TÖÖÕIGUSKollektiivne tööõigus

Teksti suurus:

Töötajate usaldusisiku seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2007
Avaldamismärge:

Töötajate usaldusisiku seadus

Vastu võetud 16.06.1993
RT I 1993, 40, 595
jõustumine 16.07.1993

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.03.2000RT I 2000, 25, 14407.04.2000
18.12.2002RT I 2002, 111, 66301.01.2003

§ 1. Seaduse ülesanne

  Käesolev seadus kehtestab töötajate usaldusisiku tegevuse õiguslikud alused teda volitanud töötajate ja tööandja vahelistes töösuhetes.

§ 2. Mõisted

 (1) Usaldusisik on ettevõtte, asutuse või muu organisatsiooni (edaspidi ettevõte) töötaja, kes on valitud töötajate ühingu liikmete või töötajate ühingusse mittekuuluvate töötajate üldkoosoleku poolt töötajate esindajaks töösuhetes tööandjaga.

 (2) Töötajate ühing on käesoleva seaduse mõistes töösuhetealaste huvide esindamiseks ja kaitseks moodustatud töötajate ühendus.

§ 3. Usaldusisiku valimine ja tagasikutsumine

 (1) Usaldusisik valitakse:
 1) töötajate ühingu liikmete poolt;
 2) töötajate ühingusse mittekuuluvate töötajate üldkoosolekul.

 (2) Igal töötajate ühingul ja töötajate ühingusse mittekuuluvate töötajate üldkoosolekul on õigus vajadusel valida enam kui üks usaldusisik. Enama kui ühe usaldusisiku valimisel lepitakse usaldusisikute arv tööandjaga kokku.

 (3) Usaldusisiku valimise kord ja volituste kestus määratakse kindlaks töötajate ühingu põhikirja alusel või töötajate üldkoosoleku poolt.

 (4) Valitud usaldusisikust informeeritakse kirjalikult tööandjat.

 (5) Usaldusisiku ennetähtaegne tagasikutsumine toimub samas korras kui tema valimine.

§ 4. Usaldusisiku volitajad

 (1) Töötajate ühingu usaldusisik esindab ühingu liikmeid.

 (2) Töötajate ühingusse mittekuuluvate töötajate üldkoosolekul valitud usaldusisik esindab töötajate ühingusse mittekuuluvaid töötajaid.

 (3) Usaldusisik võib esindada samaaegselt erinevate töötajate ühingute liikmeid ja ühingutesse mittekuuluvaid töötajaid üldkoosoleku poolt antud volituse ja töötajate ühingute vastavate otsuste alusel.

 (4) Erinevate volitajatega usaldusisikud võivad ettevõttes moodustada oma töö koordineerimiseks ühiskomisjoni.

 (5) Ühes ettevõttes mitme usaldusisiku valimise korral võivad töötajate ühing (ühingud) ja töötajate üldkoosolek valida ühise otsuse alusel usaldusisikute hulgast peausaldusisiku.

§ 5. Usaldusisiku kohustused

  Usaldusisik on teda volitanute nimel kohustatud:
 1) esindama töötajaid töösuhetes tööandjaga;
 2) jälgima kollektiivi ja töölepingu tingimuste ning tööseaduste täitmist;
 3) hoidma töötajate poolt töörahu kollektiivlepingu kehtivuse ajal;
 4) vahendama töövaidluse osapooli;
 5) vahendama tema käsutuses olevat töösuhetealast teavet tööandjale või tema esindajale ning töötajaile, nende ühingutele ja liitudele;
 6) hoidma talle teatavaks saanud tootmis-, äri- või ametisaladusi.

§ 6. Usaldusisiku õigused

 (1) Usaldusisikul on teda volitanute nimel õigus:
 1) tutvuda takistamatult töötingimuste ja -korraldusega kõigis töötamiskohtades;
 2) saada tööandjalt oma volituste täitmiseks vajalikku teavet;
 3) peatada töölepingu lõpetamine koondamise tõttu töölepingu seaduse (RT 1992, 15/16, 241) § 893 lõikes 6 toodud tingimustel;
 4) saada tööandjalt teavet töösuhetest tulenevate vaidlusküsimuste kohta;
 5) levitada takistamatult tööalast ja töötajaid esindava ühingu tegevust käsitlevat teavet;
 6) kasutada kokkuleppel tööandjaga oma ülesannete täitmiseks tööandjale kuuluvaid tööruume, side-, paljundus- ja transpordivahendeid;
 7) informeerida ettevõtte omanikku, valitsusasutusi, töötajate ühinguid ja liite tööseaduste, kollektiivi ja töölepingute ning muude tööalaste kokkulepete rikkumistest tööandja poolt.

 (2) Peausaldusisikul on õigus korraldada kokkuleppel tööandjaga töö ajal usaldusisikute töönõupidamisi.
[RT I 2002, 111, 663 - jõust. 01.01.2003]

§ 7. Usaldusisiku töösuhted

 (1) Usaldusisikuks valitud töötaja jääb tööandjaga töösuhetesse.

 (2) Usaldusisiku ülesandeid täidab töötaja kokkuleppel tööandjaga töövälisel ajal, põhitöö ajal või põhitööna (kogu töönädala kestel). Töövälisel või põhitöö ajal usaldusisiku ülesannete täitmise tingimused ja kord lepitakse usaldusisiku ja tööandja vahel kokku.

 (3) Tööandja on usaldusisiku nõudmisel kohustatud tagama usaldusisikule võimaluse oma ülesannete täitmiseks põhitöö ajal:
 1) 5 kuni 100 töötaja esindamise puhul vähemalt 4 tundi nädalas;
 2) 101 kuni 300 töötaja esindamise puhul vähemalt 8 tundi nädalas;
 3) 301 kuni 500 töötaja esindamise puhul vähemalt 16 tundi nädalas;
 4) üle 500 töötaja esindamise puhul kogu töönädala kestel.

 (4) Kokkuleppe korral võib tööandja tagada usaldusisikule võimaluse oma ülesannete täitmiseks põhitöö ajal kogu töönädala kestel ka siis, kui ta esindab alla 500 töötajat.

 (5) Usaldusisiku ülesandeid täitva töötaja tööleping peatub töölepingu seaduse § 55 kohaselt usaldusisiku ülesannete täitmise ajaks.
[RT I 2000, 25, 144 - jõust. 07.04.2000]

§ 8. Tagatised usaldusisikule

 (1) Usaldusisiku ülesannete täitmise aja eest säilitatakse töötajale tööandja poolt keskmine palk ning tööseaduste, kollektiivi ja töölepinguga ettenähtud soodustused ja tagatised.

 (2) [Kehtetu - RT I 2000, 25, 144 - jõust. 07.04.2000]

 (3) Usaldusisikule laienevad kõik seadustes või kollektiivlepingutes sätestatud tagatised, mis on töötajale ette nähtud ajaks, mil ta esindab töötajaid.
[RT I 2000, 25, 144 - jõust. 07.04.2000]

§ 9. Vaidluste lahendamine

  Käesoleva seaduse rakendamisel tekkivad vaidlused lahendatakse kollektiivse töötüli lahendamise seaduses (RT I 1993, 26, 442) sätestatud korras või kohtus.