-Lauri 87 (kaitsealale jääv osa), Vanamihkli 75, Jaagomardi 71, Matsi 89, Villika 79 (kaitsealale jääv osa), Ottimetsa soo A1026, Kasemetsa 20, Laine 21 (ainult kaitsealale jääv osa), Noore 22 (ainult kaitsealale jääv osa), Polli 23 (ainult kaitsealale jääv osa), 24 (ainult kaitsealale jääv osa), Puusilla 65, Lepa 69, Rähe 49, Abaja 50, Rebasekivi 51, Leesi 53, Sepa 60, Muna 61, Tapi 62, Rätsepa 63, Tänavotsa 64, Soopere 73, Ranamäe 52, 45, Tümi-Jüri 48, Tümi-Hendriku 47, 46, Kõlja-Juhani 44, Kõlja-Jakobi 43, Uustalu 35, Parika 39, Parmu 40, Usmi 41, Lindruse 42, riigi tagavaramaad A87 (kaitsealale jääv osa), A86, A85 ja A84, Veski A40 (kaitsealale jääv osa), Rannamaa 12 (ainult kaitsealale jääv osa), riigi tagavaramaad A89 ja A88, 30a, Rannama 30, Nõmme 29 (kaitsealale jääv osa), Parise A29 (kaitsealale jääv osa), Saariku 3 (kaitsealale jääv osa), Kruusimäe A68, Oja A30, Mäekivi A27, Korju-Villem 28, Riisma 33, Kiviselja A31, Korju-Jaani 27, Pikapõlme 32, Kõlliste 31 (kinnistamata osa), riigi tagavaramaa A69, Tammistu Jaani A52, Tammistu Uuetoa A51, Murru A35, Altmäe A34, Muti 13, Otsa A33, Matu A54, Ülaltoa A36, Lepiku A32, Võibi saun 7, riigi tagavaramaa A23, Tominga 22 juurdelõige, A33, Sookurgu A42, Vända A5, Kiviselja A55, Pajussaare A66, Nurme A10, Aadu A58, Lohu A11, A59, Keskpõllu A12, Põlde A13, Ennussaare A60, Kiisa 30 (kaitsealale jääv osa), Hendriku 35, Jaani 34 (kaitsealale jääv osa), Sepa-Hansu 33a (kaitsealale jääv osa), Kõlliste Uuetoa 31a, Karjamaa 1, Peedu 29 (kaitsealale jääv osa), Kurevere-Otti 36 (kaitsealale jääv osa), Möldri 19a, Kesa 19, Aese 18 ja Porsiku 17;
3) Soosaare sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Varbla vallas endiste talude A80 kaitsealale jääva osa ja A63 kaitsealale jääva osa lahustükid.

§ 5. Lubatud tegevused

(1) Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni kogu kaitseala maa-alal, välja arvatud § 6 lõikes 5 sätestatud juhul. Liikumine eramaal toimub vastavalt «Asjaõigusseadusele» (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509; 2001, 34, 185; 53, 336; 93, 565; 2002, 47, 297; 53, 336; 99, 579) ja «Kaitstavate loodusobjektide seadusele».

(2) Telkimine ja lõkke tegemine kaitsealal on lubatud ainult kaitseala valitseja poolt selleks ettevalmistatud ja tähistatud paikades, välja arvatud õuemaal. Telkimine ja lõkke tegemine õuemaal on lubatud omaniku loal.

(3) Kaitsealal on lubatud vähem kui 20 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Rohkem kui 20 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

(4) Kaitsealal on lubatud jahipidamine ja kalapüük, välja arvatud Annepselja sihtkaitsevööndis käesoleva määruse § 6 lõikes 5 sätestatud ajal.

(5) Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud:
1) ehitiste rajamine kaitseala tarbeks;
2) Annepselja sihtkaitsevööndis 1. augustist 14. veebruarini ja Tamme sihtkaitsevööndis aasta ringi puu- ja põõsarinde harvendamine vastavalt kaitse-eesmärgile, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja ja tehnoloogia, metsamaterjali kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas;
3) Annepselja sihtkaitsevööndis poollooduslike koosluste esinemisaladel niitmine ulatuses, mis tagab poollooduslike koosluste ilme ja liigikoosseisu säilimise;
4) uute teede ja liinirajatiste rajamine kaitsealal paikneva kinnistu või kaitseala tarbeks;
5) olemasolevate maaparandussüsteemide hooldamine.

(6) Kaitseala piires kooskõlastatakse kaitseala valitsejaga:
1) maakorralduskava enne selle kinnitamist;
2) katastriüksuse kõlvikute piiride muutmine;
3) metsamajandamiskava enne selle metsaomanikule väljastamist;
4) detail- ja üldplaneering enne nende «Planeerimisseaduse» (RT I 2002, 99, 579) kohast vastuvõtmist;
5) projekteerimistingimused ja ehitusprojekt enne ehitusele ehitusloa andmist.

§ 6. Keelatud tegevused

(1) Kaitsealal on keelatud puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine.

(2) Kaitsealal on keelatud jalgrattaga liiklemine väljaspool teid ja radu ning mootorsõidukitega ning maastikusõidukitega liiklemine ja parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid, välja arvatud mootorsaaniga sõitmine jahipidamisel, järelevalve-, teadus- ja päästetöödel.

(3) Kaitsealal on keelatud ujuvvahendiga liiklemine, välja arvatud järelevalve-, teadus- ja päästetöödel.

(4) Kaitsealal on keelatud lennuvahendiga lendamine madalamal kui 1 km, välja arvatud järelevalve-, teadus- ja päästetöödel.

(5) Annepselja sihtkaitsevööndis on inimeste viibimine keelatud 15. veebruarist 31. juulini.

§ 7. Kaitseala metsa kaitse-eesmärk

Metsa kaitse-eesmärk kaitsealal on elustiku mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.

§ 8. Teadusalased välitööd

Teadusalaseid välitöid tehakse kaitsealal «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» § 25 alusel kehtestatud korras.

§ 9. Tegevuse kooskõlastamine

(1) Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks määruses sätestatud juhtudel peab vastava loa taotleja, projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse.

(2) Kaitseala valitseja vastab nii taotlusele kui ka vastava loa andjale kirjaliku nõusoleku andmise ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega või motiveeritud keeldumisega nii taotlejale kui ka vastava loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

(3) Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni heakskiidetud aruande saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

(4) Metsaraie taotluse vaatab läbi kaitseala valitseja, kes tulenevalt koosluse liigilise ning vanuselise mitmekesisuse säilitamise eesmärgist annab oma kirjaliku nõusoleku ja vajaduse korral seab omapoolsed tingimused või esitab motiveeritud keeldumise kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist.

1 92/43/EMÜ (EÜT L 206, 21.05.1992) ja 79/409/EMÜ (EÜT L 103, 2.04.1979)

Peaminister Siim KALLAS
Põllumajandusminister
keskkonnaministri ülesannetes Jaanus MARRANDI
Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json